0

Tìm số chia

15 107 0
  • Tìm số chia

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 06:06

Gi¸o ¸n to¸n líp 3 T×m sè chia Ng­êi so¹n: Ph¹m ThÞ Chi Tr­êng tiÓu häc Phan Chu Trinh Môc tiªu 1-KiÕn thøc 2-KÜ n¨ng 3-Th¸i ®é -Xác định được bài toán tìm số chia 1-Kiến thức -Hiểu được số chia chính là kết quả của phép chia giữa số bị chia và thương . -Phát biểu được quy tắc tìm số chia . -Chỉ ra tên gọi và quan hệ giữa các thành phần của phép chia -Giải được một số bài toán về quan hệ giữa các thành phần trong phép chia 2-Kĩ năng: -Giải được các bài toán tìm số chia -Vận dụng bài toán tìm số chia để giải các bài toán tổng hợp 3-Thái độ: Học sinh có mong muốn được vận dụng việc tìm số chia để giải toán và thực hiện một số công việc trong thực tế . Nội dung bài giảng 1-Kiểm tra bài cũ 2- Bài mới a-Giới thiệu cách tìm số chia. b-Củng cố quan hệ giữa các thành phần trong phép chia c-Luyện tập 3-Củng cố -dặn dò KiÓm tra bµi cò Kiểm tra bài cũ 1-Hãy giảm các số sau đi 3 lần: 96 ; 63 2-Có 24 con gà. Số con ngan kém con gà 4 lần. Hỏi có bao nhiêu con ngan? BµI míi : 5 = 2 10 : 5 = 2 VÝ dô [...]...ví dụ 6 : = 3 Số cần tìm trong phép tính này là thành phần nào của phép chia? Tìm số chia Lấy 6 hình vuông xếp thành 2 hàng đều nhau 6 Số bị chia : 2 Số chia = 3 Thương Lấy 6 hình chữ nhật xếp 3 hình vào 1 hàng 6 : 2 6 : 3 = = 3 2 6 : 2 = 3 6 : 3 = 2 Số chia là kết quả của phép chia số bị chia cho thương Ghi nhớ: Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương Bài tập vận dụng Tìm x biết: 30... x biết: 30 : x = 5 x = 30 : 5 x = 6 Hãy nêu kết quả các phép tính chia sau: 12 : 1 = 12 12 : 2 = 12 : 3 = 6 4 12 : 4 = 3 12 : 6 = 2 12 : 12 = 1 Hãy nhận xét về các phép chia trên Kết luận Các phép chia có cùng số bị chia thì: +số chia càng lớn thì thương càng nhỏ và ngược lại Bài làm thêm Có 50 kg đường Cần mua mấy cái túi để đựng hết số đường đó biết rằng mỗi cái túi đựng được 5 kg đường? 72 : ? =PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRẦN ĐỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊU TÚ C CHUYÊN ĐỀ KHỐI - Vẽ đoạn thẳng AB dài 12cm - Giảm độ dài đoạn thẳng lần đoạn thẳng MN Vẽ đoạn thẳng MN? Thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017 Toán TÌM SỐ CHIA Mục tiêu: Em biết cách tìm số chia chưa biết phép chia A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Chơi trò chơi: “Đố bạn” Em viết phép chia đố bạn xác định số bị chia, số chia thương Thực hoạt động Lấy hình vuông xếp thành hai hàng Hỏi hàng có hình vuông ? Thứ bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017 Toán: TÌM SỐ CHIA Có phép chia: : = Sè bÞ chiachia Thương : Số bị chia = Thương Số chia : 3 = : =3 Ta cã: Sè bÞ chia : = Sè bÞ Sè Sè Thương = chia chia chiachia Thương = : : Có phép chia: : Số bị chia Ta có : Số chia = Thương 2=6:3 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta làm nào? Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương 3 Trả lời câu hỏi: Tìm số chia X chưa biết ta làm sao? 30 : X = = X = : 4.a Đọc nội dung sau ghi vào vở: Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương b Nói với bạn cách tìm số chia phép chia sau 10 : x = 8:x=4 Trò chơi: T×m nhµ gióp b¹n 8: 66 :: x =2 x=2 x=3 x= x=4 10 18: x=3 x=6 28:x=4 x=7 40:x=4 x=10 Gi¸o ¸n to¸n líp 3 T×m sè chia Ng­êi so¹n: Ph¹m ThÞ Chi Tr­êng tiÓu häc Phan Chu Trinh Môc tiªu 1-KiÕn thøc 2-KÜ n¨ng 3-Th¸i ®é -Xác định được bài toán tìm số chia 1-Kiến thức -Hiểu được số chia chính là kết quả của phép chia giữa số bị chia và thương . -Phát biểu được quy tắc tìm số chia . -Chỉ ra tên gọi và quan hệ giữa các thành phần của phép chia -Giải được một số bài toán về quan hệ giữa các thành phần trong phép chia 2-Kĩ năng: -Giải được các bài toán tìm số chia -Vận dụng bài toán tìm số chia để giải các bài toán tổng hợp 3-Thái độ: Học sinh có mong muốn được vận dụng việc tìm số chia để giải toán và thực hiện một số công việc trong thực tế . Nội dung bài giảng 1-Kiểm tra bài cũ 2- Bài mới a-Giới thiệu cách tìm số chia. b-Củng cố quan hệ giữa các thành phần trong phép chia c-Luyện tập 3-Củng cố -dặn dò KiÓm tra bµi cò Kiểm tra bài cũ 1-Hãy giảm các số sau đi 3 lần: 96 ; 63 2-Có 24 con gà. Số con ngan kém con gà 4 lần. Hỏi có bao nhiêu con ngan? BµI míi : 5 = 2 10 : 5 = 2 VÝ dô [...]... của phép chia? Tìm số chia Lấy 6 hình vuông xếp thành 2 hàng đều nhau 6 Số bị chia : 2 Số chia = 3 Thương Lấy 6 hình chữ nhật xếp 3 hình vào 1 hàng 6 : 2 6 : 3 = = 3 2 6 : 2 = 3 6 : 3 = 2 Số chia là kết quả của phép chia số bị chia cho thương Ghi nhớ: Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương Bài tập vận dụng Tìm x biết: 30 : x = 5 x = 30 : 5 x = 6 Hãy nêu kết quả các phép tính chia sau:... Tìm x biết: 30 : x = 5 x = 30 : 5 x = 6 Hãy nêu kết quả các phép tính chia sau: 12 : 1 = 12 12 : 2 = 12 : 3 = 6 4 12 : 4 = 3 12 : 6 = 2 12 : 12 = 1 Hãy nhận xét về các phép chia trên Kết luận Các phép chia có cùng số bị chia thì: +số chia càng lớn thì thương càng nhỏ và ngược lại Bài làm thêm Có 50 kg đường Cần mua mấy cái túi để đựng hết số đường đó biết rằng mỗi cái túi đựng được 5 kg đường? 72 : ? tr­êng tiÓu häc xu©n b¾c Gi¸o viªn d¹y: NguyÔn Thóy Mai Thứ bảy ngày 18 tháng 10 năm 2008 Toán Tìm số chia Có phép chia 6 : 2 3 = Số bị chia Số chia Thương Ta có: = : 2) Tìm số chia chưa biết 5 = x : 30 x x = = 30 : 5 6 1) Nhận xét ? ? Thứ bảy ngày 18 tháng 10 năm 2008 Toán Thứ bảy ngày 18 tháng 10 năm 2008 6 3 2 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. T×m sè chia To¸n Thø b¶y ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2008 Tìm số chia Toán Thứ bảy ngày 18 tháng 10 năm 2008 1 7 35 : 35 7 5 4 = Tính nhẩm 28 : 7 = 28 : 4 = 24 : 6 = 24 : 4 = 21 : 3 = 21 : 7 = 4 6 7 3 = : 7 5 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. Tìm số chia Toán Thứ bảy ngày 18 tháng 10 năm 2008 2 Tìm x 12 : x = 2 36 : x = 4 x : 5 = 4 42 : x = 6 27 : x = 3 x x 7 = 4 a) c) b ) x = 12 : 2 x = 6 x = 36 : 4 x = 9 x = 42 : 6 x = 7 x = 4 x 5 x = 20 x = 6 x 7 x = 42 x = 27 : 3 x = 9 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. T×m sè chia To¸n Thø b¶y ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2008 2 T×m x x x 7 = 70 c) x = 70 : 7 x = 10 x : 3 9 = x x : = = 27 27 3 12 : x = 2 36 : x = 4 x : 5 = 4 42 : x = 6 a) b ) x = 12 : 2 x = 6 x = 36 : 4 x = 9 x = 42 : 6 x = 7 x = 4 x 5 x = 20 1 2 3 3 2 3 1 PhÐp chia cã sè chia b»ng th­¬ng A. 42 : 7 = 7 C. 35 : 7 = 5 B. 42 : 7 = 6 D. 28 : 7 = 4 9 9 3 3 2 2 1 [...]...Phép chiasố chia bằng thương A 42 : 7 = 7 C 35 : 7 = 5 B 42 : 7 = 6 D 28 : 7 = 4 Phép chiasố bị chia bằng số chia 2 A 24 : 6 = 4 C 48 : 6 = 8 B 54 : 6 = 9 D 6 : 6 = 1 9 9 3 1 2 2 3 Phép chiasố chia bằng thương A 42 : 7 = 7 C 35 : 7 = 5 2 3 B 42 : 7 = 6 D 28 : 7 = 4 Phép chiasố bị chia bằng số chia A 24 : 6 = 4 C 48 : 6 = 8 B 54 : 6 = 9 D 6 : 6 = 1 Phép chiasố bị chia bằng thương... bằng thương A 20 : 4 = 5 C 16 : 4 = 4 B 8 : 4 = 2 D 4 : 1 = 4 9 9 3 Thứ bảy ngày 18 tháng 10 năm 2008 Toán Tìm số chia Có phép chia 1) Nhận xét 6 : 2 Số bị chia Số chia Ta có: 3 6:2=3 =5 = 30 = Thương :5 2) Tìm số chia chưa biết 30 : x x x =6 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương Phòng GD - ĐT huyện xuân trường Trường THCS xuân tân PGD NHA TRANG PGD NHA TRANG TR NG TI U H C VĨNH TR NGƯỜ Ể Ọ ƯỜ TR NG TI U H C VĨNH TR NGƯỜ Ể Ọ ƯỜ L P :3Ớ L P :3Ớ TOÁN LỚP BA TOÁN LỚP BA BÀI:TÌM SỐ CHIA BÀI:TÌM SỐ CHIA Giaùo vieân Giaùo vieân : : TRAÀN THÒ TRAÀN THÒ THU NGA THU NGA HÑ1 :KI M TRA BÀI CŨỂ • 1/Có 24 con gà.Số con ngan kém con gà 4 lần.Hỏi có bao nhiêu con ngan? 2/Hãy gi m các s sau đi 3 l nả ố ầ 96 ; 63 HÑ1:KI M TRA BÀI CŨỂ 2/ 96 : 3 = 32 63 : 3 = 21 1 / Gi i :ả S con ngan có là :ố 24 : 4 = 6 ( con ngan ) Đáp số : 6 con ngan Ví dụ: 6: =3 • S c n tìm trong phép ố ầ tính này là thành ph n ầ nào c a phép chia?ủ Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm2008 TOÁN: Tiết 39. Bài: TÌM SỐ CHIA HĐ 2: H NG D N TÌM S CHIAƯỚ Ẫ Ố L Y 6 HÌNHVUÔNG X P THÀNHẤ Ế 2 HÀNG Đ U NHAUỀ 6 : 2 = 3 S B CHIA Ố Ị S CHIAỐ TH NGƯƠ L y 6 hình vuông ,x p 3 hình vào 1 hàngấ ế 6 : 3 = 2 6 : 3 = V Y S CHIA TRONG PHÉP CHIA B NG Ậ Ố Ằ S B CHIA CHIA CHO TH NGỐ Ị ƯƠ 2 = 3 6 : 2 6 6 3 32 2 S CHIAỐ S B CHIAỐ Ị TH NGƯƠ [...]... :7 = 10 Bi 3:Trong phộp chia ht,7 chia cho my c: a/Thng ln nht ? b/Thng bộ nht ? Bi 3: Trong phộp chia, 7 chia cho my c: a/Thng ln nht l : 7 : 1 = 7 b/Thng bộ nht l : 7 : 7 = 1 H 4:CUNG CO ,DAậN DOỉ Th nm ngy 16 thỏng 10 nm2008 TON: Tit 39 Bi: TèM S CHIA Ghi nhụự : MUN TèM S CHIA CHNG TA LY S B CHIA CHIA CHO THNG ... x=6 GHI NH MUN TèM S CHIA CHNG TA LY S B CHIA CHIA CHO THNG Hẹ3: LUYN TP THC HNH Bi1 :Tớnh nhm 35 :5 = 7 28 :7 = 4 24 :6 = 4 21 : 3 = 7 35 : 7 = 5 28 :4 = 7 6 21 :7 = 24 :4 = 3 Bi 2 : Tỡm x a/12 : x = 2 b/ 42 : x = 6 x = 12 : 2 x=6 d/36 : x = 4 x = 36 : 4 x= 9 c/27 : x = 3 x = 42 : 6 x=7 e/x :5 = 4 x x =4x5 = 20 x = 27 : 3 x=9 g/ X x 7 = 70 x x = 70 :7 = 10 Bi 3:Trong phộp chia ht,7 chia cho my c: a/Thng TRNG PTCS HNG LC K HOCH DY HC LP 5 TUầN I Ngày soạn : 20.8.2006 Ngày giảng : Thứ hai ngày 21.8.2006 Tiết 1 : Sinh hoạt : SINH HOạT LớP . GV phổ biến một số công việc cho năm học mới : 1/ Về sổ sách và dụng cụ học tập : - Mỗi HS phải có đầy đủ bộ SGK lớp 5 - Có đầy đủ dụng học tập. - Trớc khi đến lớp phải xem có đầy đủ sách vở cha - Bao bọc cẩn thận , ghi nhãn . 2/ Về vệ sinh : - Lao động vệ sinh trờng lớp sạch sẽ , gọn gàng . - Tổ trởng phân công công việc cụ thể , rõ ràng . 3/ Các hoạt động khác : - Tập nghi thức Đội chuẩn bị cho khai giảng. - Tham gia tốt các hoạt động khác nh : Đọc 5 điều Bác hồ dạy , hoạt động giữa giờ , xây dựng giờ học tốt. Tiết 2: Tập đọc: Th gửi các học sinh . I . Mục đích yêu cầu : 1. Đọc trôi chảy lu loát bức th của Bác Hồ : - Đọc đúng các từ ngữ , câu trong bài . - Thể hiện đợc tình cảm thân ái trìu mến, thiết tha, tin tởngcủa Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam . 2. Hiểu bài : - Hiểu các từ ngữ trong bài. - Hiểu nội dung bức th. 3. Thuộc lòng một đoạn th. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK . - Bảng phụ viết đoạn th HS cần HTL . III . Các hoạt động dạy học chủ yếu : T.gian Hoạt động dạy Hoạt động học 5 phút 30 phút A. Mở đâù : GV nêu một số điểm cần lu ý của giờ TĐ lớp 5 . B. Dạy bài mới : 2. H ớng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài . a. Luyện đọc: - Giáo viên chia đoạn - Giúp HS hiểu nghĩa các từ khó 1 em đọc toàn bài . HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài . Trang 1 TRNG PTCS HNG LC K HOCH DY HC LP 5 5 phút trong bài. - GV giúp học sinh hiểu nghĩa các từ mới. - GV đọc diễn cảm toàn bài. b, Tìm hiểu bài : Ngày khai trờng tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trờng khác ? - GV chốt lại . - Sau cách mạng tháng 8 nhiệm vụ của toàn dân là gì ? - HS có trách nhiệm nh thế nào trong công cuộc kiến thiết đất nớc ? Nội dung chính của bài . c.H ớng dẫn HS đọc diễn cảm - GV hớng dẫn HS đọc diẽn cảm đoạn 2. d. H ớng dẫn HS học thuộc lòng : Nhận xét ghi điểm những em HS đọc tốt . C/ Củng cố , dặn dò : - Nhận xét giờ học . - Về nhà tiếp tục học thuộc lòng . - Dặn đọc trớc bài : Quang cảnh làng mạc ngày mùa HS đọc từng đoạn lợt 2 . HS luyện đọc theo cặp . 1em đọc cả bài . 1em đọc cả bài HS trả lời . HS nhận xét bổ sung . HS đọc thầm đoạn 2. HS trả lời. HS nêu đợc : siêng năng ,học tập, ngoan ngoãn . HS luyện đọc đoạn th theo cặp . HS thi đọc diễn cảm trớc lớp. HS nhẩm học thuộc đoạn yêu cầu HTL. HS thi đọc thuộc lòng trớc lớp . Tiết 3 : Toán : ÔN TậP KHáI NIệM Về PHÂN Số . I/ MụC TIÊU : - Giúp HS củng cố khái niệm ban đầu về phân số ; đọc , viết phân số . - Ôn tập cách viết thơng , viết số tự nhiên dới dạng phân số . II/ Đồ DùNG DạY HọC : - Các tấm bìa cắt và vẽ nh SGK . III/ CáC HOạT ĐộNG DạY HọC : T.gian Hoạt động dạy Hoạt động học 30phút A. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : 2. Ôn tập khái niệm ban đầu về phân số : - GV dán tấm bìa lên bảng - GV tiến hành t- HS quan sát Nêu tên gọi phân số , viết phân số và đọc phân số . Phân số : 3 2 , đọc là hai phần ba . Vài em nhắc lại . Trang 2 TRNG PTCS HNG LC K HOCH DY HC LP 5 5 phút ơng với các tấm bìa còn lại . 3. Ôn tập cách viết th ơng hai số tự nhiên ,cách viết mỗi số tự nhiên d ới dạng phân số : -V lần lợt hớng dẫn HS viết 1: 3 ; 4 : 10 ; 12 : 5 dới dạng phân số . - GV nhấn mạnh 1 chia cho 3 có th- ơng là một phần ba . -Tơng tự đối với các chú ý 2 , 3 , 4 4 . Thực hành : * Bài 1 : Đọc các phân số - GV ghi bài 1 lên bảng . * Bài 2 : Viết các thơng dới dạng phân số . * Bài 3 : - GV cùng HS nhận ... : Số bị chia Ta có : Số chia = Thương 2=6:3 Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta làm nào? Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương 3 Trả lời câu hỏi: Tìm số. .. Toán: TÌM SỐ CHIA Có phép chia: : = Sè bÞ chia Sè chia Thương : Số bị chia = Thương Số chia : 3 = : =3 Ta cã: Sè bÞ chia : = Sè bÞ Sè Sè Thương = chia chia chia Sè chia Thương = : : Có phép chia: ... 10 năm 2017 Toán TÌM SỐ CHIA Mục tiêu: Em biết cách tìm số chia chưa biết phép chia A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Chơi trò chơi: “Đố bạn” Em viết phép chia đố bạn xác định số bị chia, số chia thương Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm số chia, Tìm số chia, , A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN, b. Nói với bạn cách tìm số chia trong các phép chia sau.

Hình ảnh liên quan

Lấy 6 hình vuông xếp đều thành hai hàng. Hỏi mỗi    hàng có mấy hình vuông ? - Tìm số chia

y.

6 hình vuông xếp đều thành hai hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy hình vuông ? Xem tại trang 5 của tài liệu.
2. Thực hiện các hoạt động - Tìm số chia

2..

Thực hiện các hoạt động Xem tại trang 5 của tài liệu.