0

Cty Cổ Phần Sadico Cần Thơ

35 81 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 14:03

Kiểm toán BCTC Công ty Cổ Phần Sadico Cần ThơChương 1 HIỂU BIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH1.1 Qui mô hoạt động kinh doanhCông ty cổ phần Sadico Cần Thơ với tên gọi đầy đủ là Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5703000320 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Cần thơ cấp ngày 27/06/2007.Địa chỉ công ty là: 366E Cách Mạng Tháng Tám, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.Điện thoại : 071. 815108 - 884919 fax: 071. 821141Email : sadicocantho@hcm.vnn.vnWebsite : www.sadicocantho.com.vnTiền thân của Công ty Sadico Cần Thơ là trạm nghiền vôi canh nông của tư nhân ở Vĩnh Trinh, Thốt Nốt. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng trạm ngưng hoạt động. Đến năm 1986, UBND Tỉnh điều từ sở nông nghiệp sang sở nhà đất để cải tạo thành trạm nghiền xi măng với trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu và vốn cố định chỉ vài chục đồng.Đến năm 2008 công ty chính thức cổ phần hóa với tổng số vốn điều lệ và vốn cổ phần đến 100 tỷ đồng.1.2 Hoạt động kinh doanhHình thức sở hữu vốn : Vốn Cổ phần.Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất xi măng, các sản phẩm từ xi măng và vỏ bao đựng xi măng, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác, đầu tư kinh doanh bất động sản.Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất bao bì đựng xi măng.1.3 Thông tin kế toán- Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006, thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 và thông tư số 21/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính. - chuẩn mực kế toán : áp dụng chuẩn mực kế toán việt nam- Hình thức sổ kế toán áp dụng : nhật ký chung- Niên độ kế toán: năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/01/2008 và kết thúc vào ngày 31/12/2008)GVHD: Trương Thị Thúy Hằng 1 SVTH: Nhóm 5Kiểm toán BCTC Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ•Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, tiền gửi không kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có thời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng.Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác qua đồng Việt Nam sử dụng trong kế toán: Tiền để lập báo cáo tài chính là đồng Việt Nam, các nghiệp vụ phát sinh có thu bằng ngoại tệ khác được quy đổi thành đồng Việt nam theo tỷ giá thực tế của Ngân hàng đang giao dịch tại thời điểm phát sinh.•Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: ghi nhận theo giá gốc.- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền.- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên.- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: áp dụng theo chuẩn mực kế toán số 02 – “hàng tồn kho” của bộ tài chính ban hành•Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao tài sản cố định :Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình: tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Nguyên giá bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua hoặc xây dựng tài sản cố định.Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình: tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản qua suốt thời gian hữu dụng ước tính.•Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thuDoanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh khi phần lớn những rủi ro và lợi ích và quyền sở hữu hang hoá đã được chuyển giao cho người mua.Doanh thu cung cấp dịch vụ: Được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi dịch vụ đã được cung cấp.Doanh thu hoạt động tài chính: Được ghi Kiểm toán BCTC Công ty Cổ Phần Sadico Cần ThơChương 1 HIỂU BIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH1.1 Qui mô hoạt động kinh doanhCông ty cổ phần Sadico Cần Thơ với tên gọi đầy đủ là Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5703000320 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Cần thơ cấp ngày 27/06/2007.Địa chỉ công ty là: 366E Cách Mạng Tháng Tám, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.Điện thoại : 071. 815108 - 884919 fax: 071. 821141Email : sadicocantho@hcm.vnn.vnWebsite : www.sadicocantho.com.vnTiền thân của Công ty Sadico Cần Thơ là trạm nghiền vôi canh nông của tư nhân ở Vĩnh Trinh, Thốt Nốt. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng trạm ngưng hoạt động. Đến năm 1986, UBND Tỉnh điều từ sở nông nghiệp sang sở nhà đất để cải tạo thành trạm nghiền xi măng với trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu và vốn cố định chỉ vài chục đồng.Đến năm 2008 công ty chính thức cổ phần hóa với tổng số vốn điều lệ và vốn cổ phần đến 100 tỷ đồng.1.2 Hoạt động kinh doanhHình thức sở hữu vốn : Vốn Cổ phần.Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất xi măng, các sản phẩm từ xi măng và vỏ bao đựng xi măng, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác, đầu tư kinh doanh bất động sản.Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất bao bì đựng xi măng.1.3 Thông tin kế toán- Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006, thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 và thông tư số 21/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính. - chuẩn mực kế toán : áp dụng chuẩn mực kế toán việt nam- Hình thức sổ kế toán áp dụng : nhật ký chung- Niên độ kế toán: năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/01/2008 và kết thúc vào ngày 31/12/2008)GVHD: Trương Thị Thúy Hằng 1 SVTH: Nhóm 5Kiểm toán BCTC Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ•Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, tiền gửi không kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có thời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng.Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác qua đồng Việt Nam sử dụng trong kế toán: Tiền để lập báo cáo tài chính là đồng Việt Nam, các nghiệp vụ phát sinh có thu bằng ngoại tệ khác được quy đổi thành đồng Việt nam theo tỷ giá thực tế của Ngân hàng đang giao dịch tại thời điểm phát sinh.•Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: ghi nhận theo giá gốc.- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền.- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên.- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: áp dụng theo chuẩn mực kế toán số 02 – “hàng tồn kho” của bộ tài chính ban hành•Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao tài sản cố định :Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình: tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Nguyên giá bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua hoặc xây dựng tài sản cố định.Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình: tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản qua suốt thời gian hữu dụng ước tính.•Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thuDoanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh khi phần lớn những rủi ro và lợi ích và quyền sở hữu hang hoá đã được chuyển giao cho người mua.Doanh Kiểm toán BCTC Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP "Kiểm toán BCTC Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ" Chương 1 GVHD: Trương Thị Thúy Hằng 1 SVTH: Nhóm 5 Kiểm toán BCTC Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ HIỂU BIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1 Qui mô hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ với tên gọi đầy đủ là Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5703000320 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Cần thơ cấp ngày 27/06/2007. Địa chỉ công ty là: 366E Cách Mạng Tháng Tám, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Điện thoại : 071. 815108 - 884919 fax: 071. 821141 Email : sadicocantho@hcm.vnn.vn Website : www.sadicocantho.com.vn Tiền thân của Công ty Sadico Cần Thơ là trạm nghiền vôi canh nông của tư nhân ở Vĩnh Trinh, Thốt Nốt. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng trạm ngưng hoạt động. Đến năm 1986, UBND Tỉnh điều từ sở nông nghiệp sang sở nhà đất để cải tạo thành trạm nghiền xi măng với trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu và vốn cố định chỉ vài chục đồng. Đến năm 2008 công ty chính thức cổ phần hóa với tổng số vốn điều lệ và vốn cổ phần đến 100 tỷ đồng. 1.2 Hoạt động kinh doanh Hình thức sở hữu vốn : Vốn Cổ phần. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất xi măng, các sản phẩm từ xi măng và vỏ bao đựng xi măng, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác, đầu tư kinh doanh bất động sản. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất bao bì đựng xi măng. 1.3 Thông tin kế toán - Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006, thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 và thông tư số 21/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính. - chuẩn mực kế toán : áp dụng chuẩn mực kế toán việt nam - Hình thức sổ kế toán áp dụng : nhật ký chung - Niên độ kế toán: năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/01/2008 và kết thúc vào ngày 31/12/2008) GVHD: Trương Thị Thúy Hằng 2 SVTH: Nhóm 5 Kiểm toán BCTC Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ •Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, tiền gửi không kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có thời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác qua đồng Việt Nam sử dụng trong kế toán: Tiền để lập báo cáo tài chính là đồng Việt Nam, các nghiệp vụ phát sinh có thu bằng ngoại tệ khác được quy đổi thành đồng Việt nam theo tỷ giá thực tế của Ngân hàng đang giao dịch tại thời điểm phát sinh. •Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: ghi nhận theo giá gốc. - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền. - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: áp dụng theo chuẩn mực kế toán số 02 – “hàng tồn kho” của bộ tài chính ban hành • Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao tài sản cố định : Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình: tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Nguyên giá bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua hoặc xây dựng tài sản cố định. Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình: tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản qua suốt thời gian hữu dụng ước tính. • Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh khi phần lớn những rủi ro và lợi ích và quyền sở hữu hang hoá đã được chuyển giao cho người mua. Doanh thu cung cấp dịch vụ: Được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi dịch vụ đã được cung cấp. Doanh thu hoạt động tài chính: Được ghi nhận khi được hưởng. • Nguyên tắc ghi nhận chi phí Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến hoạt động xây dựng và sản xuất bất kỳ tài sản đủ tiêu chuẩn để vốn hoá trong khoảng thời gian mà các tài sản này được hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Chi phí vay Page41 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ Chương 1 HIỂU BIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1 Qui mô hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ với tên gọi đầy đủ là Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Cần Thơ được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5703000320 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Cần thơ cấp ngày 27/06/2007. Địa chỉ công ty là: 366E Cách Mạng Tháng Tám, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ. Điện thoại : 071. 815108 - 884919 fax: 071. 821141 Email : sadicocantho@hcm.vnn.vn Website : www.sadicocantho.com.vn Tiền thân của Công ty Sadico Cần Thơ là trạm nghiền vôi canh nông của tư nhân ở Vĩnh Trinh, Thốt Nốt. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng trạm ngưng hoạt động. Đến năm 1986, UBND Tỉnh điều từ sở nông nghiệp sang sở nhà đất để cải tạo thành trạm nghiền xi măng với trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu và vốn cố định chỉ vài chục đồng. Đến năm 2008 công ty chính thức cổ phần hóa với tổng số vốn điều lệ và vốn cổ phần đến 100 tỷ đồng. 1.2 Hoạt động kinh doanh Hình thức sở hữu vốn : Vốn Cổ phần. Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất xi măng, các sản phẩm từ xi măng và vỏ bao đựng xi măng, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác, đầu tư kinh doanh bất động sản. Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất bao bì đựng xi măng. 1.3 Thông tin kế toán - Chế độ kế toán áp dụng : Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006, thông tư số 20/2006/TT- BTC ngày 20/3/2006 và thông tư số 21/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài Chính. - chuẩn mực kế toán : áp dụng chuẩn mực kế toán việt nam Phạm Thị Thảo Page41 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ - Hình thức sổ kế toán áp dụng : nhật ký chung - Niên độ kế toán: năm tài chính (bắt đầu từ ngày 01/01/2008 và kết thúc vào ngày 31/12/2008) •Nguyên tắc xác định các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, tiền gửi không kỳ hạn và các khoản đầu tư ngắn hạn khác có thời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác qua đồng Việt Nam sử dụng trong kế toán: Tiền để lập báo cáo tài chính là đồng Việt Nam, các nghiệp vụ phát sinh có thu bằng ngoại tệ khác được quy đổi thành đồng Việt nam theo tỷ giá thực tế của Ngân hàng đang giao dịch tại thời điểm phát sinh. •Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: ghi nhận theo giá gốc. - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: bình quân gia quyền. - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: phương pháp kê khai thường xuyên. - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: áp dụng theo chuẩn mực kế toán số 02 – “hàng tồn kho” của bộ tài chính ban hành • Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao tài sản cố định : Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình: tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ đi khấu hao lũy kế. Nguyên giá bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua hoặc xây dựng tài sản cố định. Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình: tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản qua suốt thời gian hữu dụng ước tính. • Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh khi phần lớn những rủi ro và lợi ích và quyền sở hữu hang hoá đã được chuyển giao cho người mua. Doanh thu cung cấp dịch vụ: Được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi dịch vụ đã được cung cấp. Phạm Thị Thảo Page41 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty Cổ Phần Sadico Cần Thơ Doanh thu hoạt động tài chính: Được ghi nhận khi được hưởng. • Nguyên tắc ghi nhận chi phí Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến hoạt động xây dựng và sản xuất bất kỳ tài sản đủ tiêu chuẩn để vốn hoá trong khoảng thời gian mà các tài sản này được hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Chi phí vay khác được ghi nhận trong báo cáo kết quả TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA SAU ĐẠI HỌC  ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SDG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn : PGS. TS. Nguyễn Đình Thọ Lớp : TCNH19D Sinh viên thực hiện : Nguyễn Phương Thảo - STT: 70 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP 1 1. Ngành nghề kinh doanh 1 2. Mặt hàng kinh doanh 2 3. Thị trường kinh doanh 2 II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 2 1. Môi trường kinh tế vĩ mô – PESTEL 2 a. Pháp lý 2 b. Khoa học, kỹ thuật 3 c. Kinh tế 4 d. Văn hóa- Xã Hội 4 2. Môi trường cạnh tranh ngành- Porter’s Five Force 5 a. Khách hàng 5 b. Nhà cung cấp 6 c. Sản phẩm thay thế 6 d. Đối thủ cạnh tranh 7 e. Đối thủ tiềm năng 7 III. PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP 7 1. Phân tích cơ cấu mặt hàng kinh doanh 7 2. Phân tích cơ cấu thị trường kinh doanh 8 3. Phân tích SWOT 8 a. Điểm mạnh 9 b. Điểm yếu 9 c. Cơ hội 9 d. Nguy cơ 10 IV. PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 11 V. PHÂN TÍCH ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU THEO PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU CỔ TỨC 13 1. Định giá cổ phiếu với r tính theo mô hình CAMP 13 2. Định giá cổ phiếu với r = g+Div1/P 14 3. Định giá cổ phiếu với r=Rf+Risk Premium 15 KẾT LUẬN 16 LỜI MỞ ĐẦU Với sự phát triển ngày càng đa dạng của các kênh đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán dần trở thành kênh đầu tư được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn. Để đạt được hiệu quả đầu tư cao, sự cần thiết của các phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay định giá cổ phiếu là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ thành công hay rủi ro của quyết định đầu tư. Với mục đích của môn học Phân tích và Quản trị đầu tư, nhằm đưa ra cái nhìn khái quát và cách định giá cổ phiếu, tôi đã lựa chọn đề tài “Phân tích và định giá cổ phiếu SDG – Sadico Cần Thơ” làm đề tài tiểu luận. 1 PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU SDG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP Mã chứng khoán: SDG tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phẩn Sadico Cần Thơ Địa chỉ: 366E, CMT 8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ Số điện thoại: 0710 3884354 – 0710 3821885 Thành Lập: Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần theo Quyết định số: 2895/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Cần Thơ v/v phê duyệt Phương án và chuyển Công Ty Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng TP. Cần Thơ (SADICO) thành ông ty cổ phần và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Cổ phiếu của Công ty được chính thức niêm yết và giao dịch vào ngày 22/12/2009 trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là SDG. Số lượng cổ phiếu niêm yết là 5.000.000 cổ phiếu. Ngày 08/10/2010, cổ phiếu niêm yết bổ sung của Công ty chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung là 1.499.997 cổ phiếu. 1. Ngành nghề kinh doanh - Sản xuất xi măng, các sản phẩm từ xi măng và vỏ bao đựng xi măng. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác. Đầu tư kinh doanh bất động sản. 2 - Tình hình hoạt động: hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty là sản suất bao bì đựng xi măng các loại. Đầu tư tài chính tại các công ty sản xuất xi măng như: Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, Công ty Cổ phần Bê Tông Phan Vũ Cần Thơ. 2. Mặt hàng kinh doanh Các sản phẩm của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất bao bì đựng xi măng: - Vỏ bao xi măng: Với nhiều dây chuyền sản xuất bao xi măng loại thiết bị chuyên dụng, có tính năng kỹ thuật chính xác, hiện đại nhất ở Việt Nam và một đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, sản phẩm bao xi măng Sadico Cần Thơ có
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Tài sản cố định hữu hình - Cty Cổ Phần Sadico Cần Thơ

i.

sản cố định hữu hình Xem tại trang 8 của tài liệu.
BẢNG CÁN ĐỜI KẼ TỐN Tại  ngày  31  tháng  12  năm  2016  - Cty Cổ Phần Sadico Cần Thơ

i.

ngày 31 tháng 12 năm 2016 Xem tại trang 9 của tài liệu.
. TÀI SẢN CĨ ĐỊNH VƠ HÌNH - Cty Cổ Phần Sadico Cần Thơ
. TÀI SẢN CĨ ĐỊNH VƠ HÌNH Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan