0

de thi thu dai lan 3 mon hoa

3 90 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:46

TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 --------------- ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2, NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN THI: HÓA HỌC 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) Đề thi gồm có 04 trang (GV NH 2 ) ĐỀ SỐ: 157 Họ tên thí sinh: SBD: Cho biết khối lượng nguyên tử của các nguyên tố : H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137; Be = 9. (Thớ sinh ko dựng tài liệu, kể cả bảng Tuần hoàn) Câu 1: Cho các chất sau: glucozơ, glixerol, fructozơ, mantozơ, C 2 H 5 OH, HCOOH, C 2 H 2 , HCOOCH 3 , phenol, C 6 H 5 CHO, axit oxalic, axit picric. Số chất cú phản ứng trỏng bạc là: A. 6 B. 7 C. 8 D. 5 Câu 2: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: K 2 O và Al 2 O 3 ; Cu và Fe 2 (SO 4 ) 3 ; CaCl 2 và Na 2 CO 3 ; Ca và KHCO 3 . Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là A. 2 B. 3 C. 4 D. 1 Câu 3: Khi nhiệt phân hoàn toàn từng muối X, Y đều tạo ra số mol khí nhỏ hơn số mol muối tương ứng. Đốt một lượng nhỏ tinh thể Y trên đèn khí không màu, thấy ngọn lửa có màu tím. Hai muối X, Y lần lượt là A. CaCO 3 , KNO 3 . B. Cu(NO 3 ) 2 , KNO 3 . C. KMnO 4 , KNO 3 . D. KNO 3 , NaNO 3 . Câu 4: Thứ tự tăng dần tính axit của các axit halogen hiđric (HX) là A. HI < HBr < HCl < HF. B. HF < HCl < HBr < HI. C. HBr < HI < HCl < HF. D. HCl < HBr < HI < HF. Câu 5: Hũa tan một oxit kim loại húa trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch H 2 SO 4 24,5% thu được dung dịch A có nồng độ 33,33%. Xác định ôxit trên? A. CuO B. MgO C. CaO D. ZnO 1 1 Câu 6: Khi cho 356kg chất béo trung tính, phản ứng vừa đủ với 240kg dung dịch NaOH 20%, giả sử phản ứng hoàn toàn. Khối lượng (kg) xà pḥng72% thu được là: A. 559,2 B. 510 C. 376,2 D. 367,2 Câu 7: Hai chất X và Y cú cựng cụng thức phõn tử C 2 H 4 O 2 . Chất X phản ứng được với kim loại Na và tham gia phản ứng tráng bạc. Chất Y phản ứng được với kim loại Na và hoà tan được CaCO 3 . Công thức của X, Y lần lượt là: A. HCOOCH 3 , HOCH 2 CHO. B. CH 3 COOH, HOCH 2 CHO. C. HOCH 2 CHO, CH 3 COOH. D. HCOOCH 3 , CH 3 COOH. Câu 8: Cho dóy cỏc hợp chất thơm: p-HO-CH 2 -C 6 H 4 -OH, m-HO-C 6 H 4 -CH 2 OH, p-HO-C 6 H 4 - COOC 2 H 5 , p-HO-C 6 H 4 -COOH, p-HCOO-C 6 H 4 -OH, p-CH 3 O-C 6 H 4 -OH. Cú bao nhiờu chất trong dóy thỏa món đồng thời 2 điều kiện sau? (a) Chỉ tỏc dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H 2 bằng số mol chất phản ứng. A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 9: Cho cỏc dung dịch: HCl(X 1 ); KNO 3 (X 2) ; HCl +KNO 3 (X 3 ); Fe 2 (SO 4 ) 3 (X 4 ). Dung dịch nào có thể hoà tan được bột Cu? A. X 1 , X 2 , X 3 , X 4 B. X 3 , X 2 C. X 1 , X 4 , X 2 D. X 3 , X 4 Câu 10: Cho 5,9 gam amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 9,55 gam muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với cụng thức phõn tử của X là A. 2 B. 4 C. 8 D. 11 Câu 11: Cho cỏc chất sau: CH 3 CH 2 OH (1); CH 3 COOH (2); HCOOC 2 H 5 (3). Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là A. (2);(1);(3). B. (3);(1);(2). C. (1);(2);(3). D. (2);(3);(1). Câu 12: P/biệt ba chất lỏng riờng biệt là phenol, dd CH 3 COOH, dd CH 2 =CH-COOH bằng một thuốc thử riờng biệt là: A. dd AgNO 3 /NH 3 . B. Dung dịch quỳ tím. C. nước brom. D. dd Na 2 CO 3 . Câu 13: Phõn tử oxit R 2 O có tổng số 66 hạt p, n, e trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. ERROR: stackunderflow OFFENDING COMMAND: ~ STACK: Nguồn: Diemthi.24h.com.vn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2013 MÔN HÓA Thời gian làm bài: 90 phút – Ngày thi: ./ ./ 1. Để tác dụng hết với 100 gam lipit có chỉ số axit bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là A. 108,107 gam. B. 103,178 gam. C.108,265 gam. D. 110,324 gam. 2. Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp 2 muối CuSO 4 và NaCl bằng điện cực trơ đến khi nước bị điện phân ở cả 2 điện cực thì dừng lại. Dung dịch thu được sau điện phân hòa tan vừa đủ 1,6 gam CuO và anot của bình điện phân có 448 ml khí bay ra (đktc). Giá trị của m là A. 5,97 gam. B. 7,14 gam. C. 4,95 gam. D. 3,875 gam. 3. Hợp chất X là chất khí ở điều kiện thường. X làm xanh qỳi tím tẩm ướt. Hãy cho biết X có thể là chất nào trong số các chất sau: NH 3 (I); CH 3 NH 2 (II); (CH 3 ) 2 NH (III); (CH 3 ) 3 N (IV); CH 3 CH 2 NH 2 (V)? A. (I). B.(I); (II); (V). C. (I); (II); (III); (IV). D. (I); (II); (III); (IV); (V). 4. Cho các chất benzen (X), toluen (Y),nitrobenzen (Z), phenol (T) phản ứng với brom thì khả năng phản ứng xảy ra dễ dần theo trình tự nào sau đây? A. Z, X, Y, T. B. T, Z, X, Y. C. Z, T, X, Y. D. Y, Z, T, X. 5. Cho 1,68 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào cốc chứa 100ml dung dịch HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn thu được 3,455 gam chất rắn khan. Nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng là A. 0,25M. B. 0,27M. C. 0,36M. D. 0,5M. 6. Hãy cho biết những phát biểu nào sau đây đúng? (1) Phenol có khả năng thế vào vòng (với HNO 3 , Br 2 ) dễ hơn nhiều so với benzen, phản ứng xảy ra đôi khi cần xúc tác hay đun nóng. Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn (2) Phenol có tính axit nên còn được gọi là axit phenic.Tính axit của phenol mạnh hơn của rượu là do ảnh hưởng của của gốc phenyl đến nhóm –OH. (3) Tính axit của phenol yếu hơn H 2 CO 3 nên khi sục khí CO 2 dư vào dung dịch C 6 H 5 ONa sẽ thu được C 6 H 5 OH và Na 2 CO 3 . (4) Phenol trong nước cho môi trường axit, làm quỳ tím hóa đỏ. A. (1); (2) ; (3). B. (1); (2). C. (1); (2); (3); (4). D. (2); (3). 7. Phản ứng nào sau đây không dùng để chứng minh đặc điểm cấu tạo của phân tử glucozơ? A. Hòa tan Cu(OH) 2 để chứng minh phân tử có nhiều nhóm chức – OH. B. Phản ứng với CH 3 COOH theo tỉ lệ mol 1:5 để chứng minh phân tử có 5 nhóm – OH. C. tác dụng với Na để chứng minh phân tử có nhóm – OH. D. Phản ứng tráng gương để chứng minh phân tử có nhóm – CHO. 8.Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm những lượng bằng nhau về số mol của mantozơ và saccarozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 /NH 3 thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là A. 17,1 gam. B. 34,2 gam. C. 36,0 gam. D. 68,4 gam. 9. Hòa tan hoàn toàn 10,08 gam một oxit kim loại cần dùng vừa hết 42 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 3M và H 2 SO 4 1,5M. Oxit ban đầu có thể là A. FeO. B. MgO. C. CuO. D. Fe 2 O 3 . 10. Nung hỗn hợp A gồm x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí một thời gian, thu được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn B. Hòa tan hết hỗn hợp B bằng dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng, dư thu được 6,72 lít khí SO 2 (đktc). Giá trị của x là A. 0,4 mol. B. 0,5 mol. C. 0,6 mol. D. 0,7 mol. 11. Dung dịch A có chứa Ba 2+ (x mol);H + (0,2 mol); Cl - (0,1 mol) và NO 3 - (0,4 mol). Cho từ từ dung dịch K 2 CO 3 1M vào dung dịch A đén khi lượng kết lớn nhất thấy tiêu tốn V lít dung dịch K 2 CO 3 .Giá trị của V là Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn A. 150 ml. B. 400 ml. C. 200 ml. D. 250 ml. 12. Nung 316 gam KMnO 4 một Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 03  Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -   ĐỀ TỰ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 03 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1. Cho hỗn hợp kim loại Mg, Zn, Fe vào dung dịch chứa AgNO 3 và Cu(NO 3 ) 2. . Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X gồm 3 muối và chất rắn Y gồm ba kim loại. Ba muối trong X là A. Mg(NO 3 ) 2 , Zn(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 2 B. Mg(NO 3 ) 2 , Zn(NO 3 ) 2 , Cu(NO 3 ) 2 C. Mg(NO 3 ) 2 , Zn(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 D. Mg(NO 3 ) 2 , Fe(NO 3 ) 3 , AgNO 3 Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng? A. F, Cl có cộng hoá trị bằng 1, 3, 5 và 7. B. N, P có cộng hoá trị bằng 2 và 5. C. Br, I có cộng hoá trị bằng 1, 3, 5 và 7. D. O, S có cộng hoá trị bằng 2, 4 và 6. Câu 3. Trong số các loại phản ứng sau, loại nào luôn là phản ứng oxi hoá - khử? A. Phản ứng phân hủy. B. Phản ứng thế. C. Phản ứng hoá hợp. D. Phản ứng trung hoà. Câu 4. Cho phản ứng: CH 2 =CH 2 + KMnO 4 + H 2 O → HOCH 2 -CH 2 OH + MnO 2 + KOH Tổng các hệ số nguyên của các chất phản ứng khi cân bằng phương trình là A. 7. B. 14. C. 9. D. 16. Câu 5. Trong dung dịch CH 3 COOH có cân bằng sau: CH 3 COOH R CH 3 COO - + H + Nếu pha loãng dung dịch bằng nước, độ điện li α của CH 3 COOH sẽ biến đổi như thế nào? A. Không biến đổi. B. Tăng. C. Không xác định được. D. Giảm. Câu 6. Cho các dung dịch NaHCO 3 , NaOH và Na 2 CO 3 có cùng nồng độ mol. pH của chúng tăng theo thứ tự A. Na 2 CO 3 , NaOH, NaHCO 3 . B. Na 2 CO 3 , NaHCO 3 , NaOH. C. NaHCO 3 , Na 2 CO 3 , NaOH. D. NaOH, NaHCO 3 , Na 2 CO 3 . Câu 7. Dãy axit nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tính axit giảm dần? A. HF, HCl, HBr, HI B. HBr, HI, HF, HCl C. HCl, HBr, HI, HF D. HI, HBr, HCl, HF Câu 8. Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ chứa 40% P 2 O 5 . Hàm lượng % của canxi đihiđrophotphat trong phân bón này là A. 71,35%. B. 69,0%. C. 65,9%. D. 73,1%. Câu 9. Trong ăn mòn điện hoá học, xảy ra A. sự khử ở cực âm. B. sự oxi hoá ở cực dương. C. sự oxi hoá ở cực dương và sự khử ở cực âm. D. sự oxi hoá ở cực âm và sự khử ở cực dương. Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 03  Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -   Câu 10. Phương trình hoá học nào dưới đây không đúng? A. 2NaOH ⎯ ⎯⎯→ ®pnc 2Na + O 2 + H 2 B. Al 2 O 3 ⎯ ⎯⎯→ ®pnc 2Al + 3 2 O 2 C. 2NaCl ⎯ ⎯⎯→ ®pnc 2Na + Cl 2 D. CaCl 2 ⎯ ⎯⎯→ ®pnc Ca + Cl 2 Câu 11. Khi đốt muối natri và muối kali cho ngọn lửa có màu A. tím và xanh lam. B. hồng và đỏ thắm. C. vàng và tím. D. vàng và xanh. Câu 12. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là A. làm giảm nồng độ các ion Mg 2+ và Ca 2+ trong nước cứng. B. oxi hoá các ion Mg 2+ và Ca 2+ trong nước cứng. C. khử các ion Mg 2+ và Ca 2+ trong nước cứng. D. thay thế các ion Mg 2+ và Ca 2+ trong nước cứng bằng các ion khác. Câu 13. Để khử hoàn toàn 3,04 g hỗn hợp X gồm FeO, Fe 3 O 4 và Fe 2 O 3 cần 0,05 mol H 2 . Hoà tan hoàn toàn 3,04 g hỗn hợp X trong dung dịch H 2 SO 4 đặc thì thể tích khí SO 2 (sản phẩm khử duy nhất) thu được ở đktc là A. 448 ml. B. 224 ml. C. 336 ml. D. 112 ml. Câu 14. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 0,04 mol hỗn hợp X gồm FeO và Fe 2 O 3 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được hỗn hợp Y gồm bốn chất có khối lượng 4,784 g. Khí đi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH) 2 dư thu được 9,062 g kết tủa. Thành phần % về khối lượng của Fe 2 O 3 trong hỗn hợp X là A. 13,04%. B. 86,96%. C. 16,04%. D. 6,01%. Câu 15. Chia Sở GD-ĐT Bắc Ninh Trường THPT Tiên Du 1 Mã Đề 201 ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN 3 MÔN VẬT LÍ Thời gian : 180 Phút 1/ Một nguồn âm là nguồn điểm phát âm đẳng hướng trong không gian. Giả sử không có sự hấp thụ và phản xạ âm.Tại một điểm cách nguồn âm 10m thì mức cường độ âm là 80 dB. Tại điểm cách nguồn âm 1m thì mức cường độ âm là a 100 dB b 90 dB c 110 dB d 120 dB. 2/ Vạch quang phổ có tần số nhỏ nhất của dãy Laiman và Banme trong quang phổ Hiđrô là 2,46.10 15 Hz và 4,6.10 14 Hz. Tần số của vạch thứ hai của dãy Laiman a 7,06.10 15 Hz b 1,92.10 15 Hz c 2,14.10 15 Hz d 2,92.10 15 Hz 3/ Trong thí nghiệm của Young có khoảng cách giữa 2 khe S 1 S 2 là 1,5mm, khoảng cách từ 1 khe đến màn quan sát E là 3m. Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bứơc sóng λ 1 = 0,4µm (màu tím) và λ 2 = 0,6µm (màu vàng) thì thấy trên màn E xuất hiện một số vân sáng màu lục. Khoảng cách gần nhất giữa 2 vân màu lục là a  x = 2,4mm b  x = 1,2mm c  x = 1,8mm d  x = 0,6mm 4/ Tốc độ lan truyền của sóng điện từ . a Phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng b Phụ thuộc vào môi trường truyền sóng và không phụ thuộc tần số của sóng c Không phụ thuộc vào cả môi trường truyền sóng và tần số của sóng d Không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng nhưng phụ thuộc vào tần số của sóng 5/ Đoạn mạch RLC, trong đó C thay đổi được. Khi thay đổi C thì điện áp cực đại hai đầu C có biểu thức a U CMax = 2 2 L U R Z R  b U CMax = 2 2 2 L U R Z R  c U CMax = 2 2 . L U R R Z  d U CMax = L U Z R 6/ Đoạn mạch gồm điện trở thuần R=30Ω, cuộn dây thuần cảm L = 0,4 3  (H) và tụ điện có điện dung C= 3 10 4 3   (F) nối tiếp. Mắc đoạn mạch vào nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, tần số góc ω thay đổi được. Khi cho ω thay đổi từ 50Πrad/s đến 150Πrad/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch a tăng b giảm rồi sau đó tăng c tăng rồi sau đó giảm d giảm 7/ Công thoát của một kim loại dùng làm catốt của một tế bào quang điện là A 0 , giới hạn quang điện của kim loại này là λ 0 . Nếu chiếu bức xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,6λ 0 vào catốt của tế bào quang điện trên thì động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện là a 0 3 5 A b 0 5 3 A c 0 2 3 A d 0 3 2 A 8/ Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện. Biết điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha p/2 so với điện áp hai đầu mạch. Khi đó ta có biểu thức liên hệ giữa R với cảm kháng Z L và dung kháng Z C là a R 2 =Z C (Z L -Z C ) b R 2 =Z L (Z C -Z L ) cR 2 =Z L (ZL-Z C ) d R 2 =Z C (Z C -Z L ) 9/ Catôt của tế bào quang điện được chiếu sáng bằng bức xạ có bước sóng λ. Cường độ dòng qang điện bão hoà là 2mA và hiệu suất quang điện 0,5%. Số photon tới catôt trong mỗi giây là a 1,25.10 12 b 1,25.10 18 c 2,5.10 18 d 12,5.10 15 10/ Vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ A .Trong thời gian t=T/4 vật đi được quãng đường dài nhất là a 3A/2 b 2A c 3A d 2 A 11/ Trong chân không, ánh sáng đỏ có bước sóng 720nm, ánh sáng tím có bước sóng 400nm. Cho hai ánh sáng này truyền trong một môi trường trong suốt thì chiết suất tuyệt đối của môi trường đó đối với hai ánh sáng này lần lượt là 1,33 và 1,34. Tỉ số năng lượng của photon đỏ và năng lượng photon tím trong môi trường trên là a 9/5 b 5/9 c 133/134 d 2/3 12/ Một mạch dao động LC của máy thu vô tuyến cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng  .Để máy này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng 2  người ta ghép thêm 1 tụ nữa.Hỏi tụ ghép thêm phải ghép thế nào và có điện dung là bao nhiêu? a Ghép nối tiếp với tụ C và có điện dung 3C b Ghép song song với tụ C và có điện dung 3C c Ghép song song với tụ C và có điện dung C d Ghép nối tiếp với tụ C và có điện dung C 13/ Khi tăng hiệu điện thế giữa hai cực ống Rơn ghen thì a bước sóng ngắn nhất của tia Rơn ghen sẽ càng giảm b vận tốc tia Trang 1/9 - Mã đề thi 142 SỞ GD – ĐT QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT Đề thi có 06 trang ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 3 NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC; KHỐI A Thời gian làm bài: 90 phút Không kể thời gian phát đề Mã đề thi 142 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Cho m gam Zn vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO 3 và 0,15 mol Cu(NO 3 ) 2 , sau một thời gian thu được 26,9 gam kết tủa và dung dịch X chứa 2 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 5,6 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 6,25. B. 19,5. C. 18,25. D. 19,45. Câu 2: Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo là trieste của glixerol với axit cacboxylic có số chẵn nguyên tử C (khoảng từ 12 đến 24 cacbon), mạch không phân nhánh. (b) Lipit là chất béo. (c) Axit linoleic là axit có hai liên kết đôi C=C ở vị trí số 7 và số 9 trên mạch chính của phân tử. (d) Ở nhiệt độ phòng, triolein là chất lỏng. Số phát biểu đúng là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 3: Cho 2,3 gam Na vào 500 ml dung dịch BaCl 2 0,1M thu được dung dịch X. Cho dung dịch X vào V ml dung dịch Al 2 (SO 4 ) 3 0,1M; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 13,368 g kết tủa. Giá trị của V là A. 150. B. 80. C. 160. D. 300. Câu 4: Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là : Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được bao nhiêu tripeptit có chứa phenylalanin (Phe) ? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 5: X,Y là hai nguyên tố thuộc cùng nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp nhau (Z Y > Z X ). Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử X và Y là 48. Nhận xét nào sau đây là đúng? A. Đơn chất X vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. B. Đơn chất X khử được đơn chất Y tạo YX 2 . C. YX 3 là chất khí ở điều kiện thường. D. Ở điều kiện thường, Y  bền hơn Y  . Câu 6: Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Đề trung hòa m gam X cần dùng V lít dung dịch NaOH 2M. Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O 2 (đktc), thu được 4,84 gam CO 2 và 1,44 gam H 2 O. Giá trị của V là A. 90 ml. B. 60 ml. C. 45 ml. D. 30 ml. Câu 7: Đốt cháy hoàn toàn 20 gam cao su lưu hóa, sản phẩm cháy thu được làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 2 gam brom. Giả thiết rằng lưu huỳnh đã thay thế cho nguyên tử H ở cầu metylen trong mạch cao su, hỏi trung bình có bao nhiêu mắc xích isopren thì có một cầu đisunfua -S-S- ? A. 25. B. 46. C. 23. D. 27. DETHITHUDH.NET Trang 2/9 - Mã đề thi 142 Câu 8: Một hỗn hợp A gồm hai anđehit liên tiếp nhau trong cùng một dãy đồng đẳng. Oxi hóa m gam hỗn hợp A được hỗn hợp B gồm hai axit tương ứng. Tỉ khối hơi của B đối với A bằng 1,342. Phần trăm số mol của mỗi anđehit trong A là A. 80% và 20%. B. 75% và 25%. C. 66,67% và 33,33%. D. 50% và 50%. Câu 9: Cho các phương trình phản ứng sau: 2 2(dd) ( ) 2( ) 3( ) 2 2 3( ) 2 2 2 2 3 2 2 3 (dd) (dd) ( ) 2 ( ) ( ) 2 2 2 ( ) 2 2 2 2 ( ) ( ) ( ) aF dd dd dd dd a H S FeCl FeS HCl b NaHS CuCl CuS NaCl HCl c FeCl H S FeCl S HCl d FeCl HI FeCl I HCl e NaClO CO H O NaHCO HClO g NaClO SO H O NaHSO HClO h N HCl                             3( ) ( í, ô) 2 2 2 ( ) 2 r kh kh NaCl HF i CaCO HCl CaCl CO H O       Số phương trình phản ứng đúng là A. 6. B. 8. C. 5. D. 7. Câu 10: Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường) (a) Cho bột MnO 2 vào dung dịch HCl đặc; (b) Cho bột MnO 2 vào dung dịch H 2 O 2 ; (c) Cho KClO 3(r) vào dung dịch HCl đặc; (d) Cho NaCl (r) vào dung dịch H 2 SO 4 đặc. Số thí nghiệm có phản ứng xảy ra là A. 4. B. 2. C. 1. D. ... ERROR: stackunderflow OFFENDING COMMAND: ~ STACK:
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu dai lan 3 mon hoa,

Hình ảnh liên quan

Câu 2: Cation X”” có cầu hình e lớp ngoải cùng là 3s3p”. Xác định vị trí của X trong bảng tuẳn hoàn ? A, Chu kỳ 4, nhám LLA B, Chu kỳ 3, nhóm VIHHA - de thi thu dai lan 3 mon hoa

u.

2: Cation X”” có cầu hình e lớp ngoải cùng là 3s3p”. Xác định vị trí của X trong bảng tuẳn hoàn ? A, Chu kỳ 4, nhám LLA B, Chu kỳ 3, nhóm VIHHA Xem tại trang 1 của tài liệu.