0

Tuần 25. Cửa sông

28 178 0
  • Tuần 25. Cửa sông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:24

GV: NGŨN VĂN BÌNH Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc KIỂM TRA BÀI CŨ Phong cảnh đền Hùng Tìm từ ngữ miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên nơi đền Hùng? Những cảnh vật đền Hùng gợi nhớ nghiệp dựng nước giữ nước dân tộc? Thứ tư ngày 27 tháng năm 2012 Tập đọc Cưa s«ng Quang Huy Cửa sơng Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc: Cửa sơng Lµ cưa nhng kh«ng then kho¸ N¬i c¸ ®èi vµo ®Ỵ trøng Còng kh«ng khÐp l¹i bao giê N¬i t«m r¶o ®Õn bóng cµng Mªnh m«ng mét vïng s«ng níc CÇn c©u n cong lìi sãng Më bao nçi ®ỵi chê Thun lÊp lo¸ ®ªm tr¨ng N¬i nh÷ng dßng s«ng cÇn mÉn Gưi l¹i phï sa b·i båi §Ĩ níc ngät ïa biĨn Sau cc hµnh tr×nh xa x«i N¬i tµu chµo mỈt ®Êt Cßi ng©n lªn khóc gi· tõ Cưa s«ng tiƠn ngêi biĨn M©y tr¾ng lµnh nh phong th N¬i biĨn t×m vỊ víi ®Êt B»ng sãng nhí b¹c ®Çu ChÊt mi hoµ vÞ ngät Thµnh vïng níc lỵ n«ng s©u Dï gi¸p mỈt cïng biĨn réng Cưa s«ng ch¼ng døt céi ngn L¸ xanh mçi lÇn tr«i xng Bçng…nhí mét vïng nói non… Quang Huy Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Luyện đọc sóng, lấp lóa , nơng sâu, tơm rảo , uốn cong, lưỡi sóng, giã từ -Là cửa khơng then khóa -Mênh mơng vùng sóng nước N¬i c¸ ®èi vµo ®Ỵ trøng N¬i t«m r¶o ®Õn bóng cµng Quang Huy Tìm hiểu Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc Cưa s«ng • Gi¶i nghÜa tõ khã: Quang Huy kho¶ng ®Êt båi ven s«ng, ven biĨn B·i båi: níc kh«ng bÞ nhiƠm mỈn Níc ngät: níc pha trén gi÷a níc mỈn vµ níc ngät thêng cã Níc lỵ: ë vïng cưa s«ng gi¸p biĨn sãng lín, ngän sãng cã bät tung tr¾ng xo¸ Sãng b¹c ®Çu: T«m r¶o: mét lo¹i t«m sèng ë vïng níc lỵ, th©n nhá vµ dµi Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Quang Huy 1.Trong khỉ th¬ ®Çu, t¸c gi¶ dïng tõ ng÷ nµo ®Ĩ nãi vỊ n¬i s«ng ch¶y biĨn ? - C¸ch giíi thiƯu Êy cã g× hay ? Lµ cưa nhng kh«ng then kho¸ Còng kh«ng khÐp l¹i bao giê Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Luyện đọc sóng, lấp lóa , nơng sâu tơm rảo , uốn cong, lưỡi sóng giã từ Quang Huy Tìm hiểu 1.Địa điểm đặc biệt cửa sơng -Là cửa: khơng then khóa, khơng khép lại bao giờ, mở bao nỗi đợi chờ Nơi dòng sơng gửi phù sa -Là cửa khơng then khóa Nơi nước chảy biển rộng -Mênh mơng vùng sóng nước Nơi cá đối vào đẻ trứng N¬i c¸ ®èi vµo ®Ỵ trøng N¬i t«m r¶o ®Õn bóng cµng Nơi tơm rảo đến búng Nơi tiễn người khơi… Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Quang Huy Cưa s«ng lµ mét ®Þa ®iĨm ®Ỉc biƯt nh thÕ nµo? Th¶o ln nhãm: Cửa sông nơi giữ lại phù sa bồi đắp bãi bồi, nơi nước chảy vào biển rộng, nơi biển tìm với đất liền, nơi sông biển hoà lẫn vào nhau… Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Quang Huy - Trong khỉ th¬ ci t¸c gi¶ ®· dïng biƯn ph¸p nghƯ tht g× ? - BiƯn ph¸p nghƯ tht nh©n ho¸ ë khỉ th¬ ci nãi nªn ®iỊu g× vỊ tÊm lßng cđa cưa s«ng víi céi ngn? -PhÐp nh©n ho¸ gióp t¸c gi¶ nãi nªn tÊm lßng cđa cưa s«ng kh«ng quªn céi ngn Cửa sông “giáp mặt” với biển rộng, xanh “bỗng nhớ vùng nước non“ Tác giả n gử ng cội nguồ khô®iỊu ng Qua h×nhmuố ¶nh cưai lòs«ng, t¸c gi¶o mn nãin,nªn quê g× ? n cội nguồn, nơi sinh nuôi dưỡng ta trưởng thành Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Luyện đọc sóng, lấp lóa , nơng sâu tơm rảo , uốn cong, lưỡi sóng giã từ -Là cửa khơng then khóa -Mênh mơng vùng sóng nước N¬i c¸ ®èi vµo ®Ỵ trøng N¬i t«m r¶o ®Õn bóng cµng Quang Huy Tìm hiểu 1.Địa điểm đặc biệt cửa sơng Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Luyện đọc sóng, lấp lóa , nơng sâu tơm rảo , uốn cong, lưỡi sóng giã từ -Là cửa khơng then khóa -Mênh mơng vùng sóng nước N¬i c¸ ®èi vµo ®Ỵ trøng N¬i t«m r¶o ®Õn bóng cµng Quang Huy Tìm hiểu 1.Địa điểm đặc biệt cửa sơng 2:Tình cảm thủy chung cội nguồn khơng qn cội nguồn Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Luyện đọc sóng, lấp lóa , nơng sâu tơm rảo , uốn cong, lưỡi sóng giã từ -Là cửa khơng then khóa -Mênh mơng vùng sóng nước N¬i c¸ ®èi vµo ®Ỵ trøng N¬i t«m r¶o ®Õn bóng cµng Quang Huy Tìm hiểu 1.Địa điểm đặc biệt cửa sơng 2:Tình cảm thủy chung cội nguồn Nội dung: Qua hình ảnh cửa sơng, tác giả ca ngợi nghĩa tình thủy chung, biết nhớ cội nguồn Để dòng sơng ln đẹp, mát cần làm gì? -Trồng xanh để giữ nguồn nước -Ln ln giữ Kiểm tra cũ Truyền điện Câu 1: Bài “Phong cảnh đền Hùng” gợi cho em số truyền thuyết nghiệp dựng nước giữ nước Hãy kể tên truyền thuyết Câu 2: Em hiểu câu ca dao sau nào? “ Dù ngược xuôi Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba” Vậy cửa sông gì? Thứ tư, ngày 29 tháng năm 2012 TẬP ĐỌC CỬA SÔNG QUANG HUY Cá đối Tôm rảo Luyện đọc đôi bạn 21 22 12 51 52 41 42 24 25 26 27 28 29 14 15 16 17 18 19 20 10 53 54 55 56 57 59 60 43 44 45 46 47 48 49 50 34 35 36 37 38 39 40 30 31 32 23 13 33 11 58 Hết Tìm hiểu Cách có hay? Câu 1:nói Trong khổ thơ đầu, Cách nóinhững rấttừ đặc biệttác giả dùng ngữ cửa sông giống cửa để nói nơi sông chảy biển? dòng sông mở để vào Là cửa không then khoá lòng biển lớn Là cửakhông nhưngkhép không Cũng lạithen bao khoá Cũng lại baosóng nước Mênhkhông môngkhép vùng Mênh mông Mở bao nỗi đợivùng chờ.sóng nước Mở bao nỗi đợi chờ Câu 2: Theo thơ, cửa sông đặc biệt nào? Thảo luận nhóm 12 21 22 59 60 54 55 56 57 44 45 46 47 48 49 50 51 52 40 41 42 31 32 23 24 25 26 27 28 29 13 14 15 16 17 18 19 20 10 53 43 33 34 35 36 37 38 39 30 11 58 phút Hết Câu 2: Theo thơ, cửa sông đặc biệt như: -Là nơi để lại bãi bồi, nơi nước ùa biển -Là nơi biển đất gặp qua sóng bạc đầu tạo vùng nước lợ -Là nơi sinh sản cá đối, tôm rảo, nơi thuyền bè qua lại -Là nơi ghi dấu tiễn đưa Câu 3: Phép nhân hoá khổ thơ cuối giúp tác giả nói lên điều “tấm lòng” cửa sông cội nguồn? Phép nhân hoá giúp tác giả nói “tấm lòng” cửa sông không quên cội nguồn Qua hình ảnh cửa sông tác giả muốn nói đến điều gì? Ý thơ Tác giả ca ngợi nghĩa tình thuỷ chung biết nhớ cội nguồn Luyện đọc diễn cảm Nơi Nơi /cá cá đối vào đẻ trứng Nơi/ Nơi tôm rảo đến búng Cần Cần câu câu uốn uốn cong cong lưỡi lưỡi sóng sóng Thuyền ai lấp lấp loá loá trăng trăng Thuyền Nơi /con tàu Nơi tàu chào chào mặt mặt đất đất Chúng ta thi tài xem bạn thuộc lòng thơ “Cửa sông” nhanh nhất! Dặn dò Học thuộc lòng “Cửa sông” Đọc trước “Nghĩa thầy trò ” LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 BÀI CŨ: BÀI CŨ: LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : Chọn tên con vật điền vào chỗ chấm - Nhát như Khoẻ như Hiền như thỏ voi nai Điền từ chỉ đặc điểm cho mỗi con vật - Hổ Sóc Gấu dữ tợn nhanh nhẹn tò mò Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 BÀI CŨ: BÀI CŨ: LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển. M: tàu biển, biển cả biển biển LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển. M: tàu biển, biển cả biển biển Biển hồ, biển cả, biển lớn, biển xanh, biển khơi vùng biển, gió biển, nghề biển, sóng biển, bãi biển, tàu biển, dân biển, bờ biển, đáy biển, cá bi n,ể tôm bi n, sò bi nể ể Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : tàu bi nể TA U BIÊǸ ̉ BA I BIÊÑ ̉ BI N HỂ Ồ BI N CỂ Ả [...]...SÓNG BIỂN sò biển, tôm biển, cá biển BỜ BIỂN LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 1 Tìm các từ ngữ có tiếng biển 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: a Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được b Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi c Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền ( suối, hồ, sông) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ... các từ ngữ có tiếng biển Biển hồ, biển cả, vùng biển, gió biển, 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: a Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được: SÔNG b Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi : SUỐI c Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền : HỒ 3 Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu Vì sao không được bơi ở đoạn sông này? 4 Dựa theo cách giải... năm 2011 1 Tìm các từ ngữ có tiếng biển: 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: 3 Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu: Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy Không được bơi ở đoạn sông này Vì sao không được bơi ở đoạn sông này? LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 1 Tìm các từ ngữ có tiếng biển 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: 3 Đặt câu hỏi cho... dâng nước lên đánh Sơn Tinh LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi Phần tiếp giáp giữa biển và đất liền( có 5 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi •Nơi sâu nhất của biển ( có 7 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi Tên của một biển trên thế giới chỉ màu sắc giống khăn quàng đội viên ( có 6 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày... sâu, ở trong đất liền ( suối, hồ, sông) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: a Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được sông Sông Hương LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: b Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi suối Suối Hoa Lan LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng... chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được ( có 4 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi • Các loại cá sống ở biển gọi là gì? ( có 6 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi Động vật, thực vật khai thác ở biển được gọi là gì? (6 chữ cái ) Thứ tư ngày 19 tháng năm 2014 Tập đọc : Kiểm tra cũ: Phong cảnh đền Hùng 1/ Đọc đoạn 2: - Tìm từ ngữ miêu tả cảnh đẹp thiên nhiên nơi đền Hùng 2/ Đọc đoạn – Nêu nội dung Thứ tư ngày 19 tháng năm 2014 Tập đọc : Cửa sông Luyện đọc (Quang Huy) Tìm hiểu Cửa sông Là cửa không then khoá Cũng không khép lại Mênh mông vùng sóng nước Mở bao nỗi đợi chờ Nơi cá đối vào đẻ trứng Nơi tôm rảo đến búng Cần câu uốn cong lưỡi sóng Thuyền lấp loá đêm trăng Nơi dòng sông cần mẫn Gửi lại phù sa bãi bồi Để nước ùa biển Sau hành trình xa xôi Nơi tàu chào mặt đất Còi ngân LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 BÀI CŨ: BÀI CŨ: LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : Chọn tên con vật điền vào chỗ chấm - Nhát như Khoẻ như Hiền như thỏ voi nai Điền từ chỉ đặc điểm cho mỗi con vật - Hổ Sóc Gấu dữ tợn nhanh nhẹn tò mò Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 BÀI CŨ: BÀI CŨ: LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển. M: tàu biển, biển cả biển biển LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển. M: tàu biển, biển cả biển biển Biển hồ, biển cả, biển lớn, biển xanh, biển khơi vùng biển, gió biển, nghề biển, sóng biển, bãi biển, tàu biển, dân biển, bờ biển, đáy biển, cá bi n,ể tôm bi n, sò bi nể ể Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : tàu bi nể TA U BIÊǸ ̉ BA I BIÊÑ ̉ BI N HỂ Ồ BI N CỂ Ả [...]...SÓNG BIỂN sò biển, tôm biển, cá biển BỜ BIỂN LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 1 Tìm các từ ngữ có tiếng biển 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: a Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được b Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi c Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền ( suối, hồ, sông) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ... các từ ngữ có tiếng biển Biển hồ, biển cả, vùng biển, gió biển, 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: a Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được: SÔNG b Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi : SUỐI c Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền : HỒ 3 Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu Vì sao không được bơi ở đoạn sông này? 4 Dựa theo cách giải... năm 2011 1 Tìm các từ ngữ có tiếng biển: 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: 3 Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu: Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy Không được bơi ở đoạn sông này Vì sao không được bơi ở đoạn sông này? LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 1 Tìm các từ ngữ có tiếng biển 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: 3 Đặt câu hỏi cho... dâng nước lên đánh Sơn Tinh LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi Phần tiếp giáp giữa biển và đất liền( có 5 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi •Nơi sâu nhất của biển ( có 7 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi Tên của một biển trên thế giới chỉ màu sắc giống khăn quàng đội viên ( có 6 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày... sâu, ở trong đất liền ( suối, hồ, sông) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: a Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được sông Sông Hương LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: b Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi suối Suối Hoa Lan LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng... chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được ( có 4 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi • Các loại cá sống ở biển gọi là gì? ( có 6 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi Động vật, thực vật khai thác ở biển được gọi là gì? (6 chữ cái ) Xin kính chào quí thầy cô em học sinh ! Tiếng việt lớp Tập Đọc Nguyễn Thị Thanh Mai Thiết kế: Sinh viên lớp: Tiểu học 2D Kiểm tra bàI cũ Đọc đoạn Phong cảnh đền Hùng em thích Vì em thích đoạn văn ? mà Thứ t ngày tháng năm 2008 Tập đọc Cửa sông Sóng bạc đầu Tôm rảo Cá đối Thứ t ngày tháng năm 2008 Tập đọc Cửa sông Luyện sóng nớc, nớc lợ, nông sâu ,núi non, lấp loá, đọc: cội nguồn Là cửa nhng không then khoá Cũng không khép lại Mênh mông vùng sóng nớc Mở bao nỗi đợi chờ Nơi dòng sông cần mẫn Gửi lại phù sa bãi bồi Để nớc ùa biển Sau hành trình xa LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 BÀI CŨ: BÀI CŨ: LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : Chọn tên con vật điền vào chỗ chấm - Nhát như Khoẻ như Hiền như thỏ voi nai Điền từ chỉ đặc điểm cho mỗi con vật - Hổ Sóc Gấu dữ tợn nhanh nhẹn tò mò Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 BÀI CŨ: BÀI CŨ: LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển. M: tàu biển, biển cả biển biển LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển. M: tàu biển, biển cả biển biển Biển hồ, biển cả, biển lớn, biển xanh, biển khơi vùng biển, gió biển, nghề biển, sóng biển, bãi biển, tàu biển, dân biển, bờ biển, đáy biển, cá bi n,ể tôm bi n, sò bi nể ể Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 LUY LUY N T VÀ CÂUỆ Ừ N T VÀ CÂUỆ Ừ : tàu bi nể TA U BIÊǸ ̉ BA I BIÊÑ ̉ BI N HỂ Ồ BI N CỂ Ả [...]...SÓNG BIỂN sò biển, tôm biển, cá biển BỜ BIỂN LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 1 Tìm các từ ngữ có tiếng biển 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: a Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được b Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi c Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền ( suối, hồ, sông) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ... các từ ngữ có tiếng biển Biển hồ, biển cả, vùng biển, gió biển, 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: a Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được: SÔNG b Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi : SUỐI c Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền : HỒ 3 Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu Vì sao không được bơi ở đoạn sông này? 4 Dựa theo cách giải... năm 2011 1 Tìm các từ ngữ có tiếng biển: 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: 3 Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu: Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy Không được bơi ở đoạn sông này Vì sao không được bơi ở đoạn sông này? LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 1 Tìm các từ ngữ có tiếng biển 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: 3 Đặt câu hỏi cho... dâng nước lên đánh Sơn Tinh LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi Phần tiếp giáp giữa biển và đất liền( có 5 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi •Nơi sâu nhất của biển ( có 7 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi Tên của một biển trên thế giới chỉ màu sắc giống khăn quàng đội viên ( có 6 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày... sâu, ở trong đất liền ( suối, hồ, sông) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: a Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được sông Sông Hương LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 2 Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau: b Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi suối Suối Hoa Lan LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng... chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được ( có 4 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi • Các loại cá sống ở biển gọi là gì? ( có 6 chữ cái ) LUYỆN TỪ VÀ CÂU: Thứ 4 ngày 23 tháng 2 năm 2011 Câu hỏi Động vật, thực vật khai thác ở biển được gọi là gì? (6 chữ cái ) Lµ cöa nhng kh«ng then kho¸ N¬i nh÷ng dßng s«ng cÇn mÉn Bãi bồi ven sông Hồng Bãi bồi sông Cửu Long Sóng bạc đầu Cá đối Tôm rảo vùng nước lợ Nơi cá đối vào đẻ trứng Nơi tôm rảo đến búng Cần câu uốn conglưỡi sóng Thuyền lấp loángđêm trăng Nơi tàu chào mặt đất Còi ngân lênkhúc giã từ Cửa sông tiễn ngườira biển Mây trắng lành phong thư Thứ tư ngày 22 tháng năm 2012 Tập đọc : Kiểm tra cũ: Phong cảnh đền Hùng 1/ Đọc đoạn 2: - Tìm từ ngữ miêu tả cảnh đẹp thiên nhiên nơi đền Hùng 2/ Đọc đoạn – Nêu nội dung ? Thứ tư ngày 22 tháng năm 2012 Tập đọc : Cửa sông Luyện đọc (Quang Huy) Tìm hiểu Thứ tư ngày 22 tháng năm 2012 Tập đọc : Cửa sông Luyện đọc Sóng nước, nước lợ, nông sâu, lưỡi sóng, lấp GV: NGŨN VĂN BÌNH Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc KIỂM TRA BÀI CŨ Phong cảnh đền Hùng Tìm từ ngữ miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên nơi đền Hùng? Những cảnh vật đền Hùng gợi nhớ nghiệp dựng nước giữ nước dân tộc? Thứ tư ngày 27 tháng năm 2012 Tập đọc Cưa s«ng Quang Huy Cửa sơng Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc: Cửa sơng Lµ cưa nhng kh«ng then kho¸ N¬i c¸ ®èi vµo ®Ỵ trøng Còng kh«ng khÐp l¹i bao giê N¬i t«m r¶o ®Õn bóng cµng Mªnh m«ng mét vïng s«ng níc CÇn c©u n cong lìi sãng Më bao nçi ®ỵi chê Thun lÊp lo¸ ®ªm tr¨ng N¬i nh÷ng dßng s«ng cÇn mÉn Gưi l¹i phï sa b·i båi §Ĩ níc ngät ïa biĨn Sau cc hµnh tr×nh xa x«i N¬i tµu chµo mỈt ®Êt Cßi ng©n lªn khóc gi· tõ Cưa s«ng tiƠn ngêi biĨn M©y tr¾ng lµnh nh phong th N¬i biĨn t×m vỊ víi ®Êt B»ng sãng nhí b¹c ®Çu ChÊt mi hoµ vÞ ngät Thµnh vïng níc lỵ n«ng s©u Dï gi¸p mỈt cïng biĨn réng Cưa s«ng ch¼ng døt céi ngn L¸ xanh mçi lÇn tr«i xng Bçng…nhí mét vïng nói non… Quang Huy Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Luyện đọc sóng, lấp lóa , nơng sâu, tơm rảo , uốn cong, lưỡi sóng, giã từ -Là cửa khơng then khóa -Mênh mơng vùng sóng nước N¬i c¸ ®èi vµo ®Ỵ trøng N¬i t«m r¶o ®Õn bóng cµng Quang Huy Tìm hiểu Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc Cưa s«ng • Gi¶i nghÜa tõ khã: Quang Huy kho¶ng ®Êt båi ven s«ng, ven biĨn B·i båi: níc kh«ng bÞ nhiƠm mỈn Níc ngät: níc pha trén gi÷a níc mỈn vµ níc ngät thêng cã Níc lỵ: ë vïng cưa s«ng gi¸p biĨn sãng lín, ngän sãng cã bät tung tr¾ng xo¸ Sãng b¹c ®Çu: T«m r¶o: mét lo¹i t«m sèng ë vïng níc lỵ, th©n nhá vµ dµi Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Quang Huy 1.Trong khỉ th¬ ®Çu, t¸c gi¶ dïng tõ ng÷ nµo ®Ĩ nãi vỊ n¬i s«ng ch¶y biĨn ? - C¸ch giíi thiƯu Êy cã g× hay ? Lµ cưa nhng kh«ng then kho¸ Còng kh«ng khÐp l¹i bao giê Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Luyện đọc sóng, lấp lóa , nơng sâu tơm rảo , uốn cong, lưỡi sóng giã từ Quang Huy Tìm hiểu 1.Địa điểm đặc biệt cửa sơng -Là cửa: khơng then khóa, khơng khép lại bao giờ, mở bao nỗi đợi chờ Nơi dòng sơng gửi phù sa -Là cửa khơng then khóa Nơi nước chảy biển rộng -Mênh mơng vùng sóng nước Nơi cá đối vào đẻ trứng N¬i c¸ ®èi vµo ®Ỵ trøng N¬i t«m r¶o ®Õn bóng cµng Nơi tơm rảo đến búng Nơi tiễn người khơi… Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Quang Huy Cưa s«ng lµ mét ®Þa ®iĨm ®Ỉc biƯt nh thÕ nµo? Th¶o ln nhãm: Cửa sông nơi giữ lại phù sa bồi đắp bãi bồi, nơi nước chảy vào biển rộng, nơi biển tìm với đất liền, nơi sông biển hoà lẫn vào nhau… Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Quang Huy - Trong khỉ th¬ ci t¸c gi¶ ®· dïng biƯn ph¸p nghƯ tht g× ? - BiƯn ph¸p nghƯ tht nh©n ho¸ ë khỉ th¬ ci nãi nªn ®iỊu g× vỊ tÊm lßng cđa cưa s«ng víi céi ngn? -PhÐp nh©n ho¸ gióp t¸c gi¶ nãi nªn tÊm lßng cđa cưa s«ng kh«ng quªn céi ngn Cửa sông “giáp mặt” với biển rộng, xanh “bỗng nhớ vùng nước non“ Tác giả n gử ng cội nguồ khô®iỊu ng Qua h×nhmuố ¶nh cưai lòs«ng, t¸c gi¶o mn nãin,nªn quê g× ? n cội nguồn, nơi sinh nuôi dưỡng ta trưởng thành Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Luyện đọc sóng, lấp lóa , nơng sâu tơm rảo , uốn cong, lưỡi sóng giã từ -Là cửa khơng then khóa -Mênh mơng vùng sóng nước N¬i c¸ ®èi vµo ®Ỵ trøng N¬i t«m r¶o ®Õn bóng cµng Quang Huy Tìm hiểu 1.Địa điểm đặc biệt cửa sơng Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Luyện đọc sóng, lấp lóa , nơng sâu tơm rảo , uốn cong, lưỡi sóng giã từ -Là cửa khơng then khóa -Mênh mơng vùng sóng nước N¬i c¸ ®èi vµo ®Ỵ trøng N¬i t«m r¶o ®Õn bóng cµng Quang Huy Tìm hiểu 1.Địa điểm đặc biệt cửa sơng 2:Tình cảm thủy chung cội nguồn khơng qn cội nguồn Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 Tập đọc CỬA SÔNG Luyện đọc sóng, lấp lóa , nơng sâu tơm rảo , uốn cong, lưỡi sóng giã từ -Là cửa khơng then khóa -Mênh mơng vùng sóng nước N¬i c¸ ®èi vµo ®Ỵ trøng N¬i t«m r¶o ®Õn bóng cµng Quang Huy Tìm hiểu 1.Địa điểm đặc biệt cửa sơng 2:Tình cảm thủy chung cội nguồn Nội dung: Qua hình ảnh cửa sơng, tác giả ca ngợi nghĩa tình thủy chung, biết nhớ cội nguồn Để dòng sơng ln đẹp, mát cần làm gì? -Trồng xanh để giữ nguồn nước -Ln ln giữ ... Cách nóinhững rấttừ đặc biệttác giả dùng ngữ cửa sông giống cửa để nói nơi sông chảy biển? dòng sông mở để vào Là cửa không then khoá lòng biển lớn Là cửakhông nhưngkhép không Cũng lạithen bao khoá... cuối giúp tác giả nói lên điều “tấm lòng” cửa sông cội nguồn? Phép nhân hoá giúp tác giả nói “tấm lòng” cửa sông không quên cội nguồn Qua hình ảnh cửa sông tác giả muốn nói đến điều gì? Ý thơ... dao sau nào? “ Dù ngược xuôi Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba” Vậy cửa sông gì? Thứ tư, ngày 29 tháng năm 2012 TẬP ĐỌC CỬA SÔNG QUANG HUY Luyện đọc Những từ cần lưu ý: Bãi bồi Nước lợ Lấp lóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 25. Cửa sông, Tuần 25. Cửa sông,

Hình ảnh liên quan

Hình ảnh bãi bồibãi bồi - Tuần 25. Cửa sông

nh.

ảnh bãi bồibãi bồi Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình ảnh bãi bồibãi bồi - Tuần 25. Cửa sông

nh.

ảnh bãi bồibãi bồi Xem tại trang 12 của tài liệu.
Qua hình ảnh cửa sông tác giả muốn nói đến  - Tuần 25. Cửa sông

ua.

hình ảnh cửa sông tác giả muốn nói đến Xem tại trang 23 của tài liệu.