0

CBTT ThayDoi GCNDKKD Lan8

6 56 0
  • CBTT ThayDoi GCNDKKD Lan8

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:44

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG (Giấy CNĐKKD số 03000132 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần ñầu ngàyy 13/08/2000 và cấp lại lần 3 ngày 29/05/2007) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký giao dịch số: . . ./ĐKGD do…… cấp ngày . . . tháng. . . năm . . .) Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ ñược cung cấp tại: - Công ty cổ phần Sơn Á Đông Địa chỉ: 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp HCM - Công ty cổ phần Chứng khoán TP. HCM Địa chỉ: Tầng 1,2,3 số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP. HCM Phụ trách công bố thông tin: Ông Lê Đình Quang Số ĐT: (848) 38552689 – DĐ : 0903785602 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG (Giấy CNĐKKD số 03000132 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần ñầu ngàyy 13/08/2000 và cấp lại lần 3 ngày 29/05/2007) ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: cổ phiếu công ty cổ phần Sơn Á Đông Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông. Mệnh giá: 10.000 ñồng. Tổng số lượng ñăng ký giao dịch: 5.000.000 cổ phiếu. Tổng giá trị ñăng ký giao dịch (theo mệnh giá): Năm mươi tỷ ñồng. Tổ chức Kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam Trụ sở chính: 29 Võ Thị Sáu, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: (84.8) 38205943 Fax: (84.8) 38205942 Tổ chức cam kết hỗ trợ: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM Trụ sở chính: Lầu 1, 2, 3 Tòa nhà Capital Place, Số 6 Thái Văn Lung, Quận 1, TP. HCM Điện thoại: (08) 3. 823 3299 Fax: (08) 3. 823 3301 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Á ĐÔNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3 MỤC LỤC PHẦN I: CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 5 1. Rủi ro về kinh tế . 5 2. Rủi ro về luật pháp . 6 3. Rủi ro cháy nổ . 6 4. Rủi ro về môi trường . 6 5. Rủi ro về cung ứng 7 6. Rủi ro khác 7 PHẦN II: NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CBTT . 8 1. Tổ chức ñăng ký giao dịch: 8 2. Tổ chức cam kết hỗ trợ: . 8 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM, CHỮ VIẾT TẮT . 9 PHẦN IV: TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 10 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: 10 2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 11 2.1. Sơ ñồ tổ chức hệ thống kinh doanh: 11 2.2. Diễn giải 11 3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 13 3.1. Sơ ñồ 13 3.2. Diễn giải sơ ñồ .13 4. Danh sách cổ ñông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty, Danh sách cổ ñông sáng lập, cơ cấu cổ ñông Sở giáo dục & đào tạo Bắc giang Đề thi: Môn Vật lý Trờng THPT Nhã nam Khối : 10 Thời gian thi : 45 phút Ngày thi : . Đề thi môn Lý 10.Dộng học chất điểm (Đề 8) Câu 1 : Trong các trờng hợp sau đây, trờng hợp nào có thể xem vật nh một chất điểm ? A. Trái đất đang chuyển động tự quay quanh nó. B. Tàu hoả đứng yên trong sân ga. C. Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng. D. Trái đất chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời Câu 2 : Biểu thức nào sau đây dùng để xác định gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều ? A. 0 0 22 t vv a t = B. 0 0 22 tt vv a t = C. 0 0 tt vv a t + + = D. 0 0 tt vv a t = Câu 3 : Trên hình vẽ (H.1) là đồ thị toạ độ - thời gian của ba vật chuyển đông trên cùng một đờng thẳng, đồ thị (I) và (III) là các đờng thẳng song song. Kết luận nào sau đây là không phù hợp với đồ thị đã cho của các chuyển động? A. Các vật chuyển động thẳng đều. B. Vật (II) chuyển động ngợc chiều so với các vật (I) và (III). C. Phơng trình chuyển động của các vật (I), (III) giống hệt nhau. D. Trong các phơng trình cđ, vận tốc của vật (II) có giá trị âm. Câu 4 : Cho đồ thị vận tốc - thời gian mô tả một vật chuyển động nh hình vẽ (H.2). Kết luận nào sau đây là đúng khi viết phơng trình vận tốc theo thời gian ? A. v 1 = t + 20 (m/s), đk: 0< t 20s. B. v 2 = 40 (m/s), đk: 20 s < t 40s. C. Cả ba câu A, B và D đều đúng. D. v 3 = - t + 80 (m/s), đk: 40< t 80s. Câu 5 : Hai đầu máy xe lửa chạy ngợc chiều nhau trên một đoạn đờng sắt thẳng với vận tốc 40km/h và 60km/h. Vởn tốc của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai nhận giá trị nào sau đây ? A. 100 km/h. B. 20 km/h. C. 2400 km/h. D. Một kết quả khác. Câu 6 : Một ô tô chuyển động theo một đờng tròn bán kính 100m với vận tốc 54km/h. Độ lớn của gia tốc hớng tâm của ô tô có thể nhận giá trị nào sau đây ? A. Một kết quả khác. B. a = 2,25m/s 2 C. a = 225m/s 2 D. a = 22,5m/s 2 Câu 7 : Trên hình vẽ (H.1) là đồ thị toạ độ - thời gian của ba vật chuyển đông trên cùng một đờng thẳng, đồ thị (I) và (III) là các đờng thẳng song song. Điều khẳng định nào sau đây là sai? A. Vận tốc của các vật (I) và vật (III) không bằng nhau. B. Hai vật (II) và (III) gặp nhau. C. Toạ độ ban đầu của các vật (II) và (III) đều dơng. D. Toạ độ ban đầu của vật (I) bằng 0. Câu 8 : Cho đồ thị vận tốc - thời gian mô tả một vật chuyển động nh hình vẽ (H.2). Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về gia tốc của một vật trong các giai đoạn chuyển động ? A. Độ lớn gia tốc của vật trong các đoạn AB và CD là bằng nhau. B. Từ giây thứ 20 đến giây thứ 40 gia tốc của vật bằng 0. C. Gia tốc của vật trong các đoạn AB và CD là trái dấu. D. Các kết luận A,B và C đều đúng. Câu 9 : Điều nào sau đây ;là đúng khi nói về vận tốc trung bình : A. Trong chuyển động biến đổi, vận tốc B. Vận tốc trung bình cho biết tốc độ của 1 trung bình trên các quãng đờng khác nhau là khác nhau. vật tại thời điểm nhất định. C. Trong khoảng thời gian t, vật đi đợc quãng đờng s. Vận tốc trung bình là: v tb = t s . D. Vận tốc trung bình là trung bình cộng các vận tốc. Câu 10 : Một vật chuyển động thẳng đều theo trục 0x là : x = x 0 + vt (với x 0 0 ; v 0). Điều khẳng định nào sau đây là chính xác ? A. Vật chuyển động ngợc chiều dơng của trục toạ độ. B. Toạ độ ban đầu của vật không trùng với gốc toạ độ. C. Toạ độ của vật có giá trị không đổi theo thời gian. D. Vật chuyển động theo chiều dơng của trục toạ độ. Câu 11 : Trên hình vẽ (H.1) là đồ thị toạ độ - thời gian của ba vật chuyển đông trên cùng một đờng thẳng, đồ thị (I) và (III) là các đờng thẳng song song. Kết quả nào sau đây là đúng khi so sánh vận tốc v 1 , v 2 , v 3 ; của các vật(I), (II) và (III)? A. v 1 = v 3 < v 2 . B. v 1 > v 2 = v 3 . C. v 1 = v 2 = v 3 . D. v 1 v 2 v 3 . Câu 12 : Hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60km. Xe (I) có vận tốc 20km/h và đi liên tục không nghỉ, xe (II) khởi hành sớm BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/doanh nghiệp tái bảo hiểm/doanh nghiệp môi giới bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài: - Kỳ báo cáo: từ . đến I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ TÀI SẢN I Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1 Tiền 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3 Các khoản phải thu 4 Tài sản lưu động khác II Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn 1 Tài sản cố định - Nguyên giá - Khấu hao luỹ kế 2 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3 Ký quỹ 4 Tài sản khác III Tổng tài sản CÔNG NỢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU IV Công nợ 1 Nợ ngắn hạn 2 Nợ dài hạn 3 Nợ khác 4 Dự phòng nghiệp vụ V Nguồn vốn chủ sở hữu 1 Nguồn vốn kinh doanh 2 Các quỹ 3 Lợi nhuận chưa phân phối 4 Nguồn vốn khác VI Tổng công nợ và vốn chủ sở hữu I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị: triệu đồng Mẫu số 2 - CBTT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Kỳ trước Kỳ báo cáo 1 Cơ cấu tài sản - Tài sản cố định/Tổng tài sản - Tài sản lưu động/Tổng tài sản % 2 Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu % 3 Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh - Khả năng thanh toán hiện hành Lần 4 Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu % Ngày … tháng….năm …. Người lập biểu Người đại diện trước pháp luật (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Luỹ kế 1 Tổng doanh thu Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Doanh thu về hoạt động tài chính Doanh thu khác 2 Tổng chi phí Chi phí từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Chi phí hoạt động tài chính Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí khác 3 Lợi nhuận trước thuế 4 Thuế thu nhập phải nộp 5 Lợi nhuận sau thuế PHỤ LỤC – BẢNG TỈ LỆ TỬ VONG CSO 1980 (Ban hành kèm theo Thông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) Tỷ lệ tử vong Tỷ lệ tử vong Tỷ lệ tử vong Tuổi Nam Nữ Tuổi Nam Nữ Tuổi Nam Nữ 0 0,00263 0,00188 34 0,00205 0,00161 67 0,03179 0,01813 1 0,00103 0,00084 35 0,00217 0,00170 68 0,03465 0,01959 2 0,00099 0,00080 36 0,00232 0,00182 69 0,03781 0,02123 3 0,00097 0,00078 37 0,00249 0,00196 70 0,04137 0,02316 4 0,00093 0,00077 38 0,00268 0,00213 71 0,04543 0,02553 5 0,00088 0,00075 39 0,00290 0,00232 72 0,05008 0,02847 6 0,00083 0,00073 40 0,00315 0,00253 73 0,05534 0,03199 7 0,00078 0,00071 41 0,00342 0,00275 74 0,06110 0,03605 8 0,00075 0,00070 42 0,00371 0,00298 75 0,06725 0,04056 9 0,00074 0,00069 43 0,00403 0,00320 76 0,07370 0,04545 10 0,00075 0,00068 44 0,00437 0,00344 77 0,08037 0,05068 11 0,00081 0,00070 45 0,00473 0,00368 78 0,08732 0,05632 12 0,00092 0,00073 46 0,00512 0,00392 79 0,09476 0,06257 13 0,00107 0,00077 47 0,00553 0,00419 80 0,10294 0,06967 14 0,00124 0,00082 48 0,00597 0,00448 81 0,11209 0,07783 15 0,00142 0,00087 49 0,00646 0,00479 82 0,12241 0,08725 16 0,00159 0,00092 50 0,00700 0,00513 83 0,13384 0,09790 17 0,00172 0,00096 51 0,00763 0,00550 84 0,14612 0,10962 18 0,00182 0,00100 52 0,00833 0,00592 85 0,15898 0,12229 19 0,00188 0,00103 53 0,00913 0,00638 86 0,17221 0,13582 20 0,00190 0,00106 54 0,01001 0,00685 87 0,18573 0,15018 21 0,00190 0,00108 55 0,01096 0,00733 88 0,19953 0,16538 22 0,00188 0,00110 56 0,01197 0,00780 89 0,21369 0,18154 23 0,00184 0,00112 57 0,01304 0,00825 90 0,22843 0,19885 24 0,00180 0,00115 58 0,01418 0,00870 91 0,24411 0,21768 25 0,00175 0,00117 59 0,01542 PHNG GIẠO DỦC ÂIÃÛN BN CÄÜNG HO X HÄÜI CH NGHÉA VIÃÛT NAM TRỈÅÌNG THCS TRÁƯN PHỤ Âäüc láûp - Tỉû do - Hảnh phục BN KHAI THNH TÊCH CẠ NHÁN ÂÃƯ NGHË CÄNG NHÁÛN CHIÃÚN SÉ THI ÂUA CÁÚP CÅ SÅÍ NÀM 2006 - 2007 A. TỌM TÀÕT QUẠ TRÇNH CÄNG TẠC: H v tãn: LÃ TRNG PHỤC Nàm sinh: 1976 Âån vë cäng tạc: Trỉåìng THCS Tráưn Phụ Chỉïc vủ Âng, Âon thãø: Täøng phủ trạch Âäüi - UVBCH Chi âon Trçnh âäü chun män, nghiãûp vủ: Cao âàóng sỉ phảm Nhảc - Âon Âäüi Danh hiãûu thi âua v hçnh thỉïc khen thỉåíng cao nháút âảt âỉåüc trong nàm hc 2005 - 2006: Chiãún s thi âua cå såí. B. THNH TÊCH Â ÂẢT ÂỈÅÜC I. KÃÚT QU THỈÛC HIÃÛN NHIÃÛM VỦ CÄNG TẠC CHUN MÄN 1. Hon thnh xút sàõc nhiãûm vủ giạo dủc hc sinh v täø chỉïc täút cạc hoảt âäüng Âäüi trong nh trỉåìng Våïi vai tr mäüt giạo viãn Täøng phủ trạch Âäüi, täi â táûp trung giạo dủc hc sinh theo mủc tiãu giạo dủc ton diãûn, chụ trng rn luûn cạc màût âãø cạc em sau ny tråí thnh ngỉåìi cọ â âỉïc, trê, thãø, m nhàòm âảt cháút lỉåüng v hiãûu qu âo tảo. Täi â thỉåìng xun chụ trng âãún cäng tạc giạo dủc truưn thäúng cho hc sinh. Täø chỉïc cạc hoảt âäüng mang mu sàõc ca täø chỉïc Âäüi gọp pháưn giạo dủc ton diãûn cho hc sinh. Thỉåìng xun chụ trng âãún cäng tạc giạo dủc âảo âỉïc cho hc sinh, qun l hc sinh mäüt cạch chàût ch, thỉåìng xun quan tám âãún cạc em hc sinh mäư cäi, gia âçnh chênh sạch, hồûc hon cnh khọ khàn qua täø nhọm, âäi 1 bản hc táûp âãø cạc em trao âäøi, giụp âåỵ láùn nhau trong hc táûp cng nhỉ trong sinh hoảt. Bn thán täi â têch cỉûc tham gia täút mi hoảt âäüng nháút l trong viãûc giỉỵ vỉỵng thnh qu cäng tạc PCGD THCS v cng âäưng nghiãûp pháún âáúu xáy dỉûng trỉåìng âảt chøn Qúc gia. Âäúi våïi phủ huynh täi ln kãút håüp chàût ch nhàòm tảo mäúi máût thiãút giỉỵa Nh trỉåìng v gia âçnh nhàòm giạo dủc hc sinh tråí thnh con ngoan tr gii, Âäüi viãn täút, xỉïng âạng våïi danh hiãûu Chạu ngoan Bạc Häư. Våïi vai tr l mäüt UVBCH chi âon, täi ln chụ trng âãún cäng tạc Âon trong Nh trỉåìng, tham mỉu våïi Chi bäü, Ban thỉåìng vủ Âon x trong cäng tạc giạo dủc Âon viãn v täø chỉïc cạc hoảt âäüng Âon trong Nh trỉåìng, thỉåìng xun chụ trng âãún cäng tạc phạt triãøn Âon viãn måïi trong Âäüi viãn hc sinh. Nhiãưu nàm qua täi âỉåüc Nh trỉåìng cäng nháûn l giạo viãn tiãu biãøu. 2. Cháúp hnh ch trỉång chênh sạch ca Âng, phạp lût ca Nh nỉåïc, cọ tinh tháưn tỉû lỉûc tỉû cỉåìng, âon kãút, tỉång tråü, têch cỉûc tham gia cạc phong tro thi âua Trong cäng tạc täi ln gỉång máùu, tham gia têch cỉûc mi hoảt âäüng, cháúp hnh täút mi ch trỉång chênh sạch ca Âng, phạp lût ca Nh nỉåïc, thỉûc hiãûn täút näüi quy, quy âënh ca Nh trỉåìng. Thỉåìng xun trao âäøi chun män våïi âäưng nghiãûp, sàơn sng thỉûc hiãûn mi nhiãûm vủ phán cäng ca lnh âảo nh trỉåìng. Ln phäúi håüp chàût ch våïi GVCN trong cäng tạc theo di v giạo dủc hc sinh. Têch cỉûc tham gia cạc phong tro thi âua trong Nh trỉåìng. Ln cọ thỉïc xáy dỉûng khäúi Âon kãút âãø âỉa Nh trỉåìng ngy cng vỉỵng mảnh. 3. Têch cỉûc tham gia hc táûp chênh trë, vàn hoạ, nghiãûp vủ: Täi â tham gia âáưy â cạc bøi hc táûp chênh trë, chun män nghiãûp vủ, ghi chẹp tè mè, nàõm vỉỵng kiãún thỉïc nãn â thỉûc hiãûn nhiãûm vủ âỉåüc giao mäüt cạch xút sàõc, âạp ỉïng u cáưu âäøi måïi ca ngnh 2 Tham gia âáưy â cạc bøi hoảt âäüng ngoi giåì, sinh hoảt củm chun män ca củm, ca trỉåìng hồûc do ngnh täø chỉïc.Tham gia âáưy â v têch cỉûc cạc bøi giao ban v cạc hoảt âäüng do Phng giạo dủc v Häüi âäưng Âäüi huûn täø chỉïc. Cho nãn täi l mäüt trong nhỉỵng giạo viãn nng cäút vãư chun män nghiãûp vủ ca trỉåìng. Nàm hc 2006 - 2007 : Âãư ti sạng kiãún kinh nghiãûm “ Qun l thi âua ca täø chỉïc Âäüi Thiãúu niãn Tiãưn phong Häư Chê Minh trong nh trỉåìng trãn chỉång trçnh Microsoft Excel”. Âỉåüc Häüi âäưng NCKH trỉåìng xãúp loải A v gỉíi vãư Phng giạo dủc. 4. Pháøm cháút âảo âỉïc, läúi säúng lnh mảnh Ln thãø hiãûn l mäüt giạo viãn cọ âảo âỉïc, tạc phong gỉång máùu, läúi säúng lnh mảnh trong cäng viãûc v sinh hoảt, quan hãû täút våïi âäưng nghiãûp v nåi cỉ trụ. Vãư gia âçnh: Nhiãưu nàm liãưn gia âçnh täi âãưu âảt tiãu chøn gia MẪU CBTT-01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) Tên đơn vị: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- GIẤY UỶ QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch chứng khoán - Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Địa chỉ liên lạc: Điện thoại : Fax: . (Tên nhân viên) Sau đây chứng nhận: Ông (Bà) . Số CMTND (hoặc số hộ chiếu): Địa chỉ thường trú: Chức vụ tại tổ chức, công ty: ( Tên tổ chức, công ty) Là người được : .uỷ quyền làm “ Nhân viên công bố thông ( Tên tổ chức, công ty) tin” của . Giấy uỷ quyền này có hiệu lực cho đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn ( Tên tổ chức, công ty) bản của Ngày . tháng . năm . Tổng Giám đốc/Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

7 |Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác - CBTT ThayDoi GCNDKKD Lan8

7.

|Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Xem tại trang 2 của tài liệu.