0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

26 74 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:37

" ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni ti€n tnrcrc 313 82.141.117.916 14.124.721.546 4. Thue va cac khoan pMi n(lp Nha nucrc 314 5.12 27.945.326.332 54.358.876.989 5. Phai tra nguai lao d(lng 315 425.041.612.491 105.974.485.660 6. Chi phi phai tra 316 5.13 210.606.011.044 42.783.194.721 7. Phai tra n(li b(l 317 8. Phai tra theo tien d(l ke hoch hqp dOng 318 9. Cac khoan pMi tra, phai n(lp CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG Số 36 Đường Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM. BÁO CÁO TÀI CHÍNH (CÔNG TY MẸ ) QUÝ III CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 Ngày 24 tháng 10 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2013 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2013 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 1 2 3 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 927,489,041,297 937,776,156,025 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 108,736,328,968 82,056,936,154 1. Tiền 111 V.01 73,736,328,968 66,056,936,154 2. Các khoản tương đương tiền 112 35,000,000,000 16,000,000,000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.02 1,850,301,999 2,000,000,000 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.03 (1,850,301,999) (2,000,000,000) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 246,721,541,725 212,167,690,643 1. Phải thu khách hàng 131 V.04 166,136,764,401 144,167,818,432 2. Trả trước cho người bán 132 V.05 69,883,745,155 55,480,125,394 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.06 14,224,887,136 15,314,936,784 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 (3,523,854,967) (2,795,189,967) IV. Hàng tồn kho 140 544,096,466,805 607,965,408,841 1. Hàng tồn kho 141 V.07 544,115,988,094 608,679,315,149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (19,521,289) (713,906,308) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 27,934,703,799 35,586,120,387 1 - Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,296,108,048 1,029,073,132 2 - Thuế GTGT được khấu trừ 152 20,379,745,193 16,970,758,983 3- Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước 154 - 15,885,376,357 4 - Tài sản ngắn hạn khác 158 V.08 2,258,850,558 1,700,911,915 Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính riêng 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT TM THÀNH CÔNG Mẫu số B01 - DN Số 36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ III NĂM 2013 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 TÀI SẢN MÃ SỐ T. MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 999,110,934,000 989,203,625,714 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I. Các khoản phải thu dài hạn 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - 5 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II. Tài sản cố định 220 665,594,591,411 646,911,654,430 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.09 566,640,969,626 559,759,054,208 - Nguyên giá 222 1,257,262,591,246 1,258,108,281,583 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (690,621,621,620) (698,349,227,375) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.10 12,242,969,280 12,927,358,875 - Nguyên giá 225 13,626,400,555 13,626,400,555 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 (1,383,431,275) (699,041,680) 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.11 70,952,518,982 60,914,992,456 - Nguyên giá 228 82,146,020,286 66,612,190,189 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (11,193,501,304) (5,697,197,733) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.13 15,758,133,523 13,310,248,891 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 118,770,138,207 118,944,685,125 - Nguyên giá 241 121,280,625,580 121,280,625,580 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 (2,510,487,373) (2,335,940,455) IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 138,726,194,294 137,942,852,358 1. Đầu tư vào công ty con 251 V.14 34,567,513,900 34,567,513,900 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 V.15 113,046,152,000 113,046,152,000 3. Đầu tư dài hạn khác NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác V.8 17.176.208 10.449.828 1 Tiền gửi của các TCTD khác 17.176.208 10.449.828 2 Vay các TCTD khác NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN A CHAU NIEN o0 TAr NGAY 30 TH^NG NaM 2Or4 BAo V V c^o rAr cHiNH G|OA NGAN HANG THUoNG MAt cO PHAN A CHAU BAo cAo
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Bảng cân đối kế toán - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

Bảng c.

ân đối kế toán Xem tại trang 2 của tài liệu.
12. Tài sản cố định hữu hình - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

12..

Tài sản cố định hữu hình Xem tại trang 17 của tài liệu.
e _ Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/9/2016 là 28.630.236.277 - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

e.

_ Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/9/2016 là 28.630.236.277 Xem tại trang 17 của tài liệu.
a._ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

a..

_ Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu Xem tại trang 22 của tài liệu.
Số liệu so sánh của Bảng cân đối kế toán là số liệu trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

li.

ệu so sánh của Bảng cân đối kế toán là số liệu trên báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc Xem tại trang 26 của tài liệu.
CÔNG TY CÓ PHẢN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TÁI QUẢÁNG NAM - Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016
CÔNG TY CÓ PHẢN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TÁI QUẢÁNG NAM Xem tại trang 26 của tài liệu.