0

BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016

23 114 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:08

NG TY CO PHAN O TO TMT 199B Minh Khai - Hai Bir Trung fr\/x 8,4,O CAC - Hn NQi TAI CHIiYH HOP NF{AT QUY NAM 2{Jt6 ('frudc KiCIm tor{n) cdNG TY co PrrAN 610 r'trr Sd l99B ph6 Minh l(hai P.Minh Khai Q.Hai Bi TruLng, TP.HdN6i MUC LUC Trang I -2 ,Bang can dor ke toan hop nhat B:1o c6o k6t R,io iro qua hoat cl6ng kinh doanh ho-p nhdt lrnr cru\ en liin ri Ilo-f nltilt Bln tlruler rrirh Bro cdo t.i ch rrlr l op nhdr - ts /ti lri llc; ll-r \\c \\' \ cd\c r'\' ('o PFriN O-ro Sn lq,)il ph(i rlrr Bio crio tii chinh hgp nhdt \linh I,,hai P.[,1inh Khai Q.Hai Bi Tnrng, TI'].Hd Ndi Tai ngdy li th6ng l2 nam 2016 sANc cAN o6r Kt ToAN Ho" NHAT 'l'4i ngiry 3l rhring l2 nlm }lri -i ( ' hr ti6u T\l \ Iriisrin ngin hlln (100:l l0+120+130+1,10+150) lt0 I Tiin vi cric lihorin tuong duong tidn lll l Ti€n 112 l CAc khoAn nrqng drrong tidn IL tliu tu tiri chinh ngin hln Ii i Diu tu ninr gii d6n ngdy drio h4n ll0 ll L C{c l(hoiin phii thu ngiir hgn I.ll l Phdi thu ngin han cua khdch hirng t3l Tra truoc cho nguoi b6n ngin han Phaithu ngin l\ I t.1 I r50 V l l5r I5l I I han kh6c llr'r ng I6n llirrg tirr Tii lho Lho iri srin Tii ll I I lar l,'l ll-l v.1 I dii hrn (200:210+220+210+250+260) dii v.9 :31 l.ll - NgtyAn gici - Gid l\' Tii ti h.ro nldn 83.882.415.612 29 l4 r 102.430 30.775.i74.869 13.195.500.000 r.32s.500.000 l0 t i_?4.273.133 13.151.041 150 (4;77 4.018.798)_ (7 060 227 99 I I I48.282 r 4j i.934.602.032 1.531 t 25,1 r lui ki C) diu tu tii 88 003.643.040 s32.298 948 37 1.295.-r05.ll I ) ,.t63.603.75.1) ( 8.748.t89.266 39.695.345.151 4.600.780.670 466.260.040 18.792.345 359.463 160.781 3r5.349.146.562 l?4.350.206.837 84.399.053.154 r74.350.206.837 7I 921 h4n chinh dii han (*) Y.t2 v.t3 260 VI Tiri siin drii h3n khic v t4 Chi phi trd trur:c ddi h3n -' lai sin thue thu nhip hoiin lai I ThiCr bi \at tu phu tirng rha) lhe dii h?n rrli ToNG CoNC TAI SAN (270 = 100+200) 06.7 33 200 363 126.619 ( r2l ,+41 ;l I9.886) 4.713.7 50 158.939.000 r58.939.000 r.53.939.000J I 15.1.225.1:0) 5.4'72.632.671 938 225 519 369.12"1 959 (2.55_(.920 l-18) ( 1.896.795.238) t20.1 68.959.'134 192 119.511.86,1 120.768.959.734 192 419 51 864 500.510.300 500.44',I.000 50 r 073.530 s0 t 073.530 (563.230 ) (632.-i.10) 58.,161.478.,199 38.030.140.544 46.117.828.919 21.055.67',7.84t 84.347.642 71.330.',l 51 103.012.295 ,1 ;1 ,( ( 5.41 I 187.000 33.817.898.]l1 I 5.382.305.411 gop \on vao don vi khic Loi thil thuong 35.541,-145.096 { tliu tu tiri chinh clii Dlr phdng girim gi6 tLr 68.005.038.6 t9 v.10 - Chi phi xdy dung co biin dang i Diu 270 207.101.895.484 l: I 350.000.000 303.282.878.716 srin d
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN HỢP NHÁT - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016
BẢNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN HỢP NHÁT Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG CÂN ĐÓI KÉ TOÁN HỢP NHẤT (Tiếp theo) - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016

i.

ếp theo) Xem tại trang 3 của tài liệu.
8. TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016

8..

TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH Xem tại trang 13 của tài liệu.
TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016
TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH Xem tại trang 14 của tài liệu.
(1) Vay ngắn hạn thể hiện các khoản vay từ các ngân hàng thương mại dưới hình thức vay ngắn hạn hoặc phát - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016

1.

Vay ngắn hạn thể hiện các khoản vay từ các ngân hàng thương mại dưới hình thức vay ngắn hạn hoặc phát Xem tại trang 17 của tài liệu.
Thông tin chỉ tiết về các công ty liên kết của Tổng Công ty tại ngày cuối kỳ như sau: - BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY IV 2016

h.

ông tin chỉ tiết về các công ty liên kết của Tổng Công ty tại ngày cuối kỳ như sau: Xem tại trang 17 của tài liệu.