dang ky dn l8 20 7 15

2 93 0
dang ky dn l8 20 7 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

dang ky dn l8 20 7 15 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t... LỜIMỞĐẦU Lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại phải làm ăn “có lãi”, nhất là những doanh nghiệp đã tiến hành CPH bước vào hoạt động với tư cách là CTCP, vận hành theo cơ chế thị trường tự chịu trách nhiệm với công việc sản xuất kinh doanh của mình. Nâng cao hiệu quả SXKD là nhiệm vụ chủ đạo của mỗi doanh nghiệp.CPH đang bước vào giai đoạn mở rộng và sẽ được thực hiện mạnh mẽ và quyết liệt trong thời gian tới nhằm đáp ứng với lộ trình hội nhập mà cụ thể là mục tiêu ra nhập WTO của Việt Nam vào năm 2006. Nhưng để làm tốt công vịêc đó thì vấn đề rất được quan tâm là hoạt động của những doanh nghiệp CPH mà yếu tố được đặt lên hàng đầu là hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp đó. Đểđẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá trong các doanh nghiệp Nhà Nước, thực tiễn đòi hỏi phải có những giải pháp, chính sách cụ thể và thông thoáng hơn nhằm tạo ra nhiều mô hình doanh nghiệp mới đa sở hữu hoạt động tốt trong nền kinh tế thị trường, mở rộng khả năng thu hút vốn đầu tư; tăng cường trách nhiệm của các chủ sở hữu cũng như người lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.Sau khi học xong môn Luật kinh tế em đã chọn đề tài "Trình bày tiến trình cổ phần hoá của Công ty Dệt vải công nghiệp ” cho bài tiểu luận của mình. CHƯƠNGKHÁIQUÁTCHUNGVỀ CÔNGTY DỆTVẢICÔNGNGHIỆP.I. TỔNGQUANVỀCỔPHẦNHOÁỞ VIỆT NAM1. Khái niệmCổ phần hoá là quá trình chuyển đổi doanh nghiệp từ chỗ chỉ có một chủ sở hữu thành công ty cổ phần là doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu. Cổ phần hoá nói chung có thể diễn ra tại các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh và tại các doanh nghiệp Nhà nước. Cổ phần hoá là quá trình đa dạng hoá sở hữu tại doanh nghiệp. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là quá trình chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, trong đó Nhà nước có thể vẫn giữ tư cách là một cổđông, tức là Nhà nước vẫn có thể là chủ sở hữu một bộ phận tài sản của doanh nghiệp. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước không chỉ là quá trình chuyển đổi sở hữu Nhà nước sang sở hữu của các cổđông, mà còn có cả hình thức doanh nghiệp Nhà nước thu hút thêm vốn thông qua hình thức bán cổ phiếu để trở thành công ty cổ phần.2. Phân loại doanh nghiệp để tiến hành cổ phần hoáNghịđịnh 44/1998/NĐ-CP, ngày 29-6-1998 của Chính phủ phân chia doanh nghiệp Nhà nước trong tiến trình cổ phần hoá thành 3 loại như sau:+ Loại doanh nghiệp Nhà nước hiện có, chưa tiến hành cổ phần hoá: bao gồm các doanh nghiệp hoạt động công ích, quy định tại Điều 1 Nghịđịnh 56/CP ngày 2 tháng 10 năm 1996. Đó là các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá và dịch vụ mà Nhà nước độc quyền kinh doanh, như vật liệu nổ, hoá chất độc, chất phóng xạ, in bạc và các chứng chỉ có giá, mạng trục thông tin quốc gia và quốc tế…+ Loại doanh nghiệp Nhà nước cần nắm cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt khi tiến hành cổ phần hoá: bao gồm các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích có vốn trên 10 tỷđồng; các doanh nghiệp khai thác quặng quí hiếm, khai thác khoáng sản quy mô lớn, hoạt động dịch vụ kỹ thuật về khai thác dầu khí, sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chữa bệnh và hoá dược, sản xuất kim loại màu và kim B,A.hl sAO CQNG HOA XA UQr CHU NGHiaVryr NAM DQc l$p - Tq - H4nh phtfic HoACH VA DAU TU riNu eUANG NINH pnoNc pAnqc r.f xrxrl DoANH SO KE crAv cnuNc NndN oANc rY noaNn xcnrpr cOnc rY co PHAN Mfl sii doanh nghiQp: 5700100707 Ddng bj,Mn ddu: ngdy 25 thdng 06 ndm 2010 Edng lry thay AAt mn tha: 8, ngdy 20 thdng 07 ndm 2015 (chuv€ndiittoqihin':s:"1,;,r:;s,f,;X{frI[,f,!,f TOn cdng fr{f X,liLiuv,Nrnrt) ty T€n c6ng ty vitlt bing titing Viet: CONC TY Co PHAN VAT TU - TKV T€n cdng ty vitit b6ng ti6ng nu6c ngodi: VINACOMIN - MATERIALS TRADING JOINT STOCK COMPANY K ' T€n cdng ty vi6t tdt: iviTS Dia chi tru chfnh , Phwdng Cd:m E6ng, Thdnh ph6 Ciim Phd, Tinh Qudng Ninh, Vi€t Nam Fax: (033) 3862908 Di0n thoai (033) 3862063 Website: http : //www.vmts /vn Email: vtx@hnn.vn sO Viin alidu l0 ;p 150.000.000.000 d6ng V6n di6u 16: Biing chir: MQt trdm ndm maoi tj, d6ng Menh gi6 cO phAn: 10.000 ddng T6ng sO cO phdn: 15.000.000 : chio b6n: 5.1\gqoi il4i diQn theo phfp lu$t cira c6ng ty Sii c6 phAn tlugc quy6n ?t Hg vd tdn: TRAN MINH NGHIA Chric danh: Gi6m d(5c Sinh ngdy: 0I/10/1966 D6n tQc: Gi6i tinh: rI Nam i Ktnh eurSc fich: viet Nam Lo4i gidy td chimg thuc c6 nhdn: Chang minh nhdn ddn Sr5 gi6y chtng thgc c6 nhdn: 013231057 Ngdy c6p: 24/08/2009 Ncri c6p: c6ng an thdnh pltii na wpt Noi ddng ky h0 h."l thudmg tru: s6 27,1

Ngày đăng: 26/10/2017, 04:16

Hình ảnh liên quan

(Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƯ VẬN TÀI VÀ - dang ky dn l8 20 7 15

huy.

ển đổi loại hình doanh nghiệp từ CÔNG TY TNHH MTV VẬT TƯ VẬN TÀI VÀ Xem tại trang 1 của tài liệu.
| (HỨA THỰ: BẢNSA0BÚNô VÓIBẢNGHÍN: SG - dang ky dn l8 20 7 15
BÚNô VÓIBẢNGHÍN: SG Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan