0

TOÁN 5 LUYỆN TẬP CHUNG.ppt

10 3,452 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2013, 01:28

07/21/13 1 07/21/13 2 Th hai ng y 28 tháng 2 n m 2005 Môn toán - ti t : 115 B i : Luyện tập chung Bài số 1: Một hình lập phương có cạnh 1,2m . Tính : -diện tích 1 mặt? - diện tích toàn phần? - Thể tích? Hình lập phương đó * Hãy nêu công thức tính : Diện tích hình vuông: S = a x a DT toàn phần hình lập phương : Stp = a x a x 6 Thể tích hình lập phương : V = a x a x a 07/21/13 3 Th hai ng y 28 tháng 2 n m 2005 Môn toán - ti t : 115 B i : Luyện tập chung Bài số 1: Một hình lập phương có cạnh 1,2m . Tính : -diện tích 1 mặt? - diện tích toàn phần? - Thể tích? Hình lập phương đó Bài giải Diện tích một mặt là : 1,2 x 1,2 = 1,44 ( m2 ) Diện tích toàn phần là : 1,44 x 6 = 8,64 ( m2 ) Thể tích hình lập phương là : 1,2 x 1,2 x 1,2 = 1,728 ( cm3 ) 07/21/13 4 Th hai ng y 28 th¸ng 2 n m 2005ứ à ă M«n to¸n - ti t : 115ế B i : à LuyÖn tËp chung Bµi sè 2: Tãm t¾t Mét h×nh hép ch÷ nhËt cã : a = 1,5 m ; b = 0,8 m c = 0,6 m . TÝnh : - S xung quanh - S toµn phÇn - V ? Cña h×nh hép ch÷ nhËt Bµi gi¶i DiÖn tÝch xung quanh HHCN lµ : ( 1,5 + 0,8 ) x 2 x 0,6 = 2,76 ( cm2 ) DiÖn tÝch toµn phÇn HHCN lµ : 2,76 + 1,5 x 0,8 x 2 = 5,16 (cm2 ) ThÓ tÝch HHCN lµ : 1,5 x 0,8 x0,6 = 0,72 ( cm3 ) 07/21/13 5 Th hai ng y 28 th¸ng 2 n m 2005ứ à ă M«n to¸n - ti t : 115ế B i : à LuyÖn tËp chung Bµi sè 3 : §iÒn sè vµo « trèng ? a) H×nh hép ch÷ nhËt cã : ChiÒu dµi ChiÒu réng ChiÒu cao DT xung quanh ThÓ tÝch 1/3dm 1/4dm 2/5dm 6cm 4cm 60cm2 6m 4m 72m2 7/15 1/30dm3 3cm 72cm3 3cm 60cm2 07/21/13 6 Th hai ng y 28 th¸ng 2 n m 2005ứ à ă M«n to¸n - ti t : 115ế B i : à LuyÖn tËp chung B) H×nh lËp ph­¬ng cã: C¹nh DT xung quanh ThÓ tÝch 1,1dm 64cm2 8m3 4,84dm2 1,331dm3 4cm 64cm3 2m 16m2 * nªu c«ng thøc tÝnh : Sxq = a x a x 4 V = a x a x a 07/21/13 7 Th hai ng y 28 th¸ng 2 n m 2005ứ à ă M«n to¸n - ti t : 115ế B i : à LuyÖn tËp chung Bµi sè 4 : Tãm t¾t 1 viªn g¹ch HHCN cã : a = 25cm ; b = 12cm; c = 6cm BiÕt 1 dm3 nÆng 1kg . Hái viªn g¹ch nÆng? Kg Bµi gi¶i ThÓ tÝch viªn g¹ch lµ : 25 x 12 x 6 = 1800( cm3 )= …… (dm3) 1,8 VËy viªn g¹ch nÆng lµ : 1,8( kg) §/S : 1,8 kg 07/21/13 8 Th hai ng y 28 tháng 2 n m 2005 Môn toán - ti t : 115 B i : Luyện tập chung Bài số 5 : hình ( A ) gồm các hình lập phương ( B ). Tính : Diện tích toàn phần và thể tích hình ( A ) ? ( A ) ( B ) 1cm Bài giải Dựa vào hình vẽ ta thấy hình (A) Có : a= 3cm; b= 2cm; c= 2cm. Diện tích toàn phần hình (A): (3 + 2) x 2 x 2 + 3 x 2 x 2 = 32 (cm2) Thể tích hình (A) là : 3 x 2 x 2 = 12 ( cm3 ) 07/21/13 9 Th hai ng y 28 th¸ng 2 n m 2005ứ à ă M«n to¸n - ti t : 115ế B i : à LuyÖn tËp chung 07/21/13 10 Th hai ng y 28 th¸ng 2 n m 2005ứ à ă M«n to¸n - ti t : 115ế B i : à LuyÖn tËp chung . 07/21/13 1 07/21/13 2 Th hai ng y 28 tháng 2 n m 20 05 Môn toán - ti t : 1 15 B i : Luyện tập chung Bài số 1: Một hình lập phương có cạnh 1,2m . Tính. = a x a x a 07/21/13 3 Th hai ng y 28 tháng 2 n m 20 05 Môn toán - ti t : 1 15 B i : Luyện tập chung Bài số 1: Một hình lập phương có cạnh 1,2m . Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: TOÁN 5 LUYỆN TẬP CHUNG.ppt, TOÁN 5 LUYỆN TẬP CHUNG.ppt,

Từ khóa liên quan