Lập trình VB ADO

15 436 3
Lập trình VB ADO

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lập trình VB ADO

1 2Mô hình ADO(Microsoft ActiveX Data Object)ConnectionCommandParameterRecord SetFieldErrorFieldsPropertiesParametersErrorsProperty 3ADO và OLEDBClient ApplicationRemote Data Object ActiveX Data ObjectODBC Driver OLEDB Data ProviderODBCDriverManagerOLE DBRelational DatabaseDocument ServerEmail Server 4Các thuộc tính ADOzConnection string (Chuỗikếtnối)zCommand text (Vănbảncâulệnh)zCommand type (Kiểucâulệnh)zCursor location (Định vị con trỏ)zCursor type (Kiểu con trỏ)zLock type (Kiểu khóa)zMode type (Kiểuchếđộlàm việc) 5Sử dụng ConnectionzChọn Project -> References -> Microsoft ActiveX Data Objects 2.x Library.zKhai báo mộtbiến (toàn cục/ cụcbộ) kiểuADODB.ConnectionDim cn As ADODB.ConnectionzTạokếtnốitrướckhisử dụngSet Cn = new ADODB.ConnectionCn.ConnectionString= “……………….”Cn.OpenzĐóng kếtnối sau khi dùng xongCn.CloseConnection String 6Connection stringzChỉđịnh trình cung cấp (Provider) OLEDB sử dụng đểkếtnối đếnCSDL.Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=DatabasePathnameProvider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=DatabasePathnameMS ACCESSProvider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=Username;Password=Password; Initial Catalog=DatabaseName;Data Source=ServerNameProvider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=Username;Password=Password; Initial Catalog=DatabaseName;Data Source=ServerNameMS SQL Server 7Command typezThuộc tính này quy định kiểu query bạn đang sửdụng để thựcthimộtyêucầudữ liệu–adCmdText–adCmdTable–adCmdStoredProc–adCmdUnknown (Kiểumặc định)–adCommandFile–adCmdTableDirect 8Cursor locationszCho phép quản lý cursor phía máy khách hoặcmáychủ cho recordset.–AdUseClient–AdUseServer (Mặc định)–AdUseClientBatch–AdUseNone 9Cursor typezQuy định loại recordset sẽđượctrả về bởi trình cungcấpdữ liệu.zCó 4 loại:–adOpenForwardOnly (Mặc định)–adOpenKeyset–adOpenDynamic–adOpenStatic 10Lock typezQuy định cách quảnlýviệc khóa trong suốtcácphiên (Transaction) hiệuchỉnh với recordset củabạn.–adLockReadOnly–adLockPessimistic–adLockOptimistic–adLockBatchOptimistic [...]... Function 15 Hướng dẫnkếtnối CSDL ADO z Muốncậpnhật CSDL(insert, update, hoặc delete), ta thựchiệnnhư sau: Dim SQL as String SQL = “ Nội dung câu lệnh SQL insert, delete hoặc update …” ExecSQL (SQL) 9 Cursor type z Quy định loại recordset sẽđượctrả về bởi trình cung cấpdữ liệu. z Có 4 loại: – adOpenForwardOnly (Mặc định) – adOpenKeyset – adOpenDynamic – adOpenStatic 3 ADO và OLEDB Client Application Remote...2 Mơ hình ADO (Microsoft ActiveX Data Object) Connection Command Parameter Record Set Field Error Fields Properties Parameters Errors Property 12 Hướng dẫnkếtnối CSDL ADO z Viếthàmmở recordset Public Function OpenRS(ByVal strsql As String) As ADODB.Recordset Dim prs As ADODB.Recordset Set prs = New ADODB.Recordset Set prs.ActiveConnection = cn prs.Open... Server Email Server 5 Sử dụng Connection z Chọn Project -> References -> Microsoft ActiveX Data Objects 2.x Library. z Khai báo mộtbiến (toàn cục/ cụcbộ) kiểu ADODB.Connection Dim cn As ADODB.Connection z Tạokếtnốitrướckhisử dụng Set Cn = new ADODB.Connection Cn.ConnectionString= “……………….” Cn.Open z Đóng kếtnối sau khi dùng xong Cn.Close Connection String . loại recordset sẽđượctrả về bởi trình cungcấpdữ liệu.zCó 4 loại:–adOpenForwardOnly (Mặc định)–adOpenKeyset–adOpenDynamic–adOpenStatic 10Lock typezQuy định. dẫnkếtnối CSDL ADOzViếthàmmở recordsetPublic Function OpenRS(ByVal strsql As String) As ADODB.RecordsetDim prs As ADODB.RecordsetSet prs = New ADODB.RecordsetSet

Ngày đăng: 22/08/2012, 09:53

Hình ảnh liên quan

Mô hình ADO (Microsoft ActiveX Data Object) - Lập trình VB ADO

h.

ình ADO (Microsoft ActiveX Data Object) Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan