0

QĐ 286.pdf

22 133 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:11

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 06 /2006/QĐ-BXD Hà nội, ngày 17 tháng 3 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Ban hành TCXDVN 33 : 2006 " Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế " BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36 / 2003 / NĐ-CP ngày 4 / 4 / 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Giám đốc Công ty nước và môi trường Việt nam tại tờ trình số 614/CV-NMT; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam : TCXDVN 33 : 2006 " Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế " Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. K/T BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3 - VP Chính Phủ - Công báo - Bộ Tư pháp Đã ký - Vụ Pháp chế - Lưu VP&Vụ KHCN Nguyễn Văn Liên BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 28 /2006/QĐ- BXD Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành TCXDVN 375 : 2006 " Thiết kế công trình chịu động đất" BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dưnmgj Việt nam : TCXDVN 375 : 2006 " Thiết kế công trình chịu động đất Phần1 : Quy định chung, tác động động đất và quy định đối với kết cấu nhà Phần 2 : Nền móng, tường chắn và các vấn đề địa kỹ thuật" Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcsau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và các Ông/Bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 3 - Website Chính Phủ - Công báo - Bộ Tư pháp - Vụ Pháp chế Đã ký - Lưu VP, Vụ KHCN Nguyễn Văn Liên DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHKT CHUYÊN NGÀNH nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu các yếu tố cấu thành thị trường bất động sản nhà đất, đề xuất cơ sở khoa học của các chính sách quản lý thị trường bất động sản nhà đất”. (Thành lập theo Quyết định QĐ số 28 ngày 11 tháng 9 năm 2006) 1. Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Nguyễn Hữu Dũng- Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ – Bộ Xây dựng. 2. Thư ký Hội đồng: KS. Nguyễn Đình Tuấn - CVC Vụ KHCN Các uỷ viên phản biện: 3. TS. Trần Hồng Mai – Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng - BXD 4. ThS. Trần Kim Chung – Phó Ban Khoa học quản lý Viện Nghiên Cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) – Bộ Kế hoạch và đầu tư. 5. KS. Lê Ngọc Khoa- Phó cục trưởng Cục quản lý công sản – Bộ Tài Chính. Các uỷ viên khác: 6. PGS.TS Đỗ Hậu - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 7. PGS.TS Cao Duy Tiến – Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ xây dựng 8. TS. Nguyễn Văn Lịch – Viện trưởng Viện nghiên cứu thương mại – Bộ thương mại. 9. Ks. Chu Văn Chung – Vụ trưởng Vụ Pháp Chế – Bộ Xây dựng 10. Ks. Nguyễn Ngọc Thành – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đầu tư HảI phòng 11. ThS. Phạm Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty phát triển nhà và đô thị (HUD). Khách mời cuả Hội đồng: 1. Thứ trưởng Bộ Xây dựng : Tống Văn Nga
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

2. Hình thức nộp hồ sơ: Gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp. - QĐ 286.pdf

2..

Hình thức nộp hồ sơ: Gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp Xem tại trang 8 của tài liệu.
d) Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và - QĐ 286.pdf

d.

Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và Xem tại trang 20 của tài liệu.