0

HPT Vietnam Corporation

3 102 0
 • HPT Vietnam Corporation

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:20

Đơn vị: CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Địa chỉ: 60 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TPHCM Mẫu số: B 01-DN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 Đơn vị tính: Đồng TÀI SẢN A - Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) Mã Thuyết số minh 100 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 110 111 112 120 121 129 III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà Nước Tài sản ngắn hạn khác B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Số cuối kỳ Số đầu năm 378,662,710,654 356,039,744,953 V.01 48,235,083,352 48,235,083,352 34,633,915,602 34,633,915,602 V.02 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 164,627,595,955 151,516,615,217 13,134,689,481 264,168,619,946 241,564,072,545 22,628,256,144 7,925,407 (31,634,150) 151,276,036,600 151,276,036,600 7,925,407 (31,634,150) 53,409,509,752 53,409,509,752 14,521,994,747 6,530,148,621 5,312,153,496 3,825,699,653 620,045,756 742,869,219 2,679,692,630 18,457,157,047 2,462,784,678 16,514,531,983 V.03 V.04 V.05 - - V.06 V.07 V.08 V.09 5,083,934,073 4,740,053,668 22,306,186,040 (17,566,132,372) 6,310,292,514 5,855,597,606 22,109,674,767 (16,254,077,161) - Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) NGUỒN VỐN a - Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả công nhân viên Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 400 410 411 412 413 414 415 416 V.10 343,880,405 2,151,825,342 (1,807,944,937) 454,694,908 2,151,825,342 (1,697,130,434) V.11 - - V.12 V.13 V.14 V.21 7,537,680,000 4,800,000,000 2,737,680,000 5,835,542,974 4,856,710,398 7,537,680,000 4,800,000,000 2,737,680,000 2,666,559,469 1,715,889,352 978,832,576 397,119,867,701 950,670,117 372,554,276,936 V.16 315,256,396,396 314,882,396,396 206,064,752,638 66,364,574,508 33,041,382,019 3,659,461,637 V.17 4,724,603,244 286,226,778,824 285,598,778,824 169,165,488,240 88,155,703,614 17,102,404,790 4,324,414,762 2,500,000,000 3,526,928,749 490,442,988 206,438,708 537,179,362 374,000,000 617,399,961 628,000,000 374,000,000 628,000,000 81,863,471,305 81,863,471,305 68,642,010,000 139,500,000 86,327,498,112 86,327,498,112 68,642,010,000 139,500,000 V.15 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 (2,155,280,020) (2,155,280,020) Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400) 417 418 419 420 421 430 432 430 753,240,000 3,338,789,239 753,240,000 3,050,901,219 11,145,212,086 15,897,126,913 397,119,867,701 372,554,276,936 - - Số cuối năm Số đầu năm CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU Tài sản thuê Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi hoạt động Nguồn vốn khấu hao có Người lập biểu Kế toán trưởng Thuyết minh 24 Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2013 Tổng giám đốc
- Xem thêm -

Xem thêm: HPT Vietnam Corporation, HPT Vietnam Corporation,

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - HPT Vietnam Corporation
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Xem tại trang 1 của tài liệu.
1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 4,740,053,668 5,855,597,606 - HPT Vietnam Corporation

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 4,740,053,668 5,855,597,606 Xem tại trang 1 của tài liệu.
3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 343,880,405 454,694,908    - Nguyên giá228    2,151,825,342    2,151,825,342    - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)229    (1,807,944,937)   (1,697,130,434)  4 - HPT Vietnam Corporation

3..

Tài sản cố định vô hình 227 V.10 343,880,405 454,694,908 - Nguyên giá228 2,151,825,342 2,151,825,342 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)229 (1,807,944,937) (1,697,130,434) 4 Xem tại trang 2 của tài liệu.
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - HPT Vietnam Corporation
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Xem tại trang 3 của tài liệu.