0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2)

19 141 0
  • Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 08:12

TRƯỜNG THPT NGỌC TẢO Năm học 2015-2016 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề thi 002 Câu 1: Loại ARN mang ba đối mã (anticodon) ? A) tARN B) rARN C) mARN D) Tất loại ARN Câu 2: Một loài có NST 2n=14 Hãy cho biết số lượng NST thể nhiễm A) 12 B) 15 C) 13 D) 16 Câu 3: Sự nhân đôi ADN sinh vật nhân thực khác với nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ Chiều tổng hợp Các enzim tham gia Thành phần tham gia Số lượng đơn vị nhân đôi Nguyên tắc nhân đôi Các phương án là: A) 1,2 B) 2,3 C) 2,4 D) 1,5 Câu 4: Ở loài thực vật, xét gen nằm nhân tế bào, gen có alen Cho (P) chủng khác cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 lai với đồng hợp tử lặn cặp gen thu Fa Biết không xẩy đột biến có hoán vị gen f = 50%, biểu gen không phụ thuộc điều kiện môi trường Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình sau không phù hợp với Fa? A) 1:2:1 B) 3:3:1:1 C) 3:1 D) 1:1:1:1 Câu 5: Ở ngô, tính trạng màu sắc hạt gen không alen quy định Cho ngô hạt trắng giao phấn với hạt trắng thu F1 có 962 hạt trắng: 241 hạt vàng: 80 hạt đỏ Theo lí thuyết, tỉ lệ hạt trắng F1 đồng hợp tử hai cặp gen tổng số hạt trắng F1 A) 3/16 B) 1/8 C) 1/6 D) 3/8 Câu 6: Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định trội hoàn toàn Tần số hoán vị A B 20% Ở phép lai: AB D d Ab D X X  X Y, theo lí thuyết kiểu hình aaB-D- đời chiếm tỉ lệ: ab ab A) 75% B) 25% C) 56,25% D) 3,75% Câu 7: Khi nói mã di truyền, phát biểu sau ? A) Tính thoái hóa mã di truyền có nghĩa codon mã hóa cho nhiều loại aa B) Với loại nucleotit A, U, G tạo 24 loại ba mã hóa aa C) Tính phổ biến mã di truyền có nghĩa tất loài có chung mã di truyền D) Ở sinh vật nhân thực, codon 3’AUG5’ có chức khởi đầu dịch mã mã hóa axit amin metionin Câu 8: Phương pháp lai phân tích lai Menden gồm bước sau : Sử dụng toán xác suất để phân tích kết lai, sau đưa giả thuyết khoa học Lai dòng chủng khác hay nhiều tính trạng phân tích kết lai đời F1, F2, F3 Tạo dòng chủng khác tính trạng cách cho tự thụ phấn qua nhiều hệ Tiến hành thí nghiệm chứng minh giả thuyết Trình tự bước : A) 3214 B) 3241 C) 3412 D) 1324 Câu 9: Cho kiện diễn trình dịch mã tế bào nhân thực sau: Bộ ba đối mã phức hợp met-tARN gắn bổ sung với codon mở đầu mARN Tiểu vị lớn riboxom kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành riboxom hoàn chỉnh Tiểu đơn vị bé riboxom gắn với mARN vị trí nhận biết đặc hiệu Codon thứ mARN gắn bổ sung với anticodon với phức hệ aa1-tARN Riboxom dịch codon mARN theo chiều 5’-3’ Hình thành liên kết peptit aa mở đầu aa Trình tự đúng: A) 3-1-2-4-6-5 B) 5-2-1-4-6-3 C) 1-3-2-4-6-5 D) 2-1-3-4-6-5 Câu 10: Cho kiện diễn phiên mã ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3’-5’ ARN polimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc gen có chiều 3’-5’ Khi ARN polimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc dừng phiên mã Trình tự nói trình phiên mã Trang / Mã đề thi 002 A) 1-2-3-4 B) 2-1-3-4 C) 2-3-1-4 D) 1-3-2-4 Câu 11: Ruồi giấm có NST 2n = 8, cặp NST có cấu trúc khác Nếu trình giảm phân có cặp NST tương đồng mà cặp xẩy trao đổi chéo điểm số giao tử tạo A) 26 loại B) 27 loại C) 25 loại D) 210 loại Câu 12: Loại đột biến sau thường không làm thay đổi số lượng thành phần gen NST? A) lặp đoạn NST B) Mất đoạn NST C) Chuyển đoạn hai NST khác D) Đảo đoạn NST Câu 13: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi NST, mức cấu trúc sau có đường kính 30 nm ? A) Cromatit B) Vùng xếp cuộn C) Sợi nhiễm sắc D) Sợi Câu 14: Ở loài thực vật, xét tính trạng, tính trạng gen có alen quy định, alen trội trội hoàn toàn Hai gen nằm NST thường, hoán vị gen xẩy trình phát sinh giao tử đực Cho giao phấn chủng có kiểu hình trội hai tính trạng với có kiểu hình lặn hai tính trạng (P) thu F1 Cho F1 giao phối với nhau, thu F2 Biết không xẩy đột biến? Theo lí thuyết, kết luận sau F2 sai? A) có 10 loại kiểu gen B) kiểu hình trội tính trạng chiếm tỉ lệ lớn C) kiểu hình lặn tính trạng chiếm tỉ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ MÔN: Sinh học ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2-NĂM 2016 Thời gian: 90 phút (đề gồm trang, 50 câu TKKQ) Họ tên: SBD: MÃ ĐỀ 356 Thí sinh không sử dụng tài liệu làm Cán coi thi không giải thích thêm Câu 1: Trong quần xã sinh vật, xét loài sau: cỏ, thỏ, mèo rừng, hươu, hổ, vi khuẩn gây bệnh thỏ sâu ăn cỏ Trong nhận xét sau mối quan hệ loài trên, có nhận xét đúng? Thỏ vi khuẩn mối quan hệ cạnh tranh khác loài Mèo rừng thường bắt thỏ yếu nên có vai trò chọn lọc quần thể thỏ Số lượng mèo rừng tăng số lượng hươu tăng lên Sâu ăn cỏ, thỏ hươu sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp Hổ vật đầu bảng có vai trò điều chỉnh số lượng cá thể quần thể quần xã A B C D Câu 2: Một gen bình thường có số nucleôtit loại A chiếm 30% Do xảy đột biến đoạn làm cho nucleôtit loại A giảm 1/3, loại G giảm 1/5 so với chưa bị đột biến Sau đột biến gen dài 2937,6 Å Số nucleôtit loại X gen sau đột biến A 720 B 384 C 96 D 480 Câu 3: Phát biểu nói thể truyền sử dụng công nghệ gen? A Thể truyền có chứa enzim cắt nối cho phép tạo ADN tái tổ hợp B Thành phần sử dụng làm thể truyền gồm plasmit, vi khuẩn E.coli virut C Thể truyền giúp đoạn gen tồn tại, nhân lên hoạt động tế bào nhận D Thể truyền giúp tế bào nhận phân chia đồng vật chất di truyền tế bào tế bào phân chia Câu 4: Có tế bào thể ba nhiễm Cà độc dược (2n = 24) kì giảm phân I , người ta đế m đươ ̣c tổ ng số nhiễm sắc thể kép A 72 B 42 C 36 D 75 Câu 5: Ở loài sinh vật, xét tế bào sinh tinh có hai cặp nhiễm sắc thể phân li độc lập kí hiệu Aa Bb Khi tế bào giảm phân hình thành giao tử, giảm phân I xảy bình thường, giảm phân II phân li không bình thường nhiễm sắc thể chứa gen B Số loại giao tử tối đa tạo từ tế bào sinh tinh A B C D Câu 6: Trong cấu trúc nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, đơn vị cấu trúc gồm đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh phân tử prôtêin histon gọi A nuclêôxôm B crômatit C sợi nhiễm sắc D sợi Câu 7: Cho đặc điểm sau: (1) Theo lý thuyết, qua nhân đôi, từ ADN ban đầu tạo hai ADN có cấu trúc giống hệt (2) Mạch đơn tổng hợp theo chiều 5’  3’ (3) Cả hai mạch đơn làm khuôn để tổng hợp mạch (4) Trong chạc ba chép, hai mạch kéo dài liên tục (5) Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn Có đặc điểm với trình tái ADN? A B C D Câu 8: Khi nói hình thành loài đường địa lí, điều sau không đúng? A Cách li địa lí nhân tố tạo điều kiện cho phân hoá thành phần kiểu gen quần thể loài B Hình thành loài thường gắn với hình thành đặc điểm thích nghi C Thường xảy cách nhanh chóng để hình thành loài D Điều kiện địa lí không tạo kiểu gen quy định kiểu hình thích nghi quần thể Câu 9: Một quần thể bò có 10000 con, bò lông trắng, ngắn 729 bò lông vàng 9100 Biết rằng, tính trạng gen có alen trội lặn hoàn toàn quy định, gen nằm NST khác Lông vàng, dài tính trạng trội Số lượng bò có màu lông trắng, dài theo lí thuyết A 171 B 1729 C 9100 D 729 Câu 10: Trong sản xuất nông nghiệp để tăng hàm lượng nitơ đất, bà nông dân thường sử dụng hiểu biết mối quan hệ sau đây? A tảo nấm sợi tạo địa y B rêu lúa C vi khuẩn sống cỏ trâu bò D vi khuẩn tạo nốt sần rễ họ đậu Câu 11: Khi nói điều hòa hoạt động gen, phát biểu sau không đúng? A Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế chất cảm ứng Trang 1/6 - Mã đề thi 356 B Điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ diễn đơn giản sinh vật nhân chuẩn C Một gen điều hòa tác động đến nhiều operon D Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo Câu 12: Có bạn học sinh phát biểu đột biến gen (ĐBG) sau: An: ĐBG phát sinh giảm phân, vào giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính, đồng thời ĐBG thường xuất đồng loạt cá thể loài sống điều kiện sống Bình: ĐBG phát sinh nguyên phân tế bào sinh dưỡng di truyền cho đời sau qua sinh sản vô tính, phát sinh giảm phân nhân lên mô thể biểu kiểu hình phần thể Hùng: Đột biến điểm không ảnh hưởng đến sức sống sinh vật ĐBG nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho trình tiến hóa sinh vật Dựa vào kiến thức học, em cho biết phát biểu xác? A Bình B An C Hùng D An Hùng Câu 13: Cho biết người gen A quy định tính trạng phân biệt mùi vị Alen a quy định không phân biệt mùi vị nằ m NST thường Nếu quần thể người cân di truyền, tần số alen a 0,2 xác suất cặp vợ chồng có kiểu hình phân biệt mùi vị sinh phân biệt mùi vị không phân biệt mùi vị A 4,69% B 9,38% C 4,17 % D 1,92% Câu 14: Cho F1 dị hợp hai cặp gen lai với hệ F2 thu tỉ lệ thân cao : thân thấp Cho F1 lai với cá thể thứ 1, hệ lai thu thân cao : thân thấp Cho F1 lai với cá thể thứ 2, hệ lai thu thân cao : thân thấp Kiểu gen thứ thứ là: A AaBb aabb B AABb aabb C Aabb aabb D AaBb Aabb Câu 15: Cặp nhân tố tiến hoá sau làm thay đổi tần số alen quần thể sinh vật không theo hướng xác định? A Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên B Đột biến di - nhập gen C Đột biến chọn lọc tự nhiên D Giao phối không ngẫu nhiên di - nhập gen Câu 16: Theo quan điểm tiến hóa đại, có phát biểu chọn lọc tự nhiên? (1) Chọn lọc tự nhiên làm xuất alen kiểu gen quần thể (2) Chọn lọc tự nhiên khó loại bỏ hoàn toàn alen lặn có hại khỏi quần thể (3) Chọn lọc tự nhiên không tác ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THÁI NGUYÊN (Đề kiểm tra gồm có trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN SINH HỌC Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề MÃ ĐỀ 189 Câu : Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thấp Alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng Cho thân thấp, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F1 Biết đột biến xảy Theo lí thuyết, trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình F1? (1) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (2) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (3) 100% thân thấp, hoa đỏ (4) 11 thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng (5) thân thấp, hoa đỏ : thân thấp, hoa vàng A B C D Câu : Cho bệnh, tật hội chứng di truyền sau người:(1) Ung thư máu; (2) Đao; (3) Pheninketô niệu; (4) Tocnơ; (5) Máu khó đông; (6) Claiphenter Có bệnh, tật hội chứng di truyền gặp hai giới? A B C D Câu : Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầu dục chủng (P), thu F1 gồm 100% hoa đỏ, tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 gồm loại KH, hoa đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 9% Biết rằngtrong trình phát sinh giao tử đực giao tử xảy hoán vị với tần số Trong kết luận sau, có kết luận với phép lai trên? (1) F1 xảy HVG với tần số 20% (2) F2 có loại KG quy định KH hoa đỏ, tròn (3) Ở F2, số cá thể có KG giống KG F1 chiếm tỉ lệ 50% (4) F2 có 10 loại KG (5) Tỉ lệ KH mang tính trạng trội F2 66% A B C D Câu : Cho biết cặp tính trạng cặp gen quy định trội hoàn toàn Tần số hoán vị A B 20% Ở phép lai: AB D d Ab D X X  X Y, theo lí thuyết kiểu hình aaB-D- đời chiếm tỉ lệ: ab ab A 3,75% B 75% C 56,25% D 25% Một loài thực vật có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp NST, xét gen có hai alen Do đột Câu : biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp NST Theo lí thuyết , thể ba có tối đa loại kiểu gen gen xét? A 36 B 108 C 64 D 144 Câu : Khi đánh cá, nhiều mẻ lưới có tỉ lệ cá lớn chiếm ưu thế, cá bé ta hiểu A quần thể cá rơi vào trạng thái bị khai thác mức B nghề đánh cá cần phải giảm khai thác để tránh suy kiệt C quần thể cá bị đánh bắt mức độ vừa phải D nghề đánh cá chưa khai thác hết tiềm cho phép Câu : Sự quần tụ giúp cho sinh vật: 1- dễ dàng săn mồi chống kẻ thù tốt - dễ kết cặp mùa sinh sản - chống chịu điều kiện bất lợi khí hậu - có sức khỏe tốt sống đơn độc Phương án đúng: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A 2,3,4 B 1,3,4 Câu : Cho sơ đồ phả hệ sau: A Câu : A Câu 10 : C 1,2,4 D 1,2,3 Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất để cặp vợ chồng hệ III phả hệ sinh đứa gái bị mắc bệnh trai bình thường là: 1/8 , 1/4 B 1/3 , 1/6 C 1/6, 1/3 D 1/4 , 2/3 Trong trình phát triển loài, ổ sinh thái loài bị thu hẹp chủ yếu tác đông mối quan hệ Vật ăn thịt Cạnh tranh khác Ký sinh B Hợp tác C D mồi loài Nuôi ruồi giấm môi trường có nhiệt độ 250C thời gian hệ 10 ngày môi trường có nhiệt độ 180C thời gian hệ 17 ngày Tổng nhiệt cho chu kỳ phát triển ruồi giấm là: 250 độ/ ngày B 278 độ/ ngày C 556 độ/ ngày D 170 độ/ ngày A Câu 11 : Một tế bào sinh tinh có kiểu gen BD Khi giảm phân đột biến trao đổi chéo xẩy ra, bd tạo nên số loại tinh trùng là: A B C D Câu 12 : Cho phép lai sau đây: AaBbCcDdEe X aaBbccDdee Biết gen trội trội hoàn toàn, gen qui định tính trạng, đột biến phát sinh Có mấ y kêt luận sau với phép lai trên: (1) ti lệ đời có kiểu hình lặn tất tinh trạng 1/128 (2) sổ loại kiểu hình dược tạo thành 32 (3) ti lệ kiểu hình trội tất tính trạng là: 9/128 (4) số loại kiểu gen tạo thành: 64 A B C D Câu 13 : Một cá thể loài động vật có nhiễm sắc thể 2n = Khi quan sát trình giảm phân 1000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 10 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số không phân li giảm phân I, kiện khác giảm phân diễn bình thường; tế bào lại giảm phân bình thường Theo lí thuyết, tổng số giao tử tạo thành từ trình số giao tử có SỞ GD & ĐT THANH HÓA THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2013 - 2014 TRƯỜNG THPT TĨNH GIA II MÔN: SINH HỌC (Thời gian: 90 phút) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: MÃ ĐỀ: 311 Câu 1: Cho một cây tự thụ phấn, đời F 1 thu được 56,25% cây cao: 43,75% cây thấp. Trong số những cây thân thấp ở F 1, tỉ lệ cây thuần chủng là A. 1/7. B. 3/7. C. 1/9. D. 3/16. Câu 2: Đột biến cấu trúc NST nào sau đây không làm thay đổi số nhóm gen liên kết: A. Mất đoạn. B. Chuyển đoạn không tương hổ. C. Lặp đoạn. D. Đảo đoạn. Câu 3: Ở một loài động vật, alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen. Phép lai P : ♀ AB ab Dd XX  ♂ Ab aB d XY thu được F 1 . Trong tổng số cá thể F 1 , số cá thể cái có lông hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1 %. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Theo lí thuyết, số cá thể lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu ở F 1 chiếm tỉ lệ A. 17 %. B. 2 %. C. 8,5 %. D. 10 %. Câu 4: Gen không phân mảnh là: A. Có vùng mã hóa liên tục. B. Có vùng mã hóa không liên tục. C. Có các đoạn mã hóa xen kẻ. D. Tùy thuộc vào tác nhân MT tại thời điểm mã hóa. Câu 5: Cho F 1 tự thụ phấn ở đời con F 2 thu được 4 loại kiểu hình khác nhau với tổng số 5600 cá thể trong đó số cá thể mang hai tính trạng lặn là 56. Nếu một gen quy định một tính trạng và không có đột biến xảy ra thì tính theo lý thuyết tỷ lệ những cơ thể mang 2 cặp gen dị hợp ở F 2 chiếm tỷ lệ là A. 34 %. B. 4 %. C. 16 %. D. 64 %. Câu 6: Nghiên cứu một loài thực vật, phát hiện thấy tối đa 120 kiểu thể tam nhiễm kép ( 2n + 1 + 1 ) khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể của loài. Bộ NST lưỡng bội của loài đó là A. 16. B. 32. C. 120. D. 240. Câu 7: Xác suất để một người bình thường nhận được 1 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ “ Bà nội ” và 22 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ “ Ông ngoại ” của mình là A. 506/4 23 . B. 529/4 23 . C. 22/4 23 . D. 484/4 23 . Câu 8: Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì quần thể dễ dẫn tới diệt vong. B. Kích thước quần thể không phụ thuộc vào mức sinh sản và mức tử vong của quần thể. C. Kích thước quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường. D. Kích thước quần thể là khoảng không gian cần thiết để quần thể tồn tại và phát triển. Câu 9: Cho biết ở người gen A quy định tính trạng phân biệt được mùi vị, alen a quy định không phân biệt được mùi vị. Nếu trong 1 cộng đồng ngư ời đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen a = 0,4 thì xác suất của một cặp vợ chồng đều có kiểu hình phân biệt được mùi vị có thể sinh ra 3 con trong đó 2 con trai phân biệt được mùi vị và 1 con gái không phân biệt được mùi vị là? A. 1,97 %. B. 0,57 %. C. 1,72 %. D. 3,01 %. Câu 10: Khi nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, người ta đã căn cứ vào loại bằng chứng trực tiếp nào sau đây để có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau? A. Cơ quan tương tự. B. Cơ quan tương đồng. C. Hóa thạch. D. Cơ quan thoái hóa. Câu 11: Nếu đột biến lệch bội xảy ra ở giai đoạn phát triển sớm của hợp tử thì A. một phần cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành thể khảm. B. tạo nên thể tứ bội. C. toàn bộ cơ thể mang đột biến lệch bội. D. tạo nên thể dị đa bội. Câu 12: Trong một quần thể xét 5: Gen 1 có 3 alen, gen 2 có 4 alen hai gen này nằm trên cùng một cặp NST thường, gen 3 và gen 4 đều có 2 alen hai gen này nằm trên NST giới tính X không có đoạn tương đồng trên Y, gen 5 có 5 alen nằm trên Y không có alen trên X. Số kiểu gen tối đa trong quần thể: A. 1092. B. 108. C. 2340. D. 4680. MÃ ĐỀ: 311 Câu 13: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Cho giao phấn 2 Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam Thi thử vào lớp 10 - đợt 1 (Ngày 5/4/2015) ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1 (1 điểm) a. Kể tên và phân biệt bằng hình vẽ ba dạng hình tháp tuổi biểu diễn thành phần nhóm tuổi của quần thể sinh vật. b. Nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật. Câu 2 (1 điểm) 1. Môi trường có ảnh hưởng như thế nào tới số lượng cá thể của quần thể? 2. Sự chuyển hóa năng lượng trong chuỗi thức ăn diễn ra như thế nào? Câu 3 (1 điểm) a. Hai quần thể động vật khác loài cùng bậc dinh dưỡng sống trong một khu vực có các điều kiện sống giống nhau, nếu cả hai quần thể này đều bị con người khai thác quá mức như nhau thì quần thể nào có khả năng phục hồi nhanh hơn? Giải thích. b. Cho biết những biện pháp chính của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. Câu 4 (1 điểm) a. Sự kết hợp giữa các quá trình nào đảm bảo cho bộ NST của loài được ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác? Giải thích? b. Hãy phân biệt: - NST kép với NST tương đồng - NST thường với NST giới tính. Câu 5 (1 điểm) Trong phân tử ADN, adenine (A) liên kết với timin (T) bởi 2 liên kết hydro và xitozin (X) liên kết với guanine (G) bởi 3 liên kết hydro. a. Số liên kết hydro của gen thay đổi như thế nào trong các trường hợp đột biến gen sau đây? - Mất 1 cặp nucleotit - Thêm một cặp nucleotit. - Thay thế cặp nucleotit này bằng cặp nucleotit khác. b. Có phải những trẻ đồng sinh luôn có cùng giới tính không? Tại sao? Câu 6 (1 điểm) a. Tìm 5 phép lai thích hợp thuộc các quy luật di truyền khác nhau đều cho tỷ lệ phân ly kiểu hình là 1:1. Mỗi quy luật có một sơ đồ lai minh họa. b. Cho biết cơ chế hình thành cặp NST tương đồng và các quá trình sinh học xảy ra trên một cặp NST tương đồng. Câu 7 (1 điểm) a. Cho biết những điểm khác nhau cơ bản giữa quá trình phát sinh giao tử cái và giao tử đực ở động vật. b. Tính ổn định của ADN ở mỗi loài sinh vật được đảm bảo nhờ cơ chế nào? Vì sao sự ổn định của ADN chỉ có tính tương đối? Câu 8 (1 điểm) Có 3 hợp tử kí hiệu là A,B và C. Hợp tử A nguyên phân 3 lần liên tiếp, môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tạo nên 84 NST. Hợp tử B nguyên phân 4 lần liên tiếp tạo ra các tế bào con chứa tổng số 256 NST . Hợp tử C nguyên phân 2 lần liên tiếp, ở kì giữa của lần nguyên phân đầu tiên trong hợp tử chứa 40 cromatit. a. Hãy cho biết 3 hợp tử trên cùng loài hay khác loài? b. Tính tổng số tế bào con được tạo thành sau các lần nguyên phân của 3 hợp tử trên. c. Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho 3 hợp tử A,B,C nguyên phân là bao nhiêu? Câu 9 (1 điểm) a. Cho hai nòi chó thuần chủng lông trắng, dài và lông đen, ngắn giao phối với nhau được F 1 . Cho F 1 tiếp tục giao phối với nhau F 2 thu được 162 cá thể, trong đó có 91 cá thể lông đen, dài. - Xác định quy luật di truyền chi phối hai tính trạng trên. - F 2 còn xuất hiện những kiểu hình nào? Chiếm tỷ lệ bao nhiêu? b. Gen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ nhất đã tạo ra các gen con, tất cả các gen con này lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai. Trong 2 lần nhân đôi, môi trường nội bào đã cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin và 1617 nuclêôtit loại guanin. Xác định dạng đột biến đã xảy ra với gen A . Câu 10 (1 điểm) a.Thế nào là nhóm gen liên kết? Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết b. Trong trường hợp cơ thể dị hợp tử về hai cặp gen lai với cơ thể có các tính trạng lặn tương ứng (trội hoàn toàn). Dựa vào kết quả lai hãy nêu cách nhận biết khi xảy ra di truyền độc lập hay di truyền liên kết. Cho ví dụ và viết sơ đồ minh họa. Gợi ý đáp án đề kiểm tra môn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT HỒNG QUANG NĂM HỌC 2015- 2016 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Mã đề: 153 Câu Theo dõi trình phân bào thể sinh vật lưỡng bội, tế bào người ta quan sát thấy có NST kép Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Hà Nội - Amsterdam Thi thử vào lớp 10 - đợt 1 (Ngày 5/4/2015) ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1 (1 điểm) a. Kể tên và phân biệt bằng hình vẽ ba dạng hình tháp tuổi biểu diễn thành phần nhóm tuổi của quần thể sinh vật. b. Nêu những đặc điểm khác nhau cơ bản giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật. Câu 2 (1 điểm) 1. Môi trường có ảnh hưởng như thế nào tới số lượng cá thể của quần thể? 2. Sự chuyển hóa năng lượng trong chuỗi thức ăn diễn ra như thế nào? Câu 3 (1 điểm) a. Hai quần thể động vật khác loài cùng bậc dinh dưỡng sống trong một khu vực có các điều kiện sống giống nhau, nếu cả hai quần thể này đều bị con người khai thác quá mức như nhau thì quần thể nào có khả năng phục hồi nhanh hơn? Giải thích. b. Cho biết những biện pháp chính của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên. Câu 4 (1 điểm) a. Sự kết hợp giữa các quá trình nào đảm bảo cho bộ NST của loài được ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác? Giải thích? b. Hãy phân biệt: - NST kép với NST tương đồng - NST thường với NST giới tính. Câu 5 (1 điểm) Trong phân tử ADN, adenine (A) liên kết với timin (T) bởi 2 liên kết hydro và xitozin (X) liên kết với guanine (G) bởi 3 liên kết hydro. a. Số liên kết hydro của gen thay đổi như thế nào trong các trường hợp đột biến gen sau đây? - Mất 1 cặp nucleotit - Thêm một cặp nucleotit. - Thay thế cặp nucleotit này bằng cặp nucleotit khác. b. Có phải những trẻ đồng sinh luôn có cùng giới tính không? Tại sao? Câu 6 (1 điểm) a. Tìm 5 phép lai thích hợp thuộc các quy luật di truyền khác nhau đều cho tỷ lệ phân ly kiểu hình là 1:1. Mỗi quy luật có một sơ đồ lai minh họa. b. Cho biết cơ chế hình thành cặp NST tương đồng và các quá trình sinh học xảy ra trên một cặp NST tương đồng. Câu 7 (1 điểm) a. Cho biết những điểm khác nhau cơ bản giữa quá trình phát sinh giao tử cái và giao tử đực ở động vật. b. Tính ổn định của ADN ở mỗi loài sinh vật được đảm bảo nhờ cơ chế nào? Vì sao sự ổn định của ADN chỉ có tính tương đối? Câu 8 (1 điểm) Có 3 hợp tử kí hiệu là A,B và C. Hợp tử A nguyên phân 3 lần liên tiếp, môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tạo nên 84 NST. Hợp tử B nguyên phân 4 lần liên tiếp tạo ra các tế bào con chứa tổng số 256 NST . Hợp tử C nguyên phân 2 lần liên tiếp, ở kì giữa của lần nguyên phân đầu tiên trong hợp tử chứa 40 cromatit. a. Hãy cho biết 3 hợp tử trên cùng loài hay khác loài? b. Tính tổng số tế bào con được tạo thành sau các lần nguyên phân của 3 hợp tử trên. c. Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho 3 hợp tử A,B,C nguyên phân là bao nhiêu? Câu 9 (1 điểm) a. Cho hai nòi chó thuần chủng lông trắng, dài và lông đen, ngắn giao phối với nhau được F 1 . Cho F 1 tiếp tục giao phối với nhau F 2 thu được 162 cá thể, trong đó có 91 cá thể lông đen, dài. - Xác định quy luật di truyền chi phối hai tính trạng trên. - F 2 còn xuất hiện những kiểu hình nào? Chiếm tỷ lệ bao nhiêu? b. Gen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ nhất đã tạo ra các gen con, tất cả các gen con này lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai. Trong 2 lần nhân đôi, môi trường nội bào đã cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin và 1617 nuclêôtit loại guanin. Xác định dạng đột biến đã xảy ra với gen A . Câu 10 (1 điểm) a.Thế nào là nhóm gen liên kết? Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết b. Trong trường hợp cơ thể dị hợp tử về hai cặp gen lai với cơ thể có các tính trạng lặn tương ứng (trội hoàn toàn). Dựa vào kết quả lai hãy nêu cách nhận biết khi xảy ra di truyền độc lập hay di truyền liên kết. Cho ví dụ và viết sơ đồ minh họa. Gợi ý đáp án đề kiểm tra môn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT YÊN LẠC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Sinh, Khối: 12 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có: 06 trang) Họ tên thí sinh:……….……….….……… Số báo danh:………………………… ……… Mã đề thi: 132 Câu 1: Ở loài, xét tính ... - Mã đề thi 210 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ MÔN: Sinh học ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2-NĂM 2016 Thời gian: 90 phút (đề gồm trang, 50 câu TKKQ) Họ tên: SBD: MÃ ĐỀ 483 Thí sinh. .. C Sinh vật có tổ chức thể cao có vùng phân bố rộng D Khi hai loài có ổ sinh thái trùng cạnh tranh gay gắt - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 356 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ MÔN: Sinh học. .. thành tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật Trang 4/6 - Mã đề thi 210 C Môi trường tác động lên sinh vật, đồng thời sinh vật ảnh hưởng đến nhân tố sinh thái, làm thay đổi tính chất nhân tố sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2),

Hình ảnh liên quan

Dd. Khi giảm phân hình thành giao tử có 48% số tế bào xảy ra hoán vị giữ aB và b. Theo lý thuyết, tỷ lệ các loại giao tử mang ba alen trội do cơ thể trên tạo ra là - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2)

d..

Khi giảm phân hình thành giao tử có 48% số tế bào xảy ra hoán vị giữ aB và b. Theo lý thuyết, tỷ lệ các loại giao tử mang ba alen trội do cơ thể trên tạo ra là Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 42: Các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên: - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2)

u.

42: Các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên: Xem tại trang 11 của tài liệu.
Câu 36: Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội (Lần 2)

u.

36: Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan