BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016

23 117 0
BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:08

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN HỢP NHÁT - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016
BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN HỢP NHÁT Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo) - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016

i.

ếp theo) Xem tại trang 3 của tài liệu.
8. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016

8..

TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH Xem tại trang 13 của tài liệu.
TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016
TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH Xem tại trang 14 của tài liệu.
(1) Vay ngắn hạn thể hiện các khoản vay từ các ngân hàng thương mại dưới hình thức vay ngắn hạn hoặc phát - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016

1.

Vay ngắn hạn thể hiện các khoản vay từ các ngân hàng thương mại dưới hình thức vay ngắn hạn hoặc phát Xem tại trang 17 của tài liệu.
Thông tin chỉ tiết về các công ty liên kết của Tổng Công ty tại ngày cuối kỳ như sau: - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016

h.

ông tin chỉ tiết về các công ty liên kết của Tổng Công ty tại ngày cuối kỳ như sau: Xem tại trang 17 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan