0

BCTC giua nien do da kiem toan compressed

39 63 0
 • BCTC giua nien do da kiem toan compressed

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 17:43

Ngan hang ThU'O'ng m~i C6 ph~n Phat tri~n Me Kong Sao cao cua Ban Tong Giam doc va cac bao cao tai chfnh giO>a nien d¢ da dll'Q'C soat xet t~i ngay 30 thang 6 nam 2013 va cho ky ke toan 6 thang ket thUc cung ngay Ngan hang ThU'ang m~i Co phfln Ph at tri~n Me Kong Ml,JC Ll,JC Trang THCNG TIN CHUNG 1 BAO cAo COA BAN TONG GIAM DOC 2 BAO CAO V~ K~T QUA CCNG TAC SOAT XET cAc sAo CAO TAl CHfNH GIO'A NI~N DO 3 Bang can doi ke toan gilia nien do 4 - 6 Sao cao ket qua ho;;tt dong kinh doanh gilia nien do 7 sao cao IU'u chuyen tien t$ gilia ni en do a - 9 Thuyet minh cac bao cao tai chinh gilia nien do 1 o- 57 Ngan himg ThU'ong m~i Co phan Phat trien Me Kong THCNG TIN CHUNG NGAN HANG Ngan hang ThU'O'ng m~i Co ph~m Phat triem Me Kong ("Ngan hang"}, ten goi tm&c day Ia Ngan hang ThU'O'ng m~i Co ph~m My Xuyen, Ia ngan hang thU'O'ng m~i co phan dU'Q'C thanh 1$p t~i Viet Nam theo Giay phep Thanh l$p va Ho~t dong so 0022/NH-GP do Ngan hang Nha nU'&c VietNam ("Ngan hang Nha nU'6'c " ho~c "NHNN") cap vao ngay 12 thang 9 nam 1992 va Quy~t d!nh so 219/ Q8 .UB cua Oy ban Nhan dan Tinh An Giang cap vao ngay 6 thang 6 nam 1992 va cac giay phep sU>a doi bo sung sau d6. Ho~t dong chfnh cua Ngan hang Ia cung cap cac djch Vl,l ngan hang tren toan lanh tho Viet Nam bao gom huy dong va nh$n tien gU>i ng~n h~n. trun~ h~n va dai h~n ter cac to chlic va ca nMn khac nhau; cho vay ng~n h~n . trung h~n va dai h~n doi v&i cac to chlic va ca nhan khac nhau tren CO' s& tfnh chat va kha nang nguon von cua Ngan hang; thl,I'C hien cac giao djch ngo~i te; cac djch Vl,l tai trQ' thU'O'ng m~i quae te; chi~t khau thU'O'ng phi~u. trai phi~u va cac giay tO' c6 gia khac; cung ling d!ch Vl.J thanh toan; va cac d!ch Vl.J ngan hang kh<k dU'Q'C NHNN cho phep. HQI £>0NG QUAN TR! Cac thanh vien Hoi dong Quan tri trong ky va vao ngay l$p bao cao nay nhU' sau: H9 va ten ChiPc v~ Ngay bo nhi~mlmilm nhi~m Cng Nguyen M~nh Quan Chu tich Bo nhiem ngay 8 thang 3 nam 2013 Ba Tran Thi Thanh Thanh Chu tich Mien nhiem ngay 8 thang 3 nam 2013 Cng Bui 8inh Chien Ong Lee Ah Boon Ba Nguyen Thi Minh Lan Ong 8o Lam 8ien BAN KI~M SOAT Thanh vien Bo nhiem ngay 21 thang 4 nam 2012 Thanh vien Bo nhiem ngay 21 thang 4 nam 2012 Thanh vien Bo nhiem ngay
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

30/6/2017, phản ánh một cách trung thực và hợp lý, tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ - BCTC giua nien do da kiem toan compressed

30.

6/2017, phản ánh một cách trung thực và hợp lý, tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong kỳ Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Chứng khoán chưa niêm yết, các khoản đầu tư dưới hình thức khác được ghi nhận tại thời điểm chính thức có quyên sở hữu theo quy định của pháp luật - BCTC giua nien do da kiem toan compressed

h.

ứng khoán chưa niêm yết, các khoản đầu tư dưới hình thức khác được ghi nhận tại thời điểm chính thức có quyên sở hữu theo quy định của pháp luật Xem tại trang 14 của tài liệu.
xTài sản. cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản - BCTC giua nien do da kiem toan compressed

x.

Tài sản. cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản Xem tại trang 15 của tài liệu.
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên bảng, cân đối kế toán, nếu và chỉ nếu, Công ty có quyền hợp pháp thực hiện việc bù trừ các giá trị đã được ghi nhận nảy và có ý - BCTC giua nien do da kiem toan compressed

c.

tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên bảng, cân đối kế toán, nếu và chỉ nếu, Công ty có quyền hợp pháp thực hiện việc bù trừ các giá trị đã được ghi nhận nảy và có ý Xem tại trang 16 của tài liệu.
Tài sản có định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, số khấu hao được tính bằng - BCTC giua nien do da kiem toan compressed

i.

sản có định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, số khấu hao được tính bằng Xem tại trang 17 của tài liệu.
Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên bảng cân đối kế toán, nếu và chỉ nếu, Công ty có quyên hợp pháp thực hiện việc bù trừ các giá trị đã được - BCTC giua nien do da kiem toan compressed

c.

tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được bù trừ và giá trị thuần sẽ được trình bày trên bảng cân đối kế toán, nếu và chỉ nếu, Công ty có quyên hợp pháp thực hiện việc bù trừ các giá trị đã được Xem tại trang 22 của tài liệu.
13. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH - BCTC giua nien do da kiem toan compressed

13..

TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH Xem tại trang 28 của tài liệu.
. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉẺ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỌ - BCTC giua nien do da kiem toan compressed
. CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐÓI KÉẺ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỌ Xem tại trang 32 của tài liệu.
Tổng lợi nhuận kế toán (1) 92.213.947.783 7.365.054.819 - BCTC giua nien do da kiem toan compressed

ng.

lợi nhuận kế toán (1) 92.213.947.783 7.365.054.819 Xem tại trang 35 của tài liệu.
không có sự kiện bắt thường nào xây ra sau ngày 30/6/2017 làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính, t - BCTC giua nien do da kiem toan compressed

kh.

ông có sự kiện bắt thường nào xây ra sau ngày 30/6/2017 làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính, t Xem tại trang 35 của tài liệu.
tài chính đó trên bảng cân đối kế toán. Các nhóm tải sản tài chính lớn của Công ty là tiên gửi ngân hàng (không kỳ hạn, có kỳ hạn), phải thu của khách hàng, phải thu về cho vay và phải thu khác - BCTC giua nien do da kiem toan compressed

t.

ài chính đó trên bảng cân đối kế toán. Các nhóm tải sản tài chính lớn của Công ty là tiên gửi ngân hàng (không kỳ hạn, có kỳ hạn), phải thu của khách hàng, phải thu về cho vay và phải thu khác Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng dưới đây phân tích các khoản nợ tài chính phi phái sinh vào các nhóm đáo hạn có liên quan dựa trên kỳ hạn còn lại từ ngày lập bảng cân đối kế toán đến ngày đáo hạn theo hợp đồng - BCTC giua nien do da kiem toan compressed

Bảng d.

ưới đây phân tích các khoản nợ tài chính phi phái sinh vào các nhóm đáo hạn có liên quan dựa trên kỳ hạn còn lại từ ngày lập bảng cân đối kế toán đến ngày đáo hạn theo hợp đồng Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng cân đối kế toán tại 01/01/2017 Đơn vị tính: VND - BCTC giua nien do da kiem toan compressed

Bảng c.

ân đối kế toán tại 01/01/2017 Đơn vị tính: VND Xem tại trang 38 của tài liệu.