0

To trinh phan phoi Loi nhuan va trich lap cac quy nam 2008 DHCD 2009

2 128 0
  • To trinh phan phoi Loi nhuan va trich lap cac quy nam 2008 DHCD 2009

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:16

VITACO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cty CP Vận tải xăng dầu VITACO Tp.Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 V/v phân phối lợi nhuận năm 2016 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO Trong năm 2016, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO đạt thông qua tiêu sau: Đơn vị tính: Đồng - Tổng doanh thu thu nhập khác : 1.177.082.420.161 - Tổng chi phí: 1.061.456.336.134 - Lợi nhuận trước thuế: 115.626.084.027 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 40.273.435.662 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước (do điều chỉnh kiểm toán) - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.654.984.202 78.007.632.567 Căn vào Điều lệ, Quy chế quản lý tài tình hình thực tế kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, định phân chia lợi nhuận đạt năm 2016 sau: Đơn vị tính: Đồng Chia cổ tức tiền 800đ/1CP 63.093.332.800 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 12.500.000.000 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty 600.000.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại 1.814.299.767 Trân trọng! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) LA VĂN ÚT Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2009 TỜ TRÌNH ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG (V/v Phương án phân phối Lợi nhuận trích lập quỹ năm 2008) Kính thưa ñại hội, - Căn ðiều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - Căn vào Báo cáo tài năm 2008 công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT Hội ñồng quản trị kính trình ðại hội ñồng cổ ñông xem xét thông qua báo cáo kết kinh doanh phương án phân phối Lợi nhuận, trích lập quỹ sau: ðơn vị tính: ðồng Stt Chỉ tiêu Số tiền Lợi nhuận (LN) trước thuế TNDN năm 2008 11.436.319.161 Lợi nhuận chịu thuế TNDN 11.490.265.386 Thuế TNDN (28%) 3.217.274.308 Lợi nhuận sau thuế (1-3) 8.219.044.853 Trích lập quỹ 2.465.900.000 Trong ñó A Trích Quỹ Dự trữ bắt buộc 5% LN sau thuế (mục 4*5%) 411.000.000 B Trích quỹ phát triển SXKD 5% LN sau thuế (mục 4*5%) 411.000.000 C Trích Quỹ Khen thưởng 15% LN sau thuế (mục 4*15%) 1.232.900.000 D Trích Quỹ Phúc lợi 5% LN sau thuế (mục 4*5%) LN lại sau trích lập quỹ (4-5) Lợi nhuận phát sinh kê khai phần giảm thuế TNDN theo nghị 30 LN dùng chia cổ tức năm 2008 14% (trong ñó ñã tạm ứng 5% tiền mặt vào ngày 29/12/2008) (14%* VCSH 37.919.950.000ñ) Lợi nhuận lại chưa phân phối (6+7-8) 411.000.000 5.753.144.853 707.871.440 5.308.793.000 1.152.223.293 Trang 1/2 Tình hình Quỹ sau trích lập năm 2008 sau: ðơn vị tính: ðồng Stt Chỉ tiêu Tổng cộng quỹ Số dư ñầu năm 2008 1.367.102.702 Số ñã sử dụng năm 2008 Số trích từ LN năm 2008 Số dư cuối năm 2008 677.181.798 2.465.900.000 3.155.820.904 Quỹ Dự trữ bắt buộc 339.538.370 411.000.000 750.538.370 Quỹ Phát triển SXKD 342.240.000 411.000.000 753.240.000 Quỹ Khen thưởng 380.545.000 380.545.548 1.232.900.000 1.232.899.452 Quỹ Phúc lợi 304.779.332 296.636.250 411.000.000 419.143.082 Kính trình, TM HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ngô Vi ðồng Trang 2/2 BANKING AND FINANCE PHÂN LOẠI NỢ VÀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO Trương Nhật Quang Dương Thu Hà Tiếp theo Quyết Định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3 tháng 2 năm 2005 về quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành một loạt quyết định và chỉ thị nhằm mục đích nâng cao chất lượng tín dụng và kiểm soát rủi ro, trong đó có Quyết Định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 4 năm 2005 ban hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày các nét chính của Quyết Định 493. Phạm Vi Áp Dụng Theo Quyết Định 493, tất cả các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam (trừ Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội) phải thực hiện việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, khác với các quy định trước đây, Quyết Định 493 cho phép chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được áp dụng chính sách trích lập dự phòng của ngân hàng nước ngoài nếu được NHNN chấp thuận bằng văn bản. Mục đích của việc sử dụng dự phòng là để bù đắp tổn thất đối với các khoản nợ của tổ chức tín dụng. Dự phòng rủi ro chỉ tính theo dư nợ gốc của khách hàng và được hạch toán vào chi phí hoạt động của tổ chức tín dụng. Khái niệm "nợ" được định nghĩa rất rộng theo Quyết Định 493. Nợ không chỉ bao gồm các khoản cho vay, cho thuê tài chính, chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, tiền trả thay cho người được bảo lãnh, mà còn bao gồm các khoản ứng trước, thấu chi, các khoản bao thanh toán (một hình thức cấp tín dụng mới được phép theo Quy chế bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết Định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 6/9/2004 của Thống Đốc NHNN) và "các hình thức tín dụng khác." Nợ Phải Phân Loại Nhưng Không Phải Trích Lập Dự Phòng Các khoản cho vay bằng nguồn vốn tài trợ, uỷ thác của bên thứ ba mà bên thứ ba cam kết chịu toàn bộ "trách nhiệm xử lý rủi ro" và các khoản cho vay bằng nguồn vốn góp đồng tài trợ của tổ chức tín dụng khác mà tổ chức tín dụng không chịu bất cứ rủi ro nào thì tổ chức tín dụng chỉ cần tiến hành phân loại nợ mà không phải trích lập dự phòng rủi ro. Không rõ khái niệm "trách nhiệm xử lý rủi ro" trong quan hệ uỷ thác ở đây có bao hàm ý nghĩa là xử lý tài sản bảo đảm hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết khác để thu hồi nợ hay không. Khi cho vay uỷ thác, hợp đồng vay và hợp đồng bảo đảm thông thường được ký kết giữa tổ chức tín dụng và khách hàng vay, mà không có sự tham gia của bên uỷ thác vốn vay. Vì không có quan hệ hợp đồng trực tiếp với khách hàng vay, sẽ khó có trường hợp bên uỷ thác cam kết chịu trách nhiệm xử lý rủi ro nếu hiểu trách nhiệm xử lý rủi ro có nghĩa là trách nhiệm xử lý tài sản bảo đảm hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết khác để thu hồi nợ. Thông thường tổ chức tín dụng nhận uỷ thác sẽ có trách nhiệm xử lý rủi ro và nếu như vậy tổ chức tín dụng đó vẫn phải trích CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o Số: 05 /2017/ TTr-TPB.HĐQT Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ theo quy định năm 2016 Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG - Căn Nghị định 57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 Chính phủ chế độ tài Tổ chức tín dụng, chi Lời mở đầu Trong những năm gần đây, trớc xu hớng hoà nhập và phát triển của kinh tế thế giới, Việt Nam cũng đã mở rộng quan hệ thơng mại, hợp tác kinh tế với rất nhiều nớc trong khu vực và thế giới. Đi cùng vơi sự mở cửa của nền kinh tế là sự thay đổi của khung pháp chế. Hiện nay, pháp luật Việt Nam đang cố gắng tạo ra sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Nhà nớc không còn bảo hộ cho các doanh nghiệp nhà nớc nh trớc đây nữa. Việc này tạo ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế nhng cũng lại đặt ra rất nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp nhà nớc. Để tồn tại và ổn định đợc trên thị trờng đòi hỏi các doanh nghiệp nhà nớc phải có sự chuyển mình, phải nâng cao tính tự chủ, năng động để tìm ra phơng thức kinh doanh có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao từ đó mới có đủ sức để cạnh tranh với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Kết quả kinh doanh là một chỉ tiêu chất lợng tổng hợp phản ánh đích thực tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó liên quan chặt chẽ đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận sẽ đạt đợc, do đó nếu xác định đúng đắn kết quả kinh doanh sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá theo dõi đợc hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó đa ra những biện pháp hữu hiệu nhắm giúp cho doanh nghiệp nâng cao đợc lợi nhuận. Cùng với việc xác định kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Việc phân phối sử dụng đúng đắn, hợp ký kết quả kinh doanh sẽ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, đảm bảo cho yêu cầu quản lý vốn, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích kinh tế của Nhà nớc, của doanh nghiệp và ngời lao động. Tuy nhiên trong thực tế hiện nay, việc xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận cũng còn nhiều bất hợp lý gây nên các hiện tợng lãi giả lỗ thật hoặc lỗ giả lãi thật, việc sử dụng các quỹ vốn còn nhiều tuỳ tiện cha theo đúng mục đích của chúng. Do đó để khắc phục những mặt tồn tại nêu trên yêu cầu kế toán với vai trò là công cụ quản lý kinh tế phải không ngừng hoàn thiện, đặc biệt là kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. Xuất phát từ những nhận thức trên, trong quá trình thực tập tại Công ty Than Nội Địa em đã đi sâu nghiên cứu về kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty. Em thấy đề tài này là rất cần thiết, có tác dụng củng cố một số kiến thức về kế toán kết quả kinh doanh và giúp cho công ty hạch toán tốt hơn về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. Do đó em chọn đề tài: Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty Than Nội Địa Đề tài đợc trình bày trong luận văn tốt nghiệp có kết cấu nh sau: 1 Chơng I: Lý luận chung về kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận Chơng Số: 05 /2014/ TTr-TPB.HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2014 TỜ TRÌNH V/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn Nghị định 57/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2012 Chính phủ chế độ tài Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài; Căn Thông tư số 05/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 01 năm 2013 Bộ Tài việc Hướng dẫn chế độ tài Tổ chức Tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài; - Căn Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong; Căn Nghị Hội đồng Quản trị số 02/2014/NQ-TPB.HĐQT ngày 04/04/2014 việc thông qua nội dung kế hoạch tổ chức chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Ngân hàng TMCP Tiên Phong; Xét kết hoạt VITACO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cty CP Vận tải xăng dầu VITACO Tp.Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 V/v phân phối lợi nhuận năm 2016 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO Trong năm 2016, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO đạt thông qua tiêu sau: Đơn vị tính: Đồng - Tổng doanh thu thu nhập khác : 1.177.082.420.161 - Tổng chi phí: 1.061.456.336.134 - Lợi nhuận trước thuế: 115.626.084.027 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 40.273.435.662 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước (do điều chỉnh kiểm toán) - Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2.654.984.202 78.007.632.567 Căn vào Điều lệ, Quy chế quản lý tài tình hình thực tế kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, định phân chia lợi nhuận đạt năm 2016 sau: Đơn vị tính: Đồng Chia cổ tức tiền 800đ/1CP 63.093.332.800 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 12.500.000.000 Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty 600.000.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại 1.814.299.767 Trân trọng! T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) LA VĂN ÚT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 07 tháng 04 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 VỀ VIỆC PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2017 Căn Nghị số: 321/NQ-TH-ĐHCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2016 Đại hội cổ đông lần thường niên năm 2016; Căn kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 Công ty; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 Kế hoạch tài năm 2017 sau: Số liệu tài tổng hợp năm 2016: Theo Báo cáo tài năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa Công ty Kiểm toán Deloitte kiểm toán phát hành, số tiêu tài năm 2016 sau: Đơn vị tính Kế hoạch 2016 Thực 2016 Đạt (%) Vốn điều lệ Triệu đồng 400.000 400.000 100% + Vốn lệ đầu năm Triệu đồng 400.000 400.000 100% + Vốn điều lệ cuối năm Triệu đồng 400.000 400.000 100% + Vốn điều lệ bình quân năm Triệu đồng 400.000 400.000 100% Tổng Doanh thu Triệu đồng 439.000 457.400 104,19% Lợi nhuận trước thuế TNDN Triệu đồng 30.000 31.149 103,83% Lợi nhuận sau thuế TNDN Triệu đồng 28.500 29.292 102,78% % 7,125 7,323 102,78% % 7,125 7,323 102,78% % 7,125 7,323 102,78% Triệu đồng 28.500 29.292 102,78% Stt Chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ + bình quân Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ + cuối năm Lợi nhuận phân phối Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:  Căn xây dựng phương án phân phối: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 xây dựng sở Nghị số 321/NQ-TH-ĐHCĐ ngày 09 tháng 04 năm 2016 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể: + Chia cổ tức: 0% vốn điều lệ + Quỹ khen thưởng phúc lợi, thưởng ban điều hành: 15% lợi nhuận  Căn vào tình hình tài chính, kết sản xuất kinh doanh đạt năm 2016, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 xây dựng trình Đại hội theo nguyên tắc: Đảm bảo tỷ lệ cổ tức Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Nghị nói trên; Đảm bảo trích đúng, trích đủ tỷ lệ quỹ theo quy định Điều lệ Công ty có tích lũy bổ sung vốn sản xuất kinh doanh Chi tiết phân chia lợi nhuận năm 2016: Stt Đơn vị tính Chỉ tiêu Triệu đồng Triệu Lợi nhuận năm 2016 điều chỉnh tăng đồng Triệu Lợi nhuận 2016 đồng Triệu Chia cổ tức (0% Vốn điều lệ) đồng Triệu Cổ tức tạm ứng (0% vốn điều lệ) đồng Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Triệu 15% lợi nhuận đồng Lợi nhuận phân phối 1.1 1.2 2.1 Lợi nhuận lại chưa phân phối Triệu đồng Kế hoạch 2016 28.500 28.500 Thực 2016 So sánh 29.292 102,78% 0% 29.292 102,78% 0 0% 0 0% 4.275 4.394 102,78% 24.225 24.898 102,78% Kế hoạch tài năm 2017: 3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: - Doanh thu: 416,40 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 25,00 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế: 23,75 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Số: 378/TTr - MB - HĐQT TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI V/v thông qua Báo cáo tài năm 2015 kiểm toán Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Quân đội Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua: I Báo cáo tài năm 2015 kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam Bao gồm: Báo cáo tài riêng năm 2015 Báo cáo tài hợp năm 2015 kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam, công bố website MB, phương tiện thông tin đại chúng trích đính kèm Tờ trình II Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 Đơn vị: tỷ STT Nội dung n Số tiền Lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng năm 2015 3.151 Lợi nhuận sau thuế riêng Ngân hàng năm 2015 2.469 Trích lập quỹ bắt buộc 370 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 3.1 (5% LNST mức trích tối a khôn vốn iều lệ) 123 Quỹ dự phòng tài 3.2 (10% LNST mức trích tối a khôn 25% vốn iều lệ) 247 Trích lập quỹ khác 370 4.1 Quỹ hỗ trợ kinh doanh (4% LNST) 4.2 Quỹ khen thưởng phúc lợi (6% LNST) 148 4.3 Quỹ hỗ trợ công tác xã hội, từ thiện (5% LNST) 123 Lợi nhuận năm 2015 lại sau trích quỹ 99 1.728 1/2 Chia cổ tức cho cổ đông: Trong đó: Đợt 1- Trả tiền mặt 5% Vốn điều lệ năm 2015 ( ã tạm ứng tháng 9/2015) Đợt - Trả cổ phiếu 5% vốn điều lệ năm 2016 Lợi nhuận để lại năm 2015 1.395 580 815 333 Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, đảm bảo quyền lợi MB, quyền lợi cổ đông, phù hợp với quy định pháp luật Trong trình thực nhiệm vụ nêu trên, Hội đồng Quản trị có quyền: Quyết định nội dung phạm vi nhiệm vụ ủy quyền; Thực và/hoặc đạo, phân công Đơn vị MB thực công việc cần thiết theo quy định pháp luật; Hoàn chỉnh, hoàn thiện ký văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan; Làm việc với Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Bên liên quan; Thực công việc thủ tục cần thiết khác để triển khai nhiệm vụ giao, phù hợp quy định pháp luật Vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! 2/2 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016 Số: 03/2016/TT-HĐQT TỜ TRÌNH V/v Phân phối lợi nhuận năm 2015 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Căn Điều lệ Công ty CP Bất động sản xây dựng Trường Thành sửa đổi bổ sung ngày 12/10/2015; - Căn báo cáo tài năm 2015 kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty CP Bất động sản Xây dựng Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 Công ty sau: STT NỘI DUNG SỐ TIỀN TỶ LỆ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2015 7.470.286.507 Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.650.942.231 Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế 2015 5.819.344.276 Lợi nhuận để phân phối 5.819.344.276 Lợi nhuận năm trước chưa phân phối Lợi nhuận lại lũy kế chưa phân phối 100% 972.592.343 6.791.936.619 Hiện Công ty CP Bất động sản Xây dựng Trường Thành có nhiều dự án triển khai, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét định.không phân phối lợi nhuận năm 2015 để sử dụng nguồn vốn triển khai dự án TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - Như trên; - Thành viên HĐQT; - Thành viên BKS; - Phòng NS-HC; - Lưu VT, TK CHỦ TỊCH (Đã ký) Hoàng Đình Lợi VITACO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Cty CP Vận tải xăng dầu VITACO Tp.Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2017 TỜ ... Quỹ sau trích lập năm 2008 sau: ðơn vị tính: ðồng Stt Chỉ tiêu Tổng cộng quỹ Số dư ñầu năm 2008 1.367.102.702 Số ñã sử dụng năm 2008 Số trích từ LN năm 2008 Số dư cuối năm 2008 677.181.798 2.465.900.000
- Xem thêm -

Xem thêm: To trinh phan phoi Loi nhuan va trich lap cac quy nam 2008 DHCD 2009, To trinh phan phoi Loi nhuan va trich lap cac quy nam 2008 DHCD 2009,

Hình ảnh liên quan

Tình hình các Quỹ sau khi trích lập năm 2008 như sau: - To trinh phan phoi Loi nhuan va trich lap cac quy nam 2008 DHCD 2009

nh.

hình các Quỹ sau khi trích lập năm 2008 như sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan