0

NTP Bao cao tai chinh rieng quy 3 2016

19 67 0
  • NTP   Bao cao tai chinh rieng quy 3 2016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:20

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Quý 3 năm 2012 Hà nội, tháng 11 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội NỘI DUNG Trang Bảng cân đối kế toán 01 - 03 Báo cáo kết quả kinh doanh 04 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 05 Thuyết minh Báo cáo tài chính 06 - 19 Báo cáo tài chính Quý III năm tài chính 2012 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 104.895.554.238 105.095.996.272 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 28.641.438.080 37.239.676.440 1. Tiền 111 3 26.957.374.666 35.539.676.440 2. Các khoản tương đương tiền 112 1.684.063.414 1.700.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 4 6.735.726.180 4.609.944.867 1. Đầu tư ngắn hạn 121 8.589.944.784 8.776.682.253 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (1.854.218.604) (4.166.737.386) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 49.889.463.290 43.023.131.280 1. Phải thu khách hàng 131 45.401.097.905 37.757.305.113 2. Trả trước cho người bán 132 814.396.268 4.164.147.968 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0 5. Các khoản phải thu khác 135 5 4.121.027.611 1.305.243.693 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (447.058.494) (203.565.494) IV. Hàng tồn kho 140 6 1.714.781.552 2.891.182.974 1. Hàng tồn kho 141 1.714.781.552 2.891.182.974 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 17.914.145.136 17.332.060.711 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 113.221.386 26.640.767 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 672.163 410.307.782 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 7 9.142.053 0 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 17.791.109.534 16.895.112.162 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 97.361.326.598 98.636.822.897 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 0 0 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 0 0 4. Phải thu dài hạn khác 218 0 0 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 0 II.Tài sản cố định 220 48.281.594.632 89.069.496.918 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 36.904.651.332 70.708.553.379 - Nguyên giá 222 59.683.104.676 105.187.388.778 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (22.778.453.344) (34.478.835.399) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 0 0 - Nguyên giá 225 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 0 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 9.811.685.765 17.057.288.731 - Nguyên giá 228 10.572.178.070 18.051.249.643 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - MẸ CÔNG TY: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 04. 39435638/04. 38226020 Fax: 04. 39433844 Mẫu số 1 Báo cáo tài chính Quý III năm tài chính 2012 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - MẸ CÔNG TY: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 04. 39435638/04. 38226020 Fax: 04. 39433844 Mẫu số - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (760.492.305) (993.960.912) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1.565.257.535 1.303.654.808 III. Bất động sản đầu tư 240 0 0 - Nguyên giá 241 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 0 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 46.928.130.000 6.698.130.000 1. Đầu tư vào công ty con 251 42.739.730.000 1.739.730.000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 11 2.300.000.000 2.300.000.000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 12 2.658.400.000 2.658.400.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 12 (770.000.000) 0 V. Tài sản dài hạn khác 260 2.151.601.966 2.869.195.979 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 13 2.097.177.466 2.814.771.479 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 0 0 3. Tài sản dài hạn khác 268 54.424.500 54.424.500 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 202.256.880.836 203.732.819.169 NGUỒN VỐN A. NỢ PHẢI TRẢ 300 47.029.691.571 50.136.076.627 I. Nợ ngắn hạn 310 45.995.696.812 49.159.739.224 1. Vay và nợ ngắn hạn CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2012 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2012 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1 2 3 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 812,931,234,259 1,006,735,172,336 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 76,223,535,732 88,119,383,310 1. Tiền 111 V.01 60,223,535,732 55,291,383,310 2. Các khoản tương đương tiền 112 16,000,000,000 32,828,000,000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.02 2,000,000,000 2,000,000,000 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.03 (2,000,000,000) (2,000,000,000) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 210,334,310,712 172,147,659,383 1. Phải thu khách hàng 131 V.04 118,573,777,362 130,834,332,373 2. Trả trước cho người bán 132 V.05 80,316,366,475 23,841,208,853 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.06 14,083,214,342 19,721,832,709 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (2,639,047,467) (2,249,714,552) IV. Hàng tồn kho 140 495,280,817,053 688,507,926,894 1. Hàng tồn kho 141 V.07 497,212,052,272 701,409,111,573 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (1,931,235,219) (12,901,184,679) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 31,092,570,762 57,960,202,749 1 - Chi phí trả trước ngắn hạn 151 625,895,744 134,077,826 2 - Thuế GTGT được khấu trừ 152 12,361,048,683 40,900,405,521 3- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 154 16,307,843,354 16,291,737,354 4 - Tài sản ngắn hạn khác 158 V.08 1,797,782,981 633,982,048 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2012 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 995,008,318,578 1,008,525,151,221 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I. Các khoản phải thu dài hạn 210 4,843,126,327 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - 4,843,126,327 5 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II. Tài sản cố định 220 654,944,642,978 671,305,963,306 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.09 569,214,716,292 603,823,276,347 - Nguyên giá 222 1,254,253,345,490 1,269,436,540,355 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (685,038,629,198) (665,613,264,008) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.10 13,155,488,743 - - Nguyên giá 225 13,626,400,555 - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 (470,911,812) - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.11 61,244,534,168 57,706,383,045 - Nguyên giá 228 66,612,190,189 62,349,732,554 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (5,367,656,021) (4,643,349,509) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.13 11,329,903,775 9,776,303,914 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 119,002,867,431 118,947,437,730 - Nguyên giá 241 121,280,625,580 121,068,172,060 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 (2,277,758,149) (2,120,734,330) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 137,397,701,748 127,303,179,315 1. Đầu tư vào công ty con 251 V.14 34,865,800,000 29,505,800,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.15 113,046,152,000 112,940,102,000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.16 5,352,050,000 4,468,600,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 (15,866,300,252) (19,611,322,685) V. Tài sản dài hạn khác 260 83,663,106,421 86,125,444,543 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.17 80,926,410,156 82,624,204,852 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2011 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2011 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1 2 3 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 954,267,332,337 922,419,224,814 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 69,964,757,315 136,666,518,304 1. Tiền 111 V.01 69,964,757,315 136,666,518,304 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - 568,750,000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.02 2,000,000,000 3,576,000,000 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.03 (2,000,000,000) (3,007,250,000) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 182,438,137,352 179,308,799,360 1. Phải thu khách hàng 131 V.04 105,600,944,465 120,027,341,042 2. Trả trước cho người bán 132 V.05 64,179,503,888 47,512,748,119 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.06 13,855,634,717 12,791,981,406 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (1,197,945,718) (1,023,271,207) IV. Hàng tồn kho 140 637,517,295,692 524,769,630,876 1. Hàng tồn kho 141 V.07 650,384,528,156 526,756,221,096 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (12,867,232,464) (1,986,590,220) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 64,347,141,978 81,105,526,274 1 - Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,299,754,916 85,420,547 2 - Thuế GTGT được khấu trừ 152 61,856,409,344 78,214,668,196 3- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 154 - - 4 - Tài sản ngắn hạn khác 158 V.08 1,190,977,718 2,805,437,531 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,018,040,942,503 957,231,997,100 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I. Các khoản phải thu dài hạn 210 4,843,126,327 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 4,843,126,327 5 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II. Tài sản cố định 220 774,168,722,208 714,376,851,520 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.09 608,807,112,056 631,777,265,277 - Nguyên giá 222 1,260,945,036,546 1,257,915,617,340 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (652,137,924,490) (626,138,352,063) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.10 4,506,059,069 4,892,292,701 - Nguyên giá 225 7,722,198,841 7,722,198,841 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 (3,216,139,772) (2,829,906,140) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.11 57,902,312,142 58,494,057,779 - Nguyên giá 228 62,349,732,554 62,349,732,554 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (4,447,420,412) (3,855,674,775) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.13 102,953,238,941 19,213,235,763 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 28,970,846,987 30,400,880,418 - Nguyên giá 241 31,034,443,158 32,329,743,158 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 (2,063,596,171) (1,928,862,740) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng 1 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 123,871,032,490 122,254,453,570 1. Đầu tư vào công ty con 251 V.14 29,505,800,000 29,505,800,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.15 112,940,102,000 112,490,102,000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.16 4,468,600,000 2,820,500,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 (23,043,469,510) (22,561,948,430) V. Tài sản dài hạn khác 260 86,187,214,491 90,199,811,592 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.17 83,186,830,632 84,972,974,413 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 2,625,761,662 4,504,259,417 3. Tài sản dài hạn khác 268 V.18 374,622,197 722,577,762 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 1,972,308,274,840 1,879,651,221,914 NGUỒN VỐN MÃ SỐ SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1 2 3 4 4 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 410 + 420) 300 1,260,219,751,118 1,226,886,901,748 I. Nợ ngắn hạn 310 929,792,835,823 855,867,244,749 1. Vay CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Quý 3 năm 2012 Hà nội, tháng 11 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội NỘI DUNG Trang Bảng cân đối kế toán 01 - 03 Báo cáo kết quả kinh doanh 04 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 05 Thuyết minh Báo cáo tài chính 06 - 19 Báo cáo tài chính Quý III năm tài chính 2012 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 104.895.554.238 105.095.996.272 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 28.641.438.080 37.239.676.440 1. Tiền 111 3 26.957.374.666 35.539.676.440 2. Các khoản tương đương tiền 112 1.684.063.414 1.700.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 4 6.735.726.180 4.609.944.867 1. Đầu tư ngắn hạn 121 8.589.944.784 8.776.682.253 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (1.854.218.604) (4.166.737.386) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 49.889.463.290 43.023.131.280 1. Phải thu khách hàng 131 45.401.097.905 37.757.305.113 2. Trả trước cho người bán 132 814.396.268 4.164.147.968 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0 5. Các khoản phải thu khác 135 5 4.121.027.611 1.305.243.693 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (447.058.494) (203.565.494) IV. Hàng tồn kho 140 6 1.714.781.552 2.891.182.974 1. Hàng tồn kho 141 1.714.781.552 2.891.182.974 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 0 0 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 17.914.145.136 17.332.060.711 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 113.221.386 26.640.767 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 672.163 410.307.782 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 7 9.142.053 0 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 17.791.109.534 16.895.112.162 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 200 97.361.326.598 98.636.822.897 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 0 0 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 0 0 4. Phải thu dài hạn khác 218 0 0 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 0 0 II.Tài sản cố định 220 48.281.594.632 89.069.496.918 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 36.904.651.332 70.708.553.379 - Nguyên giá 222 59.683.104.676 105.187.388.778 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (22.778.453.344) (34.478.835.399) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 0 0 - Nguyên giá 225 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 0 0 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 9.811.685.765 17.057.288.731 - Nguyên giá 228 10.572.178.070 18.051.249.643 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - MẸ CÔNG TY: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 04. 39435638/04. 38226020 Fax: 04. 39433844 Mẫu số 1 Báo cáo tài chính Quý III năm tài chính 2012 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - MẸ CÔNG TY: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VINACONTROL Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội Tel: 04. 39435638/04. 38226020 Fax: 04. 39433844 Mẫu số - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (760.492.305) (993.960.912) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1.565.257.535 1.303.654.808 III. Bất động sản đầu tư 240 0 0 - Nguyên giá 241 0 0 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 0 0 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 46.928.130.000 6.698.130.000 1. Đầu tư vào công ty con 251 42.739.730.000 1.739.730.000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 11 2.300.000.000 2.300.000.000 3. Đầu tư dài hạn khác 258 12 2.658.400.000 2.658.400.000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐểI KẾ TOÁN - NTP   Bao cao tai chinh rieng quy 3 2016
BẢNG CÂN ĐểI KẾ TOÁN Xem tại trang 5 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐểI Kẫ TOÁN (Tiếp theo) - NTP   Bao cao tai chinh rieng quy 3 2016

i.

ếp theo) Xem tại trang 6 của tài liệu.