0

BCTC tong hop quy 1 2014 tya

12 81 0
 • BCTC tong hop quy 1 2014 tya

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:18

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI   !"# $%&'()*&+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp , /01 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Quý 1 Năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Hình thức sở hữu vốn  234.56 2. Lĩnh vực kinh doanh  789:;3(< 3. Ngành nghề kinh doanh  =>?@20A899('3B =7899('3B =>C-D-CEF0@G9EHE03A8B =>C-D-CEF0?9IFJ3B =KL8G3M6 II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính '(GNO23DP?5Q3G*&3*&@GE-R@G03G+&3&)G3 '(6 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán ;@SATFU303E-0VGW3K(,KX16 III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng 23.FU3-?Y>-0X03.K(?:ZDG/0$-?A[ &\])**^]$3G)*3+'()**^OY:_3YGN@G23::`3 FaJH(J@G-?YE-0OYGN6 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán !(?[?8(D80?bIO5OH(JE-0@G-?Y>-0 X03.K(?:ZDG/0$-?A[&\])**^]$3G)*3+ '()**^OY:_3YGNc3:23::`3FaJH(J@G -?YE-0OYGN03@VL.00GN43Z.6 3. Hình thức kế toán áp dụng 23ATFU3dE-0LE%3(@N IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính tổng hợp 00GN43Z.?:ZVL.;A_E-0FWN,Q23Ve?- VW3S16 ?;@JYGDY(E-03C<0.UY600GN 43Z.O0G23?:ZVL.;A_43Z.D00GNO?;@J Y6 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI   !"# $%&'()*&+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp , /01 Bao gồm: = G(9('3 = G(-D- = fN3.E? 2. Tiền và tương đương tiền S@GE08:;3?:;3SD03W(S(gCS3T3IG3CS?3h@G E08?5:3P<Mi<W0g?0<E23e+3EhQ3G(CFj FG3h?4G(YV:Z3S9?c3:E23MSO003@h ?46 3. Hàng tồn kho G3WE0?:Z9?;A_33[6!3[G3WE0D03W(.N(C.N -D-@G.NVeJ E.A?hM?:ZG3WE0_??h(@G <3<6 3G3WE0?:ZN/0.:;3..DeI3eSe%@G?:Z<0/0 .:;3..EE:i39 4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác E08.8:;3(<@GE08.8E?:Z3L/0M?;Cd3Q6 XJ.k3.8EM?k?:ZVL.0Q3E08Z.8EM?k'd@G04Ze <OE08Z0gFJE-(d4Mh98CUh:A XJ.k3.8EM?k?:ZVL.0Q3E08Z.8EM?k'd@G04Ze <OE08Z0gFJE-(d4Mh98CUh:A • [@`Z.8e<0 = +*l3?[@`E08Z.8e<Q^3?-F:`&'(6 = \*l3?[@`E08Z.8e<Q&'(?-F:`)'(6 = m*l3?[@`E08Z.8e<Q)'(?-F:`+ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI   !"# $%&'()*+,-.)/&.&0'(01&2 Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Quý 1 Năm 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Hình thức sở hữu vốn  3.4567 2. Lĩnh vực kinh doanh  89:;<=.(>7 3. Ngành nghề kinh doanh  ?@AB3CD9::('.E ?89::('.E ?@,F,+GCB):+H+C.D9E ?@,F,+GCA:IGJ.E ?KL9).M7 II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính '()*N3.FOA6P.)1&.1&B)+,-B)C.)/&.&0). '(7 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán =BQDRGS.C.+,CT)U.K(VKWX7 III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng 3.5GS.,AY@,CWC.5K(A<ZF)[C$,AD\ &]^011_^$;.)01./'(011_NY<`.Y)*B)3.<<a. GbJH(JB),AY+,CNY)*7 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán !(A\A9(F9CAcIN6NH(J+,CB),AY@,CWC .5K(A<ZF)[C$,AD\&]^011_^$;.)01./'(011_ NY<`.Y)*d.<3.<<a.GbJH(JB),AY+, CNY)*C.BTL5CC)*4.Z57 3. Hình thức kế toán áp dụng 3.DRGS.e+,CL+%.(B*7 IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính tổng hợp . CC)*4.Z5A<ZTL5=D`+,CGU*VP3.TfA, TU.QX7 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI   !"# $%&'()*+,-.)/&.&0'(01&2 Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp A=BJY)FY(+,C.>C5SY7CC)* 4.Z5NC)3.A<ZTL5=D`4.Z5FCC)*NA=BJ Y7 Các đơn vị trực thuộc bao gồm: ? )(:('. ? g*.5+A ? )(,F, 2. Tiền và tương đương tiền QB)+C9<=.A<=.QFC.U(Q(hQ.R.I).QA.iB) +C9A6<.O>Mj>UChAC>+3.f/.+iP.)(Gk G).iA4)(YT<Z.Q:Ad.<+3.MQNCC.Bi A47 3. Hàng tồn kho ).U+CA<Z:A=D`..\7!.\).U+CFC.U(5*(5* ,F,B)5*TfJ,5+5DAiMA<Z).U+C`AAi(B) >.>7 .).U+CA<Z*[C5<=.55FfI.fQf%B)A<Z>C[C 5<=.55++<j.:7 4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác +C959<=.(>B)+C959+A<Z.L[CMA=e.P7 WJ5l.59+MAlA<ZTL5CP.+C9Z59+MAl'eB)C4Zf >N+C9ZChGJ+,(e4Mi:9Si<D WJ5l.59+MAlA<ZTL5CP.+C9Z59+MAl'eB)C4Zf >N+C9ZChGJ+,(e4Mi:9Si<D • \BaZ59f>C ? /1m.A\Ba+C9Z59f>P_.A,G< CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Số nhà 47, ngõ 115, Đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP – Quý I/2011 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo) BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP Quý I năm 2011 I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần 2. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất, gia công và lắp đặt công trình cơ khí 3. Hoạt động chính trong năm : Hoạt động về kiến trúc, tư vấn về công nghệ và kỹ thuật có liên quan; Dịch vụ thiết kế kết cấu, Thiết kế các hệ thống kỹ thuật liên quan đến công trình; Chế tạo, lắp đặt các thiết bị cho các công trình xây dựng; Đúc sắt thép, kim loại màu; Xây dựng công trình kỹ thuật (công nghiệp, đường dây và trạm biến thế đến 500KV); Sản xuất, mua bán khí ôxy; Nhận ủy thác đầu tư của các tổ chức và cá nhân. 4. Nhân viên Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011 Công ty có 728 nhân viên đang làm việc. II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VN TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND). III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuNn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính. 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuNn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt N am được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuNn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập Báo cáo tài chính tổng hợp. 3. Hình thức kế toán áp dụng Công ty sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính tổng hợp - 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ Địa chỉ: Số nhà 47, ngõ 115, Đường N guyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà N ội BÁO CÁO TÀI CHÍN H TỔN G HỢP – Quý I/2011 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp (tiếp theo) IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền). Các đơn vị trực thuộc hình thành bộ máy kế toán riêng, hạch toán phụ thuộc. Báo cáo tài chính tổng hợp của toàn Công ty được lập trên cơ sở tổng hợp Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc. Doanh thu và số dư giữa các đơn vị trực thuộc được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp. 2. Tiền và tương đương tiền Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền. 3. Hàng tồn kho Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phNm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. 4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ. Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào Quy hoạch tuyến tính TỔNG HỢP QUY HOẠCH TUYẾN TÍNHPhần I: Bài Toán Quy Hoạch Tuyến Tính với Phương Pháp Đơn Hình.f(x) = => min (max) (1) =bi (i Є I1) (2) ≥(≤)bi (i Є I2) (3)Trong đó: f(x) là hàm mục tiêu, còn hệ (2), (3) là hệ phương trình ràng buộc, mỗi 1 phương trình và bất phương trình được gọi là 1 ràng buộc.- A = |aij|mxn là ma trận hệ ràng buộc(ma trận hệ số phân tích).- Aj: vectơ cột j của ma trận A – vectơ điều kiện.- b : vectơ hệ số vế phải của hệ pt ràng buộc.A. Các tính chất chung của bài toán quy hoạch tuyến tính. 1. Vectơ x thỏa mãn mọi ràng buộc (hệ (2), (3) ) của bài toán thì được gọi là phương án, thỏa mãn chặt là thỏa mãn với dấu “=” còn thỏa mãn lỏng là thỏa mãn với dấu bất đẳng thức.2. Phương Án Cực Biên: là phương án thỏa mãn chặt n ràng buộc độc lập tuyến tính. PACB thỏa mãn chặt đúng n(số nghiệm của bài toán) ràng buộc được gọi là PACB không suy biến, còn thỏa mãn chặt hơn n ràng buộc được gọi là PACB suy biến.3. Phương Án Tối Ưu: là phương án mà tại đó hàm mục tiêu f(x) đạt cực tiểu hay cực đại (PATƯ – hay là phương án tốt nhất)4. Bài toán giải được và không giải được:- Bài toán giải được là bài toán có PATƯ, tức là có 1 vectơ x thỏa mãn (1),(2),(3).- Bài toán không giải được là bài toán không có phương án hoặc có phương án nhưng hàm mục tiêu không bị chặn (tăng hoặc giảm vô cùng)Sinhvienvinh.com hùngbj0Quy hoạch tuyến tính 5. Sự tồn tại của PACB: 1 PA chỉ là PACB khi và chỉ khi thỏa mãn chặt hệ đk ràng buộc và hạng của ma trận hệ ràng buộc bằng n = số ẩn số  trong bài toán chính tắc, nếu có PA thì sẽ có PACB vì
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tổng hợp) (Dạng đầy đủ) - BCTC tong hop quy 1 2014 tya

ng.

hợp) (Dạng đầy đủ) Xem tại trang 1 của tài liệu.
3. Tài sản cố định vô hình 227 387.450.000 415.800.000 vớt - BCTC tong hop quy 1 2014 tya

3..

Tài sản cố định vô hình 227 387.450.000 415.800.000 vớt Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 117.874.363.716 121,459.748,098 - Nguyên giá 222 431.339.972.313 429.862.796,174 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -313,465.608.597 -308.403.048.076 - BCTC tong hop quy 1 2014 tya

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 117.874.363.716 121,459.748,098 - Nguyên giá 222 431.339.972.313 429.862.796,174 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -313,465.608.597 -308.403.048.076 Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -- - BCTC tong hop quy 1 2014 tya

3..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -- Xem tại trang 3 của tài liệu.
6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình - BCTC tong hop quy 1 2014 tya

6..

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tài sản cố định vô hình: - BCTC tong hop quy 1 2014 tya

i.

sản cố định vô hình: Xem tại trang 8 của tài liệu.