0

Công bố thông tin – Trang 7 – Digiworld

1 81 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:37

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRUNG TÂM QUAN TRẮC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG___________________________________ Số /QTKTMT-QTMTĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________________________Đồng Nai, ngày 03 tháng 7 năm 2012Về việc công bố thông tin kết quả quan trắc động thái nước dưới đất 6 tháng đầu năm 2012 trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trườngKính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-STNMT ngày 05/3/2012 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán nhiệm vụ Quan trắc động thái nước dưới đất 3 khu vực Định Quán, Long Khánh, Nhơn Trạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012; Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-STNMT ngày 05/3/2012 của Giám đốc Sở về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường thực hiện Thiết kế kỹ thuật và Dự toán nhiệm vụ Quan trắc động thái nước dưới đất 3 khu vực Định Quán, Long Khánh, Nhơn Trạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2012,Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường đã hoàn thành khối lượng quan trắc mực nước và quan trắc chất lượng nước dưới đất 6 tháng đầu năm 2012 của 13 công trình quan trắc tại các khu vực Định Quán, Long Khánh, Nhơn Trạch.Để công khai thông tin kết quả quan trắc mực nước và chất lượng nước dưới đất, Trung tâm Quan trắc & Kỹ thuật Môi trường và Phòng Tài nguyên nước thống nhất nội dung và hình thức công bố thông tin như sau: - Nội dung: + Công bố thông tin mực nước dưới đất 6 tháng đầu năm 2012 và ảnh hưởng của lượng mưa đến mực nước dưới đất (Biểu đồ dạng đường gấp khúc) theo Phụ lục I.Đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại : 0613895673 Fax: 0613895669 Email: quantracmtdn@vnn.vn+ Công bố kết quả quan trắc chất lượng nước dưới đất sáu tháng đầu năm 2012 (so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất nước nước ngầm - QCVN 09:2008/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường) theo Phụ lục II. - Hình thức: Công bố trên trang thông tin điện tử của i LỜI CẢM ƠN Trước tiên tôi xin cám ơn sự Thầy Nguyễn Ngọc Định đã tận tình hướng dẫn, giúp tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp. Tôi cũng xin chân thành cám ơn Thầy Trần Ngọc Thơ, Cô Nguyễn Thị Liên Hoa, Cô Nguyễn Thị Ngọc Trang , Cô Phan Thị Bích Nguyệt đã quan tâm và động viên trong suốt thời gian vừa qua. Nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô, những người đã tận tình truyền đạt kiến thức cho tôi trong hai năm học cao học vừa qua. Tôi cũng xin chân thành cám ơn Thầy Hoàng Trọng-Khoa Toán Thống Kê – Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, Thầy Trương Quang Hùng- Khoa Kinh Tế Phát Triển đã hướng dẫn tận tình, giúp đỡ tôi trong kiến thức về thống kê và kinh t ế lượng cũng như mô hình nghiên cứu. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Tiến Dũng, bạn Tống Trường Sơn đã giúp đỡ và cung cấp những tài liệu rất hữu ích cho luận văn. TP Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2008 Lê Trường Vinh ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn và những người tôi đã cảm ơn. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào. TP Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2008 Tác giả iii MỤC LỤC Lời cám ơn .i Lời cam đoan ii Danh mục các hình viii Danh mục các bảng ix Tóm tắt x CHƯƠNG I . TỒNG QUAN VỀ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH THÔNG TIN TRÊN TTCK 4 1.1. Khái niệm Minh bạch thông tin 4 1.2 Đặc điểm của minh bạch thông tin 4 1.2.1 Sự Tiếp cận: 4 1.2.2. Tính liên quan : 5 1.2.3. Chất Lượng và Tính tin cậy của thông tin .5 1.3. Đo lường tính minh bạch thông tin. .6 1.4. Những hạn chế đối với tính minh bạch. 7 1.5 Lợi ích của tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán .8 1.5.1 Minh bạch thông tin làm gia tăng sự bảo v ệ nhà đầu tư 8 1.5.2. Minh bạch thông tin khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào thị trường, thúc đẩy tính thanh khoản của thị trường .10 1.5.3. Minh bạch góp phần phát triển tính hiệu quả của thị trường chứng khoán .10 1.6. Minh bạch thông tin doanh nghiệp .13 1.6.1 Khái niệm 13 1.6.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến công bố thông tin và minh bạch doanh nghiệp .13 1.6.2.1.Các đặc điểm về tài chính 14 1.6.2.2 Nh ững đặc điểm về quản trị CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC TRÌNH BÀY, CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 2.1 Lịch sử hình thành Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh Quá trình hình thành và phát triển của SGDCK TP.HCM ñược ñánh dấu bằng những sự kiện sau: - Trên cơ sở ðề án của Ban soạn thảo kết hợp với ñề án của NHNN và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan ngày 29/6/1995, Thủ tướng Chính phủ ñã có Quyết ñịnh số 361/Qð-TTg thành lập Ban Chuẩn bị tổ chức TTCK giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ ñạo chuẩn bị các ñiều kiện cần thiết cho việc xây dựng TTCK ở Việt Nam. - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ñược thành lập ngày 28/11/1996 theo Nghị ñịnh số 75/CP của Chính phủ, là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng tổ chức và quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. - Năm 1997, Thủ tướng ñã có quy ñịnh số 1038/1997/Qð – TTg ngày 05/12/1997 thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp kiến thức về chứng khoán, luật thị trường chứng khoán. - Năm 1998, Chính phủ ban hành Nghị ñịnh 48/1998/Nð – CP ngày 11/07/1998 về chứng khoán và thị trường chứng khoán. ðồng thời thủ tướng chính phủ ban hành quyết ñịnh số 127/1998 Qð – TTg thành lập Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 01/8/1998, Chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước ký quyết ñịnh số 128/1998/Qð – UBCK5 ban hành qui chế tổ chức và hoạt ñộng của TTGDCK TP.HCM. - Ngày 20/07/2000, Trung tâm giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh chính thức khai trương (trụ sở ñặt tại 45 – 47 Bến Chương Dương, Quận 1, TP.HCM), ñánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc hình thành TTCK Việt Nam. - Ngày 28/7/2000, phiên giao dịch ñầu tiên của thị trường chứng khoán Việt Nam ñã chính thức ñược tổ chức tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM nay là Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM, ñánh dấu một sự kiện quan trọng trong ñời sống kinh tế - xã hội của ñất nước. 2.2 ðặc ñiểm các công ty niêm yết hiện nay 2.2.1 Thực trạng công ty niêm yết ñến thời ñiểm 31/12/2007 Thị trường chứng khoán Việt Nam bắt ñầu phiên giao dịch ñầu tiên ngày 28/07/2000 tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, chỉ có 2 cổ phiếu ñược niêm yết là cổ phiếu của công ty cổ phần Cơ ðiện Lạnh (REE) và cổ phiếu của công ty cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông (SAM). ðến cuối năm 2000, thị trường có thêm 3 cổ phiếu niêm yết trên sàn là TMS, HAP, LAF với tổng giá trị niêm 1Li m uKinh nghim trờn th gii cho thy th trng chng khoỏn ( TTCK) hot ng cú hiu qu v lnh mnh cn phi cụng b thụng tin cụng khai, thụng tin l mt trong nhng nguyờn tc c bn nht ca TTCK (cho dự l tp trung, phi tp trung hay t do), ng thi l c s cho nh u t nh giỏ mua hoc bỏn chng khoỏn. Nu cỏc thụng tin trờn TTCK sai lch s gõy nờn nhng bin ng ln trong hot ng ca th trng cng nh s hoang mang trong tõm lý ca nh u t dn n nhng t bin ca th trng, to ra s khng hong i vi th trng ti chớnh quc gia v s tỏc ng xu n nn kinh t.i vi mt th trng mi ni nh Vit Nam, khi quy mụ ca TTCK cũn nh, c ch hot ng cha tht s hon chnh thỡ din bin ca th trng ph thuc rt ln vo nhng cụng ty niờm yt cú giỏ tr vn hoỏ ln. Lỳc th trng mi thnh lp, ch s VN-Index ph thuc vo giỏ tr c phiu SAM, REE. Hin nay, vic bin ng ca cỏc c phiu FPT, VNM, STB li dn n nhng bin ng ca th trng. Vic phõn tớch k thut hay phõn tớch tỡnh hỡnh ti chớnh doanh nghip cng nh s dng cỏc mụ hỡnh nh lng khỏc trong vic phõn tớch v d bỏo giỏ c phiu tr nờn khụng hu ớch i vi cỏc nh u t riờng l. Thc t thi gian qua cho thy cõu hi: Ti sao giỏ ca cỏc c phiu li tng gim mt cỏch t ngt trong khi chớnh tỡnh hỡnh ca chớnh cụng ty ú chng cú gỡ c bit c cỏc nh u t quan tõm nhng thc cht ca vn l vỡ h khụng nm c cỏc thụng tin t th trng m nguyờn nhõn ch quan l do vic minh bch hoỏ thụng tin vn cha tr thnh mt thúi quen bỡnh thng i vi cỏc i tng tham gia TTCK (bao gm c CTNY, CTCK ). thy rừ thc trng v tỡm ra cỏc gii phỏp cho hot ng cụng b thụng tin trờn TTCK hin nay.Bùi Lan Hơng Thị trờng chứng khoán 452 Em ó chn ti:"Hot ng cụng b thụng tin trờn Th trng Chng khoỏn Vit Nam Thc trng v gii phỏp"Kt cu ca d ti gm cú 3 phn chớnh:- Chng I: C s lớ lun v Hot ng cụng b thụng tin.- Chng II: Thc trng ca Hot ng cụng b thụng tin trờn th trng chng khoỏn Vit Nam hin nay.- Chng III: Kin ngh v gii phỏp cho Hot ng cụng b thụng tin Vit Nam hin nay.Phm vi nghiờn cu: ti tp trung nghiờn cu thc trng cụng b thụng tin ca cỏc t chc tham gia trờn TTCK Vit Nam trong vi nm tr li õy. Do gii hn v mt t liu cng nh nhn thc, chuyờn ca em chc chn vn cũn nhiu thiu sút, em rt mong thy gúp ý v sa cha ti ca em hon thin hn. Em xin chõn thnh cm n thy!!! H Ni, Ngy 7/4/2007Bùi Lan Hơng Thị trờng chứng khoán 453Chng I: C s lý lun v Hot ng cụng b thụng tin1.Khỏi nim v hot ng cụng b thụng tinCụng b thụng tin l quỏ trỡnh cỏc t chc tham gia th trng chng khoỏn cụng b mt cỏch chớnh xỏc, y , kp thi nhng thụng tin v hot ng ca th trng, cỏc thụng tin cú th nh hng ti giỏ chng khoỏn n cho nh u t thụng qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng, n phm ca t chc, cụng ty v cỏc phng tin thụng tin ca S giao dch chng khoỏn, Trung tõm giao dch khoỏn khoỏn nhm m bo s cụng bng ca giỏ chng khoỏn v bo v nh u t.Cỏc t chc tham gia TTCK bao gm :- T chc phỏt hnh thc hin cho bỏn trỏi phiu ra cụng chỳng.- T chc niờm yt - Cụng ty chng khoỏn- Cụng ty qun lý qu- Cụng ty õu t chng khoỏn- S giao dch chng khoỏn- Trung tõm giao dch chng khoỏn.Cú hai phng thc cụng b thụng tin chớnh: Cụng b thụng tin trc tip v cụng b thụng tin giỏn tip.- Cụng b thụng tin trc tip ngha l cỏc t chc cú ngha v cụng b thụng tin c quyn trc tip cụng b ra cụng chỳng thụng qua cỏc phng tin thụng tin i chỳng v phi ng thi bỏo cỏo vi cỏc c quan qun lý v vn hnh th trng nh UBCKNN, SGDCK hoc TTGDCK.- Cụng b thụng tin giỏn tip ngha l cỏc t chc khi tin hnh ngha v cụng b thụng tin phi chuyn thụng tin cn cụng b ti cỏc c quan qun lý v vn hnh th trng cỏc c quan ny tin hnh x lý cỏc thụng tin ú trc, sau Bùi Lan Hơng Thị trờng chứng khoán 454khi c x lý cỏc thụng tin ny mi c cụng b ra cụng chỳng thụng qua cỏc phng tin Báo cáo đề tài THỰC TRẠNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM i LỜI CẢM ƠN Trước tiên tôi xin cám ơn sự Thầy Nguyễn Ngọc Định đã tận tình hướng dẫn, giúp tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp. Tôi cũng xin chân thành cám ơn Thầy Trần Ngọc Thơ, Cô Nguyễn Thị Liên Hoa, Cô Nguyễn Thị Ngọc Trang, Cô Phan Thị Bích Nguyệt đã quan tâm và động viên trong suốt thời gian vừa qua. Nhân đây tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô, những người đã tận tình truyền đạt kiến thức cho tôi trong hai năm học cao học vừa qua. Tôi cũng xin chân thành cám ơn Thầy Hoàng Trọng-Khoa Toán Thống Kê – Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM, Thầy Trương Quang Hùng- Khoa Kinh Tế Phát Triển đã hướng dẫn tận tình, giúp đỡ tôi trong kiến thức về thống kê và kinh t ế lượng cũng như mô hình nghiên cứu. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Tiến Dũng, bạn Tống Trường Sơn đã giúp đỡ và cung cấp những tài liệu rất hữu ích cho luận văn. TP Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2008 Lê Trường Vinh ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn và những người tôi đã cảm ơn. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào. TP Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2008 Tác giả iii MỤC LỤC Lời cám ơn i Lời cam đoan ii Danh mục các hình viii Danh mục các bảng ix Tóm tắt x CHƯƠNG I. TỒNG QUAN VỀ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH THÔNG TIN TRÊN TTCK 4 1.1. Khái niệm Minh bạch thông tin 4 1.2 Đặc điểm của minh bạch thông tin 4 1.2.1 Sự Tiếp cận: 4 1.2.2. Tính liên quan : 5 1.2.3. Chất Lượng và Tính tin cậy của thông tin 5 1.3. Đo lường tính minh bạch thông tin. 6 1.4. Những hạn chế đối với tính minh bạch. 7 1.5 Lợi ích của tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán 8 1.5.1 Minh bạch thông tin làm gia tăng sự bảo v ệ nhà đầu tư 8 1.5.2. Minh bạch thông tin khuyến khích nhà đầu tư tham gia vào thị trường, thúc đẩy tính thanh khoản của thị trường 10 1.5.3. Minh bạch góp phần phát triển tính hiệu quả của thị trường chứng khoán 10 1.6. Minh bạch thông tin doanh nghiệp 13 1.6.1 Khái niệm 13 1.6.2 Những yếu tố ảnh hưởng đến công bố thông tin và minh bạch doanh nghiệp 13 1.6.2.1.Các đặc điểm về tài chính 14 1.6.2.2 Nh ững đặc điểm về quản trị doanh nghiệp 15 iv 1.7. Lợi ích của minh bạch thông tin doanh nghiệp. 18 1.7.1. Minh bạch thông tin DN giảm thiểu chi phí sử dụng vốn 19 1.7.2. Minh bạch thông tin DN tạo lập lòng tin đối với nhà đầu tư 19 1.7.3. Minh bạch thông tin DN gia tăng tính hiệu quả của thị trường 19 1.7.4. Minh bạch thông tin DN gia tăng sự bào vệ nhà đầu tư 19 1.8. Kinh nghiệm minh bạch của các nước trên thế giới 19 1.8.1. Kinh nghiệm của Pháp 19 1.8.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc 21 1.8.3. Kinh nghiệm của Mỹ 21 1.8.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 22 1.9.Kết luận chương I 23 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 24 2.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: