0

Bo nhiem lai Pho Giam doc Cong ty signed

2 61 0
  • Bo nhiem lai Pho Giam doc Cong ty signed

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 03:16

Câu l c b Giám c nhân sạ ộ đố ự- Tr s : CT4.1001, ơ th Sơng à - M ình, T Liêm, Hà N iụ ở Đ ị Đ ỹ Đ ừ ộ- i n tho i: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518Đ ệ ạ- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.netPHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TYI - MỤC ĐÍCH:- Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc.- Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi.- Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lược của Công ty.II – PHẠM VI:Áp dụng cho Bna Tổng Giám đốc Công ty III – NỘI DUNG:1. Sơ đồ tổ chức Công ty:NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY1. Tổng Giám Đốc cty- Chòu trách nhiệm về các mặt hoạt động của công ty trước Hội đồng thành viên và pháp luật hiện hành.- Chòu trách nhiệm về công tác đối ngoại.- Là người quyết đònh các chủ trương, chính sách, mục tiêu chiến lược của công ty.- Phê duyệt tất cả các quy đònh áp dụng trong nội bộ công ty.- Giám sát và kiểm tra tất cả các hoạt động về sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty.- Đề xuất các chiến lược kinh doanh, đầu tư cho Hội đồng thành viên.- Phát triển thò trường tiêu thụ sản phẩm trong khu vực và trên thế giới.- Trực tiếp ký các hợp đồng XNK.- Quyết đònh toàn bộ giá cả mua bán hàng hóa vật tư thiết bò.Câu l c b Giám c nhân sạ ộ đố ự- Tr s : CT4.1001, ơ th Sơng à - M ình, T Liêm, Hà N iụ ở Đ ị Đ ỹ Đ ừ ộ- i n tho i: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518Đ ệ ạ- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net- Quyết đònh ngân sách hoạt động cho các đơn vò và các phòng ban cụ thể trong công ty theo kế hoạch phát triển do hội đồng thành viên phê duyệt.- Quyết đònh các chỉ tiêu về tài chính.- Giám sát toàn bộ hệ thống hoạt động trong công ty.2. Phân công nhiệm vụ và quyền hạn Phó Tổng Giám Đốc sx:- Chòu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.- Nhận chỉ tiêu kế hoạch sản xuất của công ty, khai thác nguồn hàng ngoài thò trường.- Tổ chức điều hành sản xuất, thực hiện hoàn thành kế hoạch của công ty giao đồng thời đảm bảo kế hoạch nguồn hàng bên ngoài để thu về lợi nhuận cao nhất.- Quản lý, điều hành, đào tạo đội ngũ CBCNV, xây dựng hệ thống quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm trong phạm vi toàn xí nghiệp.- Thực hiện các nội quy, quy chế về quản lý lao động, quản lý vật tư thiết bò, tài sản của xí nghiệp.- Xây dựng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo quý, năm và đảm bảo lợi nhuận và vốn công ty đầu tư.- Quyền ký quyết đònh bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động nhân sự tại xí nghiệp (trừ Giám đốc Xí nghiệp.- Báo cáo kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp cho Tổng Giám đốc công ty.- Tự chủ về hoạt động tài chính của Xí nghiệp, ưu tiên nhận kế hoạch sản xuất từ Công ty, tự chủ động nguồn hàng đối với năng lực sản xuất dư thừa.3. Phân công Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THÁI DƯƠNG Ngày ký: 04.08.2016 13:37 http://www.newvisionlaw.com.vn Tel: 04.6682.7986/ 6682.8986 – Fax: 04.73005720Số 3, ngách 389/31, Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP. Hà NộiCÔNG TY CỔ PHẦN…. Số: -QĐ/HĐQTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc*****************Hà Nội, ngày tháng năm 200 QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ(V/v Bổ nhiệm Giám đốc công ty)− Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.− Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần ….− Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số …-BB/ĐHĐCĐ ngày / /… về việc bổ nhiệm Giám đốc công ty.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Bổ nhiệm ông …. làm Giám đốc Công ty cổ phần ….Ông: …Ngày sinh: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .Chỗ ở hiện tại: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Công an Điều 2: Quyền và nghĩa vụ.Ông … có các quyền và nghĩa vụ sau:a) Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;b) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;d) Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty;e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức;f) Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc quyền bổ nhiệm của Giám đốc.g) Tuyển dụng lao động;h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;i) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.Điều 3: Hiệu lực thi hành.http://www.newvisionlaw.com.vn Tel: 04.6682.7986/ 6682.8986 – Fax: 04.73005720Số 3, ngách 389/31, Trần Thái Tông, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP. Hà NộiQuyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Nơi nhận :− Ông …;− Lưu VP.Hà Nội, ngày . tháng . năm 200T/M Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: … .,ngày…tháng…năm… QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm cán bộ (TỔNG) GIÁM ĐỐC CÔNG TY (CỔ PHẦN) TNHH CHỨNG KHOÁN… Căn cứ: ……………………………………………………………………………….……… ; Căn cứ: ……………………………………………………………………………… ….… ; Theo đề nghị của……………………………………………………………………….………, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. . Điều 2 . Điều… . . Nơi nhận: - Như điều .; - Lưu: đơn vị soạn thảo (viết tắt), và HC-TH. (TỔNG) GIÁM ĐỐC (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) CÔNG TY WICTORVINA BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chức danh : Giám đốccông việc : 1002 Nơi làm việc : Khu công nghiệp Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội Ngày ban hành : 20/12/2008 Báo cáo cho : Tổng giám đốc công ty mẹ London, Anh NHIỆM VỤ CHÍNH Điều hành hoạt động công ty Việt Nam nhằm đạt mục tiêu của công ty mẹ giao cho, theo kế hoạch sản xuất bán hàng, lãnh đạo hiệu nguồn lực chiến lược marketing hợp lý TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC VÀ QUYỀN HẠN a Hoàn thành tiêu công ty mẹ giao cho nhiều chiến lược khác marketing hiệu quả, xây dựng đội ngũ công nhân sản xuất lành nghề, đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, sách động viên khen thưởng kịp thời,… b Nhận định hội kinh doanh kịp thời thông qua việc tìm hiểu thông tin thị trường, nhu cầu đối thủ cạnh tranh, xây dựng bảng tiêu lập kế hoạch sản xuất, bán hàng hợp lý c Xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, thông qua việc trì phát triển tốt mối quan hệ phòng ban, đồng nghiệp công ty tinh thần đoàn kết, thống tập thể tạo sức mạnh thực chiến lược chung công ty d Chịu trách nhiệm chính, đồng thời phối hợp với phòng Marketing phòng kinh doanh trì phát triển mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng tiềm e Quản lý chặt chẽ thông tin hoạt động kinh doanh công ty ngày thông qua đội ngũ kế toán phòng kinh doanh hóa đơn, đơn hàng, … để kịp thời đánh giá xử lý liệu đưa đối sách phù hợp f Lập giám sát kế hoạch tuyển dụng nhân sự, đào tạo, giám sát công việc phòng đảm bảo kế hoạch sản xuất bán hàng g Theo dõi, đánh giá đối thủ cạnh tranh Báo cáo sản phẩm thị trường thông tin cho đội ngũ bán hàng nhằm đưa chiến lược cạnh tranh phù hợp h Không ngừng nâng cao kiến thức tài quản lý tài để kiểm soát tài công ty cách tốt nhất, đồng thời cung cấp kiểm soát tín dụng cho khách hàng i Liên tục cập nhật báo cáo cho Tổng giám đốc công ty mẹ hoạt động công ty con, đồng thời đưa ý kiến xu hướng thị trường, hội kinh doanh, khách hàng mục tiêu để công ty mẹ có định phù hợp với chiến lược công ty j Xây dựng thương hiệu thị trường nước khu vực, không ngừng phát triển kênh phân phối, để đạt mục tiêu công ty TỶ TRỌNG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Mục tiêu Tỷ trọng (%) Kinh doanh: Sản xuất, doanh số bán hàng, kênh phân phối, 40% khách hàng mục tiêu… Marketing: Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, triển lãm… 25% Tài chính: Dòng tiền, kiểm soát tín dụng khách 20% hàng, nợ hạn Nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, chế độ đãi ngộ, khuyến khích 10% phát triển nhân viên Điều hành: Công ty hoạt động hiệu quả, xây dựng văn hóa 5% doanh nghiệp lành mạnh… TIÊU CHUẨN YÊU CẦU Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, thông thạo tiếng Anh Kinh nghiệm: Tổi thiểu năm kinh nghiệm bán hàng năm kinh nghiệm quản lý, có kiến thức quản trị tài chính, marketing… Kỹ năng: Giao tiếp tốt, tinh thần làm việc tập thể, chủ động sáng tạo công việc Sức khỏe đảm bảo, tuổi từ 28 trở lên Người viết Người duyệt Ngày ban Ngày có hiệu lực hành Trợ lý tổng giám đốc Tổng giám đốc 20/12/2008 20/12/2008 BÀI TẬP HỌC KỲ LUẬT LAO ĐỘNG Bài tập số 1:1. Phân tích và đánh giá các quy định về quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động2. H làm việc tại doanh nghiệp (DN) nhà nước A từ tháng 1/1985 theo chế độ tuyển dụng vào biên chế. Tháng 1/1996, hai bên ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. tháng 1/2007, theo nhu cầu sản xuất kinh doanh giám đốc doanh nghiệp chuyển H sang làm việc ở một địa điểm khác (cách trụ sở chính nơi H đang làm việc 200km) với công việc và mức lương không thay đổi và thông báo nếu H không đồng ý sẽ ra quyết định điều động. Mặc dù không muốn, nhưng H nghĩ rằng nếu mình không đồng ý thì doanh nghiệp cũng sẽ ra quyết định và để tránh mâu thuẫn với giám đốc nên đồng ý đi để mọi chuyện êm đẹp. Sau khi chuyển sang làm công việc ở địa phương mới trong thời gian 3 tháng, do gặp hoàn cảnh khó khăn về gia đình, căn cứ vào điều 34 BLLĐ sửa đổi H đề nghị doanh nghiệp được trở lại làm việc ở địa điểm cũ. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chấp thuận vì cho rằng hai bên đã thỏa thuận thay đổi hợp đồng lao động. Cho rằng doanh nghiệp giải quyết không hợp tình, hợp lý nên sau khi thông báo với người phụ trách trực tiếp, H trở về doanh nghiệp và đề nghị được bố trí công việc tại trụ sở chính theo như hợp đồng đã ký kết. Doanh nghiệp không đồng ý và yêu cầu H tiếp tục làm việc theo như thỏa thuận của tháng 1/2007. H không trở lại làm việc và liên tục có đơn yêu cầu đề nghị doanh nghiệp giải quyết nguyện vọng của mình. Sau khi H nghỉ việc 15 ngày, doanh nghiệp dự kiến sẽ tiến hành kỷ luật H.Hỏi:a, sự kiện xảy ra vào tháng 1/2007 có phải là thỏa thuận thay đổi hợp đồng lao động hay không? Tại sao?TÔ THỊ DUNG MSV: DS32C017BÀI TẬP HỌC KỲ LUẬT LAO ĐỘNG b, Anh/chị hãy tư vấn để doanh nghiệp xử lý hình thức kỷ luật lao động phù hợp và việc xử lý là đúng pháp luật.Tình tiết bổ sung: Anh X làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn với doanh nghiệp từ tháng 2/2003. Tháng 2/2006, X bị tạm giam 4 tháng vì nghi có liên quan đến vụ tham ô tài sản của doanh nghiệp.Sau đó, Tòa án đã tuyên án tù giam 3 năm đối với XThụ lý được một năm thì X được minh oan. X quay trở lại doanh nghiệp yêu cầu bố trí việc làm cho mình. Doanh nghiệp đã từ chối vì cho rằng hợp đồng của X đã chấp dứt và công việc của X đã có người thay thế.Hỏi: c, Việc chấm dứt của doanh nghiệp là đúng hay sai?d, Chế độ, quyền lợi cho X theo quy định của pháp luật lao động.TÔ THỊ DUNG MSV: DS32C017BÀI TẬP HỌC KỲ LUẬT LAO ĐỘNG Bài Làm:1. Quyền chấm dứt hợp đồng lao động của ngườì sử dụng lao động:Quyền chấm dứt hợp đồng lao động của NSDLĐ được quy định tại điều 17, 36, 38 và 85 BLLĐ sửa đổi bổ sung năm 2007. Theo quy định tại điều 36 BLLĐ thì NSDLĐ sẽ có quyền chấm dứt hợp đồng trong trường hợp đương nhiên chấm dứt hợp đồng, đó là hết hạn hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bo nhiem lai Pho Giam doc Cong ty signed, Bo nhiem lai Pho Giam doc Cong ty signed,

Hình ảnh liên quan

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là phần để trắng (như hình 1.5) - Bo nhiem lai Pho Giam doc Cong ty signed

i.

ền nghiệm của hệ bất phương trình là phần để trắng (như hình 1.5) Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hình 6 - Bo nhiem lai Pho Giam doc Cong ty signed

Hình 6.

Xem tại trang 12 của tài liệu.
Miền nghiệm của hệ bất phương trình là lục giác ABCDEF (như hình 1.6) - Bo nhiem lai Pho Giam doc Cong ty signed

i.

ền nghiệm của hệ bất phương trình là lục giác ABCDEF (như hình 1.6) Xem tại trang 13 của tài liệu.