0

So 4000 TB VSD ngay 07.12 .2011 TB ve ngay dang ky cuoi cung va xac nhan danh sach nguoi so huu chung khoan

2 122 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:44

ASP: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dầu Khí An Pha S.G (mã CK: ASP) như sau: - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 30/11/2009 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 30/11/2009 và 01/12/2009 thì người bán sẽ không được hưởng quyền) - Ngày đăng ký cuối cùng : 02/12/2009 1) Lý do và mục đích: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 2) Nội dung cụ thể: - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc chuyển đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và chuyển đổi trụ sở chính từ tòa nhà Etown, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp HCM về tòa nhà Capital Tower, số 6 Nguyễn Khắc Viện, Quận 7, Tp.HCM - Ngày dự kiến gửi thư xin ý kiến: 14/12/2009 - Ngày dự kiến thu phiếu biểu quyết: 21/12/2009 - Ngày dự kiến tổng hợp ý ki ến: 22/12/2009 Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ASP vào những ngày 01, 02 và 03/12/2009 ACL: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang (mã CK: ACL) như sau: - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/04/2010 (trường hợp giao dịch thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 09/04/2010 và 12/04/2010 thì ng ười bán sẽ không được hưởng quyền). - Ngày đăng ký cuối cùng : 13/04/2010 - Lý do và mục đích: Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu + Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.000.000 cổ phiếu + Khối lượng vốn cần huy động: 40.000.000.000 VND + Mục đích huy động vốn: đầu tư nuôi cá tra sạch 34 ha (21.000 tấn cá tra/năm) - Nội dung cụ thể: + Tỷ lệ thực hi ện: 9:2 (Cổ đông sở hữu 9 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 2 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. + Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu không mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền (nếu có) sẽ do HĐQT Công ty quyết đị nh phân phối cho các đối tượng khác đảm bảo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. + Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu + Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). + Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/04/2010 đến ngày 18/05/2010 + Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 22/04/2010 đến ngày 20/05/2010 + Ngày giao dịch dự kiến: 07/06/2010 + Địa điểm thực hiện: 9 Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại TVLK nơi mở tài khoản 9 Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thự c hiện quyền tại trụ sở Công ty CP XNK Cửu Long An Giang, số 90 HùngVương, KCN Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang và xuất trình CMND. Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp. Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán ACL vào những ngày 12, 13, 14/04/2010 . AAM: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 03 năm 2009 của Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã CK: AAM) như sau: - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng) - Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/04/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 14/04/2010 và 15/04/2010 thì người bán s ẽ không được hưởng quyền) - Lý do và mục đích : Trả cổ tức đợt 03 năm 2009 bằng tiền. - Ngày đăng ký cuối cùng : 16/04/2010 - Nội dung cụ thể : o Tỷ lệ thực hiện : 15% (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng) o Ngày chi trả : 04/05/2010 o Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán đã l ưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thủy sản Mekong, lô 24 Khu công nghiệp Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ vào các ngày từ 05/05/2010 đến 10/05/2010. Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp. HCM sẽ tạm ngừng nh ận lưu ký chứng khoán AAM vào những ngày 15, 16 & 19/04/2010. NGUY N LÊ MINH Digitally signed by NGUYN LÊ MINH Date: 2017.02.22 10:32:55 +07:00 NGUY N LÊ MINH Digitally signed by NGUYN LÊ MINH Date: 2017.02.22 10:32:55 +07:00
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Hình thức xác nhận: Gửi bản gốc văn bản xác nhận - So 4000 TB VSD ngay 07.12 .2011   TB ve ngay dang ky cuoi cung va xac nhan danh sach nguoi so huu chung khoan

Hình th.

ức xác nhận: Gửi bản gốc văn bản xác nhận Xem tại trang 1 của tài liệu.