0

48 NQHDQT ve viec thanh lap BKS va du kien thoi gian to chuc DHDCD 2013

2 73 0
 • 48 NQHDQT ve viec thanh lap BKS va du kien thoi gian to chuc DHDCD 2013

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 10:44

ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ"Về việc thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệtrên cơ sở tổ chức tại Trung tâm Điều tra cơ bản" ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘi - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; - Căn cứ Nghị định số 10/2002/CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; - Căn cứ Quyết định số 126/2003/QĐ-UB ngày 10/10/2003 của UBND Thành phố về việc đổi tên và xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của hệ thống quản lý Nhà Nước về Khoa học và Công nghệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội; - Xét Tờ trình số 55/TTr – SKHCN ngày 02/3/2004 của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm Điều tra cơ bản, thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ; - Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: I – Thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trên cơ sở tổ chức tại Trung tâm Điều tra cơ bản. - Tên giao dịch quốc tế: Center for Informatics and Scientific – Technological Information(CISTI).II – Trụ sở của Trung tâm đặt tại: Số 2, ngõ Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.- Điện thoại giao dịch: 04.8242161; 04.8251493.Điều 2: Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ là đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân đầy đủ, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản theo quy định hiện hành.Điều 3: Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ có chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy được xác định như sau:1-Chức năng: Hoạt động trong các lĩnh vực về tin học và thông tin khoa học công nghệ phục vụ công tác quản lý Nhà Nước của Sở Khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.2- Nhiệm vụ: 2.1. Giúp Giám đốc Sở lập kế hoạch công tác thông tin khoa học công nghệ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch được giao.2.2. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực tin học và thông tin khoa học công nghệ phục vụ công tác khoa học công nghệ; phát triển nguồn tin giúp Giám đốc Sở quản trị mạng thông tin khoa học công nghệ trên địa bàn Thành phố.2.3. Thu UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỊ XÃ BỈM SƠN Độc lập -Tự do -Hạnh phúc Số: 2474/QĐ-UBND Bỉm Sơn, ngày 29 tháng 12 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản máy tính, bàn ghế của phòng LĐ-TB&XH CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/ 2003; Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Căn cứ Quyết định số 4540/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hố về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức Chính trị, tổ chức Chính trị xã hội, tổ chức Chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp cơng lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hố; Xét Tờ trình số 18/TTr-LĐTBXH ngày 20/12/2010 của Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội về việc thanh lý tài sản; Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-KH, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập hội đồng thanh lý tài sản máy tính, bàn ghế của Phòng Lao động-TB&XH thị xã Bỉm Sơn gồm các Ơng (Bà) có tên sau: Chủ tịch hội đồng: Bà Vũ Thị Ước, Phó Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch. Thành viên: Ơng Trịnh Thế Nam, Trưởng phòng LĐ-TB&XH. Bà Trần Thị Chánh, Kế tốn phòng LĐ-TB&XH. Ơng Hồng Xn Hòe, Chun viên phòng Tài chính-KH. Bà Lê Thị Lan, Quản trị mạng Văn phòng HĐND& UBND thị xã. Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá cụ thể số lượng, chất lượng tài sản để thanh lý, bán đấu giá cơng khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Hội đồng tự giải thể sau khi hồn thành nhiệm vụ. Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND& UBND Thị xã, Trưởng phòng Tài chính- KH, Trưởng phòng LĐ-TB&XH, Các cơ quan và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Như điều 3QĐ; PHĨ CHỦ TỊCH - Lưu: VP, TCKH. Tống Thanh Bình(đã ký) Mở đầu: Quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam đã xuất hiện cùng với hoạt động của thị trường chứng khoan. Nó góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường này và mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp. Sau đây là các quy định của pháp luật về việc thành lập và cấp giấy phép hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán. 1. Khái quát chung về quỹ đầu tư chứng khoán: 1.1 Khái niệm và đặc điểm của quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ tiền hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư để đầu tư chủ yếu vào chứng khoán nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Công ti quản lý quỹ tạo lập quỹ đầu tư chứng khoán bằng cách phát hành chứng chỉ hưởng lợi để thu hút vốn từ nhiều nhà đầu tư trên thị trường. Tiền của quỹ sau đó sẽ được công ty quản lý quỹ đêm đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu, các công cụ của thị trường tiền tệ và các chứng khoán hoặc tài sản khác phù hợp với mục tiêu đầu tư ghi nhận trong điều lệ của quỹ. * Đặc điểm của quỹ đầu tư chứng khoán: Thứ nhất, bản thân quỹ đầu tư chứng khoán chỉ thể hiện một lượng tiền do các nhà đầu tư đóng góp chứ không phải là một pháp nhân, không có tổ chức bộ máy riêng, bì vậy toàn bộ việc huy động vốn thành lập quỹ, quản lý và điều hành hoạt động của quỹ cho tới việc sử dụng vốn của quỹ để đầu tư, thu lời đều do công ty quản lý quỹ đảm nhiệm. Đến lượt mình, toàn bộ hoạt động của công ty quản lý quản lý quỹ lại chịu sự giám sát của một pháp nhân, thường là ngân hàng, độc lập với quỹ và với công ty quản lý quỹ. Ngân hàng vừa đóng vai trò là người bảo quản tài sản của quỹ đồng thời vừa là người giám sát toàn bộ hoạt động của công ty quản lý quỹ để bảo đảm công ty quản lý quỹ tuân thủ pháp luật và những mục tiêu cũng như chính sách đầu tư đề ra trong điều lệ quỹ. Thứ hai, chứng khoán được phát hành để huy động vốn thành lập quỹ không phải là cổ phiều mà chỉ là chứng chỉ hưởng lợi cho phép nhà đầu tư sở hữu chúng được hưởng một phần thu nhập từ hoạt động đầu tư của quỹ tương ứng với tỷ lệ vốn mà họ đã đầu tư vào quỹ. Lãi từ hoạt động đầu tư của quỹ, sau khi bù đắp chi phí quản lý quỹ, sẽ được phân chia cho các nhà đầu tư sở hữu chứng chỉ quỹ. Giá trị của mỗi chứng chỉ quỹ được xác định hàn ngày và abwngf tổng giá trị của quỹ chi cho số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành trên thị trường. Thứ ba, những người đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán không phải là cổ đông mà chỉ là cổ đông mà chỉ là những người hưởng lợi từ hoạt động của quỹ; họ bỏ tiền góp vốn lập quỹ nhưng không trực tiếp quản lý quỹ mà ủy thác toàn bộ việc quản lý, điều hành quỹ cho công ty quản lý và ngân hàng bảo quản, là 1 những tổ chức có chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 05 /QĐ-PGDĐT Đồng Phú, ngày 11 tháng 01 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban coi thi Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2010 - 2011 TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2008/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Nội vụ: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục & Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục - Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện; Căn cứ Quyết định số 12/2008/QĐ - UBND ngày 28/10/2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đồng Phú; Căn cứ công văn hướng dẫn số 3777 /SGDĐT- KTKĐCL ngày 28 tháng 12 năm 2010 của sở GD – ĐT Bình Phước về việc tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2010 – 2011 ; Xét năng lực, đạo đức của cán bộ và đề nghị của Tổ Chuyên môn Phòng Giáo dục - Đào tạo, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Nay thành lập Ban coi thi kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2010 - 2011 gồm các ông, bà có tên sau (danh sách kèm theo). Điều 2. Ban coi thi chịu trách nhiệm trước Sở GD – ĐT Bình Phước, Huyện ủy, UBND huyện về toàn bộ quá trình tổ chức, tuyển chọn HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2010 – 2011 theo đúng qui định. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên sẽ được phân công trong phiên họp đầu tiên lúc 8h 00 ngày 17 tháng 01 năm 2011 tại trường THCS Tân Phú Điều 3. Tổ Chuyên môn phòng GD - ĐT, Hiệu trưởng các trường có liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nơi nhận : KT. TRƯỞNG PHÒNG - Như điều 1; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - Lưu: VP, CMTHCS . (Đã ký) Lã Quốc Tuấn UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 06 /QĐ-PGDĐT Đồng Phú, ngày 11 tháng 01 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chấm thi Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2010 - 2011 TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Căn cứ Thông tư Liên tịch số 35/2008/TTLT/BGD&ĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Nội vụ: Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục & Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục - Đào tạo thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện; Căn cứ Quyết định số 12/2008/QĐ - UBND ngày 28/10/2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục & Đào tạo PHÒNG GD - ĐT THÁP MƯỜI TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI Số : /QĐ-THCS TL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thạnh Lợi, ngày 29 tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đội tuyển dự thi “ Thí nghiệm thực hành” cấp huyện Năm học 2016-2017 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH LỢI Căn Quyết định số 111/QĐ.UB ngày 25 tháng năm 2003 UBND huyện Tháp Mười việc thành lập trường THCS Thạnh Lợi; Căn vào công văn số 550/PGDĐT-NV ngày 06 tháng năm 2016 Phòng GD&ĐT Tháp Mười việc hướng dẫn tổ chức hội thi học giỏi thí nghiệm thực hành năm học 2016 – 2017; Căn vào kết hội thi thi học giỏi thí nghiệm thực hành năm học 2016 – 2017; Xét đề nghị Ban tổ chức hội thi thi học giỏi thí nghiệm thực hành năm học 2016 – 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều Thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành vòng huyện năm học 2016-2017 (Có danh sách kèm theo) Điều Giáo viên phân công hướng dẫn có trách nhiệm hướng dẫn, ôn luyện tập trung em dự thi ngày 08 tháng 10 năm 2016 Điều Bộ phận văn thư, giáo viên hướng dẫn em có tên điều chịu trách nhiệm thi hành định Nơi nhận: - Như điều 3; - Phòng NV; - Lưu HIỆU TRƯỞNG DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI “HSG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH” CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 - 2017 (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-THCS TL ngày 29 tháng năm 2016 Hiệu trưởng trường THCS Thạnh Lợi) TT Ngày tháng năm sinh Họ tên Lớp Môn dự thi Điểm TB môn dự thi Đoàn Thị Nâu 07 05 2002 9A1 Hóa 7,2 Nguyễn Thị Diệu Hiền 06 12 2002 9A1 Sinh 7,6 Vỏ Thị Tuyết Vân 16 04 2002 9A2 Sinh 8,4 Nguyễn Dương Linh 22 07 2002 9A1 Lý 9,1 Danh sách có 04 (bốn) thí sinh dự thi./
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

~_ Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quân lý và Tài chính năm 2012; Report of BOC on the management and Finence 20012: 3- Báo cáo của Công ty kiểm toán AASC năm tài chính 2012 ; - 48 NQHDQT ve viec thanh lap BKS va du kien thoi gian to chuc DHDCD 2013

o.

cáo của Ban Kiểm soát về tình hình quân lý và Tài chính năm 2012; Report of BOC on the management and Finence 20012: 3- Báo cáo của Công ty kiểm toán AASC năm tài chính 2012 ; Xem tại trang 1 của tài liệu.