0

20120220 PET bao cao hop nhat nam 2011

21 75 0
 • 20120220 PET bao cao hop nhat nam 2011

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:17

CƠNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH NINH VÂN BAYCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 7/2012/NVB-CBTTV/v: Giải trình về lợi nhuận Báo cáo hợp nhất Q4.2011 Hà Nội, ngày tháng 2 năm 2012Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HCMCơng ty Cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay xin gửi tới q Cơ quan lời chào trân trọng. Thực hiện nghĩa vụ cơng bố thơng tin theo quy định Luật Chứng Khốn, Chúng tơi xin giải trình về việc Kết quả sản xuất kinh doanh Q 4 năm 2011 trong báo cáo hợp nhất âm (42.538.087.147) đồng như sau:Trước bối cảnh bất ổn của nền kinh tế, cơng ty chúng tơi đã dừng việc bán biệt thự nghỉ dưỡng lại để củng cố và xây dựng do vậy phần doanh thu từ mảng kinh doanh này là khơng đạt được, thêm vào đó sự biến động về lãi suất ngân hàng dẫn đến chi phí tài chính trong q tăng cao.Cơng ty con thuộc tập đồn là Cơng ty cổ phần du lịch Tân Phú được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cơng ty cổ phần số 0103025527 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26 tháng 6 năm 2008, với số vốn điều lệ là 150 tỷ đồng Việt Nam. Hoạt động chính của cơng ty là kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ ăn uống. Tại thời điểm q 4 năm 2011 cơng ty này đã được đưa vào hoạt động, do mới hoạt động nên doanh thu chưa cao nhưng lại kéo theo chi phí khấu hao trong kỳ đột biến lớn.Trên đây là các lý do dẫn đến lợi nhuận sau thuế q IV năm 2011 bị lỗ. Cơng ty CP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay xin báo cáo với Ủy ban chứng khốn nhà nước và Sở giao dịch chứng khốn TP. Hồ Chí Minh để cơng bố thơng tin theo quy định. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của q cơ quan ./.Người ủy quyền cơng bố thơng tinNgơ Thị Thanh Hải Hirt,lii SFtrB NcAN uANc rHtloNG M.{I co pnAlt srt coN - uA NgI 77 Trin Hrng Eao - Qu6n Hmn Kiim - lta NQi Tel: 04.39423388 Fax:04.39410942 86o crio thi chinh lryp nhAt Nhm 20ll NIAu s6: N-0,1a Chi ti6u TD - BANG CAN OOI TN TOAN Mi chi Thu16t tiOu minh 56 cudi kj Dott vi tlnh: LND 56 dAu nIm A. 'tr\l SAN | 'l'irin mit, r'drng bac, dri qu! ll 'ti6n griit4i \.'H\r- lll 'l'i6n, ving gii'i tai c6c TCTD khrlc vh cho vay cic'l'C-[D khtic I 'l'i3n, vang gui tai cac fCTD khac 2 Cho vay c6c f('TD klirc 3 Dg phdng rui ro cho vay c6c TCTD khac IV Chring khodn kinh doanh I Chung kho6n kinh doanh 2 Dg phdng giam gi6 chimg khohn kinh doanh V Cric cdng cg tAi chinh phrii sinh vi cric tii sin tdi chinh kh{c \'l Cho vay khdch hdng I (-'ho vay khach hirng 2 Du phong nii ro cho vay kh6ch lang VII Chr[ng khorin dAu tr I Chrmg khoan clAu u sin sdng & b6n 2 Chung kho6n dAu u git d6n ngay clao lun 3 Dg phdng girim gia chuiig kho6n dAu u VII| Grip viin, tliu tu dhi hqn 1 Edu tr.r vt\o c6ng ty con ^ .,i I VOrr gop tEn ooxnn -i Ddu ru vao cong ry licn ldt ,t Ddu tu ddi han kh6c : Dy phong girim gia d6u tr diri nan lx fii sAn c6 dinh ; , , . - ,. , I I ar san eo oilln lluu nnn a \tguy€n gia 7'SCD lfi'u hinh b Hao mdn TSCD httu hinh 2 Tdi siin c6 dinh rhr€ tdi chinh a Nguy€n gidTSCD b HaomdnTSCD I , J I ar san co olnn vo nnn a Nguy€ngiaTSCDv6hnh b Hao mdn TSCD v6 hinh X B6t C$ng sin tldu tu' a Nguy0n gi6 BDSDT b Hao mt)n BDSDT Xl I'Ai s:in C6 khtic | ( ac klrmn phai thu 2 CAc khuin ldr, phi pkii thu 3 Tdi siin thu6 TNDN hcan lai 4 Tdr sin C6 khdc - l rong do: Lqt lne lmtong m+1! 5 C6c khoan du phdng rui ro cho cfc ai sdn C6 nQi baing kh6c TONG TAI SAN CO n0 15 120 16 ltO t7 l3l 132 139 140 18 l4l 149 150 r9 t60 161 20 169 21 r70 22 171 172 t79 210 23 2tl 212 213 2t9 220 221 24 222 223 111 225 226 227 25 228 229 240 24l, 241 250 26 251 z),!. 253 254 255 259 300 425,218,979,260 3!1,712,661,358 I 8,845, I 7,1,6J2,855 I 8,845. I 74,632.855 U 0 17,768,098,800 36,129,220,068 ( 18,361, l2 I,268) 4,035,83,1,699 28,853,,18,1,066,397 29,208,169,895,91 I (354.685,829,s l4) 15,091 ,394,499,737 l 2,50 I,240, l 53,53 7 2,61 0,840,000,000 ( 1 4,68s,653,800) 999,8r0,r92,2t 3 0 0 U 999,810,192.213 0 2,2s1,982,825,323 I 67,78 I .341 ,002 . 252.594.628.1t7 (84,8i3,287,41s) 0 0 U 2,087 .201 ,484.321 2., l 06, 146,460.886 (18,944,97 6,565) 0 0 0 1,160,288,024,397 | .903 .497 ,899 ,t 12 1,67 t.491,961,488 U 885,29s,163,797 0 0 70,992,869,815,038 201,670,881,695 505,232,,194,164 l l,636,740,990,7r7 | | ,636.7 40.990.7l7 0 U 98,828,398,0,11 99,5 1 1.870.1 09 (683.472,068) 0 24,1 03,032,795,683 24.37 5,588,493,562 (272,s5s.697 "879) 8,767 ,942,24s,109 7.481,361. l 19.909 l ,3 00.000,000.000 (r3,41 8.874,800) J33,J89,000,000 L' 0 0 333,389.000,000 U r,s26,153,819,690 t26.554.397.690 t7 6,7 65,47 6.626 (50,2 1 l,078.936) U 0 0 I ,399,599,422,000 I ,406,365,498.,14 I (6,7 66,07 6,441) 0 0 0 J,859,870,637,,196 2,030,461 ,983,678 957,082,854J29 U 872,325.799.489 0 0 5l ,032,861 ,262,59.1 4 t I ,l \ Chi ti6u Nlf, chi Thuy6t s6 cuiii ty 56 tlAu nem B Nq PHAI rn-,i rA vON CHti SO Htrtr I C6c khtan nq Chinh phi rA NHNN J10 II Tidn gt'i vA vay ciia cfc TCTD khdc 320 t r.i I l ien sui cua cdc TCTD kh6c 321 2 Yay Ju.laro *u. 322 lll I'i6n gii'i cria khrich h)ng J30 lV Cdc c6ng cg thi chinh phrii sinh vir crlc khciin nq tiri chinh khric 310 ! \'6n tAi tro., uj th:lc diu tu, cho ray mir TCTD phii chiu nii ro 350 Vl Phrit hdnh gi6y td c6 giri 360 \'ll Cic khoiin Nq khdc 370 I C6c khcin lai, phi phai tra 371 2 'Ihu6 TNDN hodn lai phai r.i 372 3 C6c khuin phdi trri la
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 228,655.,530,884 151,935,922,24 © ÂU: - 20120220 PET bao cao hop nhat nam 2011

1..

Tài sản cố định hữu hình 221 8 228,655.,530,884 151,935,922,24 © ÂU: Xem tại trang 2 của tài liệu.
CÁC CHÍ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN - 20120220 PET bao cao hop nhat nam 2011
CÁC CHÍ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN Xem tại trang 3 của tài liệu.
Tài sản cố định hữu hình và khấu hao - 20120220 PET bao cao hop nhat nam 2011

i.

sản cố định hữu hình và khấu hao Xem tại trang 8 của tài liệu.
8. TÀI SẢN CĨ ĐỊNH HỮU HÌNH - 20120220 PET bao cao hop nhat nam 2011

8..

TÀI SẢN CĨ ĐỊNH HỮU HÌNH Xem tại trang 12 của tài liệu.
9, TÀI SẢN CĨ ĐỊNH VƠ HÌNH - 20120220 PET bao cao hop nhat nam 2011

9.

TÀI SẢN CĨ ĐỊNH VƠ HÌNH Xem tại trang 13 của tài liệu.
TỎNG CƠNG TY CỎ PHẦN DỊCH VỤ TỎNG HỢP DẦU KHÍ Báo cáo tài chính hợp nhất - 20120220 PET bao cao hop nhat nam 2011

o.

cáo tài chính hợp nhất Xem tại trang 21 của tài liệu.
Số liệu so sánh trên bảng cân đối kế tốn hợp nhất, bảng kết quả kinh doanh hợp nhất, bảng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất là số liệu của báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã được kiểm t - 20120220 PET bao cao hop nhat nam 2011

li.

ệu so sánh trên bảng cân đối kế tốn hợp nhất, bảng kết quả kinh doanh hợp nhất, bảng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất là số liệu của báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010 đã được kiểm t Xem tại trang 21 của tài liệu.