0

To trinh Phuong an phan phoi loi nhuan chinh thuc

2 91 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 21:01

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG HÀ NỘI LỚP BỒI DƢỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K4A - 2015 TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014 CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VT Họ tên học viên: Chức vụ: Đơn vị công tác: NGUYỄN THỊ HÀ THU CÔNG CHỨC PHÕNG NÔNG NGHIỆP - GIAO THÔNG - NHÀ ĐẤT, CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, SỞ TÀI CHÍNH HÀ NỘI Hà Nội, tháng 11/2015 Trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong Tiểu luận PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Nền kinh tế nước ta tồn thành phần kinh tế là: kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo qua việc giữ vai trò then chốt ngành, lĩnh vực, khu vực quan trọng, công cụ để nhà nước điều tiết, quản lý vĩ mô kinh tế Đối với hình thái kinh tế - xã hội nào, nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề nêu trước tiên hiệu quả, suất lao động Hiệu sản xuất kinh doanh mục tiêu sản xuất, thước đo mặt quan trọng kinh tế quốc dân cũ Vì vậy, nhà quản trị, nhà lãnh đạo nghiên cứu nhằm đưa giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế Và động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu sản xuất đơn vị hoạt động phân phối lợi nhuận Việc phân chia lợi nhuận phải đáp ứng yêu cầu là: thứ nhất, giải hài hòa mối quan hệ lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cán bộ, công nhân viên, trước hết hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm với nhà nước theo quy định Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; thứ hai có lợi nhuận để lại hợp lý nhằm trì, phát triển doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng hoạt động quản lý nhà nước việc phân phối lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước, trình làm việc thực tế phòng Nông nghiệp - Giao thông - Nhà đất, Chi cục Tài doanh nghiệp, Sở Tài kiến thức thu nhận trình học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong Hà Nội, lựa chọn đề tài: “Xử lý tình xem xét đề nghị phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 Công ty TNHH thành viên VT” đề tài tiểu luận chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên Do kinh nghiệm thiếu, lý luận chưa sắc bén không tránh khỏi sai sót, mong đóng góp quý thầy cô bạn HV: Nguyễn Thị Hà Thu Lớp K4A - 2015 Trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong Tiểu luận 2 Mục tiêu nghiên cứu: - Xác định sở pháp lý làm giải tình phân phối lợi nhuận phân phối lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp - Phân tích nguyên nhân, hậu tình huống, đánh giá lựa chọn phương án giải hợp lý, hợp tình, lập kế hoạch tổ chức phương án lựa chọn việc thực phân phối lợi nhuận năm 2014 Công ty TNHH thành viên VT - Kiến nghị quan chức hoàn thiện hệ thống pháp lý hoạt động thực phân phối lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, quy trình thực quan quản lý hành nhà nước địa phương Phƣơng pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp vấn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 Công ty TNHH thành viên VT - Phạm vi nghiên cứu: hoạt động phân phối lợi nhuận Công ty TNHH thành viên VT, thuộc quản lý phòng Nông nghiệp - Giao thông - Nhà đất, Chi cục Tài doanh nghiệp, Sở Tài Hà Nội Bố cục tiểu luận: Tiểu luận có bố cục gồm phần: - Phần I: Lời nói đầu - Phần II: Nội dung Mô tả tình chi tiết Xác định mục tiêu giải tình Phân tích nguyên nhân, hệ Xây dựng phương án, phân tích lựa chọn phương án xử lý tình Lập kế hoạch để tổ chức thực phương án lựa chọn - Phần III: Kết luận kiến nghị HV: Nguyễn Thị Hà Thu Lớp K4A - 2015 Trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong Tiểu luận PHẦN II: NỘI DUNG Mô tả chi tiết tình huống: Công ty TNHH thành viên VT doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động chủ yếu lĩnh vực cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích nhà nước đặt hàng trì chăn nuôi chim thú, trì vườn hoa, thảm cỏ, xanh Vườn thú, công viên Hòa Bình dải phân cách tuyến đường Công ty quản lý Khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích hàng năm tương đối ổn định chiếm 70% tổng doanh thu Lời mở đầu Trong những năm gần đây, trớc xu hớng hoà nhập và phát triển của kinh tế thế giới, Việt Nam cũng đã mở rộng quan hệ thơng mại, hợp tác kinh tế với rất nhiều nớc trong khu vực và thế giới. Đi cùng vơi sự mở cửa của nền kinh tế là sự thay đổi của khung pháp chế. Hiện nay, pháp luật Việt Nam đang cố gắng tạo ra sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, Nhà nớc không còn bảo hộ cho các doanh nghiệp nhà nớc nh trớc đây nữa. Việc này tạo ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế nhng cũng lại đặt ra rất nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp nhà nớc. Để tồn tại và ổn định đợc trên thị trờng đòi hỏi các doanh nghiệp nhà nớc phải có sự chuyển mình, phải nâng cao tính tự chủ, năng động để tìm ra phơng thức kinh doanh có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao từ đó mới có đủ sức để cạnh tranh với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Kết quả kinh doanh là một chỉ tiêu chất lợng tổng hợp phản ánh đích thực tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nó liên quan chặt chẽ đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận sẽ đạt đợc, do đó nếu xác định đúng đắn kết quả kinh doanh sẽ giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá theo dõi đợc hiệu quả sản xuất kinh doanh từ đó đa ra những biện pháp hữu hiệu nhắm giúp cho doanh nghiệp nâng cao đợc lợi nhuận. Cùng với việc xác định kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Việc phân phối sử dụng đúng đắn, hợp ký kết quả kinh doanh sẽ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển, đảm bảo cho yêu cầu quản lý vốn, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích kinh tế của Nhà nớc, của doanh nghiệp và ngời lao động. Tuy nhiên trong thực tế hiện nay, việc xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận cũng còn nhiều bất hợp lý gây nên các hiện tợng lãi giả lỗ thật hoặc lỗ giả lãi thật, việc sử dụng các quỹ vốn còn nhiều tuỳ tiện cha theo đúng mục đích của chúng. Do đó để khắc phục những mặt tồn tại nêu trên yêu cầu kế toán với vai trò là công cụ quản lý kinh tế phải không ngừng hoàn thiện, đặc biệt là kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. Xuất phát từ những nhận thức trên, trong quá trình thực tập tại Công ty Than Nội Địa em đã đi sâu nghiên cứu về kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong công ty. Em thấy đề tài này là rất cần thiết, có tác dụng củng cố một số kiến thức về kế toán kết quả kinh doanh và giúp cho công ty hạch toán tốt hơn về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. Do đó em chọn đề tài: Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty Than Nội Địa Đề tài đợc trình bày trong luận văn tốt nghiệp có kết cấu nh sau:1 Chơng I: Lý luận chung về kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận Chơng II: Tình hình thực tế công tác kế toán kết quả kinh doanh và CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN BM 11/TLH (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) TỜ TRÌNH Số: 04 /2014/TTr Ngày 06 tháng 04 năm 2014 V/v: Phân phối lợi nhuận 2013 kế hoạch chia cổ tức 2014 Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên - Căn vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005 - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên - Căn vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên Công ty TNHH Hãng kiển toán AASC kiểm toán Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên kính trình Đại hội đồng cổ đông việc thông qua Kết kinh doanh kiểm toán phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với nội dung sau: Báo cáo kết kinh doanh Stt Các tiêu kinh tế 3.175.380.900.879 Doanh thu bán hàng dịch vụ 3.052.582.577.108 Doanh thu khác (Thu nhập khác) 103.834.374.127 3.045.401.256.302 Giá vốn hàng bán dịch vụ 2.992.052.772.233 Chi phí tài (40.978.532.643) Chi phí bán hàng 29.450.296.889 Chi phí quản lý doanh nghiệp 44.188.693.587 Chi phí khác TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG HÀ NỘI LỚP BỒI DƢỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K4A - 2015 TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014 CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VT Họ tên học viên: Chức vụ: Đơn vị công tác: NGUYỄN THỊ HÀ THU CÔNG CHỨC PHÕNG NÔNG NGHIỆP - GIAO THÔNG - NHÀ ĐẤT, CHI CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, SỞ TÀI CHÍNH HÀ NỘI Hà Nội, tháng 11/2015 Trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong Tiểu luận PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Nền kinh tế nước ta tồn thành phần kinh tế là: kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo qua việc giữ vai trò then chốt ngành, lĩnh vực, khu vực quan trọng, công cụ để nhà nước điều tiết, quản lý vĩ mô kinh tế Đối với hình thái kinh tế - xã hội nào, nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề nêu trước tiên hiệu quả, suất lao động Hiệu sản xuất kinh doanh mục tiêu sản xuất, thước đo mặt quan trọng kinh tế quốc dân cũ Vì vậy, nhà quản trị, nhà lãnh đạo nghiên cứu nhằm đưa giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế Và động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu sản xuất đơn vị hoạt động phân phối lợi nhuận Việc phân chia lợi nhuận phải đáp ứng yêu cầu là: thứ nhất, giải hài hòa mối quan hệ lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cán bộ, công nhân viên, trước hết hoàn thành nghĩa vụ, trách nhiệm với nhà nước theo quy định Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; thứ hai có lợi nhuận để lại hợp lý nhằm trì, phát triển doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng hoạt động quản lý nhà nước việc phân phối lợi nhuận doanh nghiệp nhà nước, trình làm việc thực tế phòng Nông nghiệp - Giao thông - Nhà đất, Chi cục Tài doanh nghiệp, Sở Tài kiến thức thu nhận trình học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong Hà Nội, lựa chọn đề tài: “Xử lý tình xem xét đề nghị phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 Công ty TNHH thành viên VT” đề tài tiểu luận chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên Do kinh nghiệm thiếu, lý luận chưa sắc bén không tránh khỏi sai sót, mong đóng góp quý thầy cô bạn HV: Nguyễn Thị Hà Thu Lớp K4A - 2015 Trường Đào tạo cán Lê Hồng Phong Tiểu luận 2 Mục tiêu nghiên cứu: - Xác định sở pháp lý làm giải tình phân phối lợi nhuận phân phối lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp - Phân tích nguyên nhân, hậu tình huống, đánh giá lựa chọn phương án giải hợp lý, hợp tình, lập kế hoạch tổ chức phương án lựa chọn việc thực phân phối lợi nhuận năm 2014 Công ty TNHH thành viên VT - Kiến nghị quan chức hoàn thiện hệ thống pháp lý hoạt động thực phân phối lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, quy trình thực quan quản lý hành nhà nước địa phương Phƣơng pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu: phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp vấn Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 Công ty TNHH thành viên VT - Phạm vi nghiên cứu: hoạt động phân phối lợi nhuận Công ty TNHH thành viên VT, thuộc quản lý phòng Nông nghiệp - Giao thông - Nhà đất, Chi cục Tài doanh nghiệp, Sở Tài Hà Nội Bố cục tiểu luận: Tiểu luận có bố cục gồm phần: - Phần I: Lời nói đầu - Phần II: Nội dung Mô tả tình chi tiết Xác định mục tiêu giải tình Phân tích nguyên nhân, hệ Xây dựng phương án, phân tích lựa chọn phương án xử lý tình Lập
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Tình hình các Quỹ sau khi trích lập năm 2016 như sau: - To trinh Phuong an phan phoi loi nhuan chinh thuc

nh.

hình các Quỹ sau khi trích lập năm 2016 như sau: Xem tại trang 1 của tài liệu.
h l knowing IT - To trinh Phuong an phan phoi loi nhuan chinh thuc

h.

l knowing IT Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan