0

Đại hội đồng cổ đông – Trang 2 – Digiworld

3 39 0
  • Đại hội đồng cổ đông – Trang 2 – Digiworld

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc………………, ngày tháng năm 2012GIẤY ỦY QUYỀNVề việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2012Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay1. BÊN ỦY QUYỀN:Tên cá nhân/tổ chức:……………… ……………………………………………………………………………………… Quốc tịch:………………………………………………………………………………… CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD số: …………………… cấp ngày: ……./……/……… tại: ……………………Địa chỉ: ……………… ………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: ……………… …………………………………………………………………………………………………… .Đại diện (đối với cổ đông là tổ chức): ……………………………………. Chức vụ: ……………………… Số cổ phần sở hữu: ……………… …… Cổ phầnNay uỷ quyền cho:2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:Tên cá nhân:……………………………………………………………………………… CMND/Hộ chiếu số: …………………………… cấp ngày: ……./……./…………… tại: ………………………Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………3. Nội dung ủy quyền:- Số cổ phần ủy quyền: ………………….………… cổ phần(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………… cổ phần)- Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay vào ngày 25/4/2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kết thúc.BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN(Ký và ghi rõ họ tên)BÊN ỦY QUYỀN(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với tổ chức) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH YTECOĐịa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 – TP.HCM Email: yteco_hcm@yteco.vnĐiện thoại: (84.8).39 304 372; Fax: (84.8).39 306 909 Website: www.yteco.vnTỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCMVỀ VIỆC ỦY QUYỀN MỘT SỐ NỘI DUNG CHO HĐQT- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM YTECO ;Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền ( giao cho ) HĐQT quyết định và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:1. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM;2. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011;3. Triển khai Nghị quyết của Đại hội.Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH(Đã ký)KS. LÊ VĂN QUÊ CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAMc lp T do Hnh phỳcTHễNG BO V/v . T chc i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 Kớnh gi: Quý c ụng Hi ng qun tr Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist trõn trng thụng bỏo n ton th Quý c ụng v vic t chc i hi c ụng thơng niờn nm 2011 nhơơ sau: Thi gian i hi: 9 gi 00 th sỏu, ngy 22/4/2011; ng ký d hp t 8 gi 30 ngy 22/4/2011.a im t chc: Phũng hp tõng trờt, Khỏch sn Kim ụ - S 133 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ Minh.Thnh phn tham d: C ụng s hu c phn ca Cụng ty FIDITOUR tớnh n ht ngy 28/2/2011.Ni dung i hi:1. Thụng qua Bỏo cỏo hot ng Cụng ty nm 2010, Phơng hơng nm 2011.2. Thụng qua Bỏo cỏo ti chớnh nm 2010 (ó ơc cụng ty DTL kim toỏn).3. Thụng qua Bỏo cỏo thm tra hot ng Cụng ty ca Ban Kim soỏt.4. Thụng qua cỏc vn cn tho lun v biu quyt khỏc thuc thm quyn HC.Xỏc nhn tham d, hoc u quyn tham d: i hi t chc thnh cụng, kớnh ngh Quý c ụng d hp (hoc u quyn d hp) gi xỏc nhn vic tham d (hoc Giy u quyn tham d) cho Ban T chc i hi trơc ngy 15/4/2011. a ch gi theo ng bu in: Cụng ty c phn du lch Tõn nh FIDITOURist S 129 Nguyn Hu, phng Bn Nghộ, qun Mt, thnh ph H Chớ MinhGi Fax: (08) 3 914 13 89 (chuyn cho B Tỳ Anh, b Thu Thy)Gi mail: tuanh@fiditour.com ; thuthuy@fiditour.com.Hoc in thoi: (08) 3 914 14 14 (gp B Tỳ Anh, b Thu Thy)Lu ý: Thụng bỏo ny thay cho thơ mi hp trong trơng hp Quý c ụng cú quyn d hp nhng chơa nhn ơc Thơ mi. Trõn trng. T/M HI NG QUN TR CH TCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM…… Hội đồng quản trị Công ty ………… Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm …… sau: Thời gian: …… h … thứ … , ngày … tháng ……năm … Địa điểm: Thành phần tham dự: Tất Cổ đông Công ty ……………… người Đại diện cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ……h ngày …… tháng …… năm… Nội dung Đại hội Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm … kế hoạch sản xuất kinh doanh năm … Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm … kế hoạch kiểm tra giám sát năm …… Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm …… kế hoạch năm ……… Thông qua Báo cáo tài năm …… Công ty …… kiểm toán Công ty Kiểm toán …… Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ cổ tức năm … dự kiến năm… Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS chi năm … kế hoạch chi trả năm … Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm …… Thời gian đăng ký xác nhận tham dự Đại hội Để chương trình Đại hội diễn tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền Công ty Hình thức đăng ký: Thư: Xin gửi địa chỉ: Điện thoại: Thời hạn đăng ký: Trước ….h ngày … tháng … năm … Các Cổ đông người Đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hộ chiếu gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự ủy quyền Cổ đông) Trân trọng thông báo kính mời quý Cổ đông tham dự! , ngày tháng năm TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận  Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu.  Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế  Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn  Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009  Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược  Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Tel: 04 3386 8243 Fax: 04 3371 9676 Email: info@sicco.com.vn Web: www.sicco.com.vn THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ Kính gửi cổ đông:Bùi Ngọc Quang Công ty CP XD&ĐT Sông Đà 9, KCN Phú Ngĩa, Chương Mỹ, Hà Nội Số thứ tự: Số cổ phần sở hữu: 4000 Hội đồng quản trị Công ty CP XD&ĐT Sông Đà trân trọng kính mời cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty - Thời gian: 08h30, ngày 28 tháng năm 2017 (thứ Sáu) - Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Xây dựng Đầu tư Sông Đà - Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

08h50 - 10h00 |- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh - Đại hội đồng cổ đông – Trang 2 – Digiworld

08h50.

10h00 |- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh Xem tại trang 2 của tài liệu.