0

Giai trinh BCTC nam 2014 Tya Tong Hop

2 74 0
  • Giai trinh BCTC nam 2014 Tya Tong Hop

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:58

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ---------- NGUYỄN THỊ HỒNG LĨNH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP ENZYM GLUCOSE OXYDASE TỪ CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS NIGER Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG Mã số: 60.54.02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Đà Nẵng – Năm 2011 2 Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐẶNG MINH NHẬT Phản biện 1: PGS. TS. TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH Phản biện 2: GS.TSKH. LÊ VĂN HOÀNG Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 7năm 2011. Có th ể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng. - Trung tâm học liệu, Đại học Đà Nẵng. 3 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ sinh học, các chế phẩm enzym ñược sản xuất ngày càng nhiều và ñược sử dụng hầu hết trong tất cả các lĩnh vực kinh tế. Enzym ñã dần từng bước làm thay ñổi và nâng cao một số các quá trình công nghệ trong chế biến thực phẩm, nông nghiệp chăn nuôi, y tế, . nhằm ñáp ứng ñược nhu cầu của xã hội, trong số ñó phải kể ñến enzym glucose oxidase. Glucose oxidase (GOD, β - D - glucose: oxygen - oxidoreductase, EC 1.1.3.4) là enzym xúc tác quá trình oxi hóa β – D - glucose thành acid gluconic với sự tham gia của phân tử oxi như chất nhận ñiện tử, ñồng thời giải phóng ra hydro peroxide (H 2 O 2 ) [8]. Do ñó người ta có thể sử dụng chế phẩm glucose oxidase ñể chống oxy hóa các sản phẩm thực phẩm, làm thuốc thử trong hóa phân tích, sử dụng tính chất kháng sinh của glucose oxidase và ngăn ngừa các sản phẩm khỏi bị biến ñổi. Glucose oxidase còn ñược dùng ñể liên kết oxy có trong thành phần hoặc trên bề mặt các sản phẩm thực phẩm, tính chất này ñược ứng dụng trong công nghệ sản xuất rượu vang, phomat, sữa, . Ngoài ra, chế phẩm enzym này còn ñược sử dụng dưới dạng “Túi khử oxy” nhằm bảo vệ các chi tiết máy tính và các thiết bị khỏi bị han gỉ và ăn mòn, . Từ những ứng dụng quan trọng ñó mà enzym glucose oxidase hiện ñang nhận ñược nhiều sự quan tâm chú ý của các nhà nghiên cứu [2]. Vi ệc thu nhận enzym Glucose oxidase có thể ñược thực hiện bằng nhiều con ñường khác nhau như tách từ thực vật, ñộng vật, hay sinh tổng hợp từ vi sinh vật. Tuy nhiên, việc nghiên cứu sử dụng 4 enzym Glucose oxidase từ vi sinh vật, ñặc biệt là nấm mốc Aspergillus niger ngày càng ñược quan tâm bởi những tính chất sinh hóa ña dạng và dễ dàng can thiệp ñến cấu trúc gen nhằm cải tạo những tính chất mong muốn. Mặt khác, thu nhận enzym từ nấm mốc lại có nhiều ưu ñiểm như môi trường nuôi cấy dễ tìm, chu kỳ phát triển ngắn và dễ dàng ñiều khiển trong quá trình sản xuất, nên rất thuận lợi cho sản xuất enzym ở quy mô công nghiệp. Vì vậy, chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài: “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng ñến quá trình sinh trưởng và sinh tổng hợp enzym Glucose oxidase từ chủng nấm mốc Aspergillus niger”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu sự sinh trưởng và sinh tổng hợp enzym GOD của chủng nấm mốc Aspergillus niger theo thời gian. - Xác ñịnh ñược nồng BỘ XÂY DỰNG SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2014 (KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1161/QĐ-BXD NGÀY 15/10/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG) BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 1161/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu công trình năm 2014 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Xây dựng; Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, QUYẾT ĐỊNH: Điều Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu công trình năm 2014 kèm theo Quyết định để quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xây dựng công trình tham khảo, sử dụng vào việc lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Điều Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./ Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Hội đồng dân tộc Ủy ban Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Cơ quan TW đoàn thể; - Các Bộ, quan ngang bộ, quan trực thuộc CP; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Các Sở Xây dựng, Sở có công trình xây dựng chuyên ngành; - Website Bộ Xây dựng; - Các Cục, Vụ thuộc BXD; - Lưu: VT, Vụ KTXD, Viện KTXD,(Lan20) KT BỘ TRUỞNG THỨ TRUỞNG Đã ký Bùi Phạm Khánh SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2014 (Kèm theo Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 Bộ trưởng Bộ Xây dựng) PHẦN 1: THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG I Suất vốn đầu tư xây dựng công trình Thuyết minh chung 1.1 Suất vốn đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt suất vốn đầu tư) mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình tính theo đơn vị diện tích, công suất lực phục vụ theo thiết kế công trình Công suất lực phục vụ theo thiết kế công trình khả sản xuất khai thác sử dụng công trình theo thiết kế xác định đơn vị đo thích hợp 1.2 Suất vốn đầu tư sở phục vụ cho việc xác định tổng mức đầu tư dự án, lập quản lý chi phí dự án đầu tư công trình xây dựng giai đoạn chuẩn bị dự án sử dụng việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị thực tế tài sản sản phẩm xây dựng xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo hướng dẫn quan quản lý có thẩm quyền 1.3 Việc công bố suất vốn đầu tư thực sở: - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 Bộ Xây dựng Quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng; - Quy chuẩn xây dựng tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn ngành thiết kế; - Các quy định quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 112/209/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 1.4 Suất vốn đầu tư xác định cho công trình xây dựng mới, có tính chất phổ biến, với mức độ kỹ thuật công nghệ thi công trung bình tiên tiến Suất vốn đầu tư công bố kèm theo Quyết định tính toán mặt Quí IV năm 2014 Đối với công trình có sử dụng ngoại tệ USD phần chi phí ngoại tệ tính đổi đồng Việt Nam theo tỷ giá 1USD = 21.345 VNĐ Nội dung suất vốn đầu tư: Suất vốn đầu tư bao gồm chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đầu tư xây dựng khoản chi phí khác Suất vốn đầu tư tính toán bao gồm thuế giá trị gia tăng cho chi phí nêu Nội dung chi phí suất vốn đầu tư chưa bao gồm chi phí thực số loại công việc theo yêu cầu riêng dự án/công trình xây dựng cụ thể như: - Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư gồm: chi phí bồi thường đất, nhà, công trình đất, tài sản gắn liền với đất, mặt nước chi phí bồi thường khác theo quy định; khoản hỗ trợ nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chi phí sử dụng đất thời gian xây dựng (nếu có); chi cONG rMr rY co pnAN rO so lfllrMr-rcr(r ceNG noA xA ngr crr0 NcHia vrET NAM EOc l0p - Tq - H?"h pffic V/v: Gi6i trinh k6t qui SXI(D n5m 20l3 tr6n BCTC ho p nhAt c16 dugc ki6m to6n I-Id I{)i, ngdy 20 thdng ndm 2014 I(nh gtii: - Uf ban Chrlng khoin Nhh nu6r - SO Giao dich Chri'ng kho6n Tp HCM Thr.rc hign quy dinh t4i th6ng tu s6: 52l20I2lTT-tsTC ngity 05/412012 cria BQ Tdi chinh hu6ng d6n vc viQc c6ng bti ttrong tin tr0n thitrudng chring kho6n Ngdy 201312014, COng ty Cd phAn tO TMT dd tii5n hdnh cdng UO nao c6o tdi chinh ri6ng ndm20l3 d5 dugc kiiSm to6n Theo d6, lgi nhufln sau thuO ndm 2013 trOn 86o c6o tdi chinh hqp nh6t d5 dugc ki6m todn ld 4,47 t! d6ng so v6i 86o c6o tdi chinh hop nh6t Quy ndm 2013 vd 86o c6o tdi chinh hop nh6t n[m 2013 tru6c kitim to6n ld 4,gl ty d6ng VO s6 tuyQt d6i, bitin dQng gihm 0,43 tj' dong vA s6 tuong aoi uitin dQng gidm B,g3o v6i klSt qu6 ndy, Cdng ty chirng tdi xin gi6i trinh nhu sau: f! Doanh thu ho4t dQng tdi chinh di6u chinh gi6m h4ch to6n vugt sti ti6n 0,107 d6ng h4ch to6n diOu chinh i , Gia v6n hdng b6n tdng 0,0035 tjz d6ng hach to6n b6 sung c6c brit toSn cdn thi6u chua hpch to6n Chi phi tdi chinh tdng 0,0059 tj' d6ng h4ch to6n b6 sung c6c brit todn cdn thi6u chua h4ch to5n chi phf quin ly doanh nghiOp tdng 0,47 to6n cdn thi6u chua h4ch to5n tj' d6ng hpch to6n bd sung cdc bft Chi phi thu6 thu nh6p hi6n hdnh tdng 0,27 ty d6ng tinh to6n l4i thuti Thu nhpp doanh nghiQp T6ng hQp phii nQp ndm20l3 lai c6c /rrrh huong dii,u chinh sau b6o c5o ki6m to6n lqi nhudn sau thu6 trOn B6o c6o tdi chinh hqp nh6t gi6m 0,43 tf d6ng Tr0n d6y ld mQt s6 nguyOn nh6n chri y6u t6c dQng dtin 86o c5o kiOm todn ndm 20i3 trOn Biio c6o tdi chfnh hop nh6t so v6i B6o c6o tdi chinh ho-p nh6t Qulf ndm 2013 vd 86o c5o tdi chinh hqp nh6t ndm2013 tru6'c ki6m todn cria COng ty CO phAn t6 TMT Xin trdn trgng b5o c6o! nhfin: / - Nnu tren; '5! ' Noi - Luu VP, P.TCKT r;i cdruc r /d4,,, 7l R} i Vin Hfi'u Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh [...].. .Báo cáo ban giám đốc, báo cáo kiểm toán, tài chính hợp nhất năm 2012 đã được soát xét Công ty Cổ HỌC VIỆN NGOẠI GIAO VIỆT NAM Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao Việt Nam Tiểu luận Chính sách đối ngoại Việt Nam II CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM – ASEAN TRƯỚC VÀ SAU ĐỔI MỚI Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Phú Tân Hương Nhóm thực hiện: Vũ Thị Vân Anh - CT36H Lô Thị Trúc Đào - CT36H Đặng Danh Đạt - CT36H Nông Thị Mỹ Hạnh - CT36H Lê Thị Phương Hoa - CT36H (nhóm trưởng) Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2011 1 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 NỘI DUNG .4 I.MỞ RỘNG QUAN HỆ VÀ HỢP TÁC KINH TẾ ĐỐI NGOẠI LÀ ĐÒI HỎI KHÁCH QUAN VÀ XU THẾ CHUNG CỦA THẾ GIỚI .4 1.1.1.Nền tảng của việc mở rộng hợp tác với các quốc gia trên thế giới 4 1.1.1.1.Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của chính sách đối ngoại 4 1.1.1.2.Truyền thống ngoại giao của dân tộc 5 1.1.2.Những đòi hỏi bức thiết của việc mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế đối ngoại 6 1.1.2.1.Vai trò trụ cột của kinh tế đối với một quốc gia 6 1.1.2.2.Sự phát triển của xu thế hợp tác kinh tế đối ngoại trên thế giới 6 II. CHÍNH SÁCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ ASEAN 7 1. Chính sách đối ngoại Việt Nam – ASEAN trước Đổi mới .7 2. Chính sách đối ngoại Việt Nam – ASEAN sau Đổi mới 7 3. Đánh giá chung về chính sách kinh tế đối ngoại Việt Nam – ASEAN .10 III. THÀNH TỰU VIỆT NAM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG MỞ RỘNG HỢP TÁC KINH TẾ VỚI ASEAN – XU HƯỚNG HỘI NHẬP KINH TÊ KHU VỰC TRONG TƯƠNG LAI .12 1. Thành tựu của Việt Nam .12 2. Xu hướng hội nhập kinh tế khu vực trong tương lai .13 TỔNG KẾT 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO .16 2 LỜI MỞ ĐẦU Trong xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa ngày càng gia tăng mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới hiện nay, việc mở rộng các quan hệ kinh tế đối ngoại là một tất yếu khách quan. Quá trình này đòi hỏi tất cả các nước phải xây dựng một chính sách đối ngoại phù hợp trong từng thời kỳ phát triển. Việc hình thành các phương pháp luận, các chính sách kinh tế đối ngoại của các nước trên thế giới để vận dụng vào điều kiện của Việt Nam theo phương châm “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới” có ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn. Trong những năm gần đây, Việt Nam mở rộng quan hệ với rất nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Đó chính là lý do tại sao nhóm chúng tôi chọn đề tài cho bài tiểu luận này: “Chính sách kinh tế đồi ngoại giữa Việt Nam và ASEAN trước và sau Đổi mới”. Đề tài này trả lời cho ba câu hỏi: Tại sao cần mở rộng quan hệ và hợp tác kinh tế đối ngoại? Chính C, ffi, C PH,{N TAP OONN KHOANG S,iN n)G en ban \ dt B tc d6 rtn taJr, 40444: sdcho DrcH cHrrlc kHoiNrp h6 cHiM li kdndn dd d drd [;n b& NH cdiq N rNfts ro$ m sr.hen ] ach ihu s l , rd benq Dc T rra;E;e @f r ch6#; I a; oo I a r*, ou m tt2) t3) t l::### lhw i '? r bii233.oiffi' -' b) oroA., "lE"!to -G.'ho:"phA|fu lggo- .,,;=i mwtatH-m6 rr.htom - lt=s-rt-o , ,:-"""",", 5, +, i_qi , 15705366a1) :?2, Drir.hi i,i,s L:i 3rd nr.r bnrg s hoii rA rtudc cho Deuji bii lr; 6cih ;! rey dr4.a rac Nn n ore! dinh s;m L.a ddn ien cdns ry ddi! 6c a:n lai sr hobri rdc ih6D lio rhdr ns6 re 3!3 367 3s4 ddN o5y rdc br nsud irhoiir;l ru! nhan f€ bao o,e!dhh€4.achoiiphi rr ari.r3161r730ed6^qdor,;nbail6hph.n ihu,; Grcr rddne drdie lir oh;r.h phii.y dLhq.d bii dd daio hnr.M !rho6 ddiY; khdi ch:ris! hrc tr s;i ne;n hri !3 r sdsjd hns ddnh dd eia !, h rin
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Bảng lưu chuyển tiền tệ: - Giai trinh BCTC nam 2014 Tya Tong Hop

Bảng l.

ưu chuyển tiền tệ: Xem tại trang 2 của tài liệu.