0

SVC BCTC Rieng Q1 2016

23 107 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 11:04

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 21/6D Phan Huy Ích, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ NĂM 2016 Tháng 04 năm 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Báo cáo tài Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng năm 2016 Mẫu B 01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng năm 2016 Đvt: VND TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư ngắn hạn 120 TM 31/03/2016 31/12/2015 - kiểm toán 215.497.442.699 212.634.538.346 1.530.850.898 1.530.850.898 - 4.246.976.830 4.246.976.830 - 120.300.000.000 120.500.000.000 123 120.300.000.000 120.500.000.000 II Các khoản phải thu ngắn hạn 130 25.966.514.362 21.361.772.536 1.Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 15.739.381.441 12.596.899.351 2.Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 5.245.008.679 4.549.363.738 Phải thu ngắn hạn khác 136 4.982.124.242 4.215.509.447 III Hàng tồn kho 140 60.705.266.492 60.160.813.221 Hàng tồn kho 141 60.769.081.351 60.224.628.080 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 IV Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 12 Thuế GTGT khấu trừ 152 15 B TÀI SẢN DÀI HẠN Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (63.814.859) 6.994.810.947 (63.814.859) 6.364.975.759 412.023.363 6.994.810.947 5.952.952.396 200 75.707.109.568 75.512.809.981 I Các khoản phải thu dài hạn 210 904.646.747 350.256.459 Phải thu dài hạn khác 216 904.646.747 350.256.459 II Tài sản cố định 220 46.901.731.334 48.080.091.339 Tài sản cố định hữu hình 221 34.775.391.799 35.889.240.572 - Nguyên giá 222 83.168.444.573 82.640.110.496 - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (48.393.052.774) (46.750.869.924) 12.126.339.535 12.190.850.767 2.Tài sản cố định vô hình 227 10 - Nguyên giá 228 15.246.264.013 15.246.264.013 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (3.119.924.478) (3.055.413.246) III.Tài sản dở dang dài hạn 240 2.072.314.311 2.072.314.311 Chi phí xây dựng dở dang 242 2.072.314.311 2.072.314.311 IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 - - Đầu tư dài hạn khác 258 - - V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 260 261 262 268 25.828.417.176 25.296.354.967 532.062.209 - 25.010.147.872 24.478.085.663 532.062.209 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 291.204.552.267 288.147.348.327 11 12 13 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Báo cáo tài Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng năm 2016 Mẫu B 01-DN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng năm 2016 NGUỒN VỐN Mã số TM 31/03/2016 31/12/2015 - kiểm toán A NỢ PHẢI TRẢ 300 74.937.923.078 72.442.391.445 I Nợ ngắn hạn 310 71.678.765.995 69.202.774.362 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 14 15.250.245.120 8.098.779.780 Phải trả người bán ngắn hạn 311 16 10.498.496.671 8.813.790.025 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 17 20.313.717.391 16.399.693.857 Thuế khoản phải nộp cho Nhà nước 313 15 4.174.140.410 4.834.805.334 Phải trả người lao động 314 5.709.345.277 5.182.707.077 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 3.734.026.801 14.344.612.130 Phải trả ngắn hạn khác 319 985.714.485 612.975.819 Quỹ khen thưởng phúc lợi 322 11.013.079.840 10.915.410.340 II Nợ dài hạn 330 3.259.157.083 3.239.617.083 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 24.750.000 Phải trả dài hạn khác 337 3.234.407.083 3.239.617.083 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 216.266.629.189 215.704.956.882 I Vốn chủ sở hữu 410 216.266.629.189 215.704.956.882 Vốn cổ phần 411 129.654.550.000 129.654.550.000 Thặng dư vốn cổ phần 412 2.856.593.370 2.856.593.370 Cổ phiếu quỹ 415 - Chênh lêch tỷ giá hối đoái chưa thực 417 - Quỹ đầu tư phát triển 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 65.086.145.305 64.524.472.998 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 291.204.552.267 288.147.348.327 18 19 18.669.340.514 - 18.669.340.514 - - 0,49 Lê Hồng Thắng Tổng giám đốc Ngày 20 tháng 04 năm 2016 Bùi Phương Thảo Kế toán trưởng - Lê Công Tú Lập biểu Trang CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 21/6D Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM Báo Lời mở đầuTrải qua 15 năm đổi mới, đã xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tuy làm ăn thăng trầm có khác nhau nhng phần lớn doanh nghiệp đã rút ra đợc nhiều bài học quý giá trong sản xuất kinh doanh, thích nghi với kinh tế thị trờng. Nếu nh trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, các xí nghiệp quốc doanh đơn thuần sản xuất và giao nộp sản phẩm theo kế hoạch ấn định từ trên xuống mà không cần quan tâm đến chất lợng, giá thành và lợi nhuận thì ngày nay đối mặt với kinh tế thị tr-ờng, khi mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải tính toán hiệu quả mà là hiệu quả thật sự chứ không phải lãi giả, lỗ thật nh trớc đây. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải đặt trên cơ sở thị trờng, năng suất, chất lợng, hiệu quả đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội cũng nh của mỗi doanh nghiệp. Cơ chế thị trờng đòi hỏi vừa nâng cao năng suất, vừa tạo điều kiện cho việc nâng cao năng suất vì lợi ích sống còn của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội của cả nớc. Doanh nghiệp dựa trên chiến lợc chung của cả nớc để xây dựng chiến lợc riêng của mình nói đúng hơn là dựa trên tín hiệu của thị trờng mà xây dựng chiến lợc theo nguyên tắc: phải bán những thứ mà thị trờng cần chứ không phải bán những gì mình có. Trong quá trình kinh doanh, cạnh tranh và khát vọng lợi nhuận đã thực sự trở thành động lực thôi thúc các doanh nghiệp tăng cờng đầu t, đổi mới thiết bị công nghệ, đầu t vào những ngành nghề mới với mục đích cuối cùng là đạt đ ợc chỉ tiêu lợi nhuận ngày càng lớn. Hiện nay, có rất nhiều ngời còn cha hiểu rõ về lợi nhuận và hiệu quả kinh tế, họ thờng nhầm lẫn giữa hai khái niệm này. Vậy lợi nhuận là gì và có vai trò nh thế nào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp? Với mục đích tìm hiểu về lợi nhuận và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp, em đã đến thực tập tại HUDC 1. Sau một thời gian học hỏi, nghiên cứu em đã chọn đề tài: Lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại Công ty Xây lắp Phát triển nhà số 1 . Chuyên đề tốt nghiệp của em gồm ba chơng:1Chơng I: Lý luận chung về lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại các doanh nghiệpChơng II: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Xây lắp Phát triển nhà số 1 (HUDC-1)Chơng III: Giải pháp, kiến nghị nhằm gia tăng lợi nhuận tại HUDC1Vì điều kiện thời gian có hạn và kiến thức thực tế cha nhiều nên chuyên đề tốt nghiệp của em còn có những khuyết điểm. Em rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp quý báu của cô giáo hớng dẫn ThS Phạm Hồng Vân cùng tất cả mọi ngời, những ai quan tâm đến vấn đề này.Em xin chân thành cảm ơn.2Chơng I: lý luận chung về lợi nhuận và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tại các doanh nghiệp1.1_ Lý luận chung về lợi nhuận1.1.1_ Khái niệm về lợi nhuận:Mục tiêu truyền thống và quan trọng của một chủ công ty theo lý thuyết là đạt tối đa Signature Not Verified Được ký ĐẶNG LAM GIANG Ngày ký: 10.04.2017 12:05 GIÁM ĐỐCPHĨ GIÁM ĐỐCPHỊNGTÀI CHÍNH – KẾ TỐNPHỊNGTỔ CHỨC HÀNH CHÍNHPHỊNGKỸ THUẬT – THI CƠNGPHỊNGKINH TẾ – KẾ HOẠCHCHI NHÁNH TẠIBẮC CẠNLIÊN DOANH JANAxưởngmộcvàtrangtrínộithấtđộicơgiớiđiệnnướcđộikinhdoanhvậttưđộixây dựng số105độixây dựng số104độixây dựng số103độixây dựng số102độixây dựng số101Chun đề tốt nghiệpLỜI MỞ ĐẦUTrải qua 15 năm đổi mới, đã xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tuy làm ăn thăng trầm có khác nhau nhưng phần lớn doanh nghiệp đã rút ra được nhiều bài học q giá trong sản xuất kinh doanh, thích nghi với kinh tế thị trường. Nếu như trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, các xí nghiệp quốc doanh đơn thuần sản xuất * - ^- cQNc HdA xA HQr cH0 NGHIA vrET NAM Ar, ,ta/{rntItr*t 4t DQc rgp -rs - H'nh phric Hd NQi, 15 thdng ndm 2017 si::232rfrr-MB-HDer TOTRiI{H CUA HQr DoNG QUAN TRI NGAN HAXC rnrCr QUAN DQr vA Phuong Kinh CEn cri trinh: tii tli tluqc ki6m 6n ph6n pn6i lgi ntuin nIm 2016 V/v th6ng qua 86o c6o chinh niim 2016 to6n Eai hQi d6ng c6 I I I I I I I I I t I I I I I I t I t t I I T I I I I I I I I I I I CONG TY CO PHAN DTIOC HAU GIANG (Thinh ldp tai ntnic C6ng hda Xd h(ti Chi nghTd Viet Nan) BAo cAo rAr cHiNH RrtNG Gr0A NrtN Do DA Ddgc soAr xET Cho ki hogt dong thdng k6t thic ngdy 30 th{ng ntrm 20t6 I I I I I I I I I I I I I I I I t I I t I I I I I I I I I I I I I I CONG TY cO PHAN DUgc HAU GIANG 288 Bis Nguy6n Vdn Cir, Phudng An Hda, Qu|n Ninh KiAu Thdnh ph6 CAn Tho, CHXHCN Vi€t Nam MVc LVc NOI DUNG | -2 BAo cAo cUA BAN TdNG GIAM D6C BAo cAo soAr xEr sAo cAo rAI cHiNH RIENC cltle uEtt o0 BANG cAN D6I KE TOAN CIITA NIEN DO 4-5 BAo cAO K6T QUA HOAT OONC TINH DOANH GIUA NIEN DO BAo cAo Lw cHUyEN rIEN TE GIUA NIEN D0 THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH RIENG GIOA NIEN DO 8-36 I I I I I I I I I a I I I I I t I I I I I t I I I I I t I I t I I I CONG TY cO PHAN DIJqc HAU GIANG 288 Bis Nguy6n Vdn Cu, Phudng An Hda, Qudn Ninh KiAu Thdnh ph6 C6n Tho CHXHCN ViCt Nam BAo cAo coA BAN roNc GIAM D6c Ban Ti5ng Girim d6c C6ng ty CO phAn Duqc HQu Giang (eOi t1t ld "C6ng ty') de trinh brio c6o ndy cirng vdi bdo gita ni€n dQ cria Cdng ty cho ky hoet dong th6ng ket thtc ngdy 30 th6ng ndm 2016 c6o tai chinh ri6ng HOr DdNG euAN TRL BAN roNC GIAM DOc vA BAN KItM so^r C6c thdnh vi€n cria HQi ddng Qudn tri, Ban Ki6m sodt vd Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ry da di€u henh COng ry kli vd d6n ngdy lip bdo c6o ndy g6m HOi ttdns Ou6n tri Ong Hodng Nguy€n Hgc 6ng Ld Dinh Biru Tri Bd Ph4m Thi ViPt Nga Ong Dodn Dinh Duy Khuong Bd D{ng Phgm Minh Loan Ong TrAn Chi Li€m Ong Shuhei Tabata Chir tich Ph6 chri tich Thdnh viCn I nann vten Thdnh vi6n (mi6n nhiQm ngdy 20 th6ng ndm 2016) I nann vlen Thdnh vi€n Ban Ki5m sodt 6ieTEJ6G" H*e Bd Nguy6n Phuong Thdo Ong Dinh Dfc Minh Ban T6ng Gi6m d6c Bd Ph4m Thi Viet Nga Ong Ld Ch6nh D4o Ong Dodn Dinh Duy Khuong Bd Nguy6n Nggc DiQP Tru0ng ban Thdnh vi€n Thdnh vi€n T6ng Gi6m d6c Ph6 T6ng Ci6m ddc Ph6 T6ng Gi6m tl6c Ph6 Tdng Gi6m d6c TRACH NHIDM COA BAN TdNG CIAM DOC phan 6nh mot ciichlrung thgc Ban Tdng ci6m d6c c6ng ry c6 tr6ch nhiim lip b6o c6o tdi chinh ri€ng giira.ni€ndQ chuy€n (ien tC cUa C6ng ty va hop lV tinh hinh rai chlnh c0ng nhu k6t qui hoat
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN - SVC BCTC Rieng Q1 2016
BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Tài sản cỗ định hữu hình _| Zø1-.},. 2. | 4.517.551.943 - 4.756.213.171 - SVC BCTC Rieng Q1 2016

1..

Tài sản cỗ định hữu hình _| Zø1-.},. 2. | 4.517.551.943 - 4.756.213.171 Xem tại trang 3 của tài liệu.
I. Hình thức sở hữu vốn : Cơng ty cỗ phần - SVC BCTC Rieng Q1 2016

Hình th.

ức sở hữu vốn : Cơng ty cỗ phần Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Thuế thu nhập hỗn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế - SVC BCTC Rieng Q1 2016

hu.

ế thu nhập hỗn lại được tính theo phương pháp số dư nợ trên bảng cân đối kế Xem tại trang 13 của tài liệu.
V.7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình - SVC BCTC Rieng Q1 2016

7..

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Xem tại trang 16 của tài liệu.
V.8. Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình - SVC BCTC Rieng Q1 2016

8..

Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình Xem tại trang 17 của tài liệu.
a. Bảng đối chiếu biến động của vẫn chủ sở hữu - SVC BCTC Rieng Q1 2016

a..

Bảng đối chiếu biến động của vẫn chủ sở hữu Xem tại trang 20 của tài liệu.