0

Bao cao quan tri 6 thang dau nam 2017 (cong bo)

23 152 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2017, 18:42

Công ty CP Supe Phốt phát và hoá chất Lâm ThaoS: /GT-SPLT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập Tự do Hạnh phúc Phỳ Th, ngy 18 thỏng 07 nm 2012 - Kớnh gi: y ban Chng khoỏn Nh Nc.S Giao dch Chng khoỏn H NiTờn cụng ty: Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thaoa ch: Huyn Lõm Thao Tnh Phỳ ThMó chng khoỏn: LASCụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao ó lp Bỏo cỏo ti chớnh 6 thỏng u nm 2012 vi cỏc s liu ch yu:Ch tiờu 6 thỏng nm 2012 6 thỏng nm 2011Chờnh lch %Doanh thu 3.101.319.568.246 2.075.411.434.788 1.025.908.133.458 149,43Li nhun sau thu 259.512.723.904 171.763.694.602 87.749.029.302 151,09Chi phớ H ti chớnh 36.902.149.215 49.297.995.939 -12.395.846.724 74,86Chi phớ bỏn hng 127.141.143.143 115.311.827.102 11.829.316.041 110,26Chi phớ qun lý DN 63.723.936.256 50.870.039.589 12.853.896.667 125,27Cn c vo s liu ti Bỏo cỏo ti chớnh li nhun sau thu lu k cho 6 thỏng u nm 2012 ca Cụng ty tng so vi cựng k nm 2011 l 87.749.029.302 ng tng ng 151,09%, Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao xin c bỏo U ban chng khoỏn Nh nc v S giao dch chng khoỏn H Ni cựng ton th quý c ụng nguyờn nhõn chớnh lm bin ng li nhun do:1-Doanh thu: Doanh thu 6 thỏng u nm tng so vi cựng k nm 2011: 1.025.908.133.458 ng tng ng 149,73%. Do Cụng ty ó cú chớnh sỏch bỏn hng phự hp vi thi v sn xut nờn doanh thu tiờu th tng trng tt.2-Chi phớ: 2.1-Chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý: Do doanh thu tng chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý tng theo nhng do tit gim cỏc khon chi phớ nờn sc tng ca chi phớ nh hn tc tng ca doanh thu bỏn hng.2.2-Chi phớ ti chớnh: Do c cu hp lý cỏc khon n vay lm cho chi phớ ti chớnh gim 12.395.846.724 ng bng 74,86% so vi cựng k mc dự doanh thu cú sc tng mnh. Trên đây là giải trình của Công ty về sự biến động của lợi nhuận 6 tháng năm 2012 so với 6 tháng 2011. Công ty xin trân trọng báo cáo UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn thể quý Cổ đông của Công ty.Trân trọng cảm ơn!Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC-Như kính gửi-Lưu VPNGUYỄN DUY KHUYẾN Công ty CP Supe Phốt phát và hoá chất Lâm ThaoS: /GT-SPLT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập Tự do Hạnh phúc Phỳ Th, ngy 18 thỏng 07 nm 2012 - Kớnh gi: y ban Chng khoỏn Nh Nc.S Giao dch Chng khoỏn H NiTờn cụng ty: Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thaoa ch: Huyn Lõm Thao Tnh Phỳ ThMó chng khoỏn: LASCụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao ó lp Bỏo cỏo ti chớnh 6 thỏng u nm 2012 vi cỏc s liu ch yu:Ch tiờu 6 thỏng nm 2012 6 thỏng nm 2011Chờnh lch %Doanh thu 3.101.319.568.246 2.075.411.434.788 1.025.908.133.458 149,43Li nhun sau thu 259.512.723.904 171.763.694.602 87.749.029.302 151,09Chi phớ H ti chớnh 36.902.149.215 49.297.995.939 -12.395.846.724 74,86Chi phớ bỏn hng 127.141.143.143 115.311.827.102 11.829.316.041 110,26Chi phớ qun lý DN 63.723.936.256 50.870.039.589 12.853.896.667 125,27Cn c vo s liu ti Bỏo cỏo ti chớnh li nhun sau thu lu k cho 6 thỏng u nm 2012 ca Cụng ty tng so vi cựng k nm 2011 l 87.749.029.302 ng tng ng 151,09%, Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao xin c bỏo U ban chng khoỏn Nh nc v S giao dch chng khoỏn H Ni cựng ton th quý c ụng nguyờn nhõn chớnh lm bin ng li nhun do:1-Doanh thu: Doanh thu 6 thỏng u nm tng so vi cựng k nm 2011: 1.025.908.133.458 ng tng ng 149,73%. Do Cụng ty ó cú chớnh sỏch bỏn hng phự hp vi thi v sn xut nờn doanh thu tiờu th tng trng tt.2-Chi phớ: 2.1-Chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý: Do doanh thu tng chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý tng theo nhng do tit gim cỏc khon chi phớ nờn sc tng ca chi phớ nh hn tc tng ca doanh thu bỏn hng.2.2-Chi phớ ti chớnh: Do c cu hp lý cỏc khon n vay lm cho chi phớ ti chớnh gim 12.395.846.724 ng bng 74,86% so vi cựng k mc dự doanh thu cú sc tng mnh. Trên đây là giải trình của Công ty về sự biến động của lợi nhuận 6 tháng năm 2012 so với 6 tháng 2011. Công ty xin trân trọng báo cáo UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn thể quý Cổ đông của Công ty.Trân trọng cảm ơn!Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC-Như kính gửi-Lưu VPNGUYỄN DUY KHUYẾN Công ty CP Supe Phốt phát và hoá chất Lâm ThaoS: /GT-SPLT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập Tự do Hạnh phúc Phỳ Th, ngy 18 thỏng 07 nm 2012 - Kớnh gi: y ban Chng khoỏn Nh Nc.S Giao dch Chng khoỏn H NiTờn cụng ty: Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thaoa ch: Huyn Lõm Thao Tnh Phỳ ThMó chng khoỏn: LASCụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao ó lp Bỏo cỏo ti chớnh 6 thỏng u nm 2012 vi cỏc s liu ch yu:Ch tiờu 6 thỏng nm 2012 6 thỏng nm 2011Chờnh lch %Doanh thu 3.101.319.568.246 2.075.411.434.788 1.025.908.133.458 149,43Li nhun sau thu 259.512.723.904 171.763.694.602 87.749.029.302 151,09Chi phớ H ti chớnh 36.902.149.215 49.297.995.939 -12.395.846.724 74,86Chi phớ bỏn hng 127.141.143.143 115.311.827.102 11.829.316.041 110,26Chi phớ qun lý DN 63.723.936.256 50.870.039.589 12.853.896.667 125,27Cn c vo s liu ti Bỏo cỏo ti chớnh li nhun sau thu lu k cho 6 thỏng u nm 2012 ca Cụng ty tng so vi cựng k nm 2011 l 87.749.029.302 ng tng ng 151,09%, Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao xin c bỏo U ban chng khoỏn Nh nc v S giao dch chng khoỏn H Ni cựng ton th quý c ụng nguyờn nhõn chớnh lm bin ng li nhun do:1-Doanh thu: Doanh thu 6 thỏng u nm tng so vi cựng k nm 2011: 1.025.908.133.458 ng tng ng 149,73%. Do Cụng ty ó cú chớnh sỏch bỏn hng phự hp vi thi v sn xut nờn doanh thu tiờu th tng trng tt.2-Chi phớ: 2.1-Chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý: Do doanh thu tng chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý tng theo nhng do tit gim cỏc khon chi phớ nờn sc tng ca chi phớ nh hn tc tng ca doanh thu bỏn hng.2.2-Chi phớ ti chớnh: Do c cu hp lý cỏc Công ty CP Supe Phốt phát và hoá chất Lâm ThaoS: /GT-SPLT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập Tự do Hạnh phúc Phỳ Th, ngy 18 thỏng 07 nm 2012 - Kớnh gi: y ban Chng khoỏn Nh Nc.S Giao dch Chng khoỏn H NiTờn cụng ty: Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thaoa ch: Huyn Lõm Thao Tnh Phỳ ThMó chng khoỏn: LASCụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao ó lp Bỏo cỏo ti chớnh 6 thỏng u nm 2012 vi cỏc s liu ch yu:Ch tiờu 6 thỏng nm 2012 6 thỏng nm 2011Chờnh lch %Doanh thu 3.101.319.568.246 2.075.411.434.788 1.025.908.133.458 149,43Li nhun sau thu 259.512.723.904 171.763.694.602 87.749.029.302 151,09Chi phớ H ti chớnh 36.902.149.215 49.297.995.939 -12.395.846.724 74,86Chi phớ bỏn hng 127.141.143.143 115.311.827.102 11.829.316.041 110,26Chi phớ qun lý DN 63.723.936.256 50.870.039.589 12.853.896.667 125,27Cn c vo s liu ti Bỏo cỏo ti chớnh li nhun sau thu lu k cho 6 thỏng u nm 2012 ca Cụng ty tng so vi cựng k nm 2011 l 87.749.029.302 ng tng ng 151,09%, Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao xin c bỏo U ban chng khoỏn Nh nc v S giao dch chng khoỏn H Ni cựng ton th quý c ụng nguyờn nhõn chớnh lm bin ng li nhun do:1-Doanh thu: Doanh thu 6 thỏng u nm tng so vi cựng k nm 2011: 1.025.908.133.458 ng tng ng 149,73%. Do Cụng ty ó cú chớnh sỏch bỏn hng phự hp vi thi v sn xut nờn doanh thu tiờu th tng trng tt.2-Chi phớ: 2.1-Chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý: Do doanh thu tng chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý tng theo nhng do tit gim cỏc khon chi phớ nờn sc tng ca chi phớ nh hn tc tng ca doanh thu bỏn hng.2.2-Chi phớ ti chớnh: Do c cu hp lý cỏc khon n vay lm cho chi phớ ti chớnh gim 12.395.846.724 ng bng 74,86% so vi cựng k mc dự doanh thu cú sc tng mnh. Trên đây là giải trình của Công ty về sự biến động của lợi nhuận 6 tháng năm 2012 so với 6 tháng 2011. Công ty xin trân trọng báo cáo UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn thể quý Cổ đông của Công ty.Trân trọng cảm ơn!Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC-Như kính gửi-Lưu VPNGUYỄN DUY KHUYẾN Công ty CP Supe Phốt phát và hoá chất Lâm ThaoS: /GT-SPLT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập Tự do Hạnh phúc Phỳ Th, ngy 18 thỏng 07 nm 2012 - Kớnh gi: y ban Chng khoỏn Nh Nc.S Giao dch Chng khoỏn H NiTờn cụng ty: Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thaoa ch: Huyn Lõm Thao Tnh Phỳ ThMó chng khoỏn: LASCụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao ó lp Bỏo cỏo ti chớnh 6 thỏng u nm 2012 vi cỏc s liu ch yu:Ch tiờu 6 thỏng nm 2012 6 thỏng nm 2011Chờnh lch %Doanh thu 3.101.319.568.246 2.075.411.434.788 1.025.908.133.458 149,43Li nhun sau thu 259.512.723.904 171.763.694.602 87.749.029.302 151,09Chi phớ H ti chớnh 36.902.149.215 49.297.995.939 -12.395.846.724 74,86Chi phớ bỏn hng 127.141.143.143 115.311.827.102 11.829.316.041 110,26Chi phớ qun lý DN 63.723.936.256 50.870.039.589 12.853.896.667 125,27Cn c vo s liu ti Bỏo cỏo ti chớnh li nhun sau thu lu k cho 6 thỏng u nm 2012 ca Cụng ty tng so vi cựng k nm 2011 l 87.749.029.302 ng tng ng 151,09%, Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao xin c bỏo U ban chng khoỏn Nh nc v S giao dch chng khoỏn H Ni cựng ton th quý c ụng nguyờn nhõn chớnh lm bin ng li nhun do:1-Doanh thu: Doanh thu 6 thỏng u nm tng so vi cựng k nm 2011: 1.025.908.133.458 ng tng ng 149,73%. Do Cụng ty ó cú chớnh sỏch bỏn hng phự hp vi thi v sn xut nờn doanh thu tiờu th tng trng tt.2-Chi phớ: 2.1-Chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý: Do doanh thu tng chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý tng theo nhng do tit gim cỏc khon chi phớ nờn sc tng ca chi phớ nh Công ty CP Supe Phốt phát và hoá chất Lâm ThaoS: /GT-SPLT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập Tự do Hạnh phúc Phỳ Th, ngy 18 thỏng 07 nm 2012 - Kớnh gi: y ban Chng khoỏn Nh Nc.S Giao dch Chng khoỏn H NiTờn cụng ty: Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thaoa ch: Huyn Lõm Thao Tnh Phỳ ThMó chng khoỏn: LASCụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao ó lp Bỏo cỏo ti chớnh 6 thỏng u nm 2012 vi cỏc s liu ch yu:Ch tiờu 6 thỏng nm 2012 6 thỏng nm 2011Chờnh lch %Doanh thu 3.101.319.568.246 2.075.411.434.788 1.025.908.133.458 149,43Li nhun sau thu 259.512.723.904 171.763.694.602 87.749.029.302 151,09Chi phớ H ti chớnh 36.902.149.215 49.297.995.939 -12.395.846.724 74,86Chi phớ bỏn hng 127.141.143.143 115.311.827.102 11.829.316.041 110,26Chi phớ qun lý DN 63.723.936.256 50.870.039.589 12.853.896.667 125,27Cn c vo s liu ti Bỏo cỏo ti chớnh li nhun sau thu lu k cho 6 thỏng u nm 2012 ca Cụng ty tng so vi cựng k nm 2011 l 87.749.029.302 ng tng ng 151,09%, Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao xin c bỏo U ban chng khoỏn Nh nc v S giao dch chng khoỏn H Ni cựng ton th quý c ụng nguyờn nhõn chớnh lm bin ng li nhun do:1-Doanh thu: Doanh thu 6 thỏng u nm tng so vi cựng k nm 2011: 1.025.908.133.458 ng tng ng 149,73%. Do Cụng ty ó cú chớnh sỏch bỏn hng phự hp vi thi v sn xut nờn doanh thu tiờu th tng trng tt.2-Chi phớ: 2.1-Chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý: Do doanh thu tng chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý tng theo nhng do tit gim cỏc khon chi phớ nờn sc tng ca chi phớ nh hn tc tng ca doanh thu bỏn hng.2.2-Chi phớ ti chớnh: Do c cu hp lý cỏc khon n vay lm cho chi phớ ti chớnh gim 12.395.846.724 ng bng 74,86% so vi cựng k mc dự doanh thu cú sc tng mnh. Trên đây là giải trình của Công ty về sự biến động của lợi nhuận 6 tháng năm 2012 so với 6 tháng 2011. Công ty xin trân trọng báo cáo UBCK Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và toàn thể quý Cổ đông của Công ty.Trân trọng cảm ơn!Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC-Như kính gửi-Lưu VPNGUYỄN DUY KHUYẾN Công ty CP Supe Phốt phát và hoá chất Lâm ThaoS: /GT-SPLT Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập Tự do Hạnh phúc Phỳ Th, ngy 18 thỏng 07 nm 2012 - Kớnh gi: y ban Chng khoỏn Nh Nc.S Giao dch Chng khoỏn H NiTờn cụng ty: Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thaoa ch: Huyn Lõm Thao Tnh Phỳ ThMó chng khoỏn: LASCụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao ó lp Bỏo cỏo ti chớnh 6 thỏng u nm 2012 vi cỏc s liu ch yu:Ch tiờu 6 thỏng nm 2012 6 thỏng nm 2011Chờnh lch %Doanh thu 3.101.319.568.246 2.075.411.434.788 1.025.908.133.458 149,43Li nhun sau thu 259.512.723.904 171.763.694.602 87.749.029.302 151,09Chi phớ H ti chớnh 36.902.149.215 49.297.995.939 -12.395.846.724 74,86Chi phớ bỏn hng 127.141.143.143 115.311.827.102 11.829.316.041 110,26Chi phớ qun lý DN 63.723.936.256 50.870.039.589 12.853.896.667 125,27Cn c vo s liu ti Bỏo cỏo ti chớnh li nhun sau thu lu k cho 6 thỏng u nm 2012 ca Cụng ty tng so vi cựng k nm 2011 l 87.749.029.302 ng tng ng 151,09%, Cụng ty CP Supe Pht phỏt v Hoỏ cht Lõm Thao xin c bỏo U ban chng khoỏn Nh nc v S giao dch chng khoỏn H Ni cựng ton th quý c ụng nguyờn nhõn chớnh lm bin ng li nhun do:1-Doanh thu: Doanh thu 6 thỏng u nm tng so vi cựng k nm 2011: 1.025.908.133.458 ng tng ng 149,73%. Do Cụng ty ó cú chớnh sỏch bỏn hng phự hp vi thi v sn xut nờn doanh thu tiờu th tng trng tt.2-Chi phớ: 2.1-Chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý: Do doanh thu tng chi phớ bỏn hng, chi phớ qun lý tng theo nhng do tit gim cỏc khon chi phớ nờn sc tng ca chi phớ nh hn tc tng ca doanh thu bỏn hng.2.2-Chi phớ ti chớnh: Do c cu hp lý cỏc khon n vay lm cho chi phớ ti chớnh gim Signature Not Verified Được ký NGUYỄN LÊ MINH Ngày ký: 27.07.2017 09:19
- Xem thêm -

Xem thêm:

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN