Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

26 78 0
Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:37

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đối kế toán - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

Bảng c.

ân đối kế toán Xem tại trang 2 của tài liệu.
12. Tài sản cố định hữu hình - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

12..

Tài sản cố định hữu hình Xem tại trang 17 của tài liệu.
e _ Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/9/2016 là 28.630.236.277 - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

e.

_ Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/9/2016 là 28.630.236.277 Xem tại trang 17 của tài liệu.
a._ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

a..

_ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Xem tại trang 22 của tài liệu.
Số liệu so sánh của Bảng cân đối kế toán là số liệu trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

li.

ệu so sánh của Bảng cân đối kế toán là số liệu trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc Xem tại trang 26 của tài liệu.
CÔNG TY CÓ PHẢN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TÁI QUẢÁNG NAM - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016
CÔNG TY CÓ PHẢN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TÁI QUẢÁNG NAM Xem tại trang 26 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan