0

Quyết định số 261 QĐ-TTG - Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà

2 156 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2017, 09:53

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 261/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty mẹ - Tập đồn Sơng Đà _ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Quyết định số 53/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 01 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ thành lập Cơng ty mẹ - Tập đồn Sơng Đà Xét đề nghị Bộ Xây dựng văn số 124/TTr-BXD, ngày 31 tháng 12 năm 2009; Bộ Nội vụ văn số 415/TTr-BNV, ngày 10 tháng 02 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đồn Sơng Đà sau: Ơng Lê Văn Quế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đồn Ơng Phạm Hùng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty LILAMA, giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đồn Ông Dương Khánh Toàn, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Đà, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đồn Ơng Phạm Công Bổng, Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng ban Ban Kiểm sốt Tập đồn Ơng Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty LILAMA, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đồn Ơng Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đồn Ơng Vũ Tiến Giao, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty LICOGI, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn 8 Ông Nguyễn Doãn Hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty COMA, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đồn Ơng Nguyễn Quang Mẫn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Hồng, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đồn Sơng Đà ơng có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN, PCN, Các Vụ: KTN, ĐMDN, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV THỦ TƯỚNG (Đã ký) Nguyễn Tấn Dũng ... tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty COMA, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đồn Ơng Nguyễn Quang Mẫn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Hồng, giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Tập. .. Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đồn Sơng Đà ơng có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. .. nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN, PCN, Các Vụ: KTN, ĐMDN, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV THỦ TƯỚNG (Đã ký) Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định số 261 QĐ-TTG - Về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà,

Từ khóa liên quan