0

QUY CHE LAM VIEC HDDCD THUONG NIEN NAM 2014

2 77 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 07:30

PHÒNG GD&ĐT HÀM THUẬN BẮC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẪU GIÁO HÀM ĐỨC 2 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc QUY CHẾ LÀM VIỆC Năm học 2010 – 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-MGHĐ2 ngày 4/9/2010 của Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Hàm Đức 2) CHƯƠNG I CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM HIỆU Điều 1. Lãnh đạo các hoạt động giáo dục được quy định trong điều lệ Trường Mẫu Giáo. Thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng và Pháp Luật của Nhà nước. Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường chăm lo đời sống, vật chất cho CBGV-NV, chú trọng công tác công tác giảng dạy để đạt hiệu quả cao. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên-học sinh ngày càng tiến bộ, có chất lượng thật sự, đồng thời xây dựng và thực thi kế hoạch năm học có hiệu quả. Điều 2. Có nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý giáo dục, luôn tạo khối đoàn kết vững chắc, thực hiện đúng chế độ chính sách cho giáo viên-học sinh. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động chuyên môn, ngoại khoá. Quản lý tốt công tác tài chánh, bảo quản tài sản của cơ quan. Sắp xếp và phân công lao động một cách hợp lý, khoa học: Xây dựng đội ngũ vững mạnh, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Thực hiện tốt quy chế dân chủ để phối hợp với các tổ chức xã hôi cùng nhau chăm lo cơ sở vật chất cho nhà trường. CHƯƠNG II TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TỪNG CÁ NHÂN Điều 3. Đối với Hiệu trưởng 3.1. Lãnh đạo chung các hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước ngành và địa phương trong điều hành đơn vị, có quyền phân công, điều động giáo viên làm nhiệm vụ trong lĩnh vực cho phép. Chuẩn bị nội dung các phiên họp: Liên tịch, họp HĐGV, chủ trì giải quyết các khiếu nại tố cáo cùng ban thanh tra nhân dân. Là trưởng ban thi đua khen thưởng, các ban vận động trong trường. NSVMTH, Hai không, Tiết kiệm chống lãng phí, “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 3.2. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và Hội đồng trường, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền. 3.3. Phân công, quản lý, kiểm tra công tác của giáo viên, đánh gía xếp loại, quá trình khen thưởng, thuyên chuyển, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên. Chịu trách nhiệm về công tác nâng lương của CB-GV-NV toàn trường, đảm bảo các quyền lợi của giáo viên, nhân viên theo quy định của nhà nước. 3.4. Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của trường, ký các văn bản báo cáo, các chề độ tiền lương, đề xuất chăm lo tu sữa CSVC, trang thiết bị trong trường theo quy định. 3.5. Quản lý trẻ và tổ chức các hoạt động giáo dục của trẻ, của nhà trường, tiếp nhận trẻ vào trường, kiểm tra xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại trẻ theo các nội dung chăm lo giáo dục trẻ do Bộ giáo dục và Đào tạo theo quy định. 3.6. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường: Công khai các khoản thu chi hàng tháng - học kỳ, đầu năm và cuối năm,…Tạo điều kiện cho tổ chức chính trị-xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện xã hội hoá giáo dục phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng. Điều 4. Đối với Phó hiệu trưởng Chịu trách nhiệm giúp Hiệu trưởng điều hành công tác chuyên môn như: - Theo dõi chỉ đạo công tác dạy và học theo phân phối chương trình. - Xây dựng kế hoạch chuyên môn, lên thời khoá biểu các khối lớp, phân công giáo viên dạy thay… - Theo dõi chỉ đạo sử dụng trang thiết bị dạy học. - Kiểm tra các loại HSSS của tổ và giáo viên hàng tháng. - Hướng dẫn nội dung công việc cho các tổ chuyên môn sinh hoạt trong tháng. - Xây dựng kế hoạch thao PHÒNG GD&ĐT HÀM THUẬN BẮC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẪU GIÁO HÀM ĐỨC 2 Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc QUY CHẾ LÀM VIỆC Năm học 2010 – 2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-MGHĐ2 ngày 4/9/2010 của Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Hàm Đức 2) CHƯƠNG I CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÁM HIỆU Điều 1. Lãnh đạo các hoạt động giáo dục được quy định trong điều lệ Trường Mẫu Giáo. Thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng và Pháp Luật của Nhà nước. Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường chăm lo đời sống, vật chất cho CBGV-NV, chú trọng công tác công tác giảng dạy để đạt hiệu quả cao. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên-học sinh ngày càng tiến bộ, có chất lượng thật sự, đồng thời xây dựng và thực thi kế hoạch năm học có hiệu quả. Điều 2. Có nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý giáo dục, luôn tạo khối đoàn kết vững chắc, thực hiện đúng chế độ chính sách cho giáo viên-học sinh. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động chuyên môn, ngoại khoá. Quản lý tốt công tác tài chánh, bảo quản tài sản của cơ quan. Sắp xếp và phân công lao động một cách hợp lý, khoa học: Xây dựng đội ngũ vững mạnh, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Thực hiện tốt quy chế dân chủ để phối hợp với các tổ chức xã hôi cùng nhau chăm lo cơ sở vật chất cho nhà trường. CHƯƠNG II TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TỪNG CÁ NHÂN Điều 3. Đối với Hiệu trưởng 3.1. Lãnh đạo chung các hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước ngành và địa phương trong điều hành đơn vị, có quyền phân công, điều động giáo viên làm nhiệm vụ trong lĩnh vực cho phép. Chuẩn bị nội dung các phiên họp: Liên tịch, họp HĐGV, chủ trì giải quyết các khiếu nại tố cáo cùng ban thanh tra nhân dân. Là trưởng ban thi đua khen thưởng, các ban vận động trong trường. NSVMTH, Hai không, Tiết kiệm chống lãng phí, “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 3.2. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và Hội đồng trường, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền. 3.3. Phân công, quản lý, kiểm tra công tác của giáo viên, đánh gía xếp loại, quá trình khen thưởng, thuyên chuyển, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên. Chịu trách nhiệm về công tác nâng lương của CB-GV-NV toàn trường, đảm bảo các quyền lợi của giáo viên, nhân viên theo quy định của nhà nước. 3.4. Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của trường, ký các văn bản báo cáo, các chề độ tiền lương, đề xuất chăm lo tu sữa CSVC, trang thiết bị trong trường theo quy định. 3.5. Quản lý trẻ và tổ chức các hoạt động giáo dục của trẻ, của nhà trường, tiếp nhận trẻ vào trường, kiểm tra xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại trẻ theo các nội dung chăm lo giáo dục trẻ do Bộ giáo dục và Đào tạo theo quy định. 3.6. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường: Công khai các khoản thu chi hàng tháng - học kỳ, đầu năm và cuối năm,…Tạo điều kiện cho tổ chức chính trị-xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện xã hội hoá giáo dục phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng. Điều 4. Đối với Phó hiệu trưởng Chịu trách nhiệm giúp Hiệu trưởng điều hành công tác chuyên môn như: - Theo dõi chỉ đạo công tác dạy và học theo phân phối chương trình. - Xây dựng kế hoạch chuyên môn, lên thời khoá biểu các khối lớp, phân công giáo viên dạy thay… - Theo dõi chỉ đạo sử dụng trang Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC ĐÀ NẴNG I. MỤC TIÊU - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Đại hội đồng cổ đông năm 2014 - Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh và vững chắc của Công ty. II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. - Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định : a- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. b- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó. III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI 1- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề. 2- Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức. 3- Không hút thuốc lá trong phòng đại hội. 4- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI: 1-Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và uỷ quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Lương thực Đà Nẵng. 2. Cách biểu quyết: Cổ đông thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề phải thông qua trong Đại hội, bằng cách đánh giơ phiếu biểu quyết theo ý kiến biểu quyết cho từng nội dung. Đại hội đồng cổ đông năm 2014 V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI: 1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. 2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN 1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội. 3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội. VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ. 1. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội. 2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội. VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU. 1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội 2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết. 3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết. Quy chế này được đọc tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng UBND XÃ … HỘI KHUYẾN HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc QUY CHẾ Tổ chức hoạt động Hội khuyến học xã Nhiệm kì 2011 - 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 12/08/2013 chủ tịch UBND xã ) Căn Điều lệ hội Khuyến học Việt Nam ban hành kèm theo định số 129/HĐ/KHV ngày 07/06/2011 Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Căn quy chế tổ chức hoạt động hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo định số 118/2002/QĐ – UB ngày 10/09/2002 Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng; Căn vào quy chế tổ chức hoạt động hội Khuyến học huyện Đam Rông; Căn định số 11/QĐ-HKH ngày 25 tháng 07 năm 2013 Hội Khuyến học huyện Đam Rông việc kiện toàn Ban chấp hành Hội khuyến học xã ; Hội khuyến học xã đề quy chế làm việc BCH Hội khuyến học xã sau: CHƯƠNG I TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH Điều Hội khuyến học xã tổ chức tự nguyện người dân có tâm huyết với nghiệp “trồng người”, tích cực tham gia xã hội hoá giáo dục, góp sức phấn đấu cho phong trào "toàn dân tham gia giáo dục” nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước địa phương Điều Hội Khuyến học xã thành viên Hội Khuyến học huyện Đam Rông thành viên Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã - hoạt động khuôn khổ Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam Hội có tư cách pháp nhân, có tài sản tài dấu riêng CHƯƠNG II NHIỆM VỤ, NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Điều Hội Khuyến học xã có nhiệm vụ phấn đấu nhằm đạt mục tiêu bản: Khuyến khích hỗ trợ phong tào học tập, xây dựng xã hội học tập, nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp người nhà trường xã hội, bảo vệ quyền lợi học tập người dân địa phương; đặc biệt ý tới người nghèo; người điều kiện học tập, người có khiếu Trân trọng vai trò người thầy chăm sóc người thầy nghiệp Giáo dục- Đào tạo; khuyến khích người thầy phấn đấu không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp đạo đức, kiến nghị với cấp quản lý nhà nước việc ban hành sách chế độ đãi ngộ người thầy tương xứng với yêu cầu đào tạo với vị xã hội Làm tư vấn giáo dục sở tập hợp ý kiến đông đảo tầng lớp nhân dân, cán lãnh đạo địa phương nhà tâm huyết với nghiệp giáo dục, kiến nghị với cấp lãnh đạo chủ trương, sách, biện pháp phát triển giáo dục Điều Để thực tôn chỉ, mục đích nhiệm vụ, BCH hội Khuyến học xã thực nguyên tắc sau tổ chức hoạt động Tuân thủ lãnh đạo cấp uỷ Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp Nhà nước, quy định UBND xã chịu quản lý cấp quyền, tổ chức, ngành cấp có quan hệ hợp tác với nhiệm vụ công tác giáo dục; tranh thủ hướng dẫn, hỗ trợ UBMT Tổ quốc cấp Phát huy quyền chủ động, sáng tạo hội viên tổ chức chi hội Hội liên kết với tổ chức ban ngành đoàn thể địa phương, thôn buôn; tổ chức kinh tế, doanh nghiệp địa bàn đoàn thể nhân dân tham gia công tác xã hội hoá giáo dục Tranh thủ ủng hộ giúp đỡ tinh thần, vật chất tổ chức, cá nhân nghiệp khuyến học địa phương để vận dụng triển khai đạt hiệu CHƯƠNG III HỘI VIÊN Điều Công dân Việt Nam địa bàn xã có tâm huyết với nghiệp giáo dục xã ; tán thành Điều lệ, quy chế Hội Khuyến học, tự nguyện hoạt động theo phân công Hội xem xét Công nhận hội viên Điều Hội viên có nhiệm vụ: - Tôn trọng thực quy chế, nghị Hội - Tuyên truyền tổ chức hoạt động hội phát triển hội viên - Đóng góp hội phí tham gia vận động xây dựng quỹ hội - Sinh hoạt tổ chức chi hội trực thuộc Điều Hội viên có quyền lợi: - Trao đổi, thảo luận công việc Hội, đề xuất ý kiến nhằm phát triển phong trào khuyến học nghiệp giáo dục địa phương - Bầu cử, ứng cử vào quan lãnh đạo Hội - Hưởng quyền lợi hoạt động Hội mang lại - Các thành viên Hội giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tổ chức hoạt động CHƯƠNG IV TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI Điều Tổ chức hoạt động Hội Khuyến học bao gồm: Hội Khuyến học xã: 1.1 Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã quan lãnh đạo cao Hội khuyến học xã, tổ chức năm lần; cần thiết triệu tập sớm muộn không năm 2/3 số uỷ viên Ban chấp hành thành Hội yêu cầu Đại hội có nhiệm vụ đánh giá Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố 1152/2003/QĐ-BTNMT-----o0o-----CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-----o0o----- Hà nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các đơn vị thuộc Bộ ban hành Quy chế làm việc của đơn vị mình phù hợp với Quy chế này. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Bộ. Thủ trưởng các đơn vị và cán bộ, công chức thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: Bộ trưởng- Văn phòng Chính phủ,- Bộ trưởng, các Thứ trưởng,- Các đơn vị thuộc Bộ,- VP Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ,- Lưu VP (5). Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái TrựcBộ Tài nguyên và Môi trường______________________________Cộng hoà xã hội chủ nghĩaviệt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________________________Quy chế làm việccủa bộ tài nguyên và môI trường(Ban hành kèm theo Quyết định số 1152/2003/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)Chương Inguyên tắc, phạm vi và thẩm quyềngiải quyết công việcĐiều 1. Nguyên tắc làm việc của Bộ 1- Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật.2- Mỗi công việc của Bộ chỉ do một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Thủ trưởng cơ quan được phân công công việc phải chịu trách nhiệm chính về công việc được phân công.3- Việc giải quyết công việc phải bảo đảm đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm.4- Bộ trưởng là thành viên Chính phủ, là người CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN BM 07/TLH (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) BẢN DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2014 Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên Để Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần TĐ Thép Tiến Lên tiến hành không khí trang trọng, hợp lệ thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực nghiêm túc quyền hạn nghĩa vụ đây: Tất cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần TĐ Thép Tiến Lên theo danh sách chốt đến ngày 06/03/2014 quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Cổ đông đại diện cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu bầu cử đại hội Cuộc họp đại hội đồng cổ đông Chủ tọa đoàn điều khiển Cổ đông tham gia đại hội phải tuân
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

vấn đề quan trọng trong Đại hội sẽ tiền hành biểu quyết công khai bằng hình - QUY CHE LAM VIEC HDDCD THUONG NIEN NAM 2014

v.

ấn đề quan trọng trong Đại hội sẽ tiền hành biểu quyết công khai bằng hình Xem tại trang 1 của tài liệu.