0

Bao cao tai chinh hop nhat quy 3 2016

19 86 0
  • Bao cao tai chinh hop nhat quy 3 2016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 12:18

S),\SSf{B rvcAr: HAxc rHU'oNG u4r co pnAN sal coN - HA Nor 7l Trin Hung Dao - QLran Hoan Kiern - Ha N6i 86o c6o tii chinh hqp nh61 Quf III nIm 2011 N{Au sii: Q-01a Tel: 04.39423388 Fax 04.39410942 Chi ti€u TD - BANG cAx ool KE ToAN M5 chi ti6u ThuyOt minh Sii cu6t t5, Don vi tinh; Vl\rI) 56 oiu nam TAI SAN Tidn m5t, vbng bac, tI6 quf Tidn grii t4i NI{NN Ti6n, vhng gii tai c6c TCTD kh6c vA cho vay c6c TCTD kh6c Tien. vang gui tlr cac TCTD khric Cho vay cric TCTD khric Dr,t phdng rui ro cho vay ciic TCTD kh6c Chfng kho6n kinh doanh Chnng klroan kirrh doanh Du phdng gidrn giri chung khodn kinh doanh C5c c0ng cg thi chinh ph6i sinh vi c6c thi srin thi chinh khdc Cho vay.kh6ch hing Cho vay khiich hing DU phdng rui ro cho r.,ay khdch hing Chring kho6n tlAu tu' Chung khoin daLr ru sin sang dd ban Chung khoiin dALr tu giir d6n ngiry d6o han Dr,r phbng giam gi:r chunc khoin dau ru III G6p v6n, tlAu tu dhi han , ^l r taLl nJ vao coltg t) con 2 Vdn g6p liOn doanh 3 EAu tu vbo c6ng ty li€n kOr ,1 DAu tu dhi han khiic 5 Du phbng giam gia dau tu dai han IX Tii sen c6 dinh I I ai san co dinh huu hlnh a Ngu1,€n gid TSCD hilu hinh b Hao mbn TSCD hfr,u hinh ; _. , 2 I al san co dinh rhuc tai chinh a NgutAn gid TSCD b HaomdnTSCD ; , 3 -l'ui san co dinh r o hlnh a NguyAn giti TSCD vb hinl't b Hao mdn TSCD v6 hinh X n6r Oqng san rlau tu' a Nguyen gir{ BDSDT b Hao mbn BDSDT XI Thi sdn C6 kh6c I C6c khoan phrii thu 2 Cdc khodn ldi, phi phdi thu 3 Tii san thu€ TNDN hoin iai 4 Tii srin C6 khdc - Trong do. Loi tlrt; thLrrng mai < il^ t-L^1 -1, ,r-\ J u e Nrv4u uu pilulig rul tu ullu cac lal sall r_o nol oang Knac TONG TAI SAN CO A. I II III I 2 3 Iv I 2 V VI I I 15 l6 t7 110 t20 130 131 IJL t39 140 t41 149 150 160 l6l r69 t70 171 172 179 2t(l 211 zt2 213 2t1 219 220 221 ^ 222 223 aa / 225 226 22'l 228 225 24(l 241 24) 250 251 252 253 251 255 259 300 18 312,041,555,960 599,69r,351,22r 19,470,095,722,999 19,470.095.722"888 39,734,939,419 40.418,41r,187 (683.472,068) 8,712,466,949 27,958,61.6,951,359 28.267 .266.631.476 (308,649,680, I I 8) 12,142,510,442,769 8,311,537.779,569 3.844,340.000,000 ( 13,367.336.800) 1,560,404,000,000 I .560,404,000.000 2,187,573,379,301 L38,052,217,112 208.556,361 .788 (70,504.114.616) 2,049,527,I62,L99 2,058.899,1r8,391 (9,3',77 ,956.2-02) 5,472,189,495,579 I ,906,591 .071,481 2.72I ,330,599.985 841,261.814,\t3 69.7sr.570.298,243 201,670,991"695 505,232,494,764 I1,636,740,990,717 il ,636.710.990.7 t7 98,828,39tt,041 99,5 1 1,870,1 09 (683,472,06E) 24,103.032,795,683 24.375.5 88,493,5 62 -272,555.697 ,8'79 8,767,942,245,709 7,481,361 ,1 19.909 1.300,000,000.000 (13.418,874,tt00) 333,389,000,000 333.389.000,000 1,526.153,919,690 L26.554,397,690 17 6.7 65.4'l6.626 (50,21 1.078,936) 1,399,599,422,00(l 1.406,365,498.441 (6;t66.016.44t) 3,859,970.637,496 2,030.461 .983.684 957.082.854.329 817,325.799.483 51,032.861.262,594 2 VT 19 20 2l 'r) 23 25 Chi tiOu l\{A chi Thu5'6t tiOu minh 56 cudi kj 56 tldu nim B NOpnAr rnA vAvoN cHUSoHUU I C6c khoin ng Chinh phri vh NHI{N II Ti6n gfri vh vay ciia c6c TCTD trh6c I Ti€n grii c0a cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Tidn giii cria kh6ch hing IV C6c c6ng cu thi chinh ph6i sinh vh c6c khoin ng'tii chinh kh6c V Viin tiri tro. , uy th6c tliu tu', cho vay mi TCTD phfri chiu rti ro VI Ph6t hnnh gi6y td'c6 gi6 \-II C6c khoin No kh6c I Ciic khoan lai. phi phai tra 2 Thu6 TNDN hodn l4i phai tra 3 Cdc khoan phai tr a r a cong no khac 4 Du phbng rui ro khdc Tdng Nq'phdi lra VIII \r6n v]r cdc qu! I V6n cLla TCTD ,,; z.) a I on dleu le b Ydn dau tU XDCB ' ; . ': c I hanp au t'un co pnan d Ca pitiau qut ^^ . ': e Lo phteu 101 SHB SODA par , flexible sertullOns NGAN HANG THLAING MAI CO PHAN SAI GON - HA NQI 77 Tran Hung Dao - Quart Hoan Kiem - Ha N6i Bao cao tai chinh hup nhilt Quj , III nam 2013 MAu so: Q-Ola Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 TD - BANG CAN DOI ICE TOAN Ma chi Thuyet Chi tieu tieu  minh SO cuOi ky Dan vj tinh: VND SO dau nam A. TAI SAN I  Tien met, yang byc, da quj , 110 15 623,083,804,931 484,886,843,676 II  Tien gill tyi NHNN 120 16 1,784,359,826,247 3,031,869,478,896 III Tien, yang girl tai cac TCTD khfic va cho vay cac TCTD khfic 130 17 18,961,441,701,651 29,862,247,689,870 1  Ti&t, yang girt tai cac TCTD khac 131 5,857,046,281,215 20.996,607,849,870 2  Cho vay cac TCTD khac 132 13,144,085,001,951 8,890,044,000,000 3  Dv ph6ng rut ro cho vay cac TCTD khac 139 (39,689,581,515) (24,404,160,000) IV Chirng khoan kinh doanh 140 18 36,137,812,839 13,387,278,997 1  Chirng khoan kinh doanh 141 60,076,686,487 40,564,341,662 2  Dv ph6ng giam gia chUng khoan kinh doanh 149 (23,938,873,648) (27,177,062,665) V  Cie cong cy tai chinh phai sinh va cac tai san tai chinh khac 150 19 5,846,612,060 VI Cho vay khach hang 160 63,744,039,590,515 55,689,293,497,804 1  Cho vay khach hang 161 20 65,487,354,474,974 56,939,724,328,665 2  Dv phong rui ro cho vay khach hang 169 21 (1,743,314,884,459) (1,250,430,830,861) VII Chun khoan dAu ttr 170 22 14,669,905,849,834 12,699,275,940,349 1  Chimg khoan dau to sari sang de' ban 171 8,918,837,200,346 8,418,595,920,125 2  Chimg khoan au to giu d6n ngay dao hart 172 5,760,197,088,505 4,790,543,803,540 3  Dv ph6ng giam gia chimg khoan au to 179 (9,128,439,017) (9,863,783,316) VIII GO von, dau ttr did han 210 23 358,872,725,396 391,703,076,159 1  Dau to vao ding ty con 211 2  V6n Op lien doanh 212 3  Dau to vao cong ty lien ket 213 4  Dalt to dai han khac 214 410,841,525,375 435,325,959,557 5  Du ph6ng giam gia dau to dai hart 219 (51,968,799,979) (43,622,883,398) IX Tai san co dinh 220 4,058,534,993,267 4,127,126,715,658 1  Tai san c6 dinh hCru hinh 221 24 337,026,192,366 398,882,910,853 a  Nguyen gici TSCD hiru hinh 222 630,549,369,890 700,243,028,124 b  Hao mon TSCD hiru hinh 223 (293,523,177,524) (301,360,117,271) 2  Tai san c6 dinh thug tai chinh 224 a Nguyen gia TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3  Tai san co dinh vO hinh 227 25 3,721,508,800,901 3,728,243,804,805 a  Nguyen gia TSCD v6 hinh 228 3,835,262,095,139 3,817,078,738,298 b  Hao mon TSCD vO hinh 229 (113,753,294,238) (88,834,933,493) X  Ilk Ong san dau ttr 240 83,787,448,216 85,456,213,521 a  Nguyen gia BDSDT 241 83,787,448,216 85,456,213,521 b Hao mon BDSDT 241 XI  Titi san Co 'iliac 250 26 12,444,145,777,722 10,146,519,975,976 1  Cac khoan phai thu 251 2,095,147,103,430 1,494,164,515,889 2  Cac khoan lai, phi phai thu 252 5,613,745,705,749 4,460,580,779,664 3  Tai san thue TNDN holt lai 253 11,977,838 109,916,033 4  Tai san Co khac 254 4,806,740,948,361 4,256,392,881,058 - Trong do: Lai the thtrang mpi 255 5  Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san Co nOi bang khac 259 (71,499,957,656) (64,728,116,668) TONG TAI SAN CO 300 116,764,309,530,618 116,537,613,322,966 Ninh THE Lan Phtrang Ha nOi, Ngity thong nom 2013 s \ Tang Giant DOc MA chi Thuyet tieu  minh B NO PHAI TRA VA VON CHU SO HIV I  Cite khoan nq Chinh phu va NHNN II Tien OH va vay cua cac TCTD khic 1  Ti6'n gui cua cac TCTD khac 2  Vay cac TCTD khac III Tien girl cua khach hang IV Cie cong cy tai chinh phai sinh va cac khoin nq tai chinh khac V  Van tai try, uy thac dau ttr, cho vay ma TCTD phai chin rui ro VI Ph& hanh giAy to ce gia 310 320 321 322 330 340 350 360 VII Cac khoan Nq khac 370 1  Cac khoan lai, phi phai tra 371 2  Thud TNDN hoan 14i Chi tieu A. TAI SAN I Tien m#t, yang bac, di quy II Tien ph tai NHNN III Tien, yang girl tai cac TCTD khac va cho vay cac TCTD khac 1 Tien, yang gfri tai cac TCTD khdc 2 Cho vay cac TCTD khdc 3 Dv phong rid ro cho vay cac TCTD khdc IV Chungkhoan kinh doanh 1 Chung khan kinh doanh 2 Dv phoang giam gia chimg khan kinh doanh V Cfic ding ca tai chinh phai sinh NT?' cac tai san tai chinh khac VI Cho vay khach hang 1 Cho vay khach hang 2 Dv phong rui ro cho vay khdch hang VII Charng khoan dAu tn. Chung khan dAu tu sgri sang a ban Chi'mg khan au tir gig . den ngay dao han phong giam gid cluing khoan dau tu Op vim, dAu trr dhi han Dfiu tu vao Ong ty con 2 Von Op lien doanh 3 DAu tu vao cling ty lien ket 4 DAu tu dai han khdc 5 Dv phong giam gid dau tu dai han IX Thi san co dinh 1 Tai sari c6 dinh huu hinh a Nguyen gici TSCD hiru hinh b Hao mon TSCD halt hinh 2 Tai san c6 dinh thue tai chinh a Nguyen gia TSCD b Hao mon TSCD 3 Tai san c6 dinh v6 hinh a Nguyen gia TSCD v6 hinh b Hao mon TSCD vo hinh X BAt ding san dill tit' a Nguyen gid BDSDT b Hao mon BDSDT XI Thi san CO khac 1 Cdc khan phai thu 2 Cat khan lai, phi phai thu 3 Tai sari thue TNDN hi:An lai 4 Tai san C6 khac - Trong do: LQI the thwang 5 Cac khan dv phong rui ro cho cac tai san CO nOi bang khde TONG TAI SAN CO HANG CO " PHA ' fi Ndi SHB ;K1  ners flexible solutions NGAN HANG TH1.CONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NQI 77 Trail Hung Dao - Quan Han Kiem - Ha NOi Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 TD - BANG CAN DOI la TOAN Bio cao tai chinh hqp nhAt Quy III tam 2012 MAu Q-Ola Ma chi Thuyet tieu  minh SO cool kST Dan vi tinh: VND SO dAu nam 110 15 656,869,462,476 425,218,979,260 120 16 1,666,848,123,213 35,111,525,637 130 17 26,064,764,559,902 18,845,174,632,855 131 26,064,764,559,902 18,845,174,632,855 132 139 140 18 138,878,102,135 17,804,172,427 141 170,863,556,880 36,165,293,695 149 (31,985,454,745) (18,361,121,268) 150 19 2,434,936,718 4,035,834,699 160 45,249,713,851,940 28,806,884,090,215 161 20 47,082,254,769,228 29,161,850,639,905 169 21 (1,832,540,917,288) (354,966,549,690) 170 22 13,512,389,921,384 15,097,394,499,737 171 7,911,063,771,482 12,501,240,153,537 172 5,717,151,754,367 2,610,840,000,000 179 (115,825,604,465) (14,685,653,800) 210 23 1,264,074,571,909 333,313,240,893 211 212 77,000,000,000 213 214 1,216,818,717,588 334,289,000,000 219 (29,744,145,679) (975,759,107) 220 3,612,596,741,142 2,254,982,825,323 221 24 391,243,370,640 167,781,341,002 222 673,645,000,121 252,783,546,659 223 (282,401,629,481) (85,002,205,657) 224 225 226 227 25 3,221,353,370,502 2,087,201,484,321 228 3,293,173,921,165 2,106,146,460,886 229 (71,820,550,663) (18,944,976,565) 240 70,551,999,441 241 70,551,999,441 241 250 26 11,546,251,980,885 5,169,621,880,976 251 2,890,102,541,064 2,599,670,439,052 252 3,980,705,738,526 1,645,443,688,789 253 254 4,675,443,701,295 924,614,419,802 255 259 (106,666,667) 300 103,785,374,251,145 70,989,541,682,022 Chi tieu B NO PHAI TRA VA VON CHI . ) Sd HirEJ I Cic khoin nq Chinh phii va NHNN II Tien giri va vay ciia cac TCTD khic 1 Tien gin cna cac TCTD khac 2 Vay cac TCTD khac III Tien giri cua khach hang IV Cac ding cy tai chinh phii sinh va cac khoin nq tai chinh kink ✓ Vim tai trq, us , thac dku fir, cho vay ma TCTD phai chiu riii ro VI Phat hanh giAy tb . c6 gia VII Cac khan Nq khac 1 Cac khoan lai, phi phai tra 2 Thud TNDN hoan lai phai tra 3 Cac khoan phai tra va cong no khac 4 Dv phong rdi ro khac TOng Nq phai tra VIII VOn va cac quy 1 Von cua TCTD a Van cli"Ju re b Vein clau to XDCB • Thang du van ca phan d Co phi& qui", e Co phi& teu dai g rsTkizac TCTD 7 . 4 ) 7q4411 le'ch tSr gid hOi dodi :41, citkpAch danh gia lai tai san \ pi Ottan chua phan phOi 4 taieua co
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT - Bao cao tai chinh hop nhat quy 3 2016
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT Xem tại trang 5 của tài liệu.
CÔNG TY CÔ PHẢN NHỰA THIÊU NIÊN TIỀN PHONG - Bao cao tai chinh hop nhat quy 3 2016
CÔNG TY CÔ PHẢN NHỰA THIÊU NIÊN TIỀN PHONG Xem tại trang 6 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHÁT (Tiếp theo) - Bao cao tai chinh hop nhat quy 3 2016

i.

ếp theo) Xem tại trang 6 của tài liệu.