0

thi th THPT Qu c gia n m 2017 m n TOAN de so 18

15 105 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 15:25

Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ĐỀ THI THỬ (Đề gồm 06 trang) KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Ngày thi: 8/6/2017 _ Mã đề 001 Câu Hàm số sau đồng biến tập xác định nó? B y  log x C y  log x A y  log x D y  x  x  21  2i  Câu Cho số phức z thỏa mãn 2  i z    8i , môđun số phức w  z   i 1 i A B C.7 D x2 Câu Hàm số y  nghịch biến x 1 A  0;   B  ;1  1;   D  ;1 , 1;   C R\{1;1} Câu Đồ thị hình vẽ đồ thị hàm số nào? y x -5 -3 -2 -1 O -2 -4 A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x  x  Câu Giá trị cực tiểu y CT hàm số y   x  x  2016 A y CT  2014 B y CT  2016 C y CT  2018 D y CT  2020 Câu Gọi (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  e x , trục hoành hai đường thẳng x  1; x  Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục hoành A V   e  e B V   e  e C V     e  e  D V     e  e  Trang 1/14 Mã đề 001       Câu Trong không gian O,i, j,k , cho OI  2i  j  2k mặt phẳng (P) có phương trình   x  y  z   Phương trình mặt cầu (S) có tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) là: A  x     y  3   z    B  x     y  3   z    16 C  x     y  3   z    D  x     y  3   z    2 2 2 2 2 2 Câu Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) qua hai điểm  x  1  t  A  2;1;3 , B 1; 2;1 song song với đường thẳng d :  y  2t  z  3  2t  A  P  : 10 x  y  z  19  B  P  : 10 x  y  z  19  C  P  : 10 x  y  z  19  D  P  : 10 x  y  z  19  Câu Nghiệm bất phương trình log  x  1  2log   x    log  x   là: A  x  B  x  C  x  D 4  x    Câu 10 Tìm giá trị nhỏ hàm số y  cos3 x  3cos x đoạn 0;   3 11 A  B C 2 D  Câu 11 Tìm m nhỏ để hàm số y  x3  3mx  x đồng biến R 1 A B C 3 Câu 12 Cho a; b  0; ab  thỏa mãn log ab a  giá trị log ab C Câu 13 Số p  22017 viết hệ thập phân, số có chữ số? A 2016 chữ số B 607 chữ số C 608 chữ số A B D a : b D D 2017 chữ số Câu 14 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x – y + 4z - 2=0 (Q): 2x - 2z + = Góc mặt phẳng (P) (Q) là: A 600 B 450 C 300 D 900 Câu 15 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( ) 3x – y + z - =0 mp ( ) cắt mặt cầu (S) tâm I(1;-3;3) theo giao tuyến đường tròn tâm H(2;0;1), bán kính r =2 Phương trình (S) là: A ( x  1)  ( y  3)  ( z  3)  18 B ( x  1)  ( y  3)  ( z  3)  18 D ( x  1)  ( y  3)  ( z  Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM 2017 MÔN TOÁNĐỀ 18 Câu Biểu thức sau biểu diễn phân tích biểu thức a2 + (a ∈ R) A 2ai(a + 2i) B (2 + 2i)2 C a - i (a + 8i) D (a – 2i) (a + 2i) Câu Từ nhiều khối lập phương (hình 7), ta xếp khối hộp chữ nhật (hình 2) Biết diện tích toàn phần khối hộp chữ nhật 160 (cm2) Tính thể tích V khối hộp chữ nhật cho A V = 128√2 (cm3) B V = 128 (cm3) C V = 64 (cm3) D V = 256√2 (cm3) Câu Trong không gian, cho tam giác ABC tam giác cạnh a, gọi H trung điểm cạnh BC Tính diện tích xung quanh hình nón nhận quay tam giác ABC quanh trục AH A = a2 B = C = D = Câu Tìm số phức z, biết z2 – (1+i).z = A = 0; = – i Sách Giải – Người Thầy bạn B = 0; =1+i C = 0; =-1–i D = 0; = -1 + i http://sachgiai.com/ Câu Cho hàm số y = f(x) liên tục R, có đồ thị (C) hình vẽ bên Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y = 2m – cắt đồ thị (C) điểm phân biệt A m > B m < C m = m=3 D < m < Câu Cho tứ diện ABCD có tất cạnh a Tính thể tích V khối tứ diện ABCD A V = B V = C V = √ √ √ D V = Câu Hàm số y = √ sau? A (1; + ∞) − đồng biến khoảng khoảng Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ B (- ∞; 1) C (- ∞; 0) D (2; + ∞) Câu Tìm nguyên hàm hàm số f (x) = 22x+1 A ∫ ( ) = B ∫ ( ) = C ∫ ( ) = +C D ∫ ( ) = +C +C +C Câu Trong hàm số sau đây, hàm số đồng biến tập xác định A y = x với a = (√ B y = x C y = x D y = √ √ ) x Câu 10 Tính đạo hàm hàm y = x2 ln√ A y’ = x ln( + 1) + B y’ = x ln( + 1) + C y’ = x ln( + 1) + D y’ = x ln( + 1) + + Câu 11 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x2 + 2x – đoạn [-2; 3] Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 12 Tìm nghiệm phương trình: A B C D Câu 13 Tìm tập xác định hàm số y = (x2 - 1)-2 A (- ∞; - 1) ∪ (1; + ∞) B (- ∞; -1] ∪ [1; +∞) C R \ {-1; 1} D [-1;1] Câu 14 Tìm số nguyên dương k nhỏ nhất, thoả mãn ∫ A k = ≥ B k = C k = D k = Câu 15 Viết phương trình trục Oy Câu 16 Tìm nguyên hàm F (x) f (x) = hàm có giá trị -1 A F (x) = tanx + x2 – B F (x) = cotx + x2 – C F (x) = - tanx + x2 – + 2x biết x = nguyên Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ D F (x) = - cotx + x2 – Câu 17 Cho đường thẳng d: = = mặt phẳng (P) : x + 2y + z -15 = Tìm toạ độ giao điểm đường thẳng d mặt phẳng (P) A (4; 2; 5) B (4; 5; 2) C (2; 4; 5) D (5; 4; 2) Câu 18 Một khu rừng có trữ lượng gỗ 4.105 (m3) Biết tốc độ sinh trưởng khu rừng 4% năm Hỏi sau năm, khu rừng có số mét khối gỗ bao nhiêu? A 105 (1,4)5 B 105 C 105 (0, 04)5 D 105 (1, 04)5 Câu 19 Tìm giá trị cực tiểu A = B = -7 C =- D =7 hàm số y = -x3 – x2 - 3x + Câu 20 Tìm số phức z, biết z2 - (3 + 2i) z +1 + 3i = A = 1+i ; = – i B = 1- i ; =2+i C = 1+i ; =2+i D =1-i; = – i Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 21 Viết phương trình mặt cầu (S) qua điểm A(5; -2:1) có tâm C(3; -3; 1) A (x+3)2 + (y - 3)2 + (z + 1)2 = B (x - 3)2 + (y + 3)2 + (z + 1)2 = √5 C (x - 3)2 + (y + 3)2 + (z - 1)2 = D (x - 3)2 + (y + 3)2 + (z - 1)2 = √5 Câu 22 Đồ thị hàm số y = có tất tiệm cận ngang ? A B C D Câu 23 Cho mặt cầu (S) có đường kính AB, biết A(6; 2; -5), B(-4; 0; 7) Viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc mặt cầu (S) điểm A A (P): 5x + y - 6z + 62 = B (P) : 5x + y - 6z - 62 = C (P) : 5x - y - 6z - 62 = D (P) : 5x + y + 6z - 62 = Câu 24 Cho đồ thị (C) : y = x3 – 3x2 - 3x Tìm tiếp tuyến (C) vuông góc với đường thẳng y = - + A y = 6x – B y = 6x + C y = 6x + D y = 6x – Câu 25 Biết A I = 13 b = 3, c = -2 Tính I = √ Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ B I = 11 C I = D I = 15 Câu 26 Biết a < b < c, ∫ ∫ ( ) A I = ( ) = ∫ ( ) = Tính giá trị I = B I = 10 C I = D I = 16 Câu 27 Tính khoảng cách d từ điểm M(1 ; -2 ; 13) đến mặt phẳng ( ) : 2x – 2y – z + = A d = B d = C d = D d = Câu 28 Cho hình trụ có bán kính hình tròn đáy R, chiều cao h Tính diện tích toàn phần hình trụ A = R (h + R) B = R (2h + R) C = Rh D = R2 Câu 29 Cho , Tìm { + ; A {-3 ; - 5} hai nghiệm phức phương trình x2 + 3z + = } B {3 ; 5} Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ C {-3 ; 5} D {3 ; - 5} Câu 30 Cho hàm số y = + - 2x + Khẳng định sau ? A Hàm số nghịch biến (0 ; 1) B Hàm số đồng biến (-2 ; 1) C Hàm số nghịch biến (-∞ ; -2) D Hàm số đồng biến (-2 ; + ∞) Câu 31 Biết ∫ A - m = m Tính giá trị I = ∫ B + m C +m D -m Câu 32 Tính thể tích V vật thể nằm hai mặt phẳng x = -1, x = 1, biết thiết diện vật thể bị cắt mặt phẳng vuông, góc với trục Ox điểm có hoành độ x (-1
- Xem thêm -

Xem thêm: thi th THPT Qu c gia n m 2017 m n TOAN de so 18, thi th THPT Qu c gia n m 2017 m n TOAN de so 18,

Hình ảnh liên quan

Câu 5. Cho hàm số y= f(x) liên tục R, có đồ thị (C) như hình vẽ bên. Tìm tất - thi th  THPT Qu c gia n m 2017 m n TOAN de so 18

u.

5. Cho hàm số y= f(x) liên tục R, có đồ thị (C) như hình vẽ bên. Tìm tất Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 35. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có AB = a, SA = 2a. Một khối trụ có một đáy là hình tròn, nội tiếp tam giác ABC, đáy còn lại có tâm là đỉnh S - thi th  THPT Qu c gia n m 2017 m n TOAN de so 18

u.

35. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có AB = a, SA = 2a. Một khối trụ có một đáy là hình tròn, nội tiếp tam giác ABC, đáy còn lại có tâm là đỉnh S Xem tại trang 9 của tài liệu.

Từ khóa liên quan