0

Bài 16. Tiêu hoá ở động vật (tiếp theo)

10 422 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:16

1 Tr­êng THPT Chuyªn NguyÔn HuÖ Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Quyªn 2 KiÓm tra bµi cò KiÓm tra bµi cò * Ph©n biÖt tiªu hãa néi bµo vµ tiªu hãa ngo¹i bµo? * Tiªu hãa trong èng tiªu hãa thuéc h×nh thøc nµo? ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy? 3 Tiêu hóa ở động vật (Tiếp theo) Tiết 15 V. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th t - Thức ăn : thịt mềm, giàu dinh dưỡng, dễ tiêu - c i m ống tiêu hóa thích nghi với thức ăn Nêu đặc điểm bộ răng thích nghi với thức ăn thịt ? - Răng cửa, răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt lớn * Răng : - S c nh n, để cắt, xé nhỏ thức ăn và nuốt, không nhai. - Dạ dày đơn * Dạ dày : - Tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học (giống ở người) Nêu đặc điểm v ch c nng c a dạ dày th ỳ ăn thịt ? Chó 4 - Tiêu hóa thức ăn và hấp thụ thức ăn (giống ở người) - Tiêu hóa thức ăn và hấp thụ thức ăn (giống ở người) - Không phát triển và không có chức năng tiêu hóa Tại sao ruột non ng n và ruột tịt lại không phát triển ở thú ăn thịt? * Ruột non : - Ngắn (vài mét) * Ruột tịt (manh tràng) : Tiêu hóa ở động vật (Tiếp theo) Tiết 15 V. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th t Nờu c im cu to v chc nng ca rut thỳ n tht? Chó 5 - Thc n: thc vt cng, khú tiờu, nghốo dinh dng. - Thc n: thc vt cng, khú tiờu, nghốo dinh dng. - Rng nanh, rng ca khụng sc, rng trc hm phỏt trin cú g cng, b mt rng ly thc n. Tiêu hóa ở động vật (Tiếp theo) Tiết 15 V. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật - c im ng tiờu húa thớch nghi vi thc n. * Răng : - Nghin nỏt, nhai k, trn nc bt v nut. c im b rng thỳ thớch nghi vi thc n thc vt nh th no? 2. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th c v t 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th t Trâu 6 So vi ng vt n tht thỡ ng vt n thc vt So vi ng vt n tht thỡ ng vt n thc vt cú my kiu d dy? cú my kiu d dy? D dy n (th, cu) D dy n (th, cu) D dy kộp (trõu, bũ ng vt nhai li) Tiết 15 V. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật 2. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th c v t 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th t * Dạ dày : Tiết 15Tiết 15 Tiêu hóa ở động vật (Tiếp theo) Tiết 15 D dy kộp Trõu D dy kộp : Mụ t quỏ trỡnh tiờu húa thc n trong d dy 4 ngn ca trõu? D c D t ong D lỏ sỏch D mỳi kh cú 4 ngn Thỏ D dy kộp Trõu 7 D c: - Dung tớch ln (150 lớt) cha c, lm mm thc n - Cha visinh vt tit en zim tiờu húa xenlulo v cỏc cht khỏc trong c. - Thc n lu li trong d c 30-60 phỳt Ti sao d c li cú dung tớch ln v thc n lu li trong d c trong thi gian di 30-60 phỳt? D t ong: a thc n lờn ming nhai k li D mỳi kh: Cha enzim pepxin v HCl phõn gii protein trong vi sinh vt v trong c Nhai li ng vt cú tỏc dng gỡ? D lỏ sỏch: Hp th bt nc v chuyn thc n vo d mỳi kh Tiết 15 2. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th c v t 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th t Nh vy : d dy kộp gm 3 quỏ trỡnh bin i c hc, bin i sinh hc v bin i húa hc. Vỡ vy thc n khú tiờu c phõn gii thnh dng n gin hn. Ti sao trõu, bũ n c nghốo protein m vn cht dinh dng cho c th? Tiết 15 V. Nhóm Thầy cô bạn đến với buổi thuyết trình hôm Bài 16 Cấu tạo chức ruột non Động vật ăn thịt Sói Sư tử Hổ Báo Động vật ăn cỏ Gấu trúc Thỏ Voi Hươu cao cổ Quan sát hình ảnh Đặc điểm cấu tạo ruột non Động vật ăn thịt Động vật ăn cỏ - Ruột non ngắn nhiều - Ruột non dài vài chục so với ruột non thú ăn mét dài nhiều thực vật so với ruột non thú ăn thịt Nhận xét: Ruột thú ăn thực vật thường dài so với thú ăn thịt ۞Nguyên nhân: Do thức ăn thực vật có thành phần cấu tạo chủ yếu Xenlulôzơ khó tiêu hoá lại nghèo dinh dưỡng nên ruột non dài giúp thú ăn thực vật có đủ thời gian để tiêu hoá hấp thụ Đặc điểm chức Động vật ăn thịt Động vật ăn cỏ - Các chất dinh dưỡng tiêu hóa hóa học hấp thụ ruột non giống người - Các chất dinh dưỡng tiêu hóa hóa học hấp thụ ruột non giống người Kết luận: Ruột non giai đoạn quan trọng trình tiêu hoá: -        Ở ruột non, chứa đầy đủ loại enzim tiêu hóa có hoạt tính mạnh, có khả phân cắt hóa học tất loại thức ăn để tạo sản phẩm dinh dưỡng đơn giản nuôi thể -        Ruột non có bề mặt hấp thụ rộng, có kênh vận chuyển tích cực Ruột non nơi xảy trình hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thể Cảm ơn thầy cô bạn lắng nghe Môn: Sinh học GV: Trần Thị Tuyết Nhung 11A2 KIỂM TRA BÀI CŨ: ? Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngọai bào. Sự tiến hóa của hệ tiêu hóa được thể hiện như thế nào qua các lớp động vật? Tiêu hóa nội bào Tiêu hóa ngoại bào - Tiêu hóa thức ăn bên trong tế bào - Thức ăn được tiêu hóa trong không bào tiêu hóa nhờ hệ thống enzim do lizoxom cung cấp. Vd: Tiêu hóa nội bào ở trùng giày. - Tiêu hóa thức ăn bên ngoài tế bào. - Thức ăn có thể tiêu hóa hóa học trong túi tiêu hóa hoặc tiêu hóa cơ học và hóa học trong tiêu Hóa. Vd: + Tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa ở thủy tức + Tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người. Tiêu hóa nội bào trong không bào TH ( ĐV dơn bào) Tiêu hóa ngoại bào ( trong túi TH) → tiêu hóa nội bào ( Ruột khoang và giun dẹp có túi TH) Tiêu hóa ngoại bào trong ống tiêu hóa ( ĐVCXS, 1 số loài ĐVKXS) 1 2 3 4 5 6 MIỆNG THỰC QUẢN DẠ DÀY RUỘT NON RUỘT GIÀ HẬU MÔN ? Hãy kể tên các bộ phận trong ống tiêu hóa của người? Ống tiêu hóa phân thành những bộ phận khác nhau có tác dụng gì? KIỂM TRA BÀI CŨ: Ống tiêu hóa được phân thành nhiều bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận chun hóa 1 chức năng.Ví dụ ở miệng, thức ăn sẽ được răng và cơ nhai nghiền để tăng diện tích tiếp xúc của enzim lên thức ăn… sự phối hợp thống nhất giữa các bộ phận trong chun hóa trong ống tiêu hóa → thức ăn được tiêu hóa với hiệu quả cao (1) (1) (2) (3) (3) (1): ĐV ĂN THỊT - (2): ĐV ĂN THỰC VẬT - (3): ĐV ĂN TẠP (2) ? Các động vật trên thuộc nhóm động vật ăn thịt, ăn thực vật hay ăn tạp? THÚ ĂN THỊT THÚ ĂN THỰC VẬT Bài 16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT ( tiếp theo) V. ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA Ở THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT: V. ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA Ở THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT: 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt: hổ, chó sói, báo… ? Kể thêm một số thú ăn thịt mà em biết? sư tử THÚ ĂN THỊT V. ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA Ở THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT: 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt: hổ, sư tử, chó sói… - Răng: ? Thức ăn của thú ăn thịt có đặc điểm gì? Thức ăn là thịt mềm giàu chất dinh dưỡng. RĂNG HỔ RĂNG SƯ TỬ RĂNG CHÓ SÓI RĂNG BÁO [...]... ngăn ( trâu, bò…): Tiêu hóa cơ học, hóa học và nhờ VSV Đơn, to → tiêu hóa cơ học và hóa học + Dạ cỏ:Chứa nhiều VSV→lưu trữ và làm mềm TA + Dạ tổ ong → đưa TA lên miệng để nhai lại + Dạ lá sách → hấp thụ bớt nước + Dạ múi khế → Tiêu hóa protein ở VSV và cỏ - 1 ngăn ( thỏ, ngựa…) tiêu hóa cơ học và hóahọc Ngắn → tiêu hóa và hấp thụ thức ăn giống ở người Dài → tiêu hóa và hấp thụ thức ăn giống ở người... điều kiện cho sự tiêu hóa tiếp tục ở dạ múi khế 2 Đặc điểm tiêu hóa của thú ăn thực vật: trâu, bò, thỏ, … - Răng: - Dạ dày: + Dạ dày 4 ngăn ở động vật nhai lại( trâu, bò ): tiêu hóa cơ học, hóa học và nhờ VSV Dạ dày + Dạ dày đơn (1 ngăn ) (thỏ, ngựa…): tiêu hóa cơ học và hóa học ? Tiêu hóa thức ăn trong ?dạ dày 4 cũng là thú ăn Tại sao ngăn có ưu cỏ như trâuvới tiêu hóa điểm gì so... sinh vật cho chúng tiêu hóa tốt hơn? Điền các đặc điểm ( cấu tạo và chức năng ) thích nghi với thức ăn trong ống tiêu hóa Bài 16 KIỂM TRA BÀI CŨ Đáp án:  Khái niệm: Tiêu hoá là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được. - Có 2 hình thức tiêu hóa: + Tiêu hoá nội bào: Xảy ra bên trong TB. + Tiêu hoá ngoại bào: Xảy ra bên ngoài TB. Câu hỏi:  Nêu khái niệm tiêu hóa. Ở động vật có những hình thức tiêu hóa nào?  Trình bày quá trình tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa.  Tiêu hóa ở động vật có ống tiêu hóa: - Trong ống tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa ngoại bào. + Tiêu hóa cơ học nhờ hoạt động cơ học của ống tiêu hóa. + Tiêu hóa hóa học nhờ tác dụng của dịch tiêu hoá để trở thành chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thu vào máu. Các chất không được tiêu hoá sẽ tạo thành phân và thải ra ngoài qua hậu môn. Cọp, người, dê, sư tử, bò, chó rừng Động vật ăn thịt Động vật ăn thực vật Động vật ăn tạp Cọp Sư tử Chó rừng Dê Bò Người Hãy sắp xếp động vật sau theo nhóm sử dụng thức ăn: V. ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA Ở THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT: Bài 16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT (TIẾP THEO) 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt: Răng và xương sọ chó Tên bộ phận Đặc điểm Chức năng Răng Dạ dày Ruột non Ruột tịt Đơn, to Tiêu hóa cơ học và hóa học Răng cửa, răng nanh, răng trước hàm, răng ăn thịt phát triển Cắt, xé nhỏ thức ăn và nuốt Tiêu hóa và hấp thụ thức ăn Ngắn Hãy quan sát hình vẽ và điền vào bảng? Dạ dày và ruột chó Không phát triển (Thoái hóa) Không V. ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA Ở THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT: Bài 16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT (TIẾP THEO) 2. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thực vật: Tên bộ phận Đặc điểm Chức năng Răng Dạ dày Ruột non Manh tràng 1 ngăn hoặc 4 ngăn. Tiêu hóa cơ học và hóa học - Răng cửa, răng nanh giống nhau. - Răng trước hàm, răng hàm có nhiều gờ cứng. - Lấy thức ăn - Nhai và nghiền thức ăn. Tiêu hóa và hấp thụ thức ăn Dài Hãy quan sát hình vẽ và điền vào bảng? Phát triển Tiêu hóa thức ăn nhờ VSV. Răng và xương sọ trâu Dạ dày và ruột thỏ Dạ dày 4 ngăn của trâu V. ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA Ở THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT: Bài 16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT (TIẾP THEO) Dạ dày 4 ngăn của trâu V. ĐẶC ĐIỂM TIÊU HÓA Ở THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT: Bài 16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT (TIẾP THEO) TT Tên bộ phận Thú ăn thịt Thú ăn thực vật 1 Răng 2 Dạ dày 3 Ruột 4 Manh tràng Răng cửa, răng nanh, răng trước hàm, răng ăn thịt phát triển - Răng cửa, răng nanh giống nhau. - Răng trước hàm, răng hàm có nhiều gờ cứng. Cắt, xé nhỏ thức ăn và nuốt - Lấy thức ăn - Nhai và nghiền thức ăn. Đơn, to 1 ngăn hoặc 4 ngăn. Tiêu hóa cơ học và hóa học Tiêu hóa cơ học và hóa học Dài Ngắn Tiêu hóa và hấp thụ thức ăn Tiêu hóa và hấp thụ thức ăn Không phát triển (Thoái hóa) Phát triển Tiêu hóa thức ăn nhờ VSV và hấp thụ. Không Pr Tinh bột Lipit Quá trình tiêu hoá (Biến đổi trung gian) Glucô Thức ăn aa Glixerin - axit béo TẾ BÀO Chuyển hoỏ nội bào Máu và hệ bạch huyết Tim Bài 16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT (TIẾP THEO) Những phát biểu sau Sai hay Đúng A. Ruột tịt còn được gọi là manh tràng B. Dạ dày bò có 4 ngăn C. Ruột của thú ăn thực vật ngắn hơn thú ăn thịt D. Manh tràng rất phát triển ở thú ăn thực vật có dạ dày đơn CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Bài 16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT (TIẾP THEO) Đ Đ S Đ Cơ quan tiêu hoá Chức năng tiêu hoá Khoang miệng Dạ dày Ruột + Biến đổi cơ học: nhờ răng. + Biến đổi hoá học: nhờ Enzim từ tuyến nước bọt + Biến đổi cơ học: Nhờ cơ thành dạ dày. + Biến đổi hoá học : Nhờ Enzim và HCL tiết ra từ tuyến vị. - Biến đổi hoá học : Nhờ enzim từ dịch tuỵ, dịch mật, dịch ruột → chất dd. - Hấp thu chất dinh dưỡng. Hãy hoàn Thành PHT Tuần: 9, Tiết: 17 Ngày soạn: 06/10/2010 Bài 16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT(TT) I MỤC ĐÍCH BÀI DẠY: Kiến thức: - Mô tả cấu tạo ống tiêu hóa thú ăn thịt thú ăn thực vật - So sánh cấu tạo chức ống tiêu hóa thú ăn thịt thú ăn thực vật, từ rút đặc điểm thích nghi Kỹ năng: - Quan sát hình phân tích hình - Kỹ tư Thái độ: II PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: 1) Phương pháp: + Hỏi đáp + Khám phá + Diễn giảng 2) Các đồ dung dạy học: - Hình 16.1, 16.2 SGK III TRỌNG TÂM: Phần đặc điểm tiêu hóa thú ăn thịt thú ăn thực vật IV NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1) Chuẩn bị: 1.1 Kiểm tra kiến thức cũ: (5 phút) Tiêu hóa gì? Trình bày tiêu hóa động vật có ống tiêu hóa Đáp án: Tiêu hóa gì? Tiêu hóa trình biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ Tiêu hoá động vật có ống tiêu hoá - Ống tiêu hoá cấu tạo từ nhiều phận với chức khác - Thức ăn theo chiều ống tiêu hoá - Khi qua ống tiêu hoá, thức ăn biến đổi học hoá học để trở thành chất dinh dưỡng đơn giản hấp thụ vào máu - Các chất không tiêu hoá tạo thành phân thải qua hậu môn - Mỗi phận có chức riêng, nên hiệu tiêu hoá cao 1.2 Vào bài: Động vật ăn động vật động vật ăn thực vật có quan tiêu hoá ống tiêu hoá Vậy cấu tạo ống tiêu hoá hai nhóm động vật có điểm giống khác nhau? 2) Tên mới: NỘI DUNG BÀI (LƯU BẢNG) Bài 16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT(TT) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Kể tên vài loài động vật ăn thịt, ăn thực vật ăn tạp - HS trả lời(chó, mèo, trâu, bò, chuột…), HS khác bổ sung(nếu V ĐẶC ĐIỂM TIÊU HOÁ Ở THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT Đặc điểm tiêu hóa thú ăn thịt a Miệng - Động vật ăn thịt có nanh, hàm cạnh hàm phát triển để giữ mồi, cắt nhỏ thịt b Dạ dày ruột - Dạ dày to chứa nhiều thức ăn tiêu hoá học hoá học - Ruột ngắn thức ăn dễ tiêu hoá hấp thụ Đặc điểm tiêu hóa thú ăn thực vật - Động vật ăn thực vật có cạnh hàm, hàm phát triển để nghiền nát thức ăn thực vật cứng - Dạ dày ngăn bốn ngăn có vi sinh vật phát triển - Ruột dài thức ăn cứng khó tiêu hoá - Thức ăn qua ruột non trải qua trình tiêu hoá thành chất đơn giản hấp thụ - Manh tràng phát triển có vi sinh vật phát triển - Động vật ăn loại thức ăn khác nên ống tiêu hoá biến đổi để thích nghi với thức ăn - Nhận xét, kết luận vấn đề - Động vật ăn thực vật động vật ăn thịt mắt xích chuỗi lưới thức ăn, đảm bảo dòng tuần hoàn vật chất lượng, cân sinh thái, phát triển bền vững - Quan sát hình 16.1 SGK cho biết cấu tạo miệng, dày ruột phù hợp với chức tiêu hoá nh nào? - Nhận xét, kết luận vấn đề - Tại cần bảo vệ động vật, thực vật môi trường sống chúng, đặc biệt động vật hoang dã quý hiếm, có loài gây hại cho người hổ, báo, cá sấu… ăn thịt người; loại có độc: nấm độc,… gây tử vong người ăn phải? Để bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm cân sinh học - Quan sát hình 16.2 SGK cho biết cấu tạo miệng, dày ruột phù hợp với chức tiêu hoá thức ăn thực vật nào? - Nhận xét, kết luận vấn đề - Yêu cầu HS đọc hoàn thành lệnh SGK trang 69 điền vào bảng 16 SGK Cho HS thảo luận nhóm gọi HS trả lời - Nhận xét, kết luận vấn đề - Em có nhận xét mối quan hệ cấu tạo ống tiêu hoá với loại thức ăn? - Nhận xét, kết luận vấn đề - Tại ruột non thú ăn thực vật dài nhiều so với thú ăn thịt? có) - Lắng nghe - Lắng nghe - HS trả lời(Miệng có nanh, hàm cạnh hàm phát triển để giữ mồi, cắt nhỏ thịt; Dạ dày to chứa nhiều thức ăn tiêu hoá học hoá học; Ruột ngắn thức ăn dễ tiêu hoá hấp thụ), HS khác bổ sung(nếu có) - Lắng nghe - HS trả lời(da hổ, báo, cá sấu làm áo, đồ dùng), HS khác bổ sung(nếu có) - Lắng nghe - HS trả lời(có cạnh hàm, hàm phát triển để nghiền nát thức ăn thực 1 Tr­êng THPT Chuyªn NguyÔn HuÖ Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Quyªn 2 KiÓm tra bµi cò KiÓm tra bµi cò * Ph©n biÖt tiªu hãa néi bµo vµ tiªu hãa ngo¹i bµo? * Tiªu hãa trong èng tiªu hãa thuéc h×nh thøc nµo? ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy? 3 Tiêu hóa ở động vật (Tiếp theo) Tiết 15 V. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th t - Thức ăn : thịt mềm, giàu dinh dưỡng, dễ tiêu - c i m ống tiêu hóa thích nghi với thức ăn Nêu đặc điểm bộ răng thích nghi với thức ăn thịt ? - Răng cửa, răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt lớn * Răng : - S c nh n, để cắt, xé nhỏ thức ăn và nuốt, không nhai. - Dạ dày đơn * Dạ dày : - Tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học (giống ở người) Nêu đặc điểm v ch c nng c a dạ dày th ỳ ăn thịt ? Chó 4 - Tiêu hóa thức ăn và hấp thụ thức ăn (giống ở người) - Tiêu hóa thức ăn và hấp thụ thức ăn (giống ở người) - Không phát triển và không có chức năng tiêu hóa Tại sao ruột non ng n và ruột tịt lại không phát triển ở thú ăn thịt? * Ruột non : - Ngắn (vài mét) * Ruột tịt (manh tràng) : Tiêu hóa ở động vật (Tiếp theo) Tiết 15 V. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th t Nờu c im cu to v chc nng ca rut thỳ n tht? Chó 5 - Thc n: thc vt cng, khú tiờu, nghốo dinh dng. - Thc n: thc vt cng, khú tiờu, nghốo dinh dng. - Rng nanh, rng ca khụng sc, rng trc hm phỏt trin cú g cng, b mt rng ly thc n. Tiêu hóa ở động vật (Tiếp theo) Tiết 15 V. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật - c im ng tiờu húa thớch nghi vi thc n. * Răng : - Nghin nỏt, nhai k, trn nc bt v nut. c im b rng thỳ thớch nghi vi thc n thc vt nh th no? 2. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th c v t 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th t Trâu 6 So vi ng vt n tht thỡ ng vt n thc vt So vi ng vt n tht thỡ ng vt n thc vt cú my kiu d dy? cú my kiu d dy? D dy n (th, cu) D dy n (th, cu) D dy kộp (trõu, bũ ng vt nhai li) Tiết 15 V. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt và thú ăn thực vật 2. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th c v t 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th t * Dạ dày : Tiết 15Tiết 15 Tiêu hóa ở động vật (Tiếp theo) Tiết 15 D dy kộp Trõu D dy kộp : Mụ t quỏ trỡnh tiờu húa thc n trong d dy 4 ngn ca trõu? D c D t ong D lỏ sỏch D mỳi kh cú 4 ngn Thỏ D dy kộp Trõu 7 D c: - Dung tớch ln (150 lớt) cha c, lm mm thc n - Cha visinh vt tit en zim tiờu húa xenlulo v cỏc cht khỏc trong c. - Thc n lu li trong d c 30-60 phỳt Ti sao d c li cú dung tớch ln v thc n lu li trong d c trong thi gian di 30-60 phỳt? D t ong: a thc n lờn ming nhai k li D mỳi kh: Cha enzim pepxin v HCl phõn gii protein trong vi sinh vt v trong c Nhai li ng vt cú tỏc dng gỡ? D lỏ sỏch: Hp th bt nc v chuyn thc n vo d mỳi kh Tiết 15 2. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th c v t 1. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn th t Nh vy : d dy kộp gm 3 quỏ trỡnh bin i c hc, bin i sinh hc v bin i húa hc. Vỡ vy thc n khú tiờu c phõn gii thnh dng n gin hn. Ti sao trõu, bũ n c nghốo protein m vn cht dinh dng cho c th? Tiết 15 V. Kiểm tra cũ Câu 1: Ống tiêu hóa phân thành phận khác có tác dụng gì? Câu 2: Tại nói tiêu hóa thức ăn ống tiêu hóa tiêu hóa ngoại bào? Hổ Chuột Ngựa Chó Báo Linh dương TIẾT 16- BÀI 16 TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT (TIẾP THEO) Mục tiêu * Phân biệt đặc điểm cấu tạo quan tiêu hóa động vật ăn thịt động .. .Bài 16 Cấu tạo chức ruột non Động vật ăn thịt Sói Sư tử Hổ Báo Động vật ăn cỏ Gấu trúc Thỏ Voi Hươu cao cổ Quan sát hình ảnh Đặc điểm cấu tạo ruột non Động vật ăn thịt Động vật ăn cỏ... ăn thực vật có đủ thời gian để tiêu hoá hấp thụ Đặc điểm chức Động vật ăn thịt Động vật ăn cỏ - Các chất dinh dưỡng tiêu hóa hóa học hấp thụ ruột non giống người - Các chất dinh dưỡng tiêu hóa... nhiều thực vật so với ruột non thú ăn thịt Nhận xét: Ruột thú ăn thực vật thường dài so với thú ăn thịt ۞Nguyên nhân: Do thức ăn thực vật có thành phần cấu tạo chủ yếu Xenlulôzơ khó tiêu hoá lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 16. Tiêu hoá ở động vật (tiếp theo), Bài 16. Tiêu hoá ở động vật (tiếp theo),

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình ảnh - Bài 16. Tiêu hoá ở động vật (tiếp theo)

uan.

sát hình ảnh Xem tại trang 5 của tài liệu.