0

BCTC KT 2015 Tya Tru so chinh

42 59 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:53

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ . Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày . Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. Tên bước Mô tả bước 2. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. 3. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. 4. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới. Tên bước Mô tả bước 5. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính gồm những nội dung sau: - Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; - Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ 2. Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh. (BQL)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ . Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng. Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày . Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. Tên bước Mô tả bước 2. - Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. 3. - Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. 4. - Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới. Tên bước Mô tả bước 5. - Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1. Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính gồm những nội dung sau: - Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; - Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ 2. 2. Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Theo quy định của từng địa phương, thông thường trong khoảng từ 100.000 đến 200.000 đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. - Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang Tên bước Mô tả bước tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. - Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. - Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới. - Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp Tên bước Mô tả bước đã đăng ký kinh doanh. 2. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính gồm những nội dung sau: - Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; - Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 2. Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi Thành phần hồ sơ trong Điều lệ công ty. 3. Số bộ hồ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện 41. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện. - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Khi có nhu cầu thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp đơn xin Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) chấp thuận. + Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ. + Bước 3: Ra văn bản chấp thuận Trong thời hạn 30 ngày, Bộ Tài chính có văn bản trả lời về việc chấp thuận hay từ chối chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp. Trong trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Trong trường hợp chấp thuận, Bộ Tài chính ra văn bản chấp thuận. + Bước 4: Công bố thay đổi: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công bố các nội dung thay đổi đã được chấp thuận theo quy định của pháp luật. - Cách thức thực hiện: + Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. + Nộp qua hệ thống bưu chính. - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động: + Văn bản đề nghị thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, VPĐD. + Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, VPĐD; + Bằng chứng về quyền sử dụng địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện (thuê hoặc sở hữu) * Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính. - Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có + Mẫu đơn xin đổi tên/thay đổi vốn điều lệ/mở (chấm dứt hoạt động) chi nhánh, văn phòng đại diện/thay đổi địa điểm LOGO Đề tài Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự - tiền lương cho Công ty Cổ Phần Vận tải Đa phương thức tại trụ sở chính Khoá luận tốt nghiệp Đại học HCE SVTH: Nguyễn Xuân Đức Lớp: K43 THKT GVHD: Th.S Nguyễn Hữu Hoàng Thọ www.themegallery.comCompany Logo Nội dung trình bày Kết luận 5 Giới thiệu đề tài 1 Phân tích và thiết kế hệ thống 2 Tính khả thi khi triển khai hệ thống 3 Demo Website 4 Báo cáo Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đại học Kinh tế Huế Giới thiệu đề tài  Tính cấp thiết của đề tài  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Phương pháp nghiên cứu  Nghiên cứu tài liệu  Phỏng vấn, quan sát, thu thập số liệu  Phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, định tính, định lượng  Mô phỏng Báo cáo Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đại học Kinh tế Huế Phân tích và thiết kế hệ thống  Các yêu cầu đối với hệ thống:  Quản lý các thông tin và nghiệp vụ nhân sự  Quản lý người dùng, phân quyền cho nhân viên  Phân tích dữ liệu nhân sự  In thẻ nhân viên, bảng lương, phiếu lương Báo cáo Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đại học Kinh tế Huế Phân tích và thiết kế hệ thống Sơ đồ chức năng của hệ thống (Sơ đồ chính) Báo cáo Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đại học Kinh tế Huế Phân tích và thiết kế hệ thống Sơ đồ ngữ cảnh TT cá nhân & công việc, các yêu cầu TT cá nhân & công việc, TT chấm công, phiên truy cập; Các yêu cầu Hệ thống quản lý nhân sự - tiền lương Người ngoài công ty Nhân viên Ban lãnh đạo TT hồ sơ lưu trữ, TT lương, TT thống kê, TT khác Hồ sơ lưu trữ, báo cáo TT phiên truy cập; TT truy vấn TT tuyển dụng; TT Công ty Báo cáo Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đại học Kinh tế Huế Phân tích và thiết kế hệ thống Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 Báo cáo Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đại học Kinh tế Huế Phân tích và thiết kế hệ thống Sơ đồ thực thể - mối quan hệ Báo cáo Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đại học Kinh tế Huế Phân tích và thiết kế hệ thống Các bảng dữ liệu và mối quan hệ Báo cáo Khoá luận tốt nghiệp Đại học Đại học Kinh tế Huế Phân tích và thiết kế hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Tài sản cơ định hữu hình 221 9 55.016.551.974 66.034.658.505 - BCTC KT 2015 Tya Tru so chinh

i.

sản cơ định hữu hình 221 9 55.016.551.974 66.034.658.505 Xem tại trang 6 của tài liệu.
Các khoản mục ngồi Bảng cân đỗi kề tốn - BCTC KT 2015 Tya Tru so chinh

c.

khoản mục ngồi Bảng cân đỗi kề tốn Xem tại trang 30 của tài liệu.