0

So yeu ly lich anh Nguyen Viet Dat

2 134 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 02:57

Sơ Yếu Lý Lịch là bản tóm tắt những thông tin chính về cá nhân như: học vấn, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu cũng như giảng dạy, các tác phẩm đã được xuất bản, giảI thưởng, các xác nhận về tư cách tác giả và những thông tin cá nhân khác. Một sơ yếu lý lịch thường bao gồm từ hai trang trở lên. Cách viết một Sơ yếu lý lịch Sau đây là một số yêu cầu cơ bản để tạo nên một sơ yếu lý lịch hay và hiệu quả: • Minh bạch - bố cục rõ ràng và lô gích • Súc tích – thông tin hợp lý và cần thiết • Đầy đủ - chứa đựng những thông tin quan trọng • Nhất quán – dùng phông và kiểu chữ thống nhất • Thông tin cập nhập Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch: THÔNG TIN LIÊN LẠC Tên Địa chỉ Điện thoại Di động Email THÔNG TIN CÁ NHÂN Ngày sinh Nơi sinh Quốc tịch GiớI tính Có thể thêm những thông tin cá nhân khác: Tình trạng hôn nhân Tên vợ hoặc chồng Con cái KINH NGHIỆM LÀM VIỆC Liệt kê theo thứ tự thờI gian (thờI gian gần đây nhất trỏ về trước) bao gồm chi tiết về thờI gian và vị trí công việc ThờI gian công tác Vị trí công việc Đào tạo và Nghiên cứu TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN Bao gồm thờI gian học, chuyên ngành, bằng cấp, các khoá đào tạo và chứng chỉ Trung học ĐạI học Đào tạo sau đạI học BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN Chứng chỉ và Bằng cấp Kỹ năng vi tính GIẢI THƯỞNG SỞ THÍCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc …………………………… SƠ YẾU LÝ LỊCH PHẦN 1: LỊCH SỬ BẢN THÂN THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: Giới tính: Ngày sinh: Nơi sinh: Dân tộc: Tôn giáo: Tình trạng hôn nhân: Địa chỉ: Số điện thoại: QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (Liệt kê từ khi tốt nghiệp PTCS đến lần tốt nghiệp trường sau cùng nhất) KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Liệt kê tất cả các công việc thực tập, bán thời gian đã từng làm) CÁC BẰNG CẤP KHÁC (Liệt kê tất cả các bằng cấp, chứng chỉ đạt được ngoài quá trình học tập nêu trên) HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI (Liệt kê tất cả các hoạt động xã hội đã tham gia) PHẦN 2: QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Liệt kê đầy đủ tên và các thông tin ngắn gọn của tất cả thành viên trong gia đình, trình bày rõ ràng) TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200 Người làm đơn (Kí tên) TITH-Xdthaibinh.Com 1 TỔNG HỢP CÁC MẪU ĐƠN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH 1. Mẫu 01. Đơn xin việc cơ bản: Mẫu 1: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN VIỆC Kính gởi: Tôi tên là: Sinh ngày tháng năm tại Giấy chứng minh nhân dân số: Cấp ngày tháng năm tại Hiện cư ngụ tại: Trình độ văn hóa: Ngoại ngữ: + Anh: + Pháp: Nghề nghiệp chuyên môn: Sức khỏe: Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm. Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp. Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận. TPHCM, ngày tháng năm Kính đơn ký tên Mẫu 2: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________ ĐƠN XIN VIỆC Kính gởi: Tôi tên là: Sinh ngày tháng năm tại Giấy chứng minh nhân dân số: Cấp ngày tháng năm tại Hiện cư ngụ tại: Trình độ văn hóa: Ngoại ngữ: + Anh: + Pháp: Nghề nghiệp chuyên môn: Sức khỏe: Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm. Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp. Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận. , ngày. tháng. .năm Kính đơn ký tên 2. Mẫu 02. Đơn xin việc bằng tiếng anh cơ bản: PRACTICE REQUIREMENT Dear Human Resource Manager: I am applying for the position of company with the networking computer apprentice . The position seems to fit very well with my education, experience, and career interests. Your position requires good networking knowledge . I am a senior in Open University about IT. My studies have included courses in computer science such as CCNA , BSCI , BCMSN .so so I understand the position also requires a candidate who is team- and detail-oriented, works well under pressure, and is able to deal with people in departments throughout the firm. These are skills I developed both in my course work My background and goals seem to match your requirements well. I am confident that I can perform the job effectively, and I am excited about the idea of working for a dynamic, nationally recognized human resource firm. If you would like to schedule an interview or otherwise discuss my interest in this position, please call me at 0977.777.777 . I will be available at your convenience. Thank you for your consideration. Sincerely, ~~~~~~~~~~~~ lưu ý~~~~~~~~~~~~ please call me at 0977.777.777 . I will be available at your convenience có thể thay bằng I can be reached at 0977.777.777 I look forward to hearing from you, my contact number is 0977.777.777 3. Mẫu 03. Mẫu thư xin việc cho Sinh Viên mới ra trường: Những sinh viên mới ra trường thường gặp khó khăn trong việc viết thư xin việc và lý lịch trích ngang. Dưới đây là một mẫu hướng dẫn có tính gợi ý cho các bạn. Trong thư xin việc này, ứng viên đã nêu được rất rõ thế mạnh của mình: (Phần viết địa chỉ liên lạc của ứng viên) (Phần viết tên người tiếp nhận tuyển dụng Địa chỉ nhà tuyển dụng) Thưa ông/bà , Tính cách hướng ngoại, kinh nghiệm bán hàng và bằng cấp tôi mới đạt được gần đây là những lý do tại sao tôi là ứng viên tiềm năng cho vị trí môi giới bảo hiểm trong công ty California Investments, Inc. Tôi mới tốt nghiệp chuyên ngành marketing trường Đại học Oregon và tôi cũng là chủ tích Hiệp hội Lãnh đạo Tương lai Hoa Kỳ và Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ tại trường. Dù mới tốt nghiệp, tôi không giống các sinh viên mới ra trường khác. Tôi đã từng học tại các trường ở bang Michigan, Arizona, and Oregon. Và tôi trang trải chi phí học tập tại các trường này bằng các công việc làm thêm như bán quảng cáo trên radio, bán đăng ký mua báo dài hạn và làm nhân viên phục vụ quầy EDITOR(编者): HUỲNH BÁ HỌC (黄播学) Page of 24 USEFUL VOCABULARY FOR THE RESUME AND INTERVIEW (英文简历及面试有用词汇) Dear Readers, Bạn đọc thân mến, This document, as well as all other documents of this author published that are free of charge, nonprofit and nonpolitical; you may not sell or make a profit from use of them directly If you found my documents for commercial purposes, please report any irregularities to the administrator immediately and follow this link to visit this website (remember that it is completely free): http://www.slideshare.net/huynhbahoc If you not have access to, please create a new account; Once you have created your account, you will need to enter the document name or text in the search box for free download Đối với tài liệu này, tất tài liệu khác tác giả phát hành hoàn toàn miễn phí, phi lợi nhuận phi trị; bạn quyền bán có hành vi kiếm lời từ việc sử dụng chúng cách trực tiếp Nếu quý vị độc giả phát tài liệu dùng với mục đích thương mại, xin vui lòng báo cáo vi phạm cho quản trị viên theo liên kết để truy cập trang web (hãy nhớ hoàn toàn miễn phí): http://www.slideshare.net/huynhbahoc Trong trường hợp bạn truy cập, xin vui lòng tạo tài khoản mới; tài khoản bạn tạo, bạn cần phải nhập tên tài liệu văn hộp tìm kiếm để miễn phí tải Editor/Tác giả: Huỳnh Bá Học USEFUL VOCABULARY FOR THE RESUME AND INTERVIEW (CHINESE AND VIETNAMESE) 英文简历及面试有用词汇 Yīng wén jiǎn lì jí miàn shì yǒu yòng cí huì DANH MỤC TỪ VỰNG ANH – TRUNG (HOA) DÀNH ĐỂ VIẾT SƠ YẾU LÝ LỊCH VÀ PHỎNG VẤN TÌM VIỆC LÀM https://www.facebook.com/hoc.huynhba EDITOR(编者): HUỲNH BÁ HỌC (黄播学) ENGLISH 英语 TIẾNG ANH a history of a person’s formal schooling and/or training ability able abroad student academic achievement awards academic activities academic degree academic year, school year academy accomplishments accountancy, accounting activity accountant bill accounting and statistics achievement achievements active active environment activeness adaptability adapted to adaptive address adept in administer administrative skills administrator advanced advanced worker advantage age agility alias allowance ENGLISH PHONETICS 英语音标 PHIÊN ÂM TIẾNG ANH ə ˈhɪstəri ɒv ə ˈpɜːsnz ˈfɔːməl ˈskuːlɪŋ ænd/ɔː ˈtreɪnɪŋ əˈbɪlɪti ˈeɪbl əˈbrɔːd ˈstjuːdənt ˌækəˈdɛmɪk əˈʧiːvmənt əˈwɔːdz ˌækəˈdɛmɪk ækˈtɪvɪtiz ˌækəˈdɛmɪk dɪˈgriː ˌækəˈdɛmɪk jɪə, skuːl jɪə əˈkædəmi əˈkɒmplɪʃmənts əˈkaʊntənsi, əˈkaʊntɪŋ ækˈtɪvɪti əˈkaʊntənt bɪl əˈkaʊntɪŋ ænd stəˈtɪstɪks əˈʧiːvmənt əˈʧiːvmənts ˈæktɪv ˈæktɪv ɪnˈvaɪərənmənt ˈæktɪvnəs əˌdæptəˈbɪlɪti əˈdæptɪd tuː əˈdæptɪv əˈdrɛs ˈædɛpt ɪn ədˈmɪnɪstə ədˈmɪnɪstrətɪv skɪlz ədˈmɪnɪstreɪtə ədˈvɑːnst ədˈvɑːnst ˈwɜːkə ədˈvɑːntɪʤ eɪʤ əˈʤɪlɪti ˈeɪlɪæs əˈlaʊəns Page of 24 USEFUL VOCABULARY FOR THE RESUME AND INTERVIEW (英文简历及面试有用词汇) SIMPLIFIED 简体 HÁN TỰ (GIẢN THỂ) 正规学校教育/或培训 能力 有才干的,能干的 留学生 学术成就奖 学术活动 学位 学年 专科学院 成就 会计工作 账单 会计统计 成绩,业绩 业绩,工作成就 主动的,活跃的 活动环境 积极性 适应性 适应于 适配 地址,通讯地址 善于 管理者 行政技巧 行政人员 高级 先进工作者 优点 年龄 灵活 别名 津贴,补助 CHINESE PHONETICIZE 拼音 BÍNH ÂM zhèng guī xué xiào jiào yù/huò péi xùn néng lì yǒu gàn de, néng gàn de liú xué shēng xué shù chéng jiù jiǎng xué shù huó dòng xué wèi xué nián zhuān kē xué yuàn chéng jiù kuài jì gōng zuò zhàng dān kuài jì tǒng jì chéng jī, yè jī yè jī, gōng zuò chéng jiù zhǔ dòng de, huó yuè de huó dòng huán jìng jī jí xìng shì yìng xìng shì yìng yú shì pèi dì zhǐ, tōng xùn dì zhǐ shàn yú guǎn lǐ zhě xíng zhèng jì qiǎo xíng zhèng yuán gāo jí xiān jìn gōng zuò zhě yōu diǎn nián líng líng huó bié míng jīn tiē, bǔ zhù VIETNAMESE 越南语 TIẾNG VIỆT trình học tập trường/ chương trình đào tạo quy khả có lực du học sinh thành tích học tập hoạt động học tập trình độ học vấn, học vị năm học học viện thành tựu nghề kế toán đơn toán kế toán thống kê thành tích thành tựu bật, thành tích nhanh nhẹn, linh lợi môi trường động tích cực khả thích ứng thích nghi với thích nghi địa liên hệ giỏi về, chuyên nhà quản lý kỹ hành nhân viên hành cao cấp nhân viên tiên tiến ưu điểm tuổi nhanh nhẹn, nhanh nhẩu biệt hiệu, biệt danh trợ cấp https://www.facebook.com/hoc.huynhba SƠ YẾU LÝ LỊCH (Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH) Họ tên : NGUYỄN VIỆT ẢNH Giới tính :  nam Ngày sinh : 25/11/1990 CMND Số : 371280201 Quốc tịch : Việt Nam Địa thường trú : 83 KP3, Thị trấn thứ ba, An Biên, Kiên Giang Chỗ : 745/97/18 Quang Trung, P12, Q Gò Vấp, Tp.HCM Số điện thoại liên lạc : 01656188825 Trình độ văn hóa : 12/12 10 Trình độ chuyên môn : Đại học kế toán 11 Chức vụ công tác nay: Kiểm toán viên nội Công ty Gỗ Đức Thành 12 Đã giữ chức vụ gì? Tại đâu?:  nữ ngày cấp: 05/12/2016 tại: CA Kiên Giang - Từ T9/2016 đến : Kiểm toán nội bộ, Công ty Gỗ Đức Thành - Từ T6/2013 đến T8/2016 : Kế toán viên, Công ty Gỗ Đức Thành - Từ T6/2012 đến T2/2013 : Kế toán tổng hợp, Công ty CP SX – TM – DV Toàn Phát - Từ T4/2011 đến T5/2012 : Kế toán viên, Công ty TNHH Kim Trúc Xanh 13 Số lượng cổ phiếu nắm giữ : 3.200 cổ phiếu GDT, chiếm 0% vốn điều lệ GDT 14 Vi phạm pháp luật (nếu có) : Không Tôi xin cam đoan lời khai hoàn toàn thật, sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2017 Người khai Nguyễn Việt Ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Năm Lý do Hình thức Cấp quyết định - So yeu ly lich anh Nguyen Viet Dat

m.

Lý do Hình thức Cấp quyết định Xem tại trang 1 của tài liệu.
Tên trường Ngành học Thời gian học | Hình thức | Văn bằng, - So yeu ly lich anh Nguyen Viet Dat

n.

trường Ngành học Thời gian học | Hình thức | Văn bằng, Xem tại trang 2 của tài liệu.