0

Thế nào là ThreeTiers

19 709 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2012, 09:53

Thế nào là ThreeTiers 12Tổng quanzMụctiêuthiếtkế: Mô tả kiếntrúcvà hoạt động củaphầnmềm trướckhithựchiệnphầnmềm trên mộtmôi trường phát triểnphầnmềmcụ thểzThiếtkế phầnmềmhướng đốitượng:–Mô tả chi tiếthệ thống các lớp đốitượng củaphầnmềm–Tổ chức bên trong củalớpzCác thuộc tính (biến thành phần)zCách hành động (hàm thành phần)–Cách thứctổ chứclưutrữ thông tin trên bộ nhớphụ3Tổng quanThiếtkế phầnmềmhướng đốitượngGiao diện1XCác thuộc tính củaXCác trách nhiệmcủaXGiao diện2…XBiến thành phầncủaXHàm thành phầncủaXDL_XCác thông tin lưutrữ củaXCác hàm xử lý lưutrữThiếtkếgiaodiệnThiếtkế lớpTổchứclưutrữ4Tổng quanThiếtkế phầnmềmhướng đốitượngzNhậnxét:–Vớimỗitráchnhiệm được phân công có thể cónhiềugiaodiện khác nhau–Vớitậphợpthuộctính(mức phân tích), có thể cónhiềutậphợpbiến thành phần khác nhau cùngthỏa–Vớitậphợp trách nhiệm(mức phân tích), có thểcó nhiềutậphợp hàm thành phần khác nhaucùng thỏa5Các mô hình kiếntrúc6Các mô hình kiếntrúczKiếntrúc1 lớpzKiếntrúc2 lớpzKiếntrúc3 lớp7Các mô hình kiếntrúcKiếntrúc1 lớpNgười dùngNgười dùngDữ liệucủaXMànhìnhnhiệmvụ fMànhìnhnhiệmvụ fI/OXử lý biếncốXử lý chínhXử lý trên dữ liệuI/OXử lý biếncốXử lý chínhXử lý trên dữ liệu8Các mô hình kiếntrúcKiếntrúc2 lớpNgười dùngNgười dùngXXDữ liệucủaXTH_XTH_XI/OXử lý biếncốI/OXử lý biếncốXử lý chínhXử lý trên dữ liệu9Các mô hình kiếntrúcKiếntrúc3 lớpNgười dùngNgười dùngXXDữ liệucủaXTH_XTH_XDL_XI/OXử lý biếncốI/OXử lý biếncốXử lý chínhXử lý chínhXử lý trên dữ liệuXử lý trên dữ liệuNgười dùngNgười dùngXXDữ liệucủaXTH_XTH_XI/OXử lý biếncốI/OXử lý biếncốXử lý chínhXử lý chính10Hàm xử lý đặt ởđâu? 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế nào là ThreeTiers ,

Hình ảnh liên quan

Các mô hình kiến trúc - Thế nào là ThreeTiers

c.

mô hình kiến trúc Xem tại trang 5 của tài liệu.
Các mô hình kiến trúc - Thế nào là ThreeTiers

c.

mô hình kiến trúc Xem tại trang 6 của tài liệu.
Các mô hình kiến trúc Kiến trúc 1  lớp - Thế nào là ThreeTiers

c.

mô hình kiến trúc Kiến trúc 1 lớp Xem tại trang 7 của tài liệu.
Các mô hình kiến trúc Kiến trúc 2  lớp - Thế nào là ThreeTiers

c.

mô hình kiến trúc Kiến trúc 2 lớp Xem tại trang 8 của tài liệu.
Các mô hình kiến trúc Kiến trúc 3  lớp - Thế nào là ThreeTiers

c.

mô hình kiến trúc Kiến trúc 3 lớp Xem tại trang 9 của tài liệu.
Màn hình chức năng - Thế nào là ThreeTiers

n.

hình chức năng Xem tại trang 11 của tài liệu.
Màn hình chức năng - Thế nào là ThreeTiers

n.

hình chức năng Xem tại trang 12 của tài liệu.
Mô hình 1: Truy xuất trực tiếp - Thế nào là ThreeTiers

h.

ình 1: Truy xuất trực tiếp Xem tại trang 16 của tài liệu.
Mô hình 2: Sử dụng các đối tượng truy xuất dữliệu theo từng lớp - Thế nào là ThreeTiers

h.

ình 2: Sử dụng các đối tượng truy xuất dữliệu theo từng lớp Xem tại trang 17 của tài liệu.
Mô hình 3: Sử dụng lớp đối tượng truy xuất dữliệu chung - Thế nào là ThreeTiers

h.

ình 3: Sử dụng lớp đối tượng truy xuất dữliệu chung Xem tại trang 18 của tài liệu.
Mô hình 4: Mô hình kết hợp - Thế nào là ThreeTiers

h.

ình 4: Mô hình kết hợp Xem tại trang 19 của tài liệu.