0

Góc vuông, góc không vuông

16 89 0
  • Góc vuông, góc không vuông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 06:06

Tuần 9Thứ hai ngày 30 tháng 10 năm 2006ToánTiết 41: góc vuông, góc không vuôngA- Mục tiêu:- HS làm quen với các khái niệm: góc, góc vuông và góc không vuông. Biết dùng êke để nhận biết góc vuông và góc không vuông, vẽ góc vuông.- Rèn KN nhận biết và vẽ góc vuông.- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng:GV : Êke, thớc dài, phấn màu.HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ 1: Làm quen với góc.- Yêu cầu HS quan sát đồng hồ1.- GV nêu: Hai kim trong mặt đồng hồ có chung một điểm gốc, ta nói hai kim đồng hồ tạo thành một góc.- Tơng tự HS quan sát đồng hồ thứ 2 và 3 để nhận biết góc.- GV vẽ góc và GT: Góc đợc tạo bởi 2 cạnh có chung một gốc. Góc thứ nhất có 2 cạnh OA và OB, chung gốc O ( Hay còn gọi là đỉnh O).- ( Tơng tự GV GT góc thứ 2 và góc thứ 3)* GV HD HS đọc tên các góc: (VD: Góc đỉnh O; cạnh OA, OB.)b) HĐ 2: GT góc vuông và góc không vuông.+ GV vẽ góc AOB và GT đây là góc vuông- Nêu tên đỉnh và các cạnh tạo thành góc vuông AOB?+ GV vẽ hai góc MPN và góc CED và GT: Đây là góc không vuông.- Nêu tên đỉnh và các cạnh của từng góc?c) HĐ 3: Giới thiệu Êke.- Thớc êke dùng để kiểm tra góc vuông, góc không vuông và vẽ góc vuông.- Thớc êke có hình gì? Có mấy cạnh và mấy góc?- Tìm góc vuông của thớc?- Hát- HS quan sát và nhận xét: Hai kim đồng hồ có chung một điểm gốc. Vậy hai kim đồng hồ này tạo thành một góc. A E C M O B D P Góc vuông Góc không vuông N- Góc vuông đỉnh O, cạnh OA và OB.- Góc đỉnh D, cạnh DC và DE- Góc đỉnh P, cạnh MP và NP- Thớc có hình tam giác, có 3 cạnh và 3 góc- HS tìm và chỉ.- Hai góc còn lại không vuông Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1- Hai góc còn lại có vuông không?d) HĐ 4: HD dùng êke để KT góc vuông, góc không vuông.+ GV vừa giảng vừa thao tác:- Tìm góc vuông của êke- Đặt một cạnh của góc vuông trong thớc trùng với cạnh của góc cần KT- Nếu cạnh góc vuông còn lại của êke trùng với cạnh của góc cần KT thì góc này là góc vuông và ngợc lại là góc không vuông.5) HĐ 5: Thực hành:* Bài 1: Treo bảng phụ- Hình chữ nhật có mấy góc vuông?* Bài 2:- Đọc đề?- Góc nào vuông, không vuông?- Chữa bài, cho điểm.* Bài 3:- Tứ giác MNPQ có các góc nào?- Dùng êke để KT xem góc nào vuông, không vuông?* Bài 4:- Hình bên có bao nhiêu góc?- Dùng êke để KT từng góc? Đánh dấu góc vuông và góc không vuông?- Đếm số góc vuông và góc không vuông?3/ Củng cố:- Đánh giá QT thực hành của HS* Dặn dò: Thực hành kiểm tra góc vuông.- HS quan sát - HS thực hành dùng êke để kiểm tra góc- HCN có 4 góc Toán Góc vuông, góc không vuông Toán Góc vuông, góc không vuông Hai kim đồng hồ hình tạo thành góc Toán Góc vuông, không vuông GểC VUễNG,góc GểC KHễNG VUễNG A Góc vuông đỉnh O; cạnh 0A, OB M B P C E N D Góc không vuông đỉnh E; cạnh EC, ED Góc không vuông đỉnh P; cạnh PM, PN H Góc vuông ê ke Cái ê ke I K A Toán Góc vuông, góc vuông GểC VUễNG, GểCkhông KHễNG VUễNG Góc vuông đỉnh O; cạnh 0A, OB M B P C N Góc không vuông đỉnh P; cạnh PM, PN E D Góc không vuông đỉnh E; cạnh EC, ED Toán Góc vuông, góc không vuông GểC VUễNG, GểC KHễNG VUễNG Bài 1/42 B A Toán Góc vuông, góc không vuông GểC VUễNG, GểC KHễNG VUễNG Bài 1/42 Toán Góc vuông, góc vuông GểC VUễNG, GểCkhông KHễNG VUễNG Bài 1/42 Toán Góc vuông, góc vuông GểC VUễNG, GểC không KHễNG VUễNG Bài 1/42 Toán Góc vuông, góc không vuông GểC VUễNG, GểC KHễNG VUễNG Bài 1/42 Toán Góc vuông, không vuông GểC VUễNG,góc GểC KHễNG VUễNG Bài 2/42 I D G A E D B H E C X K G Q M N P Y Toán GểC VUễNG, GểCkhông KHễNG VUễNG Góc vuông, góc vuông Bài 3/42 Toán Góc vuông, góc không vuông GểC VUễNG, GểC KHễNG VUễNG Bài 3/42 Toán GểC VUễNG,góc GểC KHễNG VUễNG Góc vuông, không vuông Bài 3/42 Toán Góc vuông, gócGểC không vuông GểC VUễNG, KHễNG VUễNG Bài 3/42 Toán Góc GểC vuông, không vuông VUễNG,góc GểC KHễNG VUễNG Bài 3/42 A.1 B.2 C.3 D.4 Toán Góc vuông, góc không vuông Phòng Giáo Dục Hương Trà Phòng Giáo Dục Hương Trà Trường Tiểu học Số 2 Hương Văn Trường Tiểu học Số 2 Hương Văn Góc vuông, góc không vuông Góc vuông, góc không vuông -------- -------- -------- -------- Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học TOáN 3: TOáN 3: Giáo viên thực hiện: Giáo viên thực hiện: Lê Khắc Anh Minh Lê Khắc Anh Minh A. A. Kim tra bi c: Kim tra bi c: 1 giờ 50 phút 1 giờ 25 phút 2 giờ 25 phút 5 giờ 10 phút Xoaự Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: A / A / B / B / C / C / D / D / Đồng hồ chỉ : Đồng hồ chỉ : Cã nhËn xÐt g× vÒ hai kim Cã nhËn xÐt g× vÒ hai kim cña ®ång hå 1 ? cña ®ång hå 1 ? Hai kim cña ®ång hå 1 t¹o thµnh Hai kim cña ®ång hå 1 t¹o thµnh mét gãc. mét gãc. 1 1 Cã nhËn xÐt g× vÒ hai kim Cã nhËn xÐt g× vÒ hai kim cña ®ång hå 2 ? cña ®ång hå 2 ? Hai kim cña ®ång hå 2 t¹o thµnh Hai kim cña ®ång hå 2 t¹o thµnh mét gãc. mét gãc. 1 1 2 2 Cã nhËn xÐt g× vÒ hai kim Cã nhËn xÐt g× vÒ hai kim cña ®ång hå 3 ? cña ®ång hå 3 ? Hai kim cña ®ång hå 3 t¹o thµnh Hai kim cña ®ång hå 3 t¹o thµnh mét gãc. mét gãc. 1 1 2 2 3 3 Hai kim ®ång hå ë mçi Hai kim ®ång hå ë mçi h×nh t¹o thµnh h×nh t¹o thµnh gãc gãc . . 1 1 2 2 3 3 C¶ líp cïng quan s¸t l¹i ba C¶ líp cïng quan s¸t l¹i ba gãc võa råi trªn b¶ng líp. gãc võa råi trªn b¶ng líp. §©y lµ gãc §©y lµ gãc vu«ng cña vu«ng cña ª ke ª ke [...]... biết góc vuông dưới đây rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu): b) Dùng ê ke để vẽ: -Góc vuông đỉnh O; cạnh OA, OB (theo mẫu) -Góc vuông đỉnh M; cạnh MC, MD B O O A M Bài tập 2: Trong các hình dưới đây: a) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc vuông b) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông D G A E B Góc vuông đỉnh A; cạnh AD, AE D I H C X E K G Q M N P Y Bài tập 3: Trong tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông? Góc. .. và cạnh các góc không vuông D G A E B Góc vuông đỉnh A; cạnh AD, AE D I H C X E K G Q M N P Y Bài tập 3: Trong tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông? Góc nào là góc không vuông? N M Q P Bài tập 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số góc vuông trong hình dưới đây là: A/ C/ B/ D/ Xoaự Trò chơi Toán Góc vuông, góc không vuông Hai kim đồng hồ ở mỗi hình trên tạo thành góc To¸n Gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng 0 A B P M N C E D Gãc vu«ng ®Ønh O; c¹nh 0A, OB Gãc kh«ng vu«ng ®Ønh P; c¹nh PM, PN Gãc kh«ng vu«ng ®Ønh E; c¹nh EC, ED Gãc vu«ng cña ª ke H I K C¸i ª ke To¸n Gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng 0 A B P M N C E D Gãc vu«ng ®Ønh O; c¹nh 0A, OB Gãc kh«ng vu«ng ®Ønh P; c¹nh PM, PN Gãc kh«ng vu«ng ®Ønh E; c¹nh EC, ED To¸n Gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng Bµi 1/42 0 A B To¸n Gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng Bµi 1/42 To¸n Gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng Bµi 1/42 To¸n Gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng Bµi 1/42 To¸n Gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng Bµi 1/42 To¸n Gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng A D E B G H I C K M D N P E Q G X Y Bµi 2/42 To¸n Gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng Bµi 3/42 Gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng Gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng -------- --------   -------- -------- TO¸N 3: TO¸N 3: A. A. Kim tra bi c: Kim tra bi c: 1 giờ 50 phút 1 giờ 25 phút 2 giờ 25 phút 5 giờ 10 phút Xoaự Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Sai A / A / B / B / C / C / D / D / Đồng hồ chỉ : Đồng hồ chỉ : 12 11 8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 12 11 8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 12 11 8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 12 11 8 7 10 9 6 5 4 3 2 1 Hai kim đồng hồ ở mỗi hình trên tạo thành góc. Góc Góc Góc góc góc góc góc Có nhận xét gì về hai kim của đồng hồ ? Có nhận xét gì về hai kim của đồng hồ ? 2) Gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng. a b o Gãc vu«ng ®Ønh o ; c¹nh Oa, ob a) Gãc vu«ng: 2) Gãc vu«ng, gãc kh«ng vu«ng. m n p Gãc kh«ng vu«ng ®Ønh p ; c¹nh pm, pn b) Gãc kh«ng vu«ng: c d e Gãc kh«ng vu«ng ®Ønh e ; c¹nh ec, ed 1 1 2 2 3 3 O A B P M N E C D §©y lµ gãc §©y lµ gãc vu«ng cña vu«ng cña ª ke ª ke C¶ líp cïng quan s¸t l¹i ba C¶ líp cïng quan s¸t l¹i ba gãc võa råi trªn b¶ng líp. gãc võa råi trªn b¶ng líp. 3) £ ke. C¸i ª ke. C¸i ª ke. h i k Gãc g×?Gãc vu«ng.Dïng £ ke ®Ó kiÓm tra gãc vu«ng. Gãc vu«ng.Gãc vu«ng. [...]... biết góc vuông dưới đây rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu): b) Dùng ê ke để vẽ: -Góc vuông đỉnh O; cạnh OA, OB (theo mẫu) -Góc vuông đỉnh M; cạnh MC, MD B O O A M Bài tập 2: Trong các hình dưới đây: a) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc vuông b) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông D G A E B Góc vuông đỉnh A; cạnh AD, AE D I H C X E K G Q M N P Y Bài tập 3: Trong tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông? Góc. .. và cạnh các góc không vuông D G A E B Góc vuông đỉnh A; cạnh AD, AE D I H C X E K G Q M N P Y Bài tập 3: Trong tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông? Góc nào là góc không vuông? N M Q P Bài tập 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Số góc vuông trong hình dưới đây là: A/ C/ B/ D/ Xoaự Trò chơi Ngy son : 6/11/2008 Ngửụứi daùy: Ho Thũ Lửu THIT K BI GING MễN TON LP 3 BI: GểC VUễNG, GểC KHễNG VUễNG I. MC TIấU 1. Kin thc - Bc u lm quen vi khỏi nim v gúc, gúc vuụng, gúc khụng vuụng. 2. K nng - Bit dựng ấ ke nhn bit gúc vuụng, gúc khụng vuụng v v gúc vuụng trong trng hp n gin. 3. Thỏi - Hc sinh yờu thớch mụn hc. II. DNG DY HC Giỏo viờn - Thc ấ ke loi ln - Bng ph - Hỡnh trong SGK phúng to. Hc sinh - V bi tp, ấ ke nh, SGK III. CC HOT NG DY HC CH YU. NI DUNG KIN THC HOT NG CA GV HOT NG CA HS A.Kim tra bi c 5 phỳt B.Bi mi. 27 phỳt Hot ng 1 Gii thiu v gúc - Yờu cu 2 HS lờn bng lm bi tp: Tỡm x x x 7 = 63 49 : x = 7 - Yờu cu HS nhn xột - Nhn xột, cho im. 1. Gii thiu bi giỳp cỏc em hiu v gúc, ng thi bit cỏch phõn bit c gúc vuụng, gúc khụng vuụng, hụm nay cụ v cỏc em s cựng tỡm hiu bi gúc vuụng, gúc khụng vuụng 2. Cỏc hot ng dy - hc. - GV cho HS xem 3 hỡnh :2 kim ng h to thnh 1 gúc ( ó phúng to). - GV gii thiu: hai kim ng h mi hỡnh trờn to thnh 1 gúc. - 2 HS lờn lm x = 9 x = 7 - Nhn xột. - HS lng nghe. - HS quan sỏt. - HS lng nghe v quan sỏt. Trửụứng CẹSP Bỡnh Dửụng Khoa : TH- MN 1 Ngày soạn : 6/11/2008 Ngöôøi daïy: Hoà Thò Löu Hoạt đông 2 Giới thiệu góc vuông, góc không vuông. GV đưa hình lên bảng cho HS quan sát Hoạt động 3 - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Hãy cho biết hai kim đồng hồ ở mỗi hình trên xuất phát từ mấy điểm? - Yêu cầu HS nhận xét. Như vậy, góc gồm có hai cạnh xuất phát từ 1 điểm. - GV đưa ra hình vẽ về góc cho HS dễ quan sát. Và chỉ cho HS thấy đây là góc. - GV hướng dẫn cho HS vẽ góc. Lấy 1 diểm O từ đó vẽ các cạnh OM, ON xuất phát từ O. - Giới thiệu tên đỉnh, cạnh của góc. Hình 1: - Góc vuông, đỉnh O, hai cạnh OA và OB. Hình 2: - Góc không vuông, đỉnh P, hai cạnh PN và PM. Hình 3: - Góc không vuông, đỉnh E, hai cạnh EC và ED. Để nhận diện được góc nào là góc vuông, góc nào là góc không - Hai kim đồng hồ ở mỗi hình trên xuất phát từ 1 điểm. - Nhận xét . - HS quan sát. - HS vẽ vào nháp. - HS lắng nghe và quan sát. Tröôøng CÑSP Bình Döông Khoa : TH- MN 2 Ngày soạn : 6/11/2008 Người dạy: Hồ Thò Lưu Giới thiệu Ê ke Hoạt động 4 HS làm bài tập. vng chúng ta cần đến một dụng cụ đo rất cần thiết, đó là Ê ke. - GV cho HS xem cái Ê ke loại lớn và giới thiệu đây là cái Êke. - Hỏi: Ê ke giống hình gì mà chúng ta đã học? - Vậy hình tam giác có mấy cạnh? GV nêu cấu tạo của Ê ke: Ê ke gồm 3 cạnh, có 1 góc vng, 2 góc khơng vng. GV nêu tác dụng của Ê ke: - Ê ke dùng để kiểm tra góc vng. Và qua đó chúng ta cũng kiểm tra được góc khơng vng. GV vẽ góc vng và góc khơng vng lên bảng kiểm tra cho HS quan sát. - Vẽ 1 số hình cho HS kiểm tra. - Nhận xét. Bài 1 a) Dùng ke để kiểm tra góc vuông. - Cho HS dùng ke để kiểm tra trực tiếp 4 góc hình chữ nhật ( trong SGK) có là góc vuông hay không. (GV hướng dẫn HS cách cầm ê ke để kiểm tra góc). - HS quan sát. - Ê ke giống hình tam giác. - 3 cạnh. - HS lắng nghe. - HS lên bảng kiểm tra. - HS kiểm tra. Trường CĐSP Bình Dương Khoa : TH- MN 3 Ngày soạn : 6/11/2008 Người dạy: Hồ Thò Lưu HS làm việc cá nhân đánh dấu góc vuông( theo mẫu). - Hai HS lên bảng làm bài a, b b) Dùng êke để vẽ góc vuông. - GV hướng dẫn vẽ góc vuông đỉnh O, cạnh OA,OB. - HS tự vẽ góc vuông đỉnh M, cạnh MC, MD vào vở. Bài 2 - GV làm 1 ví dụ hướng dẫn cho HS. Sau đó yêu cầu HS làm vào VBT. Lưu ý HS nào cảm thấy khó khăn có thể dùng êke để kiểm tra. - Chấm nhanh 5 – 10 HS . - Nhận xét Bài 3 Trò chơi đoán góc vuông, góc không vuông. - GV treo hình BT3 lên bảng. - Chia lớp thành 2 dãy. Thi đoán ...Toán Góc vuông, góc không vuông Hai kim đồng hồ hình tạo thành góc Toán Góc vuông, không vuông GểC VUễNG ,góc GểC KHễNG VUễNG A Góc vuông đỉnh O; cạnh 0A, OB M B P C E N D Góc không vuông đỉnh... E D Góc không vuông đỉnh E; cạnh EC, ED Toán Góc vuông, góc không vuông GểC VUễNG, GểC KHễNG VUễNG Bài 1/42 B A Toán Góc vuông, góc không vuông GểC VUễNG, GểC KHễNG VUễNG Bài 1/42 Toán Góc vuông, . .. Toán Góc vuông, không vuông GểC VUễNG ,góc GểC KHễNG VUễNG Bài 2/42 I D G A E D B H E C X K G Q M N P Y Toán GểC VUễNG, GểCkhông KHễNG VUễNG Góc vuông, góc vuông Bài 3/42 Toán Góc vuông, góc không
- Xem thêm -

Xem thêm: Góc vuông, góc không vuông, Góc vuông, góc không vuông,

Hình ảnh liên quan

Hai kim đồng hồ ở mỗi hình trên tạo thành - Góc vuông, góc không vuông

ai.

kim đồng hồ ở mỗi hình trên tạo thành Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan