0

Quyết định số 46 QĐ-VKSTC vể việc ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên

9 549 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2017, 23:36

citirsy4 VIN KIEM SAT NHAN DAN TOI CAO :1„: A4 N1 \Y 0: uNit So 4R / D-YKSTC • ottaitobil- CONG HOA X.AHOI CHIT NGH1A WET NAM Dec 14- Ti1 do- Hanh phac Ha NOt, ngc'2y20 deicing 02 neim 2017: I QUYET DINH Ban hanh Quy tac &rig Kim sat vien thtyc hanh quyen cong to, kiem sat hot Ong tir phip tai phien tea, phi'en h9p ciia Toa an VIEN TRU'UNG VICN KIEM SAT NHAN DAN TOI CAO Can dr Luat TO chirc Vien kiAm sat nhan clan nam 2014; Can dr Luat can be, cong cline nam 2008; Xet d nghi caa V9 truang Vu kiem sat viec giai quyett cac vu an hanh chinh, vu viec kinh doanh thuang mai, lao,deng va nhiing viec khac theo quy dinh cfrn phap luat; Vu truong Vu Thgc hanh quyen cong to va kiem sat xet kir hinh sir; Vi,i truemg Vii kiem sat viec giai quyet cac vii viec dan su, hen nhan va gia dinh QUYET DINH Dieu Ban hanh kern theo Quyet dinh Quy d.c frng xir cüa Kiem sat vien thgc hanh quyen ding to", kiem sat hoat dOng tu phap tai phien t6a, phien h9p cna T6a Dieu Quy'At clinh c6 hieu luc ke tfr ky Dieu TIM truong cac don vi thuOc Vin kiem sat nhan clan toi cao, Vin truemg cac Vien kiem sat nhan an cap cao, Vien truOng Vin kiem sat nhan dan cac tinh, phO true thttec tang uang, Vin trutng Vin kiem sat quan sr trung uang chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh Nol nhan: Nhu Diu 3; - Cac die LAnh duo VKSND toi cao; Lau: VT, V10 Le Minh Tri VItN KIEM SAT NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VItT NAM Ty' do- Hnnh phtic TOI CAO Dc QUY TAC UNG xtr' coA KIEM SAT VIEN Kill THVC HANH QUYEN CONG TO, KIEM SAT HOAT BONG TV PHAP T4I PHIEN TOA, PHIEN HQP GOA TOA AN (Ban honh kern theo Quyet clinh sJ 46/QD-VKSTC 20 thang 02 narr22017 cüa Vin trufrng Vin kiem sat nhcin don tói cao) Dieu Phnin vi dieu chinh Quy fac guy dinh ve chuan muc Ung xü cOa Kim sat vier' thuc hanh guyen cong to, kiem sat hog Ong tu phap tai phien tea, phien h9p cna Tea an A Dieu Dm ttrqng ãp dyng Quy tac dugc áp dung &Si voi Kim sat via true tier, thuc hanh quyen ding to, kiem sat hoat Ong tu pita') tai phien tea, phien hpp cilia TM an Dieu Giai thich tir net Trong Quy tic nay, cac tir ngü dued day dugc hieu nhu sau: Quy tac thig xi? cluz Kiern sat vien la guy dinh ve viec Kim sat vien phai lam, khong &rye lam, each xung ho, tac phong, thai dO va the bleu hien khac ma Kitt sat vien phai thuc hien, phai tuan theo thoc hien nhiem vu, giao tiep voi ngtroi tien hanh to wng, nguiyi tham gia t8 twig va nhfing ngued khac tham phien tea, phien hpp cüa TM an Phien toa, phien hop cac phien tea, ,phien hpp phap luat guy dinh phai c6 su tham gia elm dai din Vin kiem sat, gom: , a Cac phien tea, phien h9p giai guy& vv an hinh sr theo guy dinh cila BO luat t8 tong hinh su; Cac phien t6a, phien hpp giai quy6t vu an hanh chinh theo guy dinh cüa Luat t6 tong hanh chinh; Cac phien tea, phien hgp giai guyet vu an dan au, viec clan su theo guy dinh coa BO lust to tvng dan su; Cac phien hgp giai guyet vu viec pha san theo guy dinh cOa Luat pha san; d Cac phien hpp xem xet, guyet dinh ap dung bin phap xü l hanh chinh theo guy dinh cüa Phap lenh trinh Or, thu tuc xem xet, guyet dinh áp dung cac bin phap xir l hanh chinh tai TM an nhan dan; Nguiiri tham gia to' tyng la cá nhan, ca quan, t6 chirc dugc Tea an mei, trieu tap den phien tea, phien hap, dugc xac dinh tu each to tvng theo quy dinh cila BO luat to tiring hinh sv, BO luat to tvng clan sv, Luat to tvng hanh chinh, Luat pha san, Luat thi hanh an hinh sv, Luat thi hanh anan sv, Phap lenh trinh tv, thu tic xem xet, guy& dinh áp ding cac bin phap xfr ly hanh chinh tai Tea an nhan clan Nguexi tham dy• phien toa, phien hpp gam nhtmg ngued c6 mat tai phien tea, phien h9p nhung lcheing phai la ngued tien hanh t6 tvng, ngued tham gia to tvng Dieu Nhir' ng viec Kim sit vien phii lam nganh Kim sat phap luat va Thvc hien dung, day du quy dinh nhan dan ve vice thvc hien nhiem vv, quyen han cua Vien hem sat, Kiem sat vien tai phien tea, phien h9p Co mat tai dia diem ma phien tea, phien h9p truck gier Ichai mac Neu vi lY bat kha khang ma khong the c6 mat tai phien tea, phien h9p thi Kim sat vi8n duce phan ding tham gia phien tea, phien h9p bao cao veld lanh dao Vv hoc lanh dao don vi, dicing theri thong bao cho Chit tga phien tea, phien h9p Sfr dvng trang phvc Nganh ding quy dinh Thvc hien dung n'Oi quy phien tea, phien h9p uat, phap l hop lY cua cau , deghi n diing Thvc hien nghiem tfic ca.c yeu Chia t9a phien tea Cu chi, hanh dOng, lei noi, tic the, tac phong, thai dO, bieu cam phai chuan mvc, the hien hinh anh nguai Kim sat vien "Gang minh, chinh trvc, khcich quan, than trpng, khiem ton" Nhismg viec khac ma Kim sat vien phai lam theo quy dinh cila Quy , the Dieu Nhiing viec Kim sit vien khong duvc lam Khong sfr dvng ruvu, bia, chat lcich thich lchac thvc hien nhiem vv tai phien tea, phien hgp hoc khoang thed gian 12 giet tusk tham gia phien tea, phien h9p Khong phan bit dOi xix v dan tOc, ton giao, tin nguang, chfuig tOc, phan, dja vi xa hOi, gieri tinh cüa ngued tham gia to ging, ngueri tham dv phien tea KhOng dugc ea, hanh dOng chi trich:miet thi, coi thueng, Vic pham danh dv, nhan pharn nguei tranh tvng veri Kiem sat viOn, ngued phan doi quan diem, Y kien eüa Vien kiem sat, Kiem sat vien Thong thvc hien hanh vi vugt qua chfrc trach, nhiem vi cüa minh tai phien tea, phien h9p Thong thy ,tien cho mugn, cho ghi chop, cho chip vat chimg, tài tra led ph6ng van, cung cap th6ng tin lien quan den vu an, vu viec chin ket fink phien tee, phien hop Thong thuc hien nhcmg viec Kiam sat vien khong duce lam theo quy dinh cüa Luat to chirc Vien hem sat nhan dan va Quy tac Dieu Cfich xung elm Kiem sit vien Khi xung ho va ban than, Kim sat vien ding tir "tor truemg hop cep mat Kiem sat vien; tir "chang tor trueng hop c6 nhieu Kim sat vien cling &Arc hanh quyen clang to va hem sat hoat dng tu phap tai phien tea, phien hop; hoc dung tic "Vien kiem sat", "Kiem sat vien" bao dam phü hop vei hoan canh, tinh huting Cach xung ho doi voi ngued tin hanh t6 tung: Twang hop vu an, vu viec duce giai quyet bOi Hai (tang thi Kiam sat vien sir dung cum tic "thua Hai clang", "de,nghi Hai tong" hoc dung tic "Hai cl"ong" cling veri tic chi nhiem vu caa Hai tong nhu HOi &Mg xet xir, Hai &Ong giai quyet viec dan su, truom trinh bay, phat bleu, de nghi, kien nghi Truemg hop vii an, vg viec duce giai quyat bed 01 Th'im phan thi Kiam en t (p/ten hop)" ho'ac satt v sir dung cum tic "thua Tham phan chit tri phi oa h9p)" triroc trinh bay, phat "de' nghi Tham /Man chit tri phien tact Oohien Neu, de ngh1, hen ngh1 Di yeti Thu k5r phien tea, phien hop, Kiam sat vien dung cum tic nvan de can de ngh1 "de nghi Thu phien toa (phien hgp)", sau doail Doi vei Tham tra vien, Kiam sat vien sir dung cum tic ,"(11d nght Tham fro vien" cling voi ho ten cila Tham tra vien do, sau neu van de can de ngln Cach rung ho d6i vei nguin tham gia t6 tvng: D6i van bi cao la ca nhan, Kiam sat vien sir dung tic "Bi ccio" hoc "Bi ccio" ding voi ten hoac ho ten cUa bi cao Vi du: Bi cao cho biet ; hoc N cao Twang hop N cao la phap nhan thuong mai, Kiem Nguyen Van A cho biet cao" cling \Teri ten day áü cña phap nhan sat vien sir dung tic "Bi cdo" hoc nhan" Gang Doi \Poi ngirei In kat an, Kiam sat vien sir dung tir yeti ho ten day dm ngueri hoc "Bi har ding Doi yeti bi hi, Kiam sat vien sir dung tic "Bi vói h9 ten day da elm ngued Dai vei Luat sic, Kim sat vien sir dung tit "Ludt sit" hoc "Luat sus" ding veci h9 ten day dá cUa Luat sic d Doi vOi nguesi tham gia th tyng khac la cá nit, Kim sat vien sir dung ling hock ha" ho4c "anh, chi, O ' ng hoac ha" clang vei ten hoc ho tic "anh, d D& ven ngued tham gia th tung khac la ca nhan, Kim sat vien sir dung tir "anh, chi, Ong ' ho4c ba" hoc "anh, chi, ong hoac - Hz" cling voi ten hoac h9 ten cfra nguei do; neu la co quan, to chirc thi Kiem sat vien sir dung ten day dU cfra co quan, to chfrc EMI \Ted nhUng ngtrei tham clg phien tea, phien hep, Kim sat vien sir dung each pi "Thula co' bac, anh chj va qu,)", vi tham c4cphién t6a" Dieu Thai di) ling xii cüa Kim sat vien Kim sat vien phai ding, ng6i dung ttr the Neu mang theo mii thi phai dat mu tren ban, truot mat, chech ye phia ben tay trai cfra Kiem sat vien, phfr hieu tren mu quay phia trutc Cl chi, hanh deng, lei mei, bieu cam cila Kim sat vien phai re rang, dirt khodt, lich str, ding mgc ,Tieng noi vira dtl nghe, khong qua nhanh, khong qua cham Ng& ngirr phai chuan xac, kh8ng noi ngeng, kh8ng n6i Kim sat vien phai CO thai de Fang nghe, ton treng > kin cüa ngirei khac Khi xet hei, tranh luan, (lei dap, phat bleu kien, Kiem sat vien phai d'Ong dac, tir ton, kh'Ong &roc cau gat, ruing gian, mac pham ngfred kha.c Khi co yeu cu, de nghi, kin nghj tad phien t6a, phien h9p, Kiem sat vien phai xin phep chil tea phien tea, phien hep truac phat bieu Man nghj doi veri vi pham phap that cfra ngirei tion hanh:to twig tai phien tea, phien h9p phai chinh xac, gop Y ten tinh than xay dtmg de kliac Ow Neu Hi dong hoac Tham pit chit tea phien tea, phien h9p khong chap nhan yeu câu, de nghj, kian nghj thi Kiem sat vien Van phal tiep tic than gia phien tea, phien hep, khong duet bo ve hoac co thai de tirc gin, bat hop to.c Trueng hap ph& sinh tinh bat ng6 tai phien tea, phien h9p, Kiem ‘sat vien phai binh tinh, chil dens, linh hoat giái quyet hoac phoi hep vói HOi d8ng hoac Tharn phan de giai quyet Dieu ISTvi pham Kim sat vien vi pham cac quy djnh cUa Quy fac img xi' nay, thy theo tinh chat, mire de vi pham së bi xfr l theo quy djnh cIa nganh Klein sat nhan dan hoac cIa phap that Dieu Trach nhiem thi hanh Kiem sat vien Vien kiem sat nhan dan thgc hien nghiern tfrc Quy tAc img xir Thfr trueng cac dun vi thuec Vien kiem sat nhan dan tei cao, Vientrueng Vien kiem sat nhan dan cap cao, Vien trueng Vien kiem sat nhan dan cap tinh, Vien truemg Vien kiem sat than dan cap huyen, Vien tnreng Vien kiem sat quan sg cac cap, chiu trach nhiem to chirc quart trial nghiem tfrc Quy the img xir cho toan the Kiem sat vien, &Ong chirc co quan, dun vi minh va d8n dc, kiem tra viec thgc hien bã sung Quy tic Dieu 10 Sira Trong qua trinh thuc hien Quy tic img xà, nau phat sinh vuemg mic tin Thu truemg cac dun vi thuoc Vin kiem sat nhan dan toi cao, Vien ,truemg Vin Urn sat nhan dan cap cao, Vin truang Vin hem sat nhan clari,cap tinh, Vin truemg Vin kiem sat nhan dan cap huy'an, Vin truOng Vin hem sat quan su caz cap bao cao voi Vin kiem sat nhan dan toi cao (qua VII kiem sat viec giai quyet cac vii viec Icinh doanh thucmg mai, lao dOng, an hanh chinh - VII 10) huong ditn, sfra dtz)i, be sung kip tiled] PM) LVC Cie phien tea, phien h9p Vin kiem sat phai tham gia STT TEN PHIEN TOARHIEN HQP DIEU LUAT A CAC PHIEN TOA (Gam the phien t6a so tham, pink tham (theog thil tie thong thuimg va theo thil tve rut g9n), giam doe tham, tai tit) L BQ LUAT TO TUNG BINH SU' 01 Tdt ca the phien tee so tham, phne tham (theosthil tve thong thuemg va theo tha tic rut g9n), giam doe tham, tai tham I LUAT TO TUNG HANH CHINH 02 Phien tea giai quyat khieu kin quyect dinh hanh chinh, hanh vi hanh chinh 03 Phien tea giai quyat khiau kin quyat dinh 1(1 luat buOc thoi viae ding chfre gal chlre vv tir Tong eve truong va tuang duang trer xuong 04 Phi'en tea siai quyat khitu kin 'guy& dinh giai guy& khieu nai ye quyet dinh xir 11 vv viac canh tranh 05 Phien t6a giai quyat lchitu kin danh sach dr tri DiLi 30 II BQ LUAT TO TUNG DAN Skr 06 Phien tea giai quyat nhang tranh chap va dan sr Diau 26 07 Phien tea giai quyat nhung tranh chap va lion nhan va gia dinh Diau 28 08 Phien tOa giai quyat nhang tranh chap va kinh doanh, thucmg mai Diau 30 09 Phien tea giai guy& nhilng trait chap va lao dOng Diu 32 B CAC PHIEN HQP I BQ LUAT TO TUNG HINH SIX 01 Phien h9p xet khang cao qua han Diu 335 02 Phien h9p xet tha tu truore thin Ilan di diau kin Diau 368 03 Phien hop xem xet lai guy& dinh elm HOi dang thAm phan Dien 405 Tea an nhfin dan t6i cao 04 Phien h9p xem xet yeu eau thi hanh ban an, quyat dinh Dieu 501 hinh su Giza Tea an nuem ngoai doi v6i cong dan Viet Nam bi tiz choi dan dO II LU4T TO TI,JNG HANH CHINH 05 Phial hcip xem xet, giai guy& lthieu nai, kin nghi ve viec Dieu 124 tra lai don kheri kin 06 Plait hop xem xet khang cap qua han Dieu 208 07 Phien h9p xet Ichang cao, khang nghi ve phan an phi Dieu 226 08 Phien h9p ve viec cham nOp bien lai thu tin tam img an Dieu 226 phi phiac tham theo quy dinh tai khoan Dieu 209 09 Phien h9p philc thAm dOi voi quyet dinh cila Tea an cAp Dieu 243 so tham bi khang cao, Ichang nghi 10 Phien h9p xem xet 1ai guy& dinh dm HOi ding thArn phan Dieu 287 TM an nhan dan toi cao HI BO LUAT TO TI.JNG DAN gr 11 Phien h9p xem xet, giai quyet khieu nai, kien nghi ve viec Dieu 194 tra lai don lchezi kin, don yeu cau 12 Phien h9p giai quyat nhtmg yeu cu ve dan sr Dieu 27 13 Phien h9p giai (my& nhang yeu eau ve Hon than gia dinh Dieu 29 14 Phien h9p giai quyet nhting yeu eau ve Kinh doanh thucmg mai Dieu 31 15 Phien h9p giai quyat nhang yen au ve Lao dong Dieu 33 16 Phien h9p xem xet khang cao qua han Dieu 275 17 Phien hop pithe thArn xem xet !guy& dinh dm Tea an cdp Dieu 314 so tham bi khang cao, khang nghi 18 Phien hp xem xet lai quy6t dinh ciza HOi dOng thAm phan Dieu 358 TM an than dan toi cao IV LUAT PHA SAN 19 Phien h9p giai quy6t de nghi xem xet lai, khang nglii quyet dinh mom hoac khong Si thu tuc pha san Dieu 44 20 Phien h9p giai quyet don de nghi, khang nghi quyat dinh tuyen bo pha san doanh nghiep, h9p tac xa Dieu 112 V PHAP LENT] TRiNH TV, TH1J TIJC XEM XET, QUYET DiNH AP DUNG CAC BIEN PHAP Xt Li?' HANH CHIN!! TAI TOA AN NHAN DAN 21 Phien h9p xem xet, guy& dinh ap dung bin phap xir ly hart chinh Dieu 17 22 Phien h9p xem xet, giai quyet khieu nai, kin nghi, khang nghi deii vol quyet dinh coa Ma an Dieu 34 VI LUAT Till HANH AN HiNH SI/ 23 Phien h9p xet chdp hanh an phat tO Dieu 34 24 Phien h9p xet rut ngari thin gian thir thach Dieu 66 25 Phien h9p xet giam thbi han chap hanh an Dieu 77 26 Phial h9p xet nick chAp hanh an Dieu 78 27 Phien h9p xet chap hanh thati han c6 at fro can lai Dieu 86 28 Phien h9p xet chAp hart theri han quan che 1ai Dieu 95 VII LUAT THE HANH AN DAN SV 29 Phien h9p xet min, giam nghla vu thi halt an diSi veri lchoan thu nOp ngan sach nha nuerc Dieu 63 30 Phien h9p xet Ichang nghi viec mien giam nghla vu thi hanh an d8i voi lchoan thu nOp ngan sach nha nuerc Dieu 64 ... phtic TOI CAO Dc QUY TAC UNG xtr' coA KIEM SAT VIEN Kill THVC HANH QUYEN CONG TO, KIEM SAT HOAT BONG TV PHAP T4I PHIEN TOA, PHIEN HQP GOA TOA AN (Ban honh kern theo Quyet clinh sJ 46/ QD-VKSTC 20... binh tinh, chil dens, linh hoat giái quyet hoac phoi hep vói HOi d8ng hoac Tharn phan de giai quyet Dieu ISTvi pham Kim sat vien vi pham cac quy djnh cUa Quy fac img xi' nay, thy theo tinh chat,... tham I LUAT TO TUNG HANH CHINH 02 Phien tea giai quyat khieu kin quyect dinh hanh chinh, hanh vi hanh chinh 03 Phien tea giai quyat khiau kin quyat dinh 1(1 luat buOc thoi viae ding chfre gal
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 46 QĐ-VKSTC vể việc ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên,

Từ khóa liên quan