BCTC tong hop quy 1 2014 tya

12 83 0
BCTC tong hop quy 1 2014 tya

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 23:18

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Tổng hợp) (Dạng đầy đủ) - BCTC tong hop quy 1 2014 tya

ng.

hợp) (Dạng đầy đủ) Xem tại trang 1 của tài liệu.
3. Tài sản cố định vô hình 227 387.450.000 415.800.000 vớt - BCTC tong hop quy 1 2014 tya

3..

Tài sản cố định vô hình 227 387.450.000 415.800.000 vớt Xem tại trang 2 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 117.874.363.716 121,459.748,098 - Nguyên giá 222 431.339.972.313 429.862.796,174 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -313,465.608.597 -308.403.048.076 - BCTC tong hop quy 1 2014 tya

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 117.874.363.716 121,459.748,098 - Nguyên giá 222 431.339.972.313 429.862.796,174 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -313,465.608.597 -308.403.048.076 Xem tại trang 2 của tài liệu.
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -- - BCTC tong hop quy 1 2014 tya

3..

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 -- Xem tại trang 3 của tài liệu.
6. Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình - BCTC tong hop quy 1 2014 tya

6..

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Xem tại trang 7 của tài liệu.
Tài sản cố định vô hình: - BCTC tong hop quy 1 2014 tya

i.

sản cố định vô hình: Xem tại trang 8 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan