0

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Hồng Thủy, Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017

3 79 0
  • Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Hồng Thủy, Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 08:29

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT TAM GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH 10 Thời gian làm bài: 45 phút; Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Lớp: .SBD: HỌC SINH TÔ KÍN Ô TRÒN ĐÁP ÁN ĐÚNG Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 19 A B C D 39 A B C D 20 A B C D 40 A B C D A MULTIPLE CHOICE: Choose the best answer Câu 1: By the time they got to the shopping center, all the shops A had closed B closed C were closed D were being closed Câu 2: Tom: Bob: Oh, my weekend was terrific thanks A How did you spend your weekend? B How was your weekend? C What did you on weekend? D Did you have a good weekend? Câu 3: Mary: Daisy: Well, a microwave is used to cook or heat food A Please tell me how to use a microwave? B Could you tell me what a microwave is used for? C Could you tell me what is a microwave used for? D Can you tell me what is used for cooking'? Câu 4: Jame basketball, but now he is too busy A used to playing B used to play C is used to playing D is used to play Câu 5: ? - In 1945 A Where did the Second World War end B When did the Second World War end C What time did the Second World War end D How long did the Second World War end Câu 6: My glasses are in my bag, but I don't remember them there A putting B to put C I put D put Câu 7: The doctor is a good man I told you about him last week A The doctor who is a good man I told you about last week B The doctor is a good man who I told you about last week C The doctor who I told you about last week is a good man D The doctor whom I told you about him last week is a good man Câu 8: ……………… that exercise yet? A Has you finished B Have you finished C Did you finish D Will you finish Câu 9: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest A lunch B pump C hungry D put Câu 10: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest A pan B bat C man D tall Câu 11: Computer models help to determine whether a particular area is likely to flood A find out B take over C put up D make up Trang 1/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 12: Choose A, B, C or D that needs correcting Could you tell me what the air conditioner use for? A use B for C Could D what Câu 13: Choose A, B, C or D that needs correcting Since I begin school I haven't had much spare time A haven’t had B much C Since D begin Câu 14: Marie Curie was born November 7, 1867 A in B at C on D from Câu 15: Choose the word with the different stress pattern A reading B family C diploma D chemistry Câu 16: Choose the word with the different stress pattern A professor B student C teacher D children Câu 17: is it to the post office? ~ About two hundred meters A How far B How long C How often D How much Câu 18: There are a lot of black couds in the sky It A will rain B is raining C is going to rain D rains Câu 19: The old…………………a lot of experience of life and can deal with most situation A have B has C is having D had Câu 20: She is interested in teaching because she loves working with children A semester B work C profession D communication Câu 21: What’s the name of the song …………………… those girls are singing? A what B whom C who D which Câu 22: we were tired, we sat down beside the stream A Because B Because of C In spite of D Although Câu 23: Choose A, B, C or D that needs correcting Why you call me so late last night? A late B last night C call D Why you Câu 24: Johnny .the paper when I him A read/ interrupted B was reading/ interrupted C has read/ interrupted D read/ Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ PHÒNG GD& ĐT A LƯỚI ĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌC: 2016 - 2017 TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY Môn: Sinh học - Lớp: Thời gian: 45 phút Câu (2,0 điểm) Tế bào phận có khả phân chia? Quá trình phân chia diễn nào? Câu (2,5 điểm) Nêu phận miền hút chức chúng? Câu (1,5 điểm) Kể tên loại thân biến dạng? Cho ví dụ Câu (2,5 điểm) Viết sơ đồ tóm tắt quanh hợp? Và cho biết quanh hợp xanh có ý nghĩa gì? Câu (1,5 điểm) Em cần làm để tham gia vào việc bảo vệ phát triển xanh địa phương? Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN SINH HỌC LỚP Câu Nội dung - Các tế bào mô phân sinh có khả phân chia Điểm 0,5 - Quá trình phân chia: + Đầu tiên từ nhân hình thành nhân, tách xa 0,75 + Sau chất tế bào phân chia, xuất vách ngăn, ngăn đôi tế bào 0,75 cũ thành tế bào Miền hút rễ gồm phận là: Vỏ trụ 0,5 *Vỏ gồm: - Biểu bì chứa lông hút -> Chức năng: Bảo vệ phận bên rễ 0,5 hút nước, muối khoáng hòa tan - Thịt vỏ -> Chức năng: Chuyển chất từ lông hút vào trụ 0,5 * Trụ gồm: - Bó mạch -> Có mạch rây -> Vận chuyển chất hữu nuôi -> 0,5 Mạch gỗ -> Vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên thân, - Ruột -> Chức chứa chất dự trữ 0,5 Có loại thân biến dạng: - Thân củ: VD củ khoai tây, củ hoàng tinh 0,5 - Thân rễ: VD gừng, riềng, nghệ 0,5 - Thân mọng nước: VD Xương rồng, giao 0,5 - Viết sơ đồ quang hợp 1,0 - Quang hợp xanh có ý nghĩa: + Tạo chất hữu khí ôxi cần cho sống hầu hết 1,0 sinh vật trái đất (kể người) + Điều hòa không khí chống ô nhiễm môi trường 0,5 - Tham gia phong trào trồng bảo vệ xanh trường học, địa 0,5 phương xung quanh nhà - Tích cực chăm sóc giúp phát triển tốt, không chặt phá 0,25 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ xanh - Làm vệ sinh môi trường tạo điều kiện tốt để quang hợp 0,25 - Tuyên truyền với người xung quanh ý nghĩa xanh để 0,5 tích cực tham gia trồng, chăm sóc bảo vệ xanh quanh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT TAM GIANG ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH 11 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Mã đề: 132 Part A: Multiple choice Câu 1: The plants want ………………… daily A watering B to be watered C being watered D to water Câu 2: Tom apologized to being late for class A apologized B to C being D late Câu 3: Daisy is so …………… She is only cares about herself, not about other people A talkative B loyal C helpful D selfish Câu 4: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words A hospital B holiday C honest D husband Câu 5: When we …………… to see him last night, he …………… to music A come / is listening B had come / listened C came / was listening D were coming / had listened Câu 6: I can’t read when I am traveling It makes me …………… sick A felt B feeling C to feel D feel Câu 7: We didn’t visit the museum because we had no time A If we have time, we will visit the museum B If we had had time, we would have visited the museum C If we had time, we would visit the museum D If we had had time, we will have visited the museum Câu 8: Johnny will have completed his five- year course at university next month A finished B found C tried D enjoyed Câu 9: “What shall we this evening?” “ ……………” A Let’s go out for dinner B No problem C Oh, that’s good! D I went out for dinner Câu 10: Does he tell you how he is getting …………… his new friends? A out of B on of C on with D away with Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words A machine B choose C teacher D change Câu 12: In tonight’s quiz, our contestants have come from all over the country A losers B judges C competitors D winners Câu 13: We are looking forward …………… from you soon A of having heard B at hearing C to hearing D from hearing Câu 14: Last month while we watched an exciting game on television in our living room, the electricity went out A Last month B on C went out D watched Trang 1/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Read the passage carefully and choose the correct answer (A, B, C or D) for each blank from 15 to 19 A beauty contest, or beauty pageant, is a competition between people, largely on the (15)… of their physical appearance The modern beauty pageant can trace its origin to the Miss America pageant, first held in Atlantic City, New Jersey, in 1921, under the title ‘Inter-City Beauty' contest The following year the title was (16)… as Miss America Other contests include the yearly Miss World competition and Miss Universe, which are the two largest and most famous (17)… beauty contests Women from around the world (18)… in the competition for these titles To be selected as Miss World or Miss Universe, a contestant must be celibate or single If a Miss WorId fails to live up to people's expectations, she may be disqualified The organizers of the major beauty contests represent their contests as being events of world importance (19)… many other people consider beauty contests to be agreeable entertainment event of no great importance Câu 15: A beautiful B beautify C beauty D beautifully Câu 16: A renewed B removed C renamed D retained Câu 17: A nation B national C internationale D international Câu 18: A participate B interest C excite D involve Câu 19: A Besides B However C Therefore D Furthermore Câu 20: Each nation has many people who …………… take care of others A voluntary B voluntarily C voluntariness D volunteer Câu 21: Choose the word that has the stress pattern different from that of the other words A constancy B generous C sympathy D enthusiast Câu 22: We …………… TV last night A don’t watch B haven’t watched C didn’t watch D hadn’t watched Câu 23: He advised them …………… in class A not to talk B to not talk C to talk not D don’t talk Câu 24: We all were in state of great…………… when we learnt that we had passed the final exam A excite B VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT TAM GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH 10 Thời gian làm bài: 45 phút; Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Lớp: .SBD: HỌC SINH TÔ KÍN Ô TRÒN ĐÁP ÁN ĐÚNG Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 19 A B C D 39 A B C D 20 A B C D 40 A B C D A MULTIPLE CHOICE: Choose the best answer Câu 1: By the time they got to the shopping center, all the shops A had closed B closed C were closed D were being closed Câu 2: Tom: Bob: Oh, my weekend was terrific thanks A How did you spend your weekend? B How was your weekend? C What did you on weekend? D Did you have a good weekend? Câu 3: Mary: Daisy: Well, a microwave is used to cook or heat food A Please tell me how to use a microwave? B Could you tell me what a microwave is used for? C Could you tell me what is a microwave used for? D Can you tell me what is used for cooking'? Câu 4: Jame basketball, but now he is too busy A used to playing B used to play C is used to playing D is used to play Câu 5: ? - In 1945 A Where did the Second World War end B When did the Second World War end C What time did the Second World War end D How long did the Second World War end Câu 6: My glasses are in my bag, but I don't remember them there A putting B to put C I put D put Câu 7: The doctor is a good man I told you about him last week A The doctor who is a good man I told you about last week B The doctor is a good man who I told you about last week C The doctor who I told you about last week is a good man D The doctor whom I told you about him last week is a good man Câu 8: ……………… that exercise yet? A Has you finished B Have you finished C Did you finish D Will you finish Câu 9: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest A lunch B pump C hungry D put Câu 10: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest A pan B bat C man D tall Câu 11: Computer models help to determine whether a particular area is likely to flood A find out B take over C put up D make up Trang 1/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 12: Choose A, B, C or D that needs correcting Could you tell me what the air conditioner use for? A use B for C Could D what Câu 13: Choose A, B, C or D that needs correcting Since I begin school I haven't had much spare time A haven’t had B much C Since D begin Câu 14: Marie Curie was born November 7, 1867 A in B at C on D from Câu 15: Choose the word with the different stress pattern A reading B family C diploma D chemistry Câu 16: Choose the word with the different stress pattern A professor B student C teacher D children Câu 17: is it to the post office? ~ About two hundred meters A How far B How long C How often D How much Câu 18: There are a lot of black couds in the sky It A will rain B is raining C is going to rain D rains Câu 19: The old…………………a lot of experience of life and can deal with most situation A have B has C is having D had Câu 20: She is interested in teaching because she loves working with children A semester B work C profession D communication Câu 21: What’s the name of the song …………………… those girls are singing? A what B whom C who D which Câu 22: we were tired, we sat down beside the stream A Because B Because of C In spite of D Although Câu 23: Choose A, B, C or D that needs correcting Why you call me so late last night? A late B last night C call D Why you Câu 24: Johnny .the paper when I him A read/ interrupted B was reading/ interrupted C has read/ interrupted D read/ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT TAM GIANG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2014 - 2015 MÔN: TIẾNG ANH 10 Thời gian làm bài: 45 phút; Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Lớp: .SBD: HỌC SINH TÔ KÍN Ô TRÒN ĐÁP ÁN ĐÚNG Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 19 A B C D 39 A B C D 20 A B C D 40 A B C D A MULTIPLE CHOICE: Choose the best answer Câu 1: By the time they got to the shopping center, all the shops A had closed B closed C were closed D were being closed Câu 2: Tom: Bob: Oh, my weekend was terrific thanks A How did you spend your weekend? B How was your weekend? C What did you on weekend? D Did you have a good weekend? Câu 3: Mary: Daisy: Well, a microwave is used to cook or heat food A Please tell me how to use a microwave? B Could you tell me what a microwave is used for? C Could you tell me what is a microwave used for? D Can you tell me what is used for cooking'? Câu 4: Jame basketball, but now he is too busy A used to playing B used to play C is used to playing D is used to play Câu 5: ? - In 1945 A Where did the Second World War end B When did the Second World War end C What time did the Second World War end D How long did the Second World War end Câu 6: My glasses are in my bag, but I don't remember them there A putting B to put C I put D put Câu 7: The doctor is a good man I told you about him last week A The doctor who is a good man I told you about last week B The doctor is a good man who I told you about last week C The doctor who I told you about last week is a good man D The doctor whom I told you about him last week is a good man Câu 8: ……………… that exercise yet? A Has you finished B Have you finished C Did you finish D Will you finish Câu 9: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest A lunch B pump C hungry D put Câu 10: Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest A pan B bat C man D tall Câu 11: Computer models help to determine whether a particular area is likely to flood A find out B take over C put up D make up Trang 1/13 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 12: Choose A, B, C or D that needs correcting Could you tell me what the air conditioner use for? A use B for C Could D what Câu 13: Choose A, B, C or D that needs correcting Since I begin school I haven't had much spare time A haven’t had B much C Since D begin Câu 14: Marie Curie was born November 7, 1867 A in B at C on D from Câu 15: Choose the word with the different stress pattern A reading B family C diploma D chemistry Câu 16: Choose the word with the different stress pattern A professor B student C teacher D children Câu 17: is it to the post office? ~ About two hundred meters A How far B How long C How often D How much Câu 18: There are a lot of black couds in the sky It A will rain B is raining C is going to rain D rains Câu 19: The old…………………a lot of experience of life and can deal with most situation A have B has C is having D had Câu 20: She is interested in teaching because she loves working with children A semester B work C profession D communication Câu 21: What’s the name of the song …………………… those girls are singing? A what B whom C who D which Câu 22: we were tired, we sat down beside the stream A Because B Because of C In spite of D Although Câu 23: Choose A, B, C or D that needs correcting Why you call me so late last night? A late B last night C call D Why you Câu 24: Johnny .the paper when I him A read/ interrupted B was reading/ interrupted C has read/ interrupted D read/ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD& ĐT A LƯỚI ĐỀ KIỂM TRA HKI – NĂM HỌC: 2016 - 2017 TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY Môn: Sinh học - Lớp: Thời gian: 45 phút Câu (2,0 điểm) Tế bào phận có khả phân chia? Quá trình phân chia diễn nào? Câu (2,5 điểm) Nêu phận miền hút chức chúng? Câu (1,5 điểm) Kể tên loại thân biến dạng? Cho ví dụ Câu (2,5 điểm) Viết sơ đồ tóm tắt quanh hợp? Và cho biết quanh hợp xanh có ý nghĩa gì? Câu (1,5 điểm) Em cần làm để tham gia vào việc bảo vệ phát triển xanh địa phương? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN SINH HỌC LỚP Câu Nội dung - Các tế bào mô phân sinh có khả phân chia Điểm 0,5 - Quá trình phân chia: + Đầu tiên từ nhân hình thành nhân, tách xa 0,75 + Sau chất tế bào phân chia, xuất vách ngăn, ngăn đôi tế bào 0,75 cũ thành tế bào Miền hút rễ gồm phận là: Vỏ trụ 0,5 *Vỏ gồm: - Biểu bì chứa lông hút -> Chức năng: Bảo vệ phận bên rễ 0,5 hút nước, muối khoáng hòa tan - Thịt vỏ -> Chức năng: Chuyển chất từ lông hút vào trụ 0,5 * Trụ gồm: - Bó mạch -> Có mạch rây -> Vận chuyển chất hữu nuôi -> 0,5 Mạch gỗ -> Vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên thân, - Ruột -> Chức chứa chất dự trữ 0,5 Có loại thân biến dạng: - Thân củ: VD củ khoai tây, củ hoàng tinh 0,5 - Thân rễ: VD gừng, riềng, nghệ 0,5 - Thân mọng nước: VD Xương rồng, giao 0,5 - Viết sơ đồ quang hợp 1,0 - Quang hợp xanh có ý nghĩa: + Tạo chất hữu khí ôxi cần cho sống hầu hết 1,0 sinh vật trái đất (kể người) + Điều hòa không khí chống ô nhiễm môi trường 0,5 - Tham gia phong trào trồng bảo vệ xanh trường học, địa 0,5 phương xung quanh nhà - Tích cực chăm sóc giúp phát triển tốt, không chặt phá 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí xanh - Làm vệ sinh môi trường tạo điều kiện tốt để quang hợp 0,25 - Tuyên truyền với người xung quanh ý nghĩa xanh để 0,5 tích cực tham gia trồng, chăm sóc bảo vệ xanh quanh ... Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN SINH HỌC LỚP Câu Nội dung - Các tế bào mô phân sinh có khả phân chia Điểm 0,5 - Quá trình phân chia: + Đầu tiên từ nhân hình thành... gồm: - Biểu bì chứa lông hút -> Chức năng: Bảo vệ phận bên rễ 0,5 hút nước, muối khoáng hòa tan - Thịt vỏ -> Chức năng: Chuyển chất từ lông hút vào trụ 0,5 * Trụ gồm: - Bó mạch -> Có mạch rây -> ... chất hữu nuôi -> 0,5 Mạch gỗ -> Vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên thân, - Ruột -> Chức chứa chất dự trữ 0,5 Có loại thân biến dạng: - Thân củ: VD củ khoai tây, củ hoàng tinh 0,5 - Thân rễ: VD
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Hồng Thủy, Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017,

Hình ảnh liên quan

+ Đầu tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau. - Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 6 trường THCS Hồng Thủy, Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017

u.

tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan