0

11n992gl aglm 02 phanloaixetnghiemcuaboa2016

9 58 1
  • 11n992gl aglm 02 phanloaixetnghiemcuaboa2016

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 18:21

VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Bureau of Accreditation (BoA) HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI XÉT NGHIỆM LĨNH VỰC Y TẾ Categories of Medical Testing Mã số/Code: AGLM 02 Lần ban hành/Issue No: 03.16 Ngày ban hành/Issue Date: 3/2016 Họ tên Biên soạn Xem xét Phê duyệt Trần Thu Hà Ban kỹ thuật Y tế Vũ Xuân Thủy Ký tên THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU TT AGLM 02 Nội dung sửa đổi Vị trí Lần ban hành: 3.16 Ngày sửa đổi Trang / MỤC LỤC Nội dung Trang Mục đích Phạm vi 3 Nội dung Các lĩnh vực xét nghiệm Hoá sinh lâm sàng Huyết học truyền máu Vi sinh học Giải phẫu bênh học Y học hạt nhân 10 Thăm dò chức chẩn đoán hình ảnh AGLM 02 Lần ban hành: 3.16 Trang / Mục đích Tài liệu nhằm giúp Văn phòng Công nhận Chất lượng phòng xét nghiệm đăng ký công nhận phân loại lĩnh vực xét nghiệm đăng ký công nhận This document assist the Bureau of Accreditation and medical testing laboratories to select the medical disciplines for accreditation Phạm vi Tài liệu áp dụng Văn phòng Công nhận chất lượng phòng xét nghiệm đăng ký công nhận The procedure applied for BoA and medical testing laboratories for accrediation registration Nội dung Hoạt động xét nghiệm chia thành lĩnh vực xét nghiệm Mỗi lĩnh vực xét nghiệm gồm nhiều loại xét nghiệm Mỗi lĩnh vực xét nghiệm tập hợp tiêu xét nghiệm cụ thể Công nhận phòng xét nghiệm áp dụng cho lĩnh vực xét nghiệm cụ thể với tiêu xét nghiệm, đối tượng xét nghiệm vào sở pháp lý quy trình xét nghiệm tiêu chuẩn/nội Qui trình xét nghiệm tiêu chuẩn qui trình xét nghiệm quy định tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn tổ chức Quốc tế khác tiêu chuẩn quốc gia khác Các lĩnh vực xét nghiệm công nhận bao gồm: Hoá sinh lâm sàng/ Clinical chemistry Huyết học/ Heamatology Vi sinh học/ Clinical microbiology and infection AGLM 02 Lần ban hành: 3.16 Trang / Giải phẫu bệnh tế bào bệnh học/ Pathology and cyto-pathology Y học hạt nhân/ Medical nuaclear Thăm dò chức chẩn đoán hình ảnh/ Imaging testing Clinical Chemistry: Hóa lâm sàng 1.1 General Chemistry Hoá học nói chung 1.2 Urinalysis Phân tích nước tiểu 1.3 Hormones Nội tiết tố 1.4 Proteins, Quantitative Analysis Protein, xét nghiệm định lượng 1.5 Proteins, Qualitative Analysis Protein, xét nghiệm định tính 1.6 Special Lipids Xét nghiệm lipid đặc biệt 1.7 Blood Gases and Co-oximetry Khí máu 1.8 Tumour Markers Chỉ dấu ung thư 1.9 Therapeutic Drug Monitoring 1.10 Toxicology Xét nghiệm định lượng nồng độ thuốc thị điều trị Độc học 1.11 Special Chemistry Xét nghiệm Hoá sinh đặc biệt 1.12 Biogenic Amine Amin sinh học 1.13 Drug of Abuse Testing Xét nghiệm thuốc gây nghiện, ma tuý AGLM 02 Lần ban hành: 3.16 Trang / Haematology and blood Transfusion: Huyết học truyền máu 2.1 Haematology Huyết học 2.1.1 General Haematology Huyết học tổng quát 2.1.2 Coagulation and hemostasis Đông cầm máu 2.1.3 Immunohaematology Miễn dịch huyềt học 2.1.4 Bone marrow examination Xét nghiệm tuỷ xương 2.1.5 Special Haematology Huyết học chuyên sâu 2.2 Blood bank Truyền máu 2.2.1 Blood Bank Ngân hàng máu/ Trung tâm truyền máu 2.2.2 Blood Bank Investigation Khảo sát ngân hàng máu 2.2.3 Screening for infectious agents Sàng lọc tác nhân truyền bệnh 2.2.4 Blood group serology Huyết học nhóm máu AGLM 02 Lần ban hành: 3.16 Trang / Clinical Microbiology and Infection: Vi Sinh học 3.1 Bacteriology Direct examination of morphology by microscopie Examination of structure by electro-microscopie Molecular biology Culture, identification antibiotic sensitivity tests Serology Genotic 3.2 Virology Direct examination of morphology by microscopie Examination of structure by electro-microscopie Molecular biology Culture, identification Antibiotic sensitivity tests Serology Genotic 3.3 Rikettsia Direct examination of morphology by microscopie Examination of structure by electro-microscopie Molecular biology Culture, identification Antibiotic sensitivity tests Serology Genotic 3.4 Parasitology AGLM 02 Lần ban hành: 3.16 Xét nghiệm vi khuẩn Xét nghiệm trực tiếp (hình thái) kính hiển vi thường Siêu cấu trúc kính hiển vi điện tử Sinh học phân tử Nuôi cấy, định danh Xét nghiệm kháng thuốc Chẩn đoán huyết Chẩn đoán gen Virút học Xét nghiệm trực tiếp (hình thái) kính hiển vi thường Siêu cấu trúc kính hiển vi điện tử Sinh học phân tử Nuôi cấy, định danh Xét nghiệm kháng thuốc Chẩn đoán huyết Chẩn đoán gen Rikettsia Xét nghiệm trực tiếp (hình thái) kính hiển vi thường Siêu cấu trúc kính hiển vi điện tử Sinh học phân tử Nuôi cấy, định danh Xét nghiệm kháng thuốc Chẩn đoán huyết Chẩn đoán gen Ký sinh trùng Trang / Direct examination of morphology by microscopie Examination of structure by electro-microscopie Molecular biology Culture, identification Antibiotic sensitivity tests Serology Genotic 3.5 Mycology Direct examination of morphology by microscopie Examination of structure by electro-microscopie Molecular biology Culture, identification Antibiotic sensitivity tests Serology Genotic 3.6 Arthropoda Direct examination of morphology by microscopie Examination of structure by electro-microscopie Molecular biology Culture, identification ...Copyright © 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-WesleyChapter 2C++ BasicsSlide 2- 3Copyright © 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-WesleyOverview2.1 Variables and Assignments 2.2 Input and Output2.3 Data Types and Expressions2.4 Simple Flow of Control2.5 Program StyleCopyright © 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley2.1Variables and AssignmentsSlide 2- 5Copyright © 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-WesleyDisplay 2.1Variables and AssignmentsVariables are like small blackboardsWe can write a number on themWe can change the numberWe can erase the numberC++ variables are names for memory locationsWe can write a value in themWe can change the value stored thereWe cannot erase the memory locationSome value is always thereSlide 2- 6Copyright © 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-WesleyIdentifiersVariables names are called identifiersChoosing variable namesUse meaningful names that represent data to be storedFirst character must be a letterthe underscore characterRemaining characters must belettersnumbersunderscore characterSlide 2- 7Copyright © 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-WesleyKeywordsKeywords (also called reserved words)Are used by the C++ language Must be used as they are defined in the programming languageCannot be used as identifiersCopyright © 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-WesleyDeclaring Variables (Part 1) Before use, variables must be declaredTells the compiler the type of data to storeExamples: int number_of_bars; double one_weight, total_weight;int is an abbreviation for integer.could store 3, 102, 3211, -456, etc. number_of_bars is of type integer double represents numbers with a fractional componentcould store 1.34, 4.0, -345.6, etc. one_weight and total_weight are both of type doubleSlide 2- 9Copyright © 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-WesleyDeclaring Variables (Part 2)Immediately prior to use int main(){ … int sum; sum = score1 + score 2; … return 0;}At the beginning int main(){ int sum; … sum = score1 + score2; … return 0; }Two locations for variable declarationsSlide 2- 10Copyright © 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-WesleyDeclaring Variables (Part 3)Declaration syntax:Type_name Variable_1 , Variable_2, . . . ;Declaration Examples:double average, m_score, total_score;double moon_distance;int age, num_students;int cars_waiting;[...]... Examples:double average, m_score, total_score;double moon_distance;int age, num_students;int cars_waiting; Copyright © 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-WesleyChapter 2 C++ Basics Slide 2- 30Copyright © 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-WesleyWriting Double ConstantsType double can be written in two waysSimple form must include a decimal... 2- 12Copyright © 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-WesleyAssignment Statements and AlgebraThe ‘=‘ operator in C++ is not an equal signThe following statement cannot be true in algebra number_of_bars = number_of_bars + 3;In C++ it means the new value of number_of_bars is the previous value of number_of_bars plus 3 Slide 2- 45Copyright © 2007 Pearson Education,... values in charvariables char letter = 65; Slide 2- 7Copyright © 2007 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson User HandbookUse of DDGS inSwine DietsUse of DDGS inSwine Diets 05 - Use of DDGS in Swine Diets 1Use of U.S. DDGS in Swine Diets Historical Use of DDGS in Swine Diets Historically, limited amounts (less than 3% of total production) of distiller’s co-products were used in swine diets until about the year 2000. During the past 60 years, research has been conducted to evaluate three types of distiller’s co-products in swine diets – distiller’s dried solubles (DDS), distiller’s dried grains (DDG) and distiller’s dried grains with solubles (DDGS). In the 1940’s and 1950’s, most of the research on feeding distiller’s co-products to swine focused on evaluating DDS. Performance trials were conducted to measure growth rate and feed conversion of pigs when DDS was added to starter (Krider et al., 1944; Catron et al., 1954) and grower-finisher diets (Fairbanks et al., 1944; Beeson et al, 1959). Several studies were also conducted to determine if DDS could replace common protein (Fairbanks et al., 1945; Hanson, 1948; Winford et al., 1951) and vitamin (Krider and Terrill, 1949) supplements in corn-based diets during various phases of production. Beginning in the late 1950’s, researchers continued to evaluate growth performance of pigs fed distiller’s co-products (Livingstone and Livingston, 1966; Combs and Wallace, 1969; and Combs and Wallace, 1970), but interest in identifying “unidentified growth factor(s)” in distiller’s co-products and their effects on swine growth performance became a research focus (Beeson et al., 1959; Couch et al., 1960; Conrad, 1961; Wallace and Combs, 1968). In the 1970’s and 1980’s, construction of large scale ethanol plants occurred and researchers began to focus on evaluating DDGS. A series of titration experiments were conducted to determine maximal inclusion rates of DDGS that could be added to starter (Wahlstrom and Libal, 1980; Orr et al., 1981; Cromwell et al., 1985) and grower-finisher diets (Wahlstrom et al., 1970; Smelski and Stothers, 1972; Cromwell et al., 1983). Additional studies focused on amino acid content of DDGS and the effect of lysine supplementation on performance of pigs fed diets containing DDGS (Wahlstrom and Libal, 1980; Cromwell et al. 1983; Cromwell and Stahly, 1986). From 1986 until 1998, very little research was conducted to evaluate the use of distiller’s co-products in swine feeds, even though several new dry-grind fuel ethanol plants were being built. These relatively new,dry-mill ethanol plants use state-of-the-art engineering designs, fermentation technologies and drying processes compared to older plants that were built and operating decades before. Consequently, the nutrient content and digestibility of DDGS produced by these modern ethanol plants are higher than published in National Research Council (NRC) in 1998. Nutritional Value of DDGS for Swine High quality DDGS has a digestible and metabolizable energy value equal to or greater than corn. Spiehs et al. (1999) was the first to report that the digestible energy (DE) and metabolizable energy (ME) values were similar to energy values for corn (3.49 Mcal/kg and 3.37 Mcal/kg, respectively). Fu et al. (2004) reported that the ME and net energy (NE) values for DDGS were 3.25 Mcal/kg and 2.61 Mcal/kg, respectively, whereas Hastad et al. (2004) reported much higher values for DE, ME and NE (3.87 Mcal/kg, 3.60 Mcal/kg, and 2.61 Mcal/kg, respectively). Stein 05 - Use of DDGS in Swine Diets 2et al. (2006) confirmed that the DE and ME value of DDGS for swine is equal to, or greater than corn (3,639 kcal DE/kg and 3,378 kcal ME/kg). Like the low protein quality (low lysine and poor amino acid balance) of corn, DDGS is also low in lysine relative to its crude protein content. Threonine is the second limiting amino acid after lysine, and should be monitored during diet formulation when using more than 10% DDGS in swine diets. Amino acid digestibility can also vary among DDGS sources. Stein et al. (2006) showed that the range in CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S LÊ PHÚC MINH CHUYÊNMỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . 2 VND : VIỆT NAM ĐỒNG 2 USD : ĐÔLA MĨ . 2 P. : PHÒNG . 2 KHCN : KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2 DANH MỤC BẢNG BIỂU 3 LỜI MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTM 6 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH XÂY/SỬA NHÀ TẠI . 18 NGÂN HÀNG AN BÌNH – CN ĐÀ NẴNG . 18 CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH MUA NHÀ/ĐẤT, XÂY/SỬA NHÀ TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH – CN ĐÀ NẴNG . 39 LỜI KẾT 45 Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Quản Trị Kinh Doanh cũng như các thầy cô giảng dạy trong trường Đại học Duy Tân đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong những năm học vừa qua .48Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn cô Lê Phúc Minh Chuyên đã tận tình hướng dẫn, động viên và giúp chúng em trong suốt thời gian thực hiện đề tài này 48Và để có được kết quả như ngày hôm nay, chúng em rất biết ơn gia đình, đã động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình học tập cũng như quá trình thực hiện đề tài này 48Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn! 48SVTH: NGUYỄN THỊ PHÚ LAI Trang 1CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP GVHD: TH.S LÊ PHÚC MINH CHUYÊNDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTNHTM : NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠINHNN : NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCCN : CHI NHÁNHTSĐB : TÀI SẢN ĐẢM BẢOBĐS : BẤT ĐỘNG SẢNDS : DOANH SỐDSCV : DOANH SỐ CHO VAYCVQHKH : CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNGTCTD : TỔ CHỨC TÍN DỤNGVND ... học truyền máu Vi sinh học Giải phẫu bênh học Y học hạt nhân 10 Thăm dò chức chẩn đoán hình ảnh AGLM 02 Lần ban hành: 3.16 Trang / Mục đích Tài liệu nhằm giúp Văn phòng Công nhận Chất lượng phòng... sàng/ Clinical chemistry Huyết học/ Heamatology Vi sinh học/ Clinical microbiology and infection AGLM 02 Lần ban hành: 3.16 Trang / Giải phẫu bệnh tế bào bệnh học/ Pathology and cyto-pathology Y... 1.12 Biogenic Amine Amin sinh học 1.13 Drug of Abuse Testing Xét nghiệm thuốc gây nghiện, ma tuý AGLM 02 Lần ban hành: 3.16 Trang / Haematology and blood Transfusion: Huyết học truyền máu 2.1 Haematology
- Xem thêm -

Xem thêm: 11n992gl aglm 02 phanloaixetnghiemcuaboa2016,

Hình ảnh liên quan

6. Thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh/ Imaging testing - 11n992gl aglm 02 phanloaixetnghiemcuaboa2016

6..

Thăm dò chức năng và chẩn đoán hình ảnh/ Imaging testing Xem tại trang 4 của tài liệu.
1. Xét nghiệm trực tiếp (hình thái) trên kính hiển vi thường  - 11n992gl aglm 02 phanloaixetnghiemcuaboa2016

1..

Xét nghiệm trực tiếp (hình thái) trên kính hiển vi thường Xem tại trang 7 của tài liệu.