0

Lập trình VB ADO

15 429 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2012, 09:53

Lập trình VB ADO 12Mô hình ADO(Microsoft ActiveX Data Object)ConnectionCommandParameterRecord SetFieldErrorFieldsPropertiesParametersErrorsProperty3ADO và OLEDBClient ApplicationRemote Data Object ActiveX Data ObjectODBC Driver OLEDB Data ProviderODBCDriverManagerOLE DBRelational DatabaseDocument ServerEmail Server4Các thuộc tính ADOzConnection string (Chuỗikếtnối)zCommand text (Vănbảncâulệnh)zCommand type (Kiểucâulệnh)zCursor location (Định vị con trỏ)zCursor type (Kiểu con trỏ)zLock type (Kiểu khóa)zMode type (Kiểuchếđộlàm việc)5Sử dụng ConnectionzChọn Project -> References -> Microsoft ActiveX Data Objects 2.x Library.zKhai báo mộtbiến (toàn cục/ cụcbộ) kiểuADODB.ConnectionDim cn As ADODB.ConnectionzTạokếtnốitrướckhisử dụngSet Cn = new ADODB.ConnectionCn.ConnectionString= “……………….”Cn.OpenzĐóng kếtnối sau khi dùng xongCn.CloseConnection String6Connection stringzChỉđịnh trình cung cấp (Provider) OLEDB sử dụng đểkếtnối đếnCSDL.Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=DatabasePathnameProvider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=DatabasePathnameMS ACCESSProvider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=Username;Password=Password; Initial Catalog=DatabaseName;Data Source=ServerNameProvider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=Username;Password=Password; Initial Catalog=DatabaseName;Data Source=ServerNameMS SQL Server7Command typezThuộc tính này quy định kiểu query bạn đang sửdụng để thựcthimộtyêucầudữ liệu–adCmdText–adCmdTable–adCmdStoredProc–adCmdUnknown (Kiểumặc định)–adCommandFile–adCmdTableDirect8Cursor locationszCho phép quản lý cursor phía máy khách hoặcmáychủ cho recordset.–AdUseClient–AdUseServer (Mặc định)–AdUseClientBatch–AdUseNone9Cursor typezQuy định loại recordset sẽđượctrả về bởi trình cungcấpdữ liệu.zCó 4 loại:–adOpenForwardOnly (Mặc định)–adOpenKeyset–adOpenDynamic–adOpenStatic10Lock typezQuy định cách quảnlýviệc khóa trong suốtcácphiên (Transaction) hiệuchỉnh với recordset củabạn.–adLockReadOnly–adLockPessimistic–adLockOptimistic–adLockBatchOptimistic[...]... Function 15Hướng dẫnkếtnối CSDL ADO zMuốncậpnhật CSDL(insert, update, hoặc delete), tathựchiệnnhư sau:Dim SQL as StringSQL = “ Nội dung câu lệnh SQL insert, delete hoặc update …”ExecSQL (SQL) 9Cursor typezQuy định loại recordset sẽđượctrả về bởi trình cungcấpdữ liệu.zCó 4 loại:–adOpenForwardOnly (Mặc định)–adOpenKeyset–adOpenDynamic–adOpenStatic 3 ADO và OLEDBClient ApplicationRemote...2Mơ hình ADO (Microsoft ActiveX Data Object)ConnectionCommandParameterRecord SetFieldErrorFieldsPropertiesParametersErrorsProperty 12Hướng dẫnkếtnối CSDL ADO zViếthàmmở recordsetPublic Function OpenRS(ByVal strsql As String) As ADODB.RecordsetDim prs As ADODB.RecordsetSet prs = New ADODB.RecordsetSet prs.ActiveConnection = cnprs.Open... ServerEmail Server 5Sử dụng ConnectionzChọn Project -> References -> Microsoft ActiveX Data Objects 2.x Library.zKhai báo mộtbiến (toàn cục/ cụcbộ) kiểuADODB.ConnectionDim cn As ADODB.ConnectionzTạokếtnốitrướckhisử dụngSet Cn = new ADODB.ConnectionCn.ConnectionString= “……………….”Cn.OpenzĐóng kếtnối sau khi dùng xongCn.CloseConnection String . loại recordset sẽđượctrả về bởi trình cungcấpdữ liệu.zCó 4 loại:–adOpenForwardOnly (Mặc định)–adOpenKeyset–adOpenDynamic–adOpenStatic10Lock typezQuy định. dẫnkếtnối CSDL ADOzViếthàmmở recordsetPublic Function OpenRS(ByVal strsql As String) As ADODB.RecordsetDim prs As ADODB.RecordsetSet prs = New ADODB.RecordsetSet
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình VB ADO, Lập trình VB ADO,

Hình ảnh liên quan

Mô hình ADO (Microsoft ActiveX Data Object) - Lập trình VB ADO

h.

ình ADO (Microsoft ActiveX Data Object) Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan