0

de va dap an khao sat mon toan 12 lan 2

7 198 0
  • de va dap an khao sat mon toan 12  lan 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 12:18

ĐỀ KIỂM TRA MÔN : TOÁN : LỚP 4 ( Từ tuần 1 đên 4 ) Bài 1/ Viết các số sau đây : a. Hai mươi triệu hai mươi nghìn hai mươi : Viết là :………. b. Tám mươi nghìn bốn trăm linh bảy . Viết là : …………… c. Một trăm linh ba triệu bốn trăm . Viết là :…………… Bài 2/ A. Em hãy khoanh vào số bé nhất trong các số sau : a. 7836 ; 7863 ; 7683 ; 7835 . b. 9281 ; 2981 ; 2819 ; 2891 . B Em hãy khoanh vào số lớn nhất trong các số sau : a. 58243 ; 82435 ; 58234 ; 84325 . Bài 3/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 3 tấn 50 kg =…………… kg 1/6 phút =………… giây . 5 tạ 8kg =…………… kg 1/5 thế kỷ =…………năm . 3000 kg =…………… tấn 8 phút =…………giây Bài 4/ Giá trị của biểu thức : 6000 - 1300 x 2 = ? a. 4 700 b. 4007 c. 3400 d. 3040 Bài 5/ Một xe ô tô chuyến trước chở được 3 tấn muối , chuyến sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ . Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối ? Đáp án : 1: a. 20 020 020 . b. 80 407 . c. 103 400. 2: A / a. 7638 . b. 2819 B/ 84 325 . 3: 3050 kg 10 giây 508 kg 20 năm 3 tấn 480 giây . 4: c 5: 3 tấn = 30 tạ . Số tạ muối chuyến sau chở là ; 30 + 3 = 33 tạ Số tạ muối cả 2 chuyến chở là : 33 + 30 = 63 ( tạ ) Đ S : 63 tạ ĐỀ KIỂM TRA MÔN : TOÁN : LỚP 4 ( Từ tuần 5 đên 9 ) Bài 1/ Hãy khoanh vào trước câu trả lời đúng : Để tính trung bình cộng của các số : 30 , 40 , 50 ,60 ta làm như sau : a. ( 30 + 40 + 50 + 60 ) : 2 b. ( 30 + 40 + 50 +60 ) : 3 c. ( 30 + 40 + 50 + 60 ) : 4 d. ( 30 + 40 + 50 + 60 ) : 5 Bài 2/ Tính bằng cách thuận tiện nhất ; a. 145 + 86 + 14 + 55 = b. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = c. 67 + 98 + 33 = Bài 3/ a. Viết tên các góc có trong hình vẽ . M N b. Các cặp cạnh song song với nhau . c. Các cặp cạnh vuông góc với nhau . Q P Bài 4/ Cho biết a , b , c là các số có một chữ số , thì giá trị của biểu thức sẽ bằng : a. Giá trị lớn nhất của biểu thức : a + b + c = ………. b. Giá trị bé nhất của biểu thức : a + b + c = ……… Bài 5/ Một hình chữ nhật có chu vi là 72 m , chiều rộng kém chiều dài 8 m . Tính diện tích của hình chữ nhật đó ? Đáp án : 1: c 2: a. 145 + 86 + 14 + + 55 = ( 145 + 55 ) + ( 86 + 14 ) = 200 + 100 = 300 b. 1 + 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9 ) + ( 2 + 8 ) + ( 3 + 7 ) + ( 4 + 6) + 5 = 10 + 10 + 10 + 10 + 5 = 45 c. 67 + 98 + 33 = ( 67 + 33 ) + 98 = 100 + 98 = 198 3: a. M , N , P , Q b. MN // QP d. MN vuông góc với MQ 4: a . a + b + c = 27 c. a + b + c = 0 5: Nửa chu vi hình chữ nhật : 70 : 2 = 35 ( m) Chiều dài hình chữ nhật : ( 36 + 8 ) :2 = 22 ( m) Chiều rộng hình chữ nhật : 22- 8 = 14 ( m ) Diện tích hình chữ nhật : 22 x 14 = 308 ( m 2 ) ĐS : 308 m 2 ĐỀ KIỂM TRA MÔN : TOÁN : LỚP 4 ( Từ tuần 10 đên 15 ) Bài 1/ A B H C Đường cao của hình tam giác ABC là : a. AH b. AB c. AC Bài 2/ Phép tính : 546 x 302 có kết quả là : a. 2 730 b. 17 472 c. 164 892 d. 1 639 092 Bài 3/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a. 2 020 000 = ………… x 10 0000 b. 2 020 000 = 2020 x ……………… a. 2 020 000 = ……………x 10 Bài 4/ Tính bằng cách thuận tiện nhất : a. 3478 + 899 + 522 = b. 7955 + 685 + 1045 = Bài 5/ Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 132 cái khoá trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái khoá . Hỏi trung bình mỗi ngày người đó làm được bao nhiêu cái khoá ? Đáp án : 1: b 2: c 3: a. 202 b 1000 c. 20 200 4: a. 3478 + 899 + 522 = ( 3478 + 522) + 899 = 4 000 + 899 = 4899 b. 7955 + 685 + 1045 = ( 7955 + 1045 ) + 685 = 9000 + 685 = 9685 5. Số khoá Tb mỗi ngày một người thợ làm được : ( 132 +213) : ( 11 + 12 ) = 15 (cái khoá ) ĐS: 15 cái khoá ĐỀ KIỂM TRA MÔN : TOÁN : LỚP 4 ( Từ tuần 16 đên 21 ) Bài 1/ Hãy khoanh vào trước câu trả lời đúng : 13 660 : 130 = ? a. 15 ( dư 10 ) b. 15 ( dư 1 ) c. 105 ( dư 1 ) d. 105 ( dư 10 ) Bài 2/ Trong các số : 35 ; 8 ; 57 ; 660 ; 3000; 945 ; 5553. a. Các số chia hết cho 5 2 là : ………… b. Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là :………… c. Số chía hết cho 2 SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC: 2015 – 2016 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút Câu (2,0 điểm) Cho hàm số 2x  3x  a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) hàm số cho b) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị (C) giao điểm (C) với đường thẳng y  1 Câu (1,0 điểm) a) Giải bất phương trình log x  2log x   3  2i  b) Tìm số phức z thỏa mãn 1  i  z  3iz     i 1 Câu (1,0 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường y  (e  1)x , y  (e  1)x x Câu (1,0 điểm) a) Cho sin      ,     Tính giá trị biểu thức P  tan     4  b) Xếp ngẫu nhiên bốn người đàn ông, hai người đàn bà đứa trẻ ngồi vào bảy ghế đặt quanh bàn tròn Tính xác suất để đứa trẻ ngồi hai người đàn bà Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB = 2a, AD = a Hình chiếu vuông góc S mặt phẳng (ABCD) trung điểm H AB SC tạo với đáy góc 450 Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD khoảng cách hai đường thẳng SB, AC Câu (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x – y + 2z = hai đường thẳng d: x 1 y  z x 1 y 1 z 1     Viết phương trình đường thẳng  nằm mặt , d’: 2 1 phẳng (P), vuông góc với đường thẳng d cắt đường thẳng d’ Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD Trên cạnh AB, AD lần 2 5 lượt lấy hai điểm E, F cho AE = AF Gọi H hình chiếu vuông góc A DE Biết H  ;  14  , 5 8  F  ; 2  , C thuộc đường thẳng d: x + y – = 0, D thuộc đường thẳng d’: x – 3y + = Tìm tọa độ 3  đỉnh hình vuông  2x  y   3y   x  x  2y Câu (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:   x  x  3y  17  x   2x 3y   Câu (1,0 điểm) Cho a, b, c độ dài ba cạnh tam giác Chứng minh rằng: 1 1       4    a b c a bc a b bc ca  - Hết - ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐÁP ÁN Câu a)   TXĐ: D  Sự biến thiên: - Chiều biến thiên: y'  6x  6x ; y’ =  x = x = - Hàm số đồng biến khoảng (0; 1); Hàm số nghịch biến khoảng  ;0  1;  - Cực trị: Hàm số đạt cực đại x = 1, yCĐ  ; Giới hạn: lim  , - Bảng biến thiên:  x y'  y  lim   x  x  0 + 0 1  0,25 0,25 Hàm số đạt cực tiểu x = 0, yCT  1 - Điểm 2,0 1,0   0,25  Đồ thị: 0,25 b) 1,0 x  Phương trình hoành độ giao điểm: 2x  3x   1   x   + Với x = 0: y(0) = -1, y’(0) =  PTTT: y  1 + Với x  : 3 3 y    1 , y'     2 2 0,25 0,25 0,25 9 3  PTTT: y    x    2 2 Hay y   23 x 23 Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y  1, y   x  a) 0,25 1,0 0,5 ĐK: x >  t  1 t  Đặt t  log x Bpt trở thành: t  2t     0,25 + t  1  log x  1  x  + t   log x   x  27 0,25   Kết hợp điều kiện suy tập nghiệm bpt  0;     3;   27  b) 0,5 1  i  z  3iz   2i    1  i  z  3iz  2i  i 1 Giả sử z  a  bi  a,b   PT trở thành: 1  i  a  bi   3i  a  bi   2i 0,25  a  2b   4a  b   i   a    a  2b    4a  b   b   Vậy z    i 7 0,25 1,0 Hoành độ giao điểm hai đường nghiệm phương trình x  x   e  1 x  (1  e x )x   Diện tích cần tính S   x e x 0,5  e  dx 1 S   xe dx   exdx   xd  e x 0 x2  xe   e x dx  e x1 1 x   e xdx 0,5 e  1 a) 1,0 0,5       cos    tan  tan     P  tan           tan tan   sin   , , tan    2  3 2 b) 0,25 0,25 0,5 Có 6! Cách xếp người quanh bàn tròn  n     6!  720 Gọi A biến cố: “Đứa trẻ ngồi giưa hai người đàn bà” Ta xếp đứa trẻ vào ghế: cách Xếp người đàn bà vào ghế bên đứa trẻ: 2! cách Xếp người đàn ông vào ghế lại: 4! cách  n  A   2!.4!  48 n(A) 48   Vậy P(A)  n() 720 15 0,25 0,25 1,0 0,25 HC hình chiếu SC mp(ABCD) nên góc SC mp(ABCD) SCH Từ gt suy SCH  450 Suy SH = HC = a SABCD  2a 2 2a Vậy VABCD  (đvtt) Kẻ đt d qua B song song với AC Gọi E hình chiếu H đt d Suy AC // (SBE)  d  SB, AC   d  AC, SBE    d  A, SBE    2d  H, SBE   (Vì AB = 2HB) Gọi F hình chiếu H SE Khi đó: BE   SHE  , HF   SBE  0,25 0,25 Suy d(H, (SBE)) = HF BC a  AC a 22 1 11     HF  2 11 HF HE HS 2a 2a 22 Vậy d(SB, AC)  11 HE  HB.sin EBH  HB.sin BAC  HB mp (P) có VTPT n P   2; 1;  , đường thẳng d có VTCP u d  1;3;   x   2t  PTTS d’:  y   t z  t  Đường thẳng  nằm mp(P), vuông góc với đường thẳng d nên chọn VTCP  u   n P , u d    8; 2;7  Gọi A  d '  P   A 1  2t;  t; t  Vì A   P  nên t =  A 1; 2;0   nằm mp(P) cắt d’ nên  qua A  x   8t  Vậy PT đường thẳng  là:  y   2t z  7t  0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 0,25 Gọi M giao điểm AH BC Hai tam giác ADE BAM nên BM = AE = AF Suy tứ giác ABMF, DCMF hình chữ nhật Gọi I giao điểm FC MD 1 Ta có HI  MD  FC nên tam giác HFC vuông H 2 Giả sử C(c; – c) HC.HF   C  2;  Giả sử D(3m– 2; m) DC.DF   D  4;2  0,25 PT đường thẳng AD: 3x – y – 10 = 0,25 Giả sử A(a; 3a – 10)  A  6;8  a  DA = DC    A 2;    a   Vì DF, DA hướng nên A(2; – 4) CB  DA  B  4; 2  0,25 Vậy A(2; – 4), B ... MÔN : KHOA HỌC : LỚP 4 ( Từ tuần 1 đên 4 ) Câu 1/ Hãy khoanh vào trước ý của câu trả lời đúng : * Con người cần gì để duy trì sự sông ? a. Không khí . b. Thức ăn . c. Nước uống . d. Ánh sáng , nhiệt độ thích hợp . e. Tất cả những yếu tố trên . Câu 2/ Vai trò của chất bột đường là gì ? a Xây dựng đổi mới cơ thể . b. Cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động duy trì nhiệt độ của cơ thể . c. Tham gia vào việc xây dựng cơ thể , tạo ra các men thúc đẩy điều khiển hoạt động sống . d. Giúp cơ thể phòng chống bệnh . Câu 3/ Chúng ta nên ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi món ăn vì : a. Mỗi loại thức ăn chỉ cung cấp một số chất dinh dưỡng nhất định ở những tỉ lệ khác nhau . b. Không một loại thức ăn nào có thể cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho nhu cầu của cơ thể dù thức ăn có chứa nhiều chất dinh dưỡng . c. Giúp ta ăn ngon miệng . d. Vừa giúp ta ăn ngon miệng ., vừa cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể . Câu 4/ Trong quá trình sống , con người lấy những gì từ môi trường thải ra môi trường những gì ? Câu 5/ Nêu vai trò của chất đạm chất béo ? Đáp án : 1: e 2: b 3: d 4: Trong quá trình sống , con người lấy thức ăn , nước , không khí từ môi trường thải ra môi trường những chất thừa , cặn bã . 5: Chất đạm : giúp xây dựng đổi mới cơ thể . Chất béo : giàu năng lượng giúp cơ thể hấp thụ một số vi-ta- min A, D, E, K . ĐỀ KIỂM TRA MÔN : KHOA HỌC : LỚP 4 ( Từ tuần 5 đên 9 ) Câu 1/ Viết chữ Đ vào trước câu đúng , chữ S vào trước câu sai : * Những lời khuyên về cách ăn các thức ăn chứa nhiều chất béo : a. Nên ăn ít thức ăn chứa nhiều chất béo động vật để phòng tránh các bệnh như huyết áp cao , tim mạch . b. Không nên ăn chất béo có nguồn gốc động vật vì trong chất béo này có chứa chất gây xơ vữa thành mạch máu . c. Nên ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật chất béo có nguồn gốc thực vật để đảm bảo cung cấp đủ các loại chất béo cần thiết cho cơ thể . d.Chỉ nên ăn chất béo có nguồn gốc thực vật vì trong chất béo này có chứa chất chống lại bệnh xơ vữa thành mạch máu . Câu 2/ Hãy khoanh vào trước ý của câu trả lời đúng : * Nguyên nhân nào gây ra bệnh béo phì ? a. Ăn quá nhiều . b. Hoạt động quá ít . c. Mỡ trong cơ thể tích tụ ngày càng nhiều . d. Cả 3 ý trên . Câu 3/ Để phòng các bệnh lây qua đường tiêu hoá , chúng ta cần : a. Giữ vệ sinh ăn uống . b. Giữ vệ sinh cá nhân . c. Giữ vệ sinh môi trường . d. Thực hiện tất cả những yêu cầu trên . Câu 4/ Chúng ta cần làm gì để thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm ? Câu 5/ a. Nêu những biểu hiện khi bị bệnh ? b. Người bị bệnh tiêu chảy cần ăn uống như thế nào ? Đáp án ; 1: a, c : Đ b, d : S 2: d 3. d 4. - Chọn thức ăn tươi , sạch , có giá trị dinh dưỡng , không có màu sắc , không có mùi vị lạ . - Dùng nước sạch để rửa thực phẩm , dụng cụ để nấu ăn . - Thức ăn được nấu chín , nấu xong nên ăn ngay . - Thức ăn chưa dùng hết phải bảo quản đúng cách . 4. a. Hắt hơi , sổ mũi , chán ăn , mệt mỏi hoặc đau bụng , nôn mửa , tiêu chảy , sốt cao ………. b Ăn đủ chất để phòng suy dinh dưỡng .- Uống dung dịch ô – rê – dôn hoặc nưíơc tháo muối để đề phòng mất nước . ĐỀ KIỂM TRA MÔN : KHOA HỌC : LỚP 4 ( Từ tuần 10 đên 15) Câu 1/ Viết chữ Đ vào trước câu đúng , chữ S vào trước câu sai : a. Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể người , động vật , thực vật . b. Nước có thể thay thế được các thức ăn khác của động vật . c. Nhờ có nước mà cơ thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng hoà tan thải ra ngoài những chất thừa , chất độc hại . d. Nước chỉ SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 2 ĐỂ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC: 2010 – 2011 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (3,0 điểm). Cho hàm số 4 2 2y x x= − + . 1) Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến song song với trục hoành. Câu 2 (3,0 điểm). 1) Giải phương trình 2 2 2 log 2 log 1 + = − − x x . 2) Tính tích phân 1 0 (1 ) x e x dx+ ∫ . 3) Cho hàm số 2 ( ) ln(2 ) 2 x f x x x − = − , giải bất phương trình ( ) 0f x ≥ / . Câu 3 (1 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBC) mặt phẳng đáy bằng 60 o . Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a. II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc phần 2) Phần 1: Theo chương trình Chuẩn Câu 4.a (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3 điểm A(-1; 1; 2), B(0; 1; 1), C(1; 0; 4). 1) Chứng minh tam giác ABC vuông. Hãy viết phương trình đường thẳng AB. 2) Gọi M là điểm sao cho MB 2MC= − uuur uuur . Viết phương trình mặt phẳng qua M vuông góc với đường thẳng BC. Câu 5.a (1,0 điểm). Cho hai số phức 1 7z i= − 2 1z i= + . Xác định phần thực phần ảo của số phức 1 2 z z . Phần 2: Theo chương trình Nâng cao Câu 4.b (2,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(2; -1; 1) đường thẳng ∆ có phương trình 1 1 2 2 x y z + = = − − 1) Hãy viết phương trình mặt cầu (S) tâm A tiếp xúc với đường thẳng ∆. 2) Tính cosin của góc giữa mặt phẳng Oxy đường thẳng ∆ Câu 5.b (1,0 điểm). Giải phương trình sau trên tập số phức 2 2 (1 2 ) 0z iz i− − + = . Hết Họ tên thí sinh: ………………………………………………………………………….SBD…………………… GV: Nguyễn Huy Khôi – Trường THPT Đô Lương 2 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 2 ĐÁP ÁN ĐỂ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC: 2010 – 2011 Môn thi: TOÁN Câu Nội dung Điểm 1.1 2 đ * Tập xác định: D = R * Sự biến thiên + Chiều biến thiên: / 3 4 4= − +y x x , / 3 0 0 4 4 0 1 =  = ⇔ − + = ⇔  = ±  x y x x x / 0 ( ; 1) (0;1)> ∀ ∈ −∞ − Uy x nên h.số đ biến trên các khoảng ( ; 1)−∞ − (0;1) / 0 ( 1; 0) (1; )< ∀ ∈ − + ∞Uy x nên h.số n biến trên các khoảng ( 1; 0)− (1; )+ ∞ + Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại các điểm x = -1 x = 1 với giá trị y CĐ = 1 Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = 0 với giá trị y CT = 0. + Giới hạn vô cực tiệm cận: lim →±∞ = −∞ x y do đó đồ thị hàm số không có tiệm cận. + Bảng biến thiên x - ∞ -1 0 1 + ∞ y / + 0 – 0 + 0 – y ` - ∞ - ∞ * Đồ thị: + Đồ thị đối xứng qua trục Oy. + Đồ thị giao với Oy tại điểm (0; 0) + Đồ thị giao với Ox tại các điểm: (0; 0); ( 2; 0)− ; ( 2; 0) 0.25 0.25 0.25 0.25 1.0 1.2 1 đ Do tiếp tuyến song song với trục hoành nên có hệ số góc k = 0 Hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến với (C) là nghiệm phương trình / 3 0 0 4 4 0 1 =  = ⇔ − + = ⇔  = ±  x y x x x Với x = 0 thì tiếp điểm là (0; 0) nên pttt là y = 0 (không thỏa mãn ycbt) Với x = -1 thì tiếp điểm là (-1; 1) nên pttt là y = 1 Với x = 1 thì tiếp điểm là (1 ; 1) nên pttt là y = 1. Vậy chỉ có duy nhất tiếp tuyến y = 1 thỏa mãn yêu cầu bài toán. 0.25 0.25 0.25 0.25 2.1 1 đ ĐK: 0 2< ≠x Đặt 2 log=t x ( 1≠t ), phương trình đã cho trở thành 2 2 1 + = − − t t 2 2 2 2⇔ − + = − +t t t 2 0⇔ + =t t 1 0 = −  ⇔  =  t t Với t = - 1 ta có 2 log 1= −x 1 2 ⇔ =x Với t = 0 ta có 2 log 0=x 1⇔ =x Đáp số: Tập nghiệm pt đã cho là T = {1/2; 1} 0.25 0.25 0.25 0.25 GV: Nguyễn Huy Khôi – Trường THPT Đô Lương 2 1 1 0 O y Trang 1/2 -1 1 2 1 -1 -2 -3 -4 -2 2 x 2.2 1 đ Đặt 1 x x u x du dx dv e dx v e = + =   ⇒   = =   ta có 1 0 (1 ) x e x dx+ ∫ = 1 1 0 0 (1 ) x x x e e dx+ − ∫ = 2.e – 1 – 1 0 x e = 2e – 1 – e + 1 = e 0.5 0.5 2.3 1 đ TXD: D = (0; )+ ∞ ; / 2 2 1 1 1 ( ) x f x x x x − = − = do đó / ( ) 0 0 1f x x≥ ⇔ < ≤ ; ĐS: … 1.0 Câu 3 1 đ Từ giả thiết suy ra SA là đường cao của hình chóp S.ABC S.ABC ABC 1 V Đề đáp án khảo sát chất lượng môn Toán lớp 11 năm 2015 (Trường THPT Thuận Thành – Bắc Ninh) Thời gian làm 120 phút ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: Toán 11 (Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề) Câu (2,5 điểm) Cho hàm số: f (x) = ( m – 1)x2 – (3m + 1)x + 2m + (1) a) Giải bất phương trình f (x) ≤ m = b) Tìm m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2 cho Câu (2,0 điểm) Câu (2,0 điểm) a) Giải bất phương trình: b) Giải hệ phương trình Câu (1,5 điểm) Cho ba đường thẳng d1: x+y+3=0; d2: x-y+4=0; d3: x-2y=0 a) Gọi I giao điểm hai đường thẳng d1 d2 Tìm tọa độ điểm I b) Viết phương trình đường tròn (C) tâm I biết (C) cắt đường thẳng d3 hai điểm A, B cho AB=2 Câu (1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy , cho hình thang ABCD (AB//CD, CD > AB) biết B(3;3), C(5;3) Giao điểm I hai đường chéo nằm đường thẳng D : x + y – = Xác định tọa độ đỉnh lại hình thang ABCD để CI = 2BI , tam giác ACB có diện tích 12, điểm I có hoành độ dương điểm A có hoành độ âm Câu (1,0 điểm) Cho a,b,c số thực không âm có a + b + c = Chứng minh rằng: 2(a3+b3+c3)+ 3abc ≥ a2+b2+c2 —– Hết —- Đáp án đề KSCL đầu năm lớp 11 môn Toán năm 2015 trường THPT Thuận Thành Bắc Ninh Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau Dap an de khao sat chat luong dau nam lop 11 mon Toan Cau Chú ý: Các cách giải khác cho điểm tương ứng SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC MÃ ĐỀ: 434 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-2017 - MÔN HÓA HỌC 12 Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu trắc nghiệm Họ tên thí sinh:………………………………………………….Số báo danh:…………………………………… Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1;He=4;Li=7;Be=9;C=12;N=14;O=16;Na=23;Mg=24;Al=27;P=31;S=32;Cl=35,5;K=39;Ca=40; Fe=56;Cu=64;Zn=65;A=108;Ba=137 Câu 1: Hợp chất sắt (III) sunfat có công thức A FeSO4 B Fe(OH)3 C Fe2O3 D Fe2(SO4)3 Câu 2: Trong điều kiện thường, X chất rắn, dạng sợi màu trắng Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn Thủy phân X môi trường axit, thu glucozơ Tên gọi X A fructozơ B amilopectin C xenlulozơ D saccarozơ Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít (đktc) amin X no, đơn chức, bậc O2 dư, thu 8,8 gam CO2 Công thức X A CH3NH2 B C2H5NH2 C C2H5NHC2H5 D CH3NHCH3 Câu 4: Phát biểu sau không đúng? A Glyxin (H2NCH2COOH) phản ứng với dung dịch NaOH B Metylamin làm xanh quỳ tím ẩm C Peptit bị thủy phân môi trường axit kiềm D Tripeptit hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh Câu 5: Cho dãy chất: CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2 Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm metyl fomat, axit axetic O2 Hấp thụ hết sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy tạo 19,7 gam kết tủa Giá trị m A B C D 6,2 Câu 7: Hỗn hợp hai chất (có tỉ lệ mol 1:1) sau tan hoàn toàn nước? A Na Zn B BaO Al2O3 C Na ZnO D Na Mg Câu 8: Chất dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu A HCl B Na2CO3 C Ca(OH)2 D NaCl Câu 9: Tính chất hóa học chung kim loại A tính oxi hóa B tính dẫn điện C tính khử D tính dẻo Câu 10: Trong trình điện phân dung dịch KCl, cực dương (anot) xảy A khử ion Cl− B khử ion K+ C oxi hóa ion K+ D oxi hóa ion Cl− Câu 11: Tơ sau thuộc loại tơ tổng hợp? A Bông B Tơ visco C Tơ xenlulozơ axetat D Tơ nilon-6,6 Câu 12: Thủy phân hoàn toàn tristearin [(C17H35COO)3C3H5] môi trường kiềm, thu A glixerol axit stearic B etylen glycol muối axit stearic C etylen glicol axit stearic D glixerol muối axit stearic Câu 13: Cho hỗn hợp kim loại K Al vào nước dư, thu 4,48 lít khí (đktc) lại 5,4 gam chất rắn không tan Khối lượng Al hỗn hợp ban đầu A 7,8 gam B 5,4 gam C 10,8 gam D 8,1 gam Câu 14: Trong hợp chất, natri có số oxi hóa A +4 B +1 C +2 D +3 Câu 15: Khi thay nguyên tử H phân tử NH3 gốc hiđrocacbon ta thu A lipit B amin C amino axit D este Câu 16: Chất sau este? A Anilin B Phenylamoni clorua C Axit benzoic D Phenyl axetat Câu 17: Polime sau có chứa nguyên tố nitơ? Trang 1/3 - Mã đề thi 434 A Tơ nilon-6,6 B Cao su buna C Nhựa poli(vinyl clorua) D Tơ visco Câu 18: Chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa có khả tham gia phản ứng tráng bạc? A CH2=CHCOOH B HOCH2CH2OH C HCOOCH=CH2 D CH3COOCH3 Câu 19: Nung FeCO3 không khí đến khối lượng không đổi chất rắn X X A Fe2O3 B Fe3O4 C FeO D Fe Câu 20: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Ca từ CaCl2 A nhiệt phân CaCl2 B điện phân nóng chảy CaCl2 C điện phân dung dịch CaCl2 D dùng Na khử Ca2+ dung dịch CaCl2 Câu 21: Dẫn từ từ V lít khí CO (đktc) qua ống sứ chứa lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe 2O3 (ở nhiệt độ cao) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu khí X Dẫn toàn khí X vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2, thu gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 0,896 B 1,120 C 0,224 D 0,448 Câu 22: Thuỷ phân 8,8 gam etyl axetat 200 ml dung dịch NaOH 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 3,28 B 8,56 C 8,20 D 10,40 Câu 23: Cho Fe dư tác dụng với dung dịch HNO3, sau phản ứng thu dung dịch gồm chất tan A HNO3; Fe(NO3)2 B Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 C Fe(NO3)3 D Fe(NO3)2 Câu 24: Phương trình phản ứng sau sai? A Cu + 4HNO3 (đặc, nguội) → Cu(NO 3)2 + 2NO2 + 2H2O B 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 C 3Zn + 2FeCl 3(dư) → 2Fe + 3ZnCl2 D CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O Câu 25: X, Y hai hữu axit mạch hở Z ancol no, T este hai chức mạch hở không nhánh tạo X, Y, Z Đun 29,145 gam hỗn hợp E chứa ...  cos    tan  tan     P  tan           tan tan   sin   , , tan    2  3 2 b) 0 ,25 0 ,25 0,5 Có 6! Cách xếp người quanh bàn tròn  n     6!  720 Gọi A biến... y    1 , y'     2 2 0 ,25 0 ,25 0 ,25 9 3  PTTT: y    x    2 2 Hay y   23 x 23 Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y  1, y   x  a) 0 ,25 1,0 0,5 ĐK: x >  t ... HF   SBE  0 ,25 0 ,25 Suy d(H, (SBE)) = HF BC a  AC a 22 1 11     HF  2 11 HF HE HS 2a 2a 22 Vậy d(SB, AC)  11 HE  HB.sin EBH  HB.sin BAC  HB mp (P) có VTPT n P   2; 1;  , đường
- Xem thêm -

Xem thêm: de va dap an khao sat mon toan 12 lan 2, de va dap an khao sat mon toan 12 lan 2,

Hình ảnh liên quan

HC là hình chiếu của SC trên mp(ABCD) nên góc giữa SC và mp(ABCD) là SC H. Từ gt suy ra SCH450 - de va dap an khao sat mon toan 12  lan 2

l.

à hình chiếu của SC trên mp(ABCD) nên góc giữa SC và mp(ABCD) là SC H. Từ gt suy ra SCH450 Xem tại trang 4 của tài liệu.