0

23 BAO CAO TAI CHINH CTY ME QUY II 2017

25 94 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:05

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực E SrXts Brio cto liciN lr^Nc rflrroNc T.An Hrs Dp Qtri! - MAr ttl MIu Hoin KiAn - Hl Noi ID - 15: tiCo TarsAN Tlln mlt,vtrg b!c, d{ qu, ld ac TCm Dlrphtns niireth vir r Ey.L An Cho D\r phOns si{m ri6 C{cc6ngc{ dt'hs tlo& kint &un t50 G6p v6q lolch hdrs dlu ir sin 3an8 da brn Du phdig gjrrn dl! 1,880J?7 t1 10,r05,E24 24,979,401 26,200,961 22,417,644 1,9t0.000 6,911,000 (t,ll7) (s,D7) 18 l6t Ir Chimg khoAr ddu tu si0 1,2t9,r16 r.r08527 149 blnh Lhtc Cho vly tha.h hdtr8 Ch,img klodn 1Jr7,097 16 l4l v., tht.h [lng Chl'Ig l.noai dlu u'61l, l.l0 rllc rt ph{lrl.h vt cnclallan r D9 phdng nii ro cho voy s5 15 t19 TCTD tn6c IIottr Ll"n dorrl' VI vltl mirt 132 Ch'iry Ebln ti.h
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

3. Tải sản cổ định vơ hình ~_ NgyÊn gi P” 3784421435 | 9393486943 | 4260093490 9292486943 - 23 BAO CAO TAI CHINH CTY ME QUY II 2017

3..

Tải sản cổ định vơ hình ~_ NgyÊn gi P” 3784421435 | 9393486943 | 4260093490 9292486943 Xem tại trang 3 của tài liệu.
15. ChpM(thofTNDN hệnhình 4 1374749109 12905%6676| 5071065658) 4338300716 lồ. CHÍpM buoẾTNDN bộnlg „ (73705150) tụ, tA1/60010ABAABh (60=30-51 -59) Aeo BAN “ 397460140 | 4501694438 | —_ 46561911488 —_ ss4eBĐ6735 - 23 BAO CAO TAI CHINH CTY ME QUY II 2017

15..

ChpM(thofTNDN hệnhình 4 1374749109 12905%6676| 5071065658) 4338300716 lồ. CHÍpM buoẾTNDN bộnlg „ (73705150) tụ, tA1/60010ABAABh (60=30-51 -59) Aeo BAN “ 397460140 | 4501694438 | —_ 46561911488 —_ ss4eBĐ6735 Xem tại trang 5 của tài liệu.
.,Tình hình tăng giảm dự phịng ph thụ ngắn hạn khơ đổi Số đầu kỳ Qiy22017 — Qiy22016 - 23 BAO CAO TAI CHINH CTY ME QUY II 2017

nh.

hình tăng giảm dự phịng ph thụ ngắn hạn khơ đổi Số đầu kỳ Qiy22017 — Qiy22016 Xem tại trang 18 của tài liệu.
74416839384 24818HUAN 75493659809 204104 Mơng tồn kho được tích lập ự phơng ại ngà lập BCTC chủ yêa tập rung ở qhơm vật kỳ thuật cơ khi v cơng cự dụng cụ tơn kho lu năm - 23 BAO CAO TAI CHINH CTY ME QUY II 2017

74416839384.

24818HUAN 75493659809 204104 Mơng tồn kho được tích lập ự phơng ại ngà lập BCTC chủ yêa tập rung ở qhơm vật kỳ thuật cơ khi v cơng cự dụng cụ tơn kho lu năm Xem tại trang 18 của tài liệu.
9. Tăng, giảm tài sản cổ định hữu hình - 23 BAO CAO TAI CHINH CTY ME QUY II 2017

9..

Tăng, giảm tài sản cổ định hữu hình Xem tại trang 19 của tài liệu.
CHiphi bảng hiệu qng cáo Khác - 23 BAO CAO TAI CHINH CTY ME QUY II 2017

iphi.

bảng hiệu qng cáo Khác Xem tại trang 21 của tài liệu.
c- Bảng đội chấu bẩn động ha vốn ch ử lu, - 23 BAO CAO TAI CHINH CTY ME QUY II 2017

c.

Bảng đội chấu bẩn động ha vốn ch ử lu, Xem tại trang 22 của tài liệu.