0

Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230

10 76,028 2,450

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2012, 10:01

Việc thực hiện đo vẽ chi tiết trên máy toàn đạc TOPCON GTS-230 là không khó, chỉ cần nắm vững một số thao tác là ta hoàn toàn có thể thu thập được các số liệu từ ngoài thực địa Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230HƯỚNG DẪN ĐO ĐẠC CHI TIẾT TRÊN MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS-230============== **** ================Việc thực hiện đo vẽ chi tiết trên máy toàn đạc TOPCON GTS-230 là không khó, chỉ cần nắm vững một số thao tác là ta hoàn toàn có thể thu thập được các số liệu từ ngoài thực địa một cách nhanh và hiệu quả.Công tác đo vẽ chi tiết được chia thành 2 giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Thiết lập trạm máy đầu tiên:- Đặt tên File cần thực hiện.- Cài đặt điểm đứng máy.- Cài đặt điểm định hướng.- Tiến hành đo các điểm chi tiết. Giai đoạn 2: Thiết lập trạm máy từ thứ trạm 2 trở về sau:- Mở File cần thực hiện.- Cài đặt điểm đứng máy.- Cài đặt điểm định hướng.- Tiến hành đo các điểm chi tiết.Trang 1Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230I.THIẾT LẬP TRẠM MÁY ĐẦU TIÊN:1. Đặt tên File cần thực hiện:Thao tác: Nhấn phím MENU trên bàn phím, xuất hiện màn hình: F1: DATA COLLECTF2: LAYOUTF3: MEMORY MGRNhấn phím F1 [DATA COLLECT] – Thu thập dữ liệu. Xuất hiện màn hình:SELECT A FILE:FN: ____________ INPUT LIST ----- ENTERTiến hành đặt tên công việc, nhấn phím F1 [INPUT], xuất hiện màn hình sau và tiến hành đặt tên vào FN: SELECT A FILE:FN: _CONG TRINH APL SPC CLR ENTERLưu ý:  F1 [APL]: Chuyển đổi từ số sang chữ và ngược lại. F2 [SPC]: Ký tự trắng. F3 [CLR]: Xóa toàn bộ các ký tự. F4 [ENT]: Chấp nhận tên công việc đã nhập.2. Cài đặt điểm đứng máy:Sau khi đã đặt tên công việc xong, màn hình cơ bản xuất hiện:DATA COLLECTF1: OCC. PT # INPUTF2: BACKSIGHTF3: FS/SSTrang 2Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230Nhấn phím F1 [OCC. PT # INPUT] – Nhập điểm đứng máy. Sau khi nhấn F1 màn hình xuất hiện:PT#:  A______ID: NGA BAINS. HT: 1.451 m INPUT SRCH REC OCNEZChú thích:  F1 [INPUT]: Nhập tên trạm đứng máy. F2 [SRCH]: Tìm điểm trạm máy . F3 [REC]: Lưu dữ liệu. F4 [OCNEZ]: Chấp nhận tên công việc đã nhập.Nhấn phím F1 [INPUT] để nhập tên điểm đứng máy PT#, ta có thể nhập mô tả trạm đứng máy ở dòng ID. Nhấn phím mũi tên để xuống dòng INS. HT: 1.421 m để nhập chiều cao máy, đây là phần quan trọng để tính cao độ cho các điểm chi tiết.Nhấn phím F4 [OCNEZ]: Nhập tọa độ điểm đứng máy, sau khi nhấn phím F4 màn hình xuất hiện:OCC. PTPT#: ___________ INPUT LIST NEZ ENTERNhấn tiếp phím F3 [NEZ]: Nhập tọa độ điểm đứng máy. Sau khi nhấn F3 màn hình xuất hiện:N : XXX.XXX mE :XXX.XXX mZ :XXX.XXX m INPUT ---- PT# ENTERTrang 3Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230Nhấn phím F1 [INPUT] để nhập tọa độ điểm đứng máy. Sau khi nhập xong nhấn F4 [ENTER] để chấp nhận đồng thời trở về màn hình trước đó:PT#:  A_______ID: NGA BA___INS. HT: 1.451 m INPUT SRCH REC OCNEZNhấn tiếp phím F3 [REC] để lưu các thông số của điểm đứng máy. Sau khi nhấn F3 màn hình xuất hiện: PT#:  A_______ID: NGA BA___INS. HT: 1.451 m >REC? YES NO INPUT SRCH REC OCNEZNhấn phím F3 [YES] để lưu các thông số của điểm đứng máy. Sau khi nhấn F3 màn hình trở về màn hình cơ bản.3. Cài đặt điểm định hướng:Sau khi đã đặt các thông số của điểm đứng máy, ta trở về màn hình cơ bản sau: DATA COLLECTF1: OCC. PT # INPUTF2: BACKSIGHTF3: FS/SSNhấn phím F2 [BACKSIGHT]: điểm định hướng. Sau khi nhấn phím F2 màn hình xuất hiện:Trang 4Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230BS#:  _________PCODE: _________R. HT: 1.500 m INPUT OSET MEAS BSNhấn phím F1 [INPUT] để nhập tên điểm định hướng BS#:BS#:  _A1______PCODE: _________R. HT: 1.500 m INPUT OSET MEAS BS Tiến hành nhập tên điểm định hướng, mã địa vật, và chiều cao gương R. HT. Sau khi nhập xong chiều cao gương nhấn phím F4 [ENTER], máy sẽ trở về màn hình:BS#:  _A1________PCODE: _SUOI_____R. HT: 1.300 m INPUT OSET MEAS BSNhấn phím F4 [BS]: nhập tọa độ điểm định hướng. Sau khi nhấn F4 màn hình xuất hiện:BACKSIGHTPT#: _A1_______ INPUT LIST NE/AZ ENTNhấn phím F3 [NE/AZ]: nhập tọa độ điểm định hướng. Sau khi nhấn phím F3 màn hình xuất hiện:Trang 5Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230N : XXX.XXX mE :XXX.XXX m INPUT ---- AZ ENTERNhấn phím F1 [INPUT] để nhập tọa độ điểm đứng máy. Sau khi nhập xong nhấn phím F4 [ENTER] để chấp nhận đồng thời trở về màn hình cơ bản.Nếu không có tọa độ của điểm định hướng, mà chỉ có góc phương vị, thì ta nhấn tiếp F3 [AZ] để nhập góc phương vị cho điểm định hướng, màn hình xuất hiện:HR = 0 INPUT ---- AZ ENTERSau khi nhập góc phương vị HR = 0, ta nhấn tiếp F4 [ENTER], màn hình trở về trước đó:BS#:  _A1________PCODE: _SUOI_____R. HT: 1.300 m INPUT OSET MEAS BSNhấn phím F3 [MEAS] để chấp nhận điểm định hướng. Sau khi nhấn phím F3 màn hình xuất hiện:BS#:  _A1________PCODE: _SUOI_____R. HT: 1.300 m *VH SD NEZ ----Nhấn phím F1 [VH] – Xác định điểm định hướng bằng cách đo góc.Nhấn phím F2 [SD] – Xác định điểm định hướng bằng cách đo chiều dài và góc.Trang 6Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230Nhấn phím F3 [NEZ] – Xác định điểm định hướng bằng cách đo tọa độ.4. Tiến hành đo các điểm chi tiết:Sau khi đã đặt các thông số của điểm định hướng, màn hình trở về màn hình cơ bản:DATA COLLECTF1: OCC. PT # INPUTF2: BACKSIGHTF3: FS/SSNhấn phím F3 [FS/SS]: để thực hiện đo các điểm chi tiết. Sau khi nhấn phím F3 màn hình xuất hiện:PT#:  _1________PCODE: _AO ____R. HT: 1.300 m INPUT SRCH MEAS ALLNhấn phím F1 [INPUT] để đặt tên điểm chi tiết, sau đó ta tiến hành nhấn F4 [ALL] để đo các điểm chi tiết. Tương tự cho các điểm còn lại.II. THIẾT LẬP TRẠM MÁY TỪ TRẠM THỨ 2 TRỞ VỀ SAU:1. Mở File cần thực hiện:Thao tác: Nhấn phím MENU trên bàn phím, xuất hiện màn hình: F1: DATA COLLECTF2: LAYOUTF3: MEMORY MGRNhấn phím F1 [DATA COLLECT]. Xuất hiện màn hình:SELECT A FILE:FN: CONG TRINH INPUT LIST ----- ENTERMở tên công việc, nhấn phím F4 [ENTER], xuất hiện màn hình cơ bản.Trang 7Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-2302. Cài đặt điểm đứng máy:Sau khi mở tên công việc ra, ta có màn hình cơ bản xuất hiện:DATA COLLECTF1: OCC. PT # INPUTF2: BACKSIGHTF3: FS/SSNhấn phím F1 [OCC. PT # INPUT xuất hiện màn hình sau:PT#:  A______ID: NGA BAINS. HT: 1.451 m INPUT SRCH REC OCNEZNhấn tiếp phím F4 [OCNEZ]: ta có màn hình:PT#: __B_____ INPUT LIST NEZ ENTERNhấn phím F1 [INPUT]: Nhập tên trạm máy đã có. Sau khi nhấn F4 [ENTER] màn hình xuất hiện:Trang 8Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-2303. Cài đặt điểm định hướng:Trang 9Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-2304. Tiến hành đo các điểm chi tiết:Trang 10[...].. .Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230 Nhấn phím F3 [NEZ] – Xác định điểm định hướng bằng cách đo tọa độ.4. Tiến hành đo các điểm chi tiết: Sau khi đã đặt các thông số của điểm định hướng, màn hình trở về màn hình cơ bản:DATA COLLECTF1: OCC. PT # INPUTF2: BACKSIGHTF3: FS/SSNhấn phím F3 [FS/SS]: để thực hiện đo các điểm chi tiết. Sau khi nhấn phím... _1________PCODE: _AO ____R. HT: 1.300 m INPUT SRCH MEAS ALLNhấn phím F1 [INPUT] để đặt tên điểm chi tiết, sau đó ta tiến hành nhấn F4 [ALL] để đo các điểm chi tiết. Tương tự cho các điểm còn lại.II. THIẾT LẬP TRẠM MÁY TỪ TRẠM THỨ 2 TRỞ VỀ SAU:1. Mở File cần thực hiện:Thao tác: Nhấn phím MENU trên bàn phím, xuất hiện màn hình: F1: DATA COLLECTF2: LAYOUTF3: MEMORY MGRNhấn phím F1 [DATA COLLECT]. . Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230HƯỚNG DẪN ĐO ĐẠC CHI TIẾT TRÊN MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ TOPCON GTS-230= =============. điểm định hướng. - Tiến hành đo các điểm chi tiết. Trang 1 Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230I.THIẾT LẬP TRẠM MÁY ĐẦU TIÊN:1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230, Hướng dẫn đo đạc chi tiết trên máy toàn đạc điện tử TOPCON GTS-230,