0

BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2017 PET

4 181 0
 • BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2017 PET

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:24

Download tại website: www.luatcongminh.com CÔNG TY CP *** Số: /BB/ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do- Hạnh phúc *** BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN V/v: Hôm nay vào hồi ngày tháng năm tại trụ sở Công ty cổ phần (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày / / ) Địa chỉ: I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY GỒM CÓ: 1. Các cổ đông có mặt: cổ đông STT Tên cổ đông Số cổ phần có quyền biểu quyết Tỷ lệ vốn điều lệ 1. 2. 3. Tổng số: 2. Các thành viên vắng mặt: Không có II. NỘI DUNG THẢO LUẬN 1. Mục đích, chương trình và nội dung họp 2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp 3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp 4. Kết quả biểu quyết • Thành viên tán thành: ( ) = % • Thành viên không tán thành: ( ) = % • Thành viên không có ý kiến: ( ) = % 5. Các quyết định đã được thông qua Biên bản được lập thành ( ) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau Các cổ đông nhất trí thông qua và ký tên: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Số: 01/2013/BB-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY (Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) Hôm nay, ngày 11 tháng 06 năm 2013, Công ty tiến hành cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông tại trụ sở chính. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Mã số doanh nghiệp: 0105124669 Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp nhằm đưa ra quyết định đối với các vấn đề sau đây: - Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần. - Bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Các cổ đông dự họp: STT Tên cổ đông Nơi đăng ký thường trú Số cổ phần nắm giữ Giá trị cổ phần (đồng) Tỷ lệ (%) 1 ĐẶNG THỊ GẤM Số 90B2Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội , Việt Nam 72.000 720.000.000 36% 2 NGUYỄN HƯƠNG CHI Số 90B2Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội , Việt Nam 50.000 500.000.000 25% 3 HOÀNG THỊ HOAN Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 78.000 780.000.000 39% Các cổ đông dự họp cùng nắm giữ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Chủ tọa cuộc họp: Đặng Thị Gấm - Chủ tịch HĐQT Thư ký cuộc họp: Nguyễn Đắc Dũng 1 Sau khi bàn bạc, Đại Hội đồng cổ đông đã quyết định như sau: I. Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần 1. Bên chuyển nhượng: 1.1. Họ và tên: Hoàng Thị Hoan Giới tính: Nữ Ngày sinh: 12/09/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 011398445 Ngày cấp: 20/06/2003 Cơ quan cấp: Công an Hà nội Nơi đăng ký thường trú: Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chỗ ở hiện tại: Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2. Bên nhận chuyển nhượng, gồm có: 2.1. Họ và tên: Hoàng Bá Đức Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/04/1953 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 010055119 Ngày cấp: 29/05/1998 Cơ quan cấp: Công an Hà nội Nơi đăng ký thường trú: 569 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN Chỗ ở hiện tại: 569 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng,HN 3. Nội dung chuyển nhượng - Bà Hoàng Thị Hoan chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc quyền sở hữu của mình trong Công ty Cổ phần Giáo dục, Đào tạo và Phát triển Quốc tế, với số lượng là 78.000 cổ phần, giá trị cổ phần là 780.000.000 (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu) đồng Việt Nam, tương ứng 39% vốn điều lệ cho Ông Hoàng Bá Đức 2 - Cùng với việc chuyển nhượng nêu trên, Công ty xoá tên Bà Hoàng Thị Hoan đồng thời bổ sung tên Ông Hoàng Bá Đức. Trong Sổ đăng ký cổ đông. 4. Cơ cấu góp vốn sau khi chuyển nhượng STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số, ngày cấp, nơi cấp CMDN/Hộ chiếu Số cổ phần Giá trị cổ phần (triệu đồng) Tỷ lệ 1 Đặng Thị Gấm Số 90B2 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 010370145 do Công an Hà Nội cấp ngày 19/04/2001 72.000 720.000.000 36% 2 Nguyễn Thị Hương Chi Số 90B2 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 011539784 do Công an Hà Nội cấp ngày ………. 50.000 500.000.000 25% 3 Hoàng Bá Đức Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 010055119 do Công an Hà Nội cấp ngày 16/04/1953 78.000 780.000.000 39% 5. Thời điểm thực hiện chuyển nhượng: ngày 11 tháng 06 năm 2013. II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty bổ sung những ngành nghề kinh doanh sau đây: STT Tên ngành nghề Mã ngành 1 Dịch vụ ăn uống khác Chi tiết nhóm này gồm: - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong CÔNG TY CỔ PHẨN TRUYỀN THÔNG V V VIỆT NAM ____________ Số: 2011/2014/BB-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc *** Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG V V VIỆT NAM - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần truyền thông V V Việt Nam. Vào hồi 09h00, ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần truyền thông V V Việt Nam - Số 51, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Chúng tôi gồm: I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 1. Ông Lê Thành Công – Cổ đông - Chủ tịch hội đồng quản trị - Chủ tọa Góp 90.000 cổ phần tương ứng 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu Việt Nam đồng) chiếm 45% vốn điều lệ 2. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Cổ đông Góp 94.000 cổ phần tương ứng 940.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi triệu Việt Nam đồng) chiếm 47% vốn điều lệ. 3. Bà Vũ Kim Anh – Cổ đông Góp 6.000 cổ phần tương ứng 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu Việt Nam đồng) chiếm 3% vốn điều lệ. 4. Bà Lê Thị Mai Liên – Cổ đông Góp 10.000 cổ phần tương ứng 100.000.000 đồng (Một trăm triệu Việt Nam đồng) chiếm 5% vốn điều lệ. Các cổ đông tham dự cuộc họp nắm giữ 200.000 cổ phần phổ thông - Đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết, với tổng số phiếu biểu quyết : 200.000 phiếu Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Quỳnh Trang II. NỘI DUNG CUỘC HỌP: 1. Thay đổi cổ đông sáng lập Công ty do chuyển nhượng cổ phần:  Bên chuyển nhượng: Bà Vũ Kim Anh Giới tính: Nữ Sinh ngày: 12/09/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 012618705 Ngày cấp: 09/06/2003 Nơi cấp: Công an Hà Nội Địa chỉ đăng ký thường trú: P4-C6, TT Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chỗ ở hiện tại: P4-C6, TT Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Hoàng Hải Giới tính: Nam Sinh ngày: 04/06/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 001090000229 Ngày cấp: 25/01/2013 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH Địa chỉ đăng ký thường trú: 190 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chỗ ở hiện tại: 190 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Bà Vũ Kim Anh chuyển nhượng cho Ông Nguyễn Hoàng Hải: 6.000 cổ phần tương ứng 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) chiếm 3% vốn điều lệ; - Thời điểm chuyển nhượng: 20/11/2014 - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. Sau khi chuyển nhượng vốn điều lệ không đổi: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) Cơ cấu góp vốn sau khi chuyển nhượng như sau: STT Tên cổ đông sáng lập Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại đối với cổ đông sáng lập là cá nhân Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức Vốn góp Tổng số cổ phần 1 Tỷ lệ % Loại cổ phần Thời điểm góp vốn Số lượng Giá trị (triệu đồng) Phổ thông Ưu đãi biểu quyết Ưu đãi hoàn lại Số lượng Giá trị Số lượ ng Giá trị Số lượng Giá trị 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 NGUYỄN HOÀNG HẢI 04/06/ 1990 Nam Việt Nam Kinh 190 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 190 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam CMND số: 0010900002 29 Ngày cấp: 25/01/2013 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH 100.0001.000 50 100.000 1.000 0 0 0 0 20/11/ 2014 2 LÊ THÀNH CÔNG 06/06/ 1989 Nam Việt Nam Kinh Số nhà 88 đường 18, Phường Cửa Nam, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An Số nhà 88 đường 18, Phường Cửa Nam, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An CMND số: 186 834 504 Cấp ngày: 23/03/2013 Nơi cấp: Công an Nghệ An 90.000 900 45 90.000 Download tại website: www.luatcongminh.com CÔNG TY CP *** Số: /BB/ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do- Hạnh phúc *** BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN V/v: Hôm nay vào hồi ngày tháng năm tại trụ sở Công ty cổ phần (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày / / ) Địa chỉ: I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY GỒM CÓ: 1. Các cổ đông có mặt: cổ đông STT Tên cổ đông Số cổ phần có quyền biểu quyết Tỷ lệ vốn điều lệ 1. 2. 3. Tổng số: 2. Các thành viên vắng mặt: Không có II. NỘI DUNG THẢO LUẬN 1. Mục đích, chương trình và nội dung họp 2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp 3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp 4. Kết quả biểu quyết • Thành viên tán thành: ( ) = % • Thành viên không tán thành: ( ) = % • Thành viên không có ý kiến: ( ) = % 5. Các quyết định đã được thông qua Biên bản được lập thành ( ) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau Các cổ đông nhất trí thông qua và ký tên: CÔNG TY CỔ PHẦN… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o Số: - BB/CP Địa danh, ngày tháng năm BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ( V/v: ……………… ) Hôm nay, ngày , trụ sở: CÔNG TY CP Địa trụ sở công ty: Điện thoại: Công ty Cổ phần tổ chức họp theo triệu tập Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Thời gian tiến hành họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h Chủ toạ họp: Ông/Bà: Thư ký họp: Ông/Bà: Thành phần tham dự họp cụ thể: Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) Ông Nguyễn Văn c – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ………… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết) Ban tổ chức Đại hội công bố kết kiểm tra tư cách đại biểu: + Số cổ đông có mặt: + Số cổ đông vắng mặt: + Số cổ đông uỷ quyền: Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật Nội dung họp: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP I Chủ toạ họp, Ông/Bà đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể sau: II Thảo luận III Biểu Các thành viên Hội đồng quản trị biểu trí nội dung cụ thể dự thảo Quyết định Tán thành: 100% cổ đông dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu Không tán thành: không Ý kiến khác: không Biên đọc lại Đại hội toàn thể Hội đồng trí thông qua Cuộc họp kết thúc lúc 11 ngày CHỦ TOẠ THƯ KÝ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Số: 01/2013/BB-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY (Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) Hôm nay, ngày 11 tháng 06 năm 2013, Công ty tiến hành cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông tại trụ sở chính. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Mã số doanh nghiệp: 0105124669 Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp nhằm đưa ra quyết định đối với các vấn đề sau đây: - Thay đổi cổ đông sáng Download tại website: www.luatcongminh.com CÔNG TY CP *** Số: /BB/ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do- Hạnh phúc *** BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN V/v: Hôm nay vào hồi ngày tháng năm tại trụ sở Công ty cổ phần (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày / / ) Địa chỉ: I. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY GỒM CÓ: 1. Các cổ đông có mặt: cổ đông STT Tên cổ đông Số cổ phần có quyền biểu quyết Tỷ lệ vốn điều lệ 1. 2. 3. Tổng số: 2. Các thành viên vắng mặt: Không có II. NỘI DUNG THẢO LUẬN 1. Mục đích, chương trình và nội dung họp 2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp 3. Ý kiến phát biểu của từng thành viên dự họp 4. Kết quả biểu quyết • Thành viên tán thành: ( ) = % • Thành viên không tán thành: ( ) = % • Thành viên không có ý kiến: ( ) = % 5. Các quyết định đã được thông qua Biên bản được lập thành ( ) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau Các cổ đông nhất trí thông qua và ký tên: c0Nc rY co pnAn THrIol{c vtAr vA oAu ruvl NA TA BA cQNc so.q xA HeI cHU Ncnia ltpr n.Lnt DQc lfp - Tg - H4nh phtic fp 56: 04 /BB-'fNTB HO Chi Minh, 29 thdng 03 ndm 2017 BITN gAN HOP DAr HQr OONC CO DoNG TrilItn\{G NrEN NAM 2017 g 03 ndm 2017, tai HQi trucmg khrlch s4n quy6t NQr DUNG DAr H9r GoM NHTINC VAN of S.q,U: I Thdng qua cdc thi tgc t6 chric Dpi hQi: 86o c6o tlidu kiQn td chrfrc D4i hQi vir tuy6n b6 khai m4c ki6m Dp 7.279 brio c6o sti lugttg thay m{t Ban cO dOng d6n tham ti6n hdnh t6 chric phdn, chiOm lj' lQ try quydn cho 63,86%ot6ng sti c6 phAn c6 quy€nbiOu quytSt Do vfly, da dt |j' lQ c6 phdn cAn thi6t dO titin hdnh Dai trQi AOng c6 dOng thuong ni6n n5m 2017 cin C6ng ty c6 phAn Thucrng m4i vd Ddu tu VI NA TA BA vd D4i hQi duo c chinh thric khai m4c , c6 dU Danh s{ch Ban chri tga Ong Nguy6n Th6 Tdng thay m{t Ban t6 chrlc dgc danh s6ch t16 cu Ban chir tga vd nghi Dai hQi bi6u quyOt th6ng qua / BanChri tga du-o c
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

5. Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh của Tổng công ty, kế hoạch kinh đoanh năm 2017, việc đầu tư các dự án, chiến lược phát triển của Tổng công ty, việc phân chia lợi nhuận.. - BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2017 PET

5..

Đại hội đã thảo luận và đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh của Tổng công ty, kế hoạch kinh đoanh năm 2017, việc đầu tư các dự án, chiến lược phát triển của Tổng công ty, việc phân chia lợi nhuận Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan