0

NQ 02 (co tuc 2016 & DHCD 2017) (chu ky so)

1 82 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2017, 23:28

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 08/TT-ĐHĐCĐ.2017 Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (Về phương án chia cổ tức 2016 cổ tức dự kiến 2017) Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Căn vào Nghị Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát ngày 31/03/2016; Căn Nghị số 03/NQHP-2017 ngày 17/02/2017 Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; Căn Nghị số 09/NQHP-2017 ngày 01/03/2017 Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát; Căn kết tài năm 2016 với Doanh thu đạt 33.885 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế đạt 6.606 tỷ đồng Kính trình Đại Hội đồng cổ đông Phương án chia cổ tức năm 2016 - Tỷ lệ chi trả : 50% - Hình thức chi trả : Toàn cổ phiếu - Thời gian thực : Quý - Quý năm 2017 - Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2016 nêu đăng lưu niêm yết bổ sung sau thực - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định phương án chi tiết chi trả cổ tức bao gồm phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2017 - Vốn điều lệ dự kiến ngày 31/12/2017: - Lợi nhuận sau thuế cổ đông HPG kế hoạch 2017: - Lợi nhuận cổ phiếu HPG: - Do vậy, thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017: 15.170 tỷ đồng 5.996 tỷ đồng 3.953 đồng/cổ phiếu Dự kiến 30% Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký) TRẦN ĐÌNH LONG Signature Not Verified bởi: HỒ VINH HIỂN ngày: 6/3/2017 14:54:58 signed by CÔNG TY Digitally CÔNG TY C PHN QUC T SN HÀ C PHN Date: 2017.03.03 08:59:43 +07:00 QUC T SN HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC BẢNG THU HOẠCH “Đợt học tập nghị quyết của Tỉnh Ủy Trà Vinh lần thứ IX năm 2011 và Nghị Quyết của Huyện Ủy Cầu Kè lần thứ X năm 2011” -Họ và Tên : Tiêu Hớn -Chức Vụ : giáo viên -Đơn Vị : Trường Thcs Thị Trấn Cầu Kè Qua hai ngày học tập và tiếp thu nghị quyết của Tỉnh Ủy Trà Vinh lần thứ IX và Nghị Quyết của Huyện Ủy Cầu Kè lần thứ X năm 2011 bản thân tôi đã nhận thức và tâm đắc được nhiều vấn đề trong đó tâm đắc nhất là những vấn đề sau đây: I-/ Về Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Đảng Bộ Tỉnh Trà Vinh lần thứ IX năm 2011: 1) Những thành tựu đã đạt được về Giáo dục Đào tạo trong 5 năm ( 2005 – 2010 ) - Sự nghiệp Giáo dục Đào tạo tiếp tục phát triễn. + Hoàn thành phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập Giáo dục THCS. Tỷ lệ trẻ em đi học trong độ tuổi bậc tiểu học đạt 99, 50% bậc THCS đạt 94%, THPT đạt 70, 5% + Đội ngũ GV được bổ sung về số lượng và nâng dần chất lượng. + Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được đầu tư thêm . Các cơ sở Giáo dục chuyên nghiệp được cũng cố và phát triển . Thành lập Trường Đại Học Trà Vinh, Trường Cao đẳng Sư phạm Trường Cao đẳng Y tế, Trường Trung cấp Văn hóa – Nghệ thuật Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ, 05 Trung tâm Giáo dục Giáo dục thường xuyên, 02 Trung tâm Kỷ thuật – Tổng hộp, 10 Cơ sở dạy nghề và nhiều Cơ sở dạy Tin học, Ngoại ngữ do tư nhân đầu tư, Xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng ở 100 % xã , phường , thị trấn. + Xã hội hóa Giáo dục phát triễn trên các lỉnh vực: đầu tư xây dựng trường lớp; khuyến học ; Khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học … - Đội ngũ cán bộ KHKT, cán bộ quản lý phát triễn khá hiện có 16745 cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, tăng 1,58 lần so với năm 2005. Đã triển khai 82 đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh, 11 dự án trên các lỉnh vực nghiên cứu khcoa họ xã hội và nhân văn , khoa học kỉ thuật; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. 2) Những chỉ tiêu và nhiệm vụ giải pháp để phát triển ngành GD Trà Vinh trong 5 năm tới ( 2011 – 2015) a) chỉ tiêu : - Đến năm 2015 tỷ lệ HS đi học trong độ tuổi đi học bậc tiểu học đạt 99, 9% THCS đạt 98,5%, THPT đạt 80% - phổ cập THPT ở thành phố Trà Vinh đạt 85%, thị trấn 80% - 100% xã phường đều có trường mẩu giáo, phổ cập mẩu giáo trẻ 5 tuổi, kiên cố hóa trường học trên 95% b) Các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển toàn diện và mạnh mẽ Giáo dục- Đào tạo: - Duy trì và phát huy kết quả phổ cập Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập Giáo dục THCS. Thực hiện phổ cập Giáo dục THPT ở thành phố và các thị trấn. Nâng cao chất lượng dạy và học; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đề cao trách nhiệm của gia đình và xã hội phối hợp chặt chẻ với nhà trường trong giáo dục thế hệ trẻ. -Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị trường học, đủ điều kiện dạy 02 buổi / ngày ở bậc tiểu học và phân luồng học sinh sau THCS. - Về Giáo dục đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: tiếp tục phát triển quy mô đào tạo gas8n1 với nhu cầu sử dụng lao động. thực hiện tốt chế độ cử tuyển đại học, đồng thời nghiên cứu xây dựng chế độ đải ngộ con em các dân tộc thiểu số khi thi đổ đại học. - Thực hiện có hiệu quả công tác Xã hội hóa Giáo dục. Đẩy mạnh Phong trào khuyến học ; Khuyến tài xây dựng xã hội học tập ngày một sâu rộng hơn. -Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo ; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong 1 (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán) Mẫu 07/THQ TÊN TCPH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v , ngày tháng năm THÔNG BÁO (Về ngày đăng cuối cùng để thực hiện quyền ) Kính gửi: Trung tâm Lưu Chứng khoán Việt Nam Tên TCPH: Tên giao dịch: Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Sàn giao dịch: (HOSE, HNX, UPCOM ) 2 Xin thông báo đến Trung tâm Lưu Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng cuối cùng cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Mã chứng khoán: Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông - Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết/hoàn lại/cổ tức (ghi rõ các trường hợp ưu đãi nếu có phát hành) Mệnh giá: Ngày đăng cuối cùng: Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên 1. Lý do và mục đích (ghi những nội dung thực hiện) - Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản …. - Tổ chức Đại hội cổ đông…. - Trả cổ tức/tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm…. - Thanh toán cổ phiếu thưởng/trả cổ tức bằng cổ phiếu - Thực hiện quyền mua…. 2. Nội dung cụ thể (ghi những nội dung thực hiện) a. Tổ chức Đại hội cổ đông/lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: cổ phiếu - quyền biểu quyết + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: cổ phiếu - quyền biểu quyết 3 - Thời gian thực hiện: - Địa điểm thực hiện: - Nội dung họp/lấy ý kiến b. Trả cổ tức bằng tiền mặt - Tỷ lệ thanh toán: + Đối với cổ phiếu phổ thông: %/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận đồng) + Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: %/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận đồng) - Thời gian thanh toán: (Ghi rõ ngày trả cổ tức và ngày trả cổ tức này phải là ngày làm việc) - Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại tại (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần ) từ ngày và xuất trình Chứng minh nhân dân. c. Trả cổ tức bằng cổ phiếu/Thưởng cổ phiếu - Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: (Người sở hữu cổ phiếu được nhận cổ phiếu mới) + Đối với cổ phiếu ưu đãi - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): 4 VD: (đưa ví dụ cụ thể) - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/ cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu/ cổ phiếu thưởng tại (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần ) từ ngày và xuất trình Chứng minh nhân dân. d. Thực hiện quyền mua - Số lượng chứng khoán phát hành: - Tỷ lệ thực hiện: (01 cổ phiếu được hưởng quyền, quyền được Mẫu số 03 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TB-UBND , ngày tháng năm 201 THÔNG BÁO Chấp thuận Bản đăng kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương loại III Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã UBND huyện thống nhất nội dung Bản đăng kế hoạch như sau: 1. Tên tuyến kênh KCH: , có danh mục KH đầu tư năm: của Đề án KCH kênh mương thủy lợi giai đoạn 2012-2015. 2. Địa điểm xây dựng: Tổ (đội, thôn) , thuộc xã 3. Chiều dài kiên cố hóa: mét 4. Diện tích tưới (hoặc tiêu) trước và sau kiên cố hóa: ha/ ha; Và cấp nước sinh hoạt: người/ hộ. 5. Quy mô kỹ thuật: - Kích thước mặt cắt ngang kênh chữ nhật (bxh): (cm). - Kênh mặt cắt hình thang (bxh)m : (cm); m: mái dốc kênh. - Tổng số công trình trên kênh: cái (Bao gồm: cống tưới (cống lấy nước); cống tiêu; tràn vào/tràn ra; cống điều tiết; công trình khác). - Kết cấu công trình: + Bê tông cốt thép Mac M150, M200: + Đá xây: + Gạch xây: - Ước khối lượng xây dựng chủ yếu: + Đất đào/đắp: / (m3). + Bê tông và bê tông cốt thép/đá xây, lát: / (m3). 6. Khái toán vốn đầu tư và nguồn vốn đầu tư: - Tổng kinh phí dự toán được duyệt: … triệu đồng - Nguồn vốn đầu tư: + Ngân sách TW, tỉnh hỗ trợ: triệu đồng, tỷ lệ: % + Ngân sách huyện hỗ trợ: triệu đồng, tỷ lệ: % + Ngân sách xã đóng góp: triệu đồng, tỷ lệ: % + Vốn đóng góp của nhân dân: triệu đồng, tỷ lệ: % 7. Chủ đầu tư: Ban quản lý xã 8. Thời gian thực hiện: UBND huyện giao cho UBND xã căn cứ vào các quy định có liên quan và nội dung Thông báo này để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định./. Nơi nhận - Như trên; - ; - ; TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỦ TỊCH r CQNG HOA xA HQI can NGHiA Vl¢T NAM HQclip - Tv - H~nh phuc CONG TY CO pHAN THUY DI$N CAN DON S6:/lg /CT-TB sw Phuac, A v~ngay " A o thdng 10 niim 2017 , THONGBAO dang ky cu3i cung d~ th\l'c hi~n quy~n nhin c6 nrc nam 2016 bing ti~n Kinh giri: - eN Trungtam Luu ky Chirng khoan Tp.HCM - Sa giao dich clnrng khoan Tp.HCM - Ten t6 clnrc phat hanh: Cdng ty c6 ph§n thuy di~n CAn HO'n - Ten giao dich: CAN DON - Tru nsc sa chinh: Th] trAn Thanh Blnh - Huyen Bu D3p - Tinh Binh Phmrc - Di~n thoai: 02713.563.359; - Fax: 02713.563.133 - San giao dich: (HOSE) Chung toi thong bao d8n CN Trung tam Luu kY Chung khoan Tp.HCM (VSD) dang Icy cuM cung dS l~p danh sach nguoi sa httu cho clnrng khoan sau: - Ten chirng khoan: c6 phleu Cong ty c6 phan thuj di~n Can Don - Ma chirng khoan: SJD - LOQ-iclnrng khoan: - C6 phi~u ph6 thong - Menh gia giao dich: 10.000 d6ng/c6 phieu - San giao dich: HOSE - Ngay dang ky cu6i cung: 30/10/2017 Ly va muc dich - Chi tra c6 tuc nam 20 16 b~ng ti~n NQi dung c\l th~ Chi tra cD tkc h&ngti~n - Ty 1~thlJc hi~n: + D6i v6i c6 phi8u ph6 thong: 23%/c6 phi€u (01 c6 phi€u duqc nh~ 2.300 d6ng) - Ngay toan: 1511112017 - Dia diem thlJC hi~n: f)6i v6i chUng khoan luu Icy: Nguai sa hii'u lam th1i tl,lC nh~ c6 tuc tQ-icac Thanh vien luu kY nCYirna tai khofm luu kY· D6i v6i chung khoan chua luu Icy: Nguai sa hftu lam thil wc nh~n c6 rue tQ-i Cong ty e6 phftn thuy di~n cAn Dan - Thi trdn Thanh Binh - huy~n Bu B6p - tinh Binh Phtr6c (vao cac lam vi¢c trang twin) tir 1511112017 va xuftt trinh chung minh nhan dan Be ngh] VSD l~p va giri cho Cong ty chung toi danh sach ngtroi sa htru chtrng khoan tai dang kY cu6i cung nell tren vao dia chi san: + Dia chi nh~n Danh sach (ban ctmg): * Phong Tai chinh K~ toan * Do: Congty cf., phan thuy di~n Cfta Don, Thi fran Thanh Blnh Huyen Bu B6p - Tlnh Binh Phiroc + Dia chi email n4~nfiledii.Heu:dongtamhd345@gmail.com ve ~ I" :, ".';> ~ ;,Z· '; Chung toi cam k~t nhtmg thong tin ngtro! sa httu danh sach se (Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-KSTT ngày 31 tháng 7 năm 2011 của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) HƯỚNG DẪN ĐIỀN CÁC BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỘC LẬP CÁC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHẦN I. Tổng quan về việc đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính Thủ tục hành chính là công cụ cần thiết để đưa chính sách của nhà nước vào cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế triển khai Đề án 30 cho thấy còn tồn tại nhiều thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý và không hợp pháp. Với tỷ lệ đơn giản hóa lên đến 88% gắn với tổng số chi phí tuân thủ cắt giảm được lên đến gần 30.000 tỷ đồng/năm, có thể nói đại đa số các thủ tục hành chính được ban hành trong thời gian qua đều có những tồn tại làm phát sinh chi phí và rủi ro cho các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục, cũng như làm giảm hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước. Việc kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó trọng tâm là việc đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính sắp được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung sẽ giúp duy trì và phát huy những lợi ích của Đề án 30 đối với xã hội, góp phần nâng cao chất lượng thể chế, thúc đẩy các hoạt động đầu tư, kinh doanh và các hoạt động xã hội khác. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành hoặc duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất” (Chỉ thị số 1722/CT-TTg ngày 17/9/2010), nâng cao chất lượng tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Điều 10 Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động độc lập các quy định về thủ tục hành chính dành cho các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính. Thông qua việc đánh giá tác động độc lập các quy định về thủ tục hành chính, Người đánh giá tác động độc lập sẽ phản biện kết quả đánh giá tác động của cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao chất lượng các quy định về thủ tục hành chính, ngăn ngừa các thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý và cân nhắc những giải pháp khác nhau để lựa chọn được giải pháp tối ưu nhằm đạt được mục tiêu của chính sách với chi phí và rủi ro thấp nhất cho các đối tượng chịu sự tác động của thủ tục; bảo đảm tuân thủ các cam kết của Việt Nam với quốc tế. Việc đánh giá tác động độc lập sẽ giúp cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính kiểm soát tốt các quy định về thủ tục hành chính theo các tiêu chí sau: - Cần thiết: phản biện giải pháp của cơ quan chủ trì soạn thảo trên cơ sở phân tích mục tiêu chính sách, những rủi ro có thể phát sinh làm cho cơ quan quản lý nhà nước không đạt được mục tiêu chính sách và nguyên nhân của những rủi ro đó. Người đánh giá tác động độc lập phải chứng minh được việc ban hành thủ tục hành chính theo dự án, dự thảo văn bản là không cần thiết hoặc chưa tối ưu và đề xuất các giải pháp thay thế khác, đảm bảo vừa đạt được mục tiêu chính sách vừa tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. - Hợp lý: xem xét sự cần thiết và tính hợp lý của từng nội dung trong một bộ phận và từng bộ phận của thủ tục hành chính; vai trò, mục đích của từng nội dung trong một bộ phận và từng bộ phận của thủ tục hành chính và đưa ra đề xuất nếu nội dung và/hoặc bộ phận của thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý; bảo đảm sự rõ ràng, cụ thể, không chồng cONc rY co puAN NHVA va rlt0t TRUoNG xANH aN pHAr CSNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc l4p - TtJ - Hpnh phirc Hai Drro'ng, ngdy 20 thdng 02 ndrn 2017 36: 200212017NQ- HDQT QUYET EINH (V/v Chi tra cd t*c ndm 2016 dqt co*c ry co r"u*K?tiloff#3iifrld"c t,i - Cdn ca gidy ch{tng nhQn ddng b! kinh doanh ) 'ANH AN pFrAr OAOOSZ3586 Sd k€ hoqch ddu m Hdi Duong cdp; - Can ca quyin hqn vit trdch nhi€m ctia H/i d6ng quan tri quy dinh LuQt doanh nghiQp vd Diiu t€ Cong ry; - Cdn ca Nghi quyet Dqi l * rrt ^^ phdn Nhwa vd Co 1B/02/20 t h/i dong cA
- Xem thêm -

Xem thêm: NQ 02 (co tuc 2016 & DHCD 2017) (chu ky so), NQ 02 (co tuc 2016 & DHCD 2017) (chu ky so),