0

bai tap tieng anh luyen hoc sinh gioi lop 10

9 465 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:55

tính theo phơng trình hoá học a.Dang I :Dựa vào pthh tìm cthh của hợp chất hoặc kim loại Bài1: Đốt cháy hoàn toàn 13,6g hợp chất A,thì thu đợc 25,6g SO 2 và 7,2g H 2 O.Xác định công thức của A BàI 2:Hoà tan hoàn toàn 7,2g một kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl,thu đợc 6,72 lít hiđrô (đktc).Xác định tên kim loại đã dùng Bài 3:cho 12,8g một kim loại hoá trị II tác dụng với Clo đủ thì thu đợc 27g muối clorua .xác định tên kim loại . Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 7,56g một kim loại M cha rõ hoá trị vào dung dịch axít HCl ,thì thu đợc 9,408lít H 2 (đktc).Xác định kim loại M. Bài 5:Hoà tan hoàn toàn 8,9g hỗn hợp 2 kim loại A và B có cùng hoá trị II và có tỉ lệ mol là 1:1 bằng dung dịch HCl thu đợc 4,48 lít hiđrô ở đktc .Hỏi A và B là các kim loại nào trong số các kim loại sau:Mg ,Ca,Ba,Fe,Zn. Bài 6:Đốt cháy hoàn toàn 4,5g hợp chất hữu cơ A .Biết A chứa C,H,O và thu đợc 9,9g khí CO 2 và 5,4g H 2 O.lập công thức phân tử của A.Biết phân tử khối A là 60. Bài 7:Đốt cháy hoàn toàn 7,5g hyđrôcácbon A ta thu đợc 22g CO 2 và 13,5g H 2 O .Biết tỷ khối hơI so với hyđrô bằng 15 .Lập công thức phân tử của A. Bài 8: Hoà tan hoàn toàn 5,6g một kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl,thu đợc 2,24 lít hiđrô (đktc).Xác định tên kim loại đã dùng Bài 9: cho 4,48g một ôxít kim loại hoá trị II tác dụng hết với 7,84g dung dịch axitsunfuric .xác định công thức ôxít kim loại . Bài 10: Hoà tan hoàn toàn 9,6g hỗn hợp đồng mol 2 oxít kim loại có cùng hoá trị II cần 14,6g axit HCl .Xác định công thức của 2 oxít trên.biết kim loại hoá trị II là các kim loại trong số các kim loại sau:Be(9) ,Mg(24),Ca(40),Zn(65). Bài 11:Hoà tan hoàn toàn 6,5g một kim loại A cha rõ hoá trị vào dung dịch HCl ,thì thu đợc 2,24 lít hiđrô(đktc). Xác định kim loại A Bài 12:Có một oxít sắt cha rõ công thức ,chia oxits này làm 2 phần bằng nhau : -Để hoà tan hết phần 1 phải cần 150ml dung dịch HCl 1,5M . -Cho một luồng khí H2 d đI qua phần 2 nung nóng ,phản ứng xong thu đ- ợc 4,2g Fe .Tìm công thức của oxit nói trên Bài 13: :Đốt cháy hoàn toàn 0,3g hợp chất hữu cơ A .Biết A chứa C,H,O và thu đ- ợc 224cm 3 khí CO 2 (đktc) và 0,18g H 2 O.lập công thức phân tử của A.Biết tỉ khối của A đối với hiđrô bằng 30 Bài 14:Đốt một hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C,H,O và N cần 504 ml oxy .Khối lợng của nớc tạo thành là 0,45g .Thể tích các sản phẩm khí của phản ứng bằng 560ml .Sau khi cho hỗn hợp khí lội qua dung dịch xút thì thể tích của chúng còn 112ml (các thể tích khí đở đktc).Tìm công thức phân tử của A .Biêt phân tử khối của chúng bằng 75. Bài 15:Khử hoàn toàn 16g bột oxits sắt nguyên chất bằng CO ở nhiệt độ cao .Sau phản ứng kết thúc khối lợng chất rắn giảm 4,8g.Xác định công thức của oxit sắt đã dùng Bài 16:Đốt cháy 2,25g hợp chất hữu cơ A chứa C,H,O phảI cần 3,08 lít oxy (đktc)và thu đợc V H2O =5\4 V CO2 .Biết tỷ khối hơi của A đối với H2 là 45.Xác định công thức của A Bài 17:Hyđrô A là chất lỏng ,có tỷ khối hơi so với không khí bằng 27 Đốt cháy A thu đợc CO2 và H2O theo tỷ lệ khối lợng 4,9:1 .tìm công thức của A Bài 18:Hoà tan hoàn toàn 2g kim loại A (cha rõ hoá trị )bằng dung dịch H2SO4 loãng đợc 0,1 g khí hiđrô .Hỏi A là kim loại nào ? Bài 19:Hoà tan hoàn toàn 1,35g một kim loại M hoá trị III vào dung dịch HCL thu đợc 1,68lít khí hiđrô (đktc).Xác định M Bài 20:Khử hoàn toàn 23,2g môt oxit của sắt (cha rõ hoá trị của sắt )bằng khí CO ở nhiệt độ cao .Sau phản ứng thấy khối lợng chất rắn giảm đI 6,4g so với ban đầu .Xác định công thứ c của oxit sắt B i 21: B i 22: B i 2 : B i 2 : B i 2 : B i 2 : B i 2 : B i 2 : B i 2 : B i 2 : B i 2 : B i 2 : B i 2 : B i 2 : B i 2 : B i 2 : B i 2 : Trường em http://truongem.com CHUYÊN ĐỀ: PASSIVE VOICE (THỂ BỊ ĐỘNG) I Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động: Active: Chủ động S+V+O Passive: Bị động S + be* + P.P + by + O (* be chia theo V) Ex: They are painting the house → The house is being painted They had destroyed all the documents when we arrived → All the documents had been destroyed when we arrived II Thay đổi hình thức động từ cụ thể thì: TENSES Simple Present ACTIVE S + V1-s/es PASSIVE S + am / is / are + PP Present continuous S + am / is / are + V-ing S + am / is / are + being + PP Simple Past S + V-ed /V2 S + was / were + PP Past continuous S + was / were + V-ing S + was / were + being + PP Present Perfect S + have / has + PP S + have / has + been + PP Past Perfect S + had + PP S + had + been + PP Simple Future S + will + V1 S + will + be + PP Modal verbs can may must S + have to + V1 should used to be going to can may must S + have to + be + V3 should used to be going to Ex: John delivers the newspapers every morning The newspapers are delivered by John every morning My mother wrote that letter That letter was written by my mother They will build a new school here next month A new school will be built here next month He is asking me a lot of questions I am being asked a lot of questions -1- Trường em http://truongem.com She was doing her homework at that time Her homework was being done at that time My mother has made that cake That cake has been made by my mother They had prepared a party before we came A party had been prepared before we came Sue is going to write the book The book is going to be written by Sue You must finish this report This report must be finished NOTES: LƯU Ý: Khi chủ ngữ túc từ câu chủ động đại từ, ta phải thay đổi cho phù hợp Ex: The teacher punished me I was punished by the teacher Khi chủ ngữ câu chủ động là: people, I, we, you, they, someone, somebody, everyone, everybody, anybody…khi đổi sang bị động thường bỏ Ex: They built this bridge last year This bridge was built last year (by them) Khi câu chủ động có túc từ dùng tức từ làm chủ ngữ được, nhiên, túc từ người sử dụng nhiều Ex: My mother bought me a new shirt I was bought a new shirt by my mother A new shirt was bought for me by my mother Nếu chủ ngữ câu chủ động Noone/ noboby đổi sang bị động ta bỏ by noone/ nobody động từ phải đổi sang thể phủ định Ex: No one believes his story His story isn’t believed Vị trí trạng từ Trạng từ thể cách đặt trứơc Past Participle Ex: I my homework carefully My homework is carefully done Trạng từ thời gian đặt đầu câu sau by + O Ex: I lent him money yesterday He was lent money yesterday Trạng từ nơi chốn đặt trước by + O Ex: Mary bought the gift from that shop the gift was bought from that shop by Mary III MỘT SỐ DẠNG CÂU BỊ ĐỘNG ĐẶC BIỆT: Verbs of opinion (Động từ ý kiến): say, think, believe, know, report, consider, expect, feel, hope, know, understand… -2- Trường em http://truongem.com KINDS Active VS1 + FORMS that + S2 + VS2 that + VS2 S1 + It + be V3/ ed + S2 + be V3/ ed + + S2 Passive to V(S2) to have V3/ ed Ex People say that he is a famous doctor It is said that he is a famous doctor He is said to be a famous doctor People believe that he drove through the town at 90 km an hour It is believed that he drove through the town at 90 km an hour He is believed to have driven through the town at 90 km an hour Causative forms(Thể nhờ bảo): have, get VERBS Have Get KINDS Active Passive Active Passive S S S S + + + + have have get get +O +O +O +O FORMS (person) + Vo + O (thing) (thing) + V3/ed (person) + to V + O (thing) (thing) + V3/ed Ex: I had him repair my bicycle yesterday I had my bicycle repaired yesterday I get her to make some coffee I get some coffee made Verbs of perception (Động từ giác quan): see, hear, watch, smell… Active: S +see/ hear/ watch/ smell + O +Vo / V-ing Passive: S + be + seen/ heard/ watched/smelt + to Vo/ V-ing Ex: They saw the man run away / They saw the man running away The man was seen to run away / The man was seen running away Với động từ make/ let + O + bare - infinitive Active: S + make + O + bare - infinitive Passive: S + be + made + to - infinitive Ex: Teacher make the students a lot of homework Students are made to a lot of homework Active: S + let + O + bare infinitive Passive: S + be + allowed + to - infinitive Ex: She lets her son play computer games on Sunday afternoon Her son is allowed to play computer games on Sunday afternoon -3- Trường em http://truongem.com Với động từ: want/ need + to + V want/need + V-ing/to be + V-ed/V3 Ex: He needs you to believe his ability He needs to be believed his ability Ex: They need to repaint the house The house needs repainting = The house needs to be repainted Remember/ hate/ keep…+ someone + V-ing Ex: I remember my mother taking me to school on the first day I remember being taken to school on the first day by my mother Imperative form (thể mệnh lệnh) Active: Verb + object + adjunct Passive: Let + object + be + past participle + adjunct Ex1: ...Câu 1: Điện phân dd muối natri của 1 axit hữu cơ no đơn chức, thu được hỗn hợp sản phẩm khí ở Anot (hỗn hợp A). Dẫn toàn bộ hỗn hợp khí A này qua dd chứa Ba(OH) 2 và NaOH dư, thấy dung dịch vẫn đục. Khí thu được trên catot không phản ứng với các chất khi nó đi qua dung dịch nói trên. Đốt cháy các khí còn lại thu được nước, riêng một khí thoát ra ở anot (khí B) khi bị đốt cháy ngoài nước ra còn có khí CO 2 . Khí B có tỉ khối hơi đối với không khí bằng 1,037 và hàm lượng cacbon chiếm 80% khối lượng phân tử. Xác định công thức phân tử muối và gọi tên. Câu 2: Hoà tan hoàn toàn 3 g hỗn hợp E gồm Cu, Ag vào 50 ml dd H 2 SO 4 (d=1,84 g/ml) thu được dung dịch F trong đó lượng H 2 SO 4 dư bằng 92,4% lượng ban đầu. Đổ từ từ dung dịch F vào 107,24ml nước cất thì vừa đủ tạo thành 200g dd G. a) Xác định % khối lượng các chất trong E b) Tính nồng độ C% các chất trong G và của dd H 2 SO 4 ban đầu. Câu 3: Cho hỗn hợp hai este đơn chức (tạo bởi hai axit là đồng đẳng kế tiếp nhau) tác dụng hoàn toàn với 1,5 lít dung dịch NaOH 2,4M, thu được dung dịch A và một rượu bậc một B. Cô cạn dung dịch A thu được 211,2 gam chất rắn khan. Oxi hoá B bằng O 2 (có xúc tác) thu được hỗn hợp X. Chia X thành ba phần bằng nhau. -Phần 1 cho tác dụng với Ag 2 O (dư) trong dung dịch amoniac thu được 21,6 gam Ag. -Phần hai cho tác dụng với NaHCO 3 dư, thu được 4,48 lít khí (ở đktc). -Phần ba cho tác dụng với Na (vừa đủ) thu được 8,96 lít khí (đktc) và hỗn hợp Y. Cho Y bay hơi thì còn lại 48,8 gam chất rắn. Xác định công thức cấu tạo và tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi este trong hỗn hợp ban đầu. Câu 4: Xác định các hợp chất hoá học ứng với các chữ cái A, B, C, D và viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: Câu 5: Hỗn hợp X ở dạng bột gồm Al và một oxit của sắt. Chia X làm ba phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 dư, thu được 4,032 lít khí (đktc). Phần 2 và phần 3 đem đun nóng ở nhiệt độ cao để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (giả sử chỉ xảy ra phản ứng Al khử sắt oxit thành sắt). Sản phẩm thu được sau phản ứng ở phần 2 đem hoà tan trong dung dịch NaOH (dư), thu được chất rắn Y và không có khí bay ra. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO 3 1M thì cần 240 ml dung dịch AgNO 3 , sau phản ứng thu được 35,52 gam chất rắn và dung dịch chỉ có Fe(NO 3 ) 2 . Sản phẩm thu được ở phần 3 sau khi nung được cho vào bình chứa 2 lít dung dịch H 2 SO 4 0,19M, thu được dung dịch Z và một phần Fe không tan. 1- Xác định công thức của oxit sắt trong X và tính khối lượng các chất sau phản ứng nhiệt nhôm ở mỗi phần. 2- Tính nồng độ mol/lít của các chất trong dung dịch Z và khối lượng Fe không tan. (Coi thể tích chất rắn không đáng kể, thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình phản ứng, các phản ứng xảy ra hoàn toàn) Câu 6: Hỗn hợp B gồm hai kim loại Cu và Al. Hoà tan hoàn toàn 4,82 gam hỗn hợp B vào 40 ml dung dịch D gồm H 2 SO 4 15M và HNO 3 1M, đun nóng, thu được dung dịch B 1 và 2,688 lít hỗn hợp khí E (đktc) gồm NO và một chất khí X không màu. Hỗn hợp khí E có tỉ khối so với hiđro bằng 26,34. 1- Tính khối lượng mỗi kim loại trong 4,82 gam hỗn hợp B ban đầu. 2- Tính khối lượng mỗi muối trong dung dịch B 1 . Câu 7: Có cân bằng 2SO 2 + O 2  2SO 3 H < 0 Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào (thuận hay nghịch) khi: A CH 3 COOH B C D a) Tăng nhiệt độ b) Giảm thể tích của bình chứa c) Cho thêm khí He vào bình chứa Câu 7 : 1) Đốt cháy 3,2g sunfua kim loại M 2 S (kim loại M trong hợp chất thể hiện số oxi hoá +1, +2) trong oxi dư. Sản phẩm rắn thu được đem hoà tan trong một lượng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 39,2% nhận được dung dịch muối có nồng độ 48,5%. Đem làm lạnh dung dịch này thấy tách ra 2,5g tinh thể, khi đó nồng độ muối giảm còn 44,9%. Tìm công thức tinh thể muối tách ra. 2) Trộn 3 oxit kim loại là FeO, CuO, MO (M là kim loại chưa biết có chỉ số oxi hoá +2 trong hợp chất) theo tỉ lệ 5:3:1 được hỗn hợp A. Dẫn một luồng khí H 2 dư đi qua 11,52g A nung nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp B. Để hoà tan hết B BÀI TẬP TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 4 1:So sánh các tổng của các số bên dưới: 10 + 32 + 54 + 76 + 98 54 + 90 + 36 + 12 + 78 74 + 18 + 92 + 30 + 56 2:Tính tổng của các số: 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13 +… + 233 3:Trung bình cộng của hai số là 13. Nếu xét thêm một số thứ ba nữa thì trung bình cộng của cả ba số là 11. Tìm số thứ ba? 4:Nguyên Phong có 20 bút vẽ màu. Vĩnh Khuê có số bút vẽ màu bằng một nửa số bút vẽ màu của Nguyên Phong. Phương có số bút vẽ màu nhiều hơn trung bình cộng của cả ba bạn là 6 bút vẽ màu. Hỏi Phương có bao nhiêu bút vẽ màu? 5:Phong nuôi ba con vật là Gà Ác, Vịt Xiêm, Ngan Trắng. Khối lượng của hai con Gà Ác và Vịt Xiêm nặng tất cả là 5 kg. Hai con Gà Ác và Ngan Trắng nặng tất cả là 9 kg. Hai con Ngan Trắng và Vịt Xiêm nặng tất cả là 10 kg. Hỏi trung bình mỗi con vật nặng bao nhiêu kg? 6:Bạn Phong đã được kiểm tra một số bài, bạn Phong tính rằng. Nếu mình được thêm ba điểm nữa thì điểm trung bình của các bài sẽ là 8 điểm, nhưng được thêm hai điểm 9 nữa thì điểm trung bình của các bài sẽ là 15/2 thôi. Hỏi Phong đã được kiểm tra mấy bài? 7:Trung bình cộng của ba số là 50. Tìm số thứ ba biết rằng nó bằng trung bình cộng của hai số đầu? 8:Tìm sáu số chẵn liên tiếp biết tổng của chúng là 90. 9:Tìm trung bình cộng của tất cả các số có hai chữ số, mà chia hết cho 4? 10:Trung bình cộng số tuổi của hai anh em ít hơn tuổi anh là 4 tuổi. Hỏi anh hơn em mấy tuổi? 11:Lớp 4A có 40 học sinh, lớp 4B có 36 học sinh. Lóp 4C có số học sinh ít hơn trunh bình cộng số học sinh của cả ba lớp là hai bạn. Tính số học sinh lớp 4B. 12:Hai lớp 3A và 3B có tất cả 37 học sinh. Hai lớp 3B và 3B có tất cả là 83 học sinh. Hai lớp 3C vàg 3A có tất cả là 86 học sinh. Tính trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? Số học sinh của mỗi lớp là bao nhiêu học sinh? 13:Lớp bốn có 4 tổ học sinh được phân công làm vệ sân trường. Nếu chỉ có tổ 1, tổ 2, tổ 3 cùng làm thì sau 12 phút sẽ xong. Nếu chỉ có tổ 2, tổ 3, tổ 4 cùng làm thì sau 15 phút sẽ song. Nếu chỉ có tổ 1, tổ 2, tổ 4 cùng làm thì sau 20 phút sẽ song. Hỏi: a) Cả 4 tổ cùng làm trong 1 phút thì được mấy phần sân trường? b) Cả 4 tổ cùng làm trong bao lâu thì dọn xong sân trường? 14:Sau khi đã được kiểm tra số bài và tính song điểm trung bình, Diệu Hương tiếc rẻ nói. Nếu mình được thêm một điểm 9 nữa thì điểm trung bình sẽ là 8 điểm.Nhưng nếu được thêm một điểm 10 nữa thì điểm trung bình sẽ là 8,2 điểm. Hỏi điểm trung bình thực sự của Hương là bao nhiêu? 15:Tính giá trị của a: a) ( a : 10 ) + 37 = 60 b) 25 * a – 15 * a = 72 c) 138 – ( a * 5 ) = 38 d) ( a * 9 ) : 52 = 18 e) 52 * a + 48 * a = 100 g) 623 * a – 123 * a = 1 000 h) a * 16 + 84 * a = 700 i) 236 * a – a * 36 = 2 000 k) 216 : a + 34 : a = 10 l) 2 125 : a – 125 : a = 100 16:Tính giá trị của y a) 216 * y + y + 784 = 8 000 c) y * 46 – 36 * y = 1 230 b) y * 62 – y * 52 = 420 17:Người ta viết dãy 101 số tự nhiên gồm 4 chữ số đều có tận cùng là 1. Hỏi số hạng cuối cùng là số nào? 18:Người ta viết các số tự nhiên liên tiếp từ 1945. Hỏi số hạng thứ 2001 của dãy số là số nào. 19:Người ta viết 200 số lẻ liên tiếp đầu tiên. Hỏi số hạng cuối cùng của dãy số là số nào? 20:Tìm hai số chẵn liên tiếp có tổng bằng số chẵn lớn nhất có hai chữ số. 21:Tìm hai số lẻ liên tiếp cố tổng bằng số chẵn bé nhất có ba chữ số. 22:Tìm hai số chẵn có tổng là 3976? Biết rằng giữa chúng còn có 5 số chẵn nữa. 23:Tìm hai số chẵn có tổng là 1994, biết rằng giữa chúng còn có 3 số lẻ nữa. 24:Tìm hai số có tổng là 1993, biết rằng số lớn hơn số bé bằng hiệu số giữa số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số với số chẵn lớn nhất có ba chữ số. 25:Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 200. Số trừ lớn hơn hiệu 10 đơn vị Tìm số trừ và số bị trừ? BÀI TẬP TOÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 5 1: Phong có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Phong có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Phong có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh ? 2: Cho tổng : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + + 49 + 50. Liệu có thể liên tục thay hai số bất kì bằng hiệu của chúng cho tới khi được kết quả là 0 hay không? 3: Bác Hà có hai tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng của mỗi tấm kính bằng 1/2 chiều dài của nó và chiều dài của tấm kính nhỏ đúng bằng chiều rộng của tấm kính to. Bác ghép hai tấm kính sát vào nhau và đặt lên bàn có diện tích 90 dm2 thì vừa khít. Hãy tính kích thước của mỗi tấm kính đó. 4: Cho 7 phân số: Thăng chọn được hai phân số mà tổng có giá trị lớn nhất. Long chọn hai phân số mà tổng có giá trị nhỏ nhất. Tính tổng 4 số mà Thăng và Long đã chọn. 5: Tìm các chữ số a và b thỏa mãn : 6: Viết liên tiếp các số từ trái sang phải theo cách sau: Số đầu tiên là 1, số thứ hai là 2, số thứ ba là chữ số tận cùng của tổng số thứ nhất và số thứ hai, số thứ tư là chữ số tận cùng của tổng số thứ hai và số thứ ba. Cứ tiếp tục như thế ta được dãy các số như sau: 1235831459437 Trong dãy trên có xuất hiện số 2005 hay không ? 7: Có 5 đội tham gia dự thi toán đồng đội. Tổng số điểm của cả 5 đội là 144 điểm và thật thú vị là cả 5 đội đều đạt một trong ba giải: nhất (30 điểm) ; nhì (29 điểm) ; ba (28 điểm). Chứng minh số đội đạt giải ba hơn số đội đạt giải nhất đúng một đội. 8: Viết liên tiếp các số từ trái sang phải theo cách sau: Số đầu tiên là 1, số thứ hai là 2, số thứ ba là chữ số tận cùng của tổng số thứ nhất và số thứ hai, số thứ tư là chữ số tận cùng của tổng số thứ hai và số thứ ba. Cứ tiếp tục như thế ta được dãy các số như sau: 1235831459437 Trong dãy trên có xuất hiện số 2005 hay không ? 9: Cho (1), (2), (3), (4) là các hình thang vuông có kích thước bằng nhau. Biết rằng PQ = 4 cm. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD. 10: Tích sau đây có tận cùng bằng chữ số nào? 11: Một người mang cam đi đổi lấy táo và lê. Cứ 9 quả cam thì đổi được 2 quả táo và 1 quả lê, 5 quả táo thì đổi được 2 quả lê. Nếu người đó đổi hết số cam mang đi thì được 17 quả táo và 13 quả lê. Hỏi người đó mang đi bao nhiêu quả cam? 12: Tìm một số tự nhiên sao cho khi lấy 1/3 số đó chia cho 1/17 số đó thì có dư là 100. 13: Tuổi của con hiện nay bằng 1/2 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Bốn năm trước, tuổi con bằng 1/3 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Hỏi khi tuổi con bằng 1/4 hiệu tuổi của bố và tuổi của con thì tuổi của mỗi người là bao nhiêu? 14: Hoa có một sợi dây dài 16 mét. Bây giờ Hoa cần cắt đoạn dây đó để có đoạn dây dài 10 mét mà trong tay Hoa chỉ có một cái kéo. Các bạn có biết Hoa cắt thế nào không? 15: Một thửa ruộng hình chữ nhật được chia thành 2 mảnh, một mảnh nhỏ trồng rau và mảnh còn lại trồng ngô (hình vẽ). Diện tích của mảnh trồng ngô gấp 6 lần diện tích của mảnh trồng rau. Chu vi mảnh trồng ngô gấp 4 lần chu vi mảnh trồng rau. Tính diện tích thửa ruộng ban đầu, biết chiều rộng của nó là 5 mét. 16: Tôi đi bộ từ trường về nhà với vận tốc 5 km/giờ. Về đến nhà lập tức tôi đạp xe đến bưu điện với vận tốc 15 km/giờ. Biết rằng quãng đường từ nhà tới trường ngắn hơn quãng đường từ nhà đến bưu điện 3 km. Tổng thời gian tôi đi từ trường về nhà và từ nhà đến bưu điện là 1 giờ 32 phút. Bạn hãy tính quãng đường từ nhà tôi đến trường. 17: Cho phân số: a) Có thể xóa đi trong tử số và mẫu số những số nào mà giá trị của phân số vẫn không thay đổi không? b) Nếu ta thêm số 2004 vào mẫu số thì phải thêm số tự nhiên nào vào tử số để phân số không đổi? 18: Người ta lấy tích các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 30 để chia cho 1000000. Bạn hãy cho biết: 1) Phép chia có dư không? 2) Thương là một số tự nhiên có chữ số tận cùng là bao nhiêu? 19: Ba bạn Toán, Tuổi và Thơ có một số vở. Nếu lấy 40% số vở của Toán chia Đề tài nghiên cứu khoa học MỤC LỤC Lý Thị Thanh Trúc Phần I : Những vấn đề chung I Lí chọn đề tài II ĐốI tượng phạm vi nghiên cứu III Mục tiêu nghiên cứu IV Nhiệm vụ nghiên cứu V Phương pháp nghiên cứu VI Giả thiết khoa học VII Cơ sở thờI gian nghiên cứu Phần II : Kết nghiên cứu Chương I :Cơ sở lí luận biện pháp gây hứng thú học tập môn tiếng Anh cho học sinh I Khái niệm II Vai trò môn tiếng Anh chương trình đào tạo III Bản chất trình dạy học môn tiếng Anh IV Vai trò hứng thú đốI vớI việc học môn tiếng Anh V Các biện pháp gây hứng thú học tập cho học sinh giảng dạy môn tiếng Anh Chương II : Thực trạng hứng thú học tập môn tiếng Anh khốI 10 trường trung học phổ thông Trần Văn Thành I Vài nét tình hình trường THPT Trần Văn Thành 1.Vài nét tình hình kinh tế xã hộI địa phương Tình hình trường THPT Trần Văn Thành II Thực trạng biện pháp gây hứng thú học tập môn tiếng Anh giáo viên trường THPT Trần Văn Thành III Mức độ hứng thú học tạâp môn tiếng Anh học sinh khốI 10 trường tHPT Trần Văn Thành IV Kết học tập môn tiếng Anh học sinh khốI 10 trường THPT Trần Văn Thành V Đánh giá chung Phần III : Kết luận đề xuất ý kiến cảI tiến biện pháp gây hứng thú học tập môn tiếng Anh cho học sinh I Kết luận II Những ý kiến đề xuất cảI tiến biện pháp gây hứng thú học tập môn tiếng Anh cho học sinh Phụ lục Phụ lục Tài liệu tham khảo Đề tài nghiên cứu khoa học Lý Thị Thanh Trúc Phần một: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Cùng với xu hội nhập toàn cầu giao lưu văn hoá nước nay, gia tăng nhu cầu học ngoại ngữ điều tránh khỏi Được xem ngôn ngữ chung giới, từ lâu tiếng Anh trở nên vô phổ biến ngôn ngữ thứ hai nhiều quốc gia giới nói chung, Việt Nam nói riêng Do đó, khẳng định việc dạy học môn tiếng Anh chiếm vị trí quan trọng công tác giáo dục đào tạo nước ta Chính ý thức tầm quan trọng với tác động to lớn tiếng Anh phát triển to lớn xã hội, Nhà nước Ngành Giáo Dục đề sách khuyến khích học tập, phổ biến chương trình dạy tiếng Anh đến bậc học gần bậc tiểu học Việc phổ cập tiếng Anh trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông ngày phát sinh đòi hỏi ngày cao không trình độ mà phương pháp giảng dạy giáo viên Vì nhiệm vụ cấp thiết đặt làm nâng cao chất lượng đào tạo bên cạnh việc thúc đẩy hứng thú, khơi gợi niềm say mê học tập tiếng Anh nơi học sinh Và nói, vấn đề đã, không ngừng thu hút quan tâm nhiều giáo viên có tâm huyết nghề Đầu học kỳ II năm học 2002-2003, theo phân công thực tập nhà trường, giao nhiệm vụ chủ nhiệm giảng dạy khối lớp 10 trường Trung học phổ thông Trần Văn Thành Qua trình quan sát giảng dạy, nhận thấy bên cạnh phần lớn học sinh nhiệt tình say mê học tiếng Anh, có học sinh xem thường không thích học môn Điều dẫn đến kết môn lẫn kết học tập toàn diện em không khả quan Với vai trò giáo viên giảng dạy môn, băn khoăn cảm thấy có trách nhiệm phải suy nghĩ biện pháp để giúp em thay đổi thái độ học tập, có nhìn đắn hứng thú việc học tiếng Anh Ngoài ra, trang bị kiến thức tâm lý học, giáo dục học, phương pháp giảng dạy môn, muốn vận dụng tiếp thu trường sư phạm để giúp đỡ học sinh chưa học tốt môn tiếng Anh, tăng hứng thú học tập em qua rút học kinh nghiệm cho thân nhằm góp phần thiết thực nâng cao chất lượng Đề tài nghiên cứu khoa học dạy học Lý Thị Thanh Trúc Với lý trên, chọn đề tài: “Tìm hiểu biện pháp gây hứng thú học tập môn tiếng Anh học sinh khối lớp 10 trường trung học phổ thông Trần Văn Thành” II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp gây hứng thú học tiếng Anh học sinh Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu biện pháp gây hứng thú học tập môn tiếng Anh học sinh khối 10 trường THPT Trần Văn Thành huyện Châu Phú Không sâu vào nghiên cứu chế tâm lý Đề tài nghiên cứu thực trạng diễn năm học 2003-2004 III MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Hiểu thực trạng biện pháp gây hứng thú học tập môn tiếng Anh học sinh để từ có biện pháp làm cho học sinh thích thú học tập môn IV NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu lý luận học tập, phương pháp dạy học môn tiếng Anh trường trung học phổ thông Khảo sát thực trạng hứng thú kết học tập môn ... _ The police haven’t found the murderer yet → _ 10 They were carrying the injured player off the field at that time → ... A was cleaning B has just been cleaned C will be cleaned D is cleaning We ………… each other for 10 years A know B knew C have known D had known Our twenty houses when the fire engine ... coconut trees ? A be planted B planted C plant D be planting -6- Trường em http://truongem.com 10 Before Jane won the lottery, she any kind of contest A hasn’t entered B doesn’t enter C
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap tieng anh luyen hoc sinh gioi lop 10,

Hình ảnh liên quan

CHUYÊN ĐỀ: PASSIVE VOICE    (THỂ BỊĐỘNG)  - bai tap tieng anh luyen hoc sinh gioi lop 10
CHUYÊN ĐỀ: PASSIVE VOICE (THỂ BỊĐỘNG) Xem tại trang 1 của tài liệu.
II. Thay đổi hình thức động từ cụ thể trong từng thì: - bai tap tieng anh luyen hoc sinh gioi lop 10

hay.

đổi hình thức động từ cụ thể trong từng thì: Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan