0

160121 Cong van dong bo danh muc 37

2 98 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 13:21

BỘ TÀI CHÍNH Số: 31/2006/QĐ-BTC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 6 tháng 12 năm 2002;- Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục I kèm theo); 2. Danh mục Thông tư liên tịch do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2005 đã hết hiệu lực pháp luật (Danh mục II kèm theo) . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- VPCP; VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; - VPTW và các Ban của Đảng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG (đã ký) Trần Văn TáHĐND,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Toà án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;- Cơ quan TW của các đoàn thể;- Sở Tài chính; - Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ;- Cục kiểm tra VB (Bộ TP);- Công báo; - Lưu: VT, PC.DANH MỤC I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐẾN NGÀY 31/12/2005 Đà HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT(Ban hành kèm theo Quyết định số: 31 Phụ lục 1: Bảng phân công trách nhiệm đồng chuyên ngành Chú ý: Các bệnh viện lại có trách nhiệm rà soát danh mục thuộc chuyên ngành nằm chuyên ngành bệnh viện khác chịu trách nhiệm Chương TT43/50 Tên chuyên ngành theo TT43/50 Bệnh viện chịu trách nhiệm I II III IV V VI Hồi sức cấp cứu Chống độc Nội khoa Nhi khoa Lao Da liễu Tâm thần Bạch Mai Bạch Mai Nhi Trung ương Phổi Trung ương Da liễu Trung ương Viện Bảo vệ Sức khoẻ Tâm thần Trung ương Nội tiết Trung ương Y học Cổ truyền Trung ương, Châm cứu Trung ương Việt Đức Việt Đức Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác Bệnh viện K Phụ sản Trung ương Bệnh viện Mắt Trung ương Tai Mũi Họng Trung ương Răng Hàm Mặt Trung ương Bạch Mai Bạch Mai Bạch Mai Việt Đức, Bạch Mai (phối hợp) Bạch Mai Huyết học Truyền máu Trung ương Bạch Mai Bạch Mai Bạch Mai, Bệnh viện K (phối hợp) Việt Đức Việt Đức Việt Đức VII VIII Nội tiết Y học cổ truyền IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Gây mê hồi sức Ngoại khoa Bỏng Ung bướu Phụ sản Mắt Tai mũi họng Răng hàm mặt Phục hồi chức Điện quang Y học hạt nhân Nội soi chẩn đoán, can thiệp Thăm dò chức Huyết học - truyền máu XXIII XXIV XXV Hoá sinh Vi sinh Giải phẫu bệnh Tế bào bệnh học Vi phẫu Phẫu thuật nội soi Tạo hình- Thẩm mỹ XXVI XXVII XXVIII ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số: 3463/QĐ-UBND CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (trước đây) ban hành đã hết hiệu lực thi hành ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 3037/TTr-STP ngày 14/7/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (trước đây) ban hành đã hết hiệu lực thi hành do có văn bản thay thế, gồm 45 văn bản, trong đó: 38 Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 07 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (trước đây). Điều 2. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Hồng Khanh DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI, TỈNH HÀ TÂY (TRƯỚC ĐÂY) Đà HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH DO CÓ VĂN BẢN THAY THẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND thành phố Hà Nội) STT Số ký hiệu và ngày ban hành văn bản Trích yếu nội dung Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực I. Quyết định của UBND thành phố Hà Nội 1 104/2007/QĐ-UBND ngày25/9/2007 Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù Được thay thế bởi Quyết định 17/2011/QĐ- UBND ngày 19/05/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù 29/05/2011 2 103/2007/QĐ-UBND ngày 24/9/2007 Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội Được thay thế bởi Quyết định §¬n vÞ: Số / CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm 200 V/v: đăng ký danh mục dự án khuyến nông năm 200 Mẫu CV-01 Kính gửi: Trung tâm Khuyến nông quốc gia Thực hiện Quyết định số 75QĐ/BNN- KHCN ngày 17/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông Quốc gia; Căn cứ định hướng phát triển của Ngành Nông nghiệp và PTNT/ căn cứ chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và nhu cầu của địa phương, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, thành phố/(đơn vị) đăng ký danh mục các dự án khuyến nông thực hiện năm 200 như sau: Số TT Tên dự án Địa bàn triển khai Qui mô Kinh phí (Tr.đồng) Đơn vị triển khai Thời gian thực hiện Ghi chú I- Khuyến nông Trồng trọt II- Khuyến nông Chăn nuôi III- Khuyến Lâm III- Cơ khí, bảo quản - chế biến, Ngành nghề NT, nghề Muối và tưới nước IV- Thông tin tuyên truyền V- Đào tạo, tập huấn Tổng cộng: Bằng chữ: Kính đề nghị Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt./ Thủ trưởng đơn vị N¬i nhËn: (ký tên, đóng dấu) - Như trên (02 bộ); 1 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1492/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH Đà HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 gồm 22 văn bản hết hiệu lực thi hành toàn bộ và 09 văn bản hết hiệu lực thi hành một phần (Danh mục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC 2 Đặng Thanh Bình DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH Đà HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1492/QĐ-NHNN ngày 27 tháng 7 năm 2012) 1. Danh mục văn bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực thi hành giai đoạn từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 30/6/2012 STT Văn bản Thời điểm hết hiệu lực Văn bản thay thế 1 Quyết định số 18/1998/QĐ-NHNN1 ngày 01/9/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế cho vay thu nợ từ quỹ cho vay hỗ trợ các tổ chức tín Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI NÓI ĐẦU Trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, các tranh chấp về kinh doanh, thương mại ngày càng đa dạng và phức tạp. Mặt khác khi nước ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO). Nhiều quan hệ kinh tế cũng mang những diện mạo sắc thái mới. Tương ứng với sự đa dạng phong phú của các quan hệ này, các tranh chấp kinh tế ngày càng muôn hình muôn vẻ và với số lượng lớn. Ở Việt Nam các đương sự thường lựa chọ hình thức giải quyết tranh chấp kinh tế bằng Toà án như một giải pháp cuối cùng để bảo vệ có hiệu quả nhất các quyền và lợi ích của mình khi thất bại trong việc sử dụng cơ chế thương lượng, hoà giải. Chính vì vậy, Toà án có vai trò vô cùng quan trọng. Hơn nữa, Toà án là một thiết chế của Nhà nước; hoạt động của Toà án là một hoạt động rất đặc biệt và mang tính kỹ năng nghề nghiệp cao; vì lẽ đó, hoạt động xét xử của Toà án phải đảm bảo công minh, nhanh chóng, chính xác và kịp thời tránh tình trạng tồn đọng án, giải quyết án kéo dài, dễ gây phiền hà, mệt mỏi cho các bên đương sự. Do vậy, việc nghiên cứu thực tiễn về giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại tại Toà án được nhiều người quan tâm. Đồng thời việc giải quyết tranh chấp này còn góp phần đảm bảo quyền và lợi ích của đương sự, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và an ninh quốc gia. Xuất phát từ vị trí, vai trò và ý nghĩa của phương thức giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại tại Toà án. Chính vì những lý do trên, em xin chọn chuyên đề này. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN I THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH TẾ, THƯƠNG MẠI TẠI TOÀ KINH TẾ - TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 1. Khái niệm về tranh chấp kinh tế, thương mại và việc giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại tại Toà án Các vụ việc phát sinh từ hoạt động kinh doanh, thương mại đa dạng và phức tạp. Quyền lựa chọn của các đương sự trong vụ tranh chấp cũng rộng hơn, có thể thoả thuận với nhau lựa chọn con đường Toà án hoặc Trọng tài.Trong thực tiễn xét xử các vụ án tranh chấp kinh tế, thương mại. Bước đầu tiên làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động tố tụng là việc khởi kiện của nguyên đơn . Sau khi nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn và các chứng cứ, tài liệu kèm theo thì Toà án phải vào sổ nhận đơn và xem xét. Sau đó cơ quan Toà án phải xem xét về điều kiện thụ lý vụ án kinh tế, nếu nó thuộc thẩm quyền của Toà kinh tế thì Toà sẽ nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn và thông báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Sau khi người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí thì Toà án quyết định nhận giải quyết vụ án và vào sổ thụ lý vụ án kinh tế để giải quyết. Thời điểm thụ lý chính là mốc xác định các thời hạn tố tụng ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ của Toà. Sau khi thụ lý vụ án, Thẩm phán phải triệu tập đương sự Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Số: 2633/QĐ-UBND https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Thọ, ngày 18 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2014 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn Luật Đầu tư năm 2014; Xét đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp Văn số 546/STP- KTVB&TDTHPL ngày 05/10/2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Công bố kèm theo Quyết định Danh mục văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn theo quy định Luật Đầu tư năm 2014 Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành, thị đơn vị, cá nhân có liên quan Quyết định thực hiện./ KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hoàng Công Thủy Mẫu số: 03 DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THEO QUY ĐỊNH CỦA ... 1: Bảng phân công trách nhiệm đồng chuyên ngành Chú ý: Các bệnh viện lại có trách nhiệm rà soát danh mục thuộc chuyên ngành nằm chuyên ngành bệnh viện khác chịu trách nhiệm Chương TT43/50 Tên
- Xem thêm -

Xem thêm: 160121 Cong van dong bo danh muc 37, 160121 Cong van dong bo danh muc 37,

Hình ảnh liên quan

Phụ lục 1: Bảng phân công trách nhiệm chính đồng bộ các chuyên ngành. - 160121 Cong van dong bo danh muc 37

h.

ụ lục 1: Bảng phân công trách nhiệm chính đồng bộ các chuyên ngành Xem tại trang 2 của tài liệu.