0

Muc luc (tua de) 1600 bai tho mac giang

37 287 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 12:01

Mục lục (Tựa đề) 1602 thơ, Từ Quyển 01 đến Quyển 16, 100 tác giả Mặc Giang Email: thnhattan@yahoo.com.au Thơ Mặc Giang - Quyển : (bài số 02 đến 100) Tựa đề STT Tiếng lòng quê hƣơng Thầm lặng Việt Nam, quê hƣơng Quê hƣơng đó, đợi chờ Từ xa mờ Tiếng kêu cứu quê hƣơng Thƣơng Thầy An Thiên Thƣơng Thầy An Thiên (tiếp theo) Chùa Niềm thƣơng Ta em hữu vô Em ai, thi sĩ ? Nụ hồng cho em Sám nguyện Sars, cƣớp em Sars, cƣớp em tôi, (tiếp theo) Vài cảm xúc Một nụ cƣời Sắc không mỉm nụ vô Một chuyến giã từ Dòng sông, gọi tên em Mừng khánh thọ vị Thầy Từng hành trình Viết cho anh Tôi Một Ông Thầy Tu Tôi Một Ngƣời Việt Nam Tôi Ngƣời Mắt Cƣờm Cuộc sống Ngƣời Cùi Em bé mồ côi Tôi mang thân phận Ngƣời Mù Non nƣớc Việt Nam Cảm niệm Mùa An Cƣ Cái nhìn thực Vô tình thăm Nấm mộ hoang Bé Thơ Quê nhà sẵn có từ lâu 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Đức Phật ngồi yên Núi có từ đồi, biển có từ sông Bùng vỡ Tình dài hóa ngắn, cõi Thăm chùa, thăm quê 40 năm Việt Nam Tự Cuốn bờ lau, bụi mờ bỏ lại Xin chắp đôi bàn tay Điệp khúc quê hƣơng Cái đẹp vô thƣờng 74 năm, nlhv Bài ca sỏi đá Từ cõi chết, em lần mò sống lại Xin cho em đóa nhiệm mầu Một hai Hỏi, đáp Bƣớc rơi rụng mây ngàn Một nụ cƣời vang Ta đi, cõi phù sinh Trẻ thơ, bên cạnh đời Gợi lòng quốc, quốc kêu sƣơng Biết tích tịch tình tang Làng quê yêu dấu Dịch cúm này, làm hại gà Tình ca muôn thuở Ngƣời Việt Nam Quê hƣơng nguồn cội Tiễn ngƣời thân vào cõi chết Hạn hán bạo tàn Tôi ngƣời nông dân Tôi thƣơng em bé nhà nghèo Dệt mộng mƣời Khôn chết, dại chết, biết sống Cuộc sống xƣa nay, quay cƣời hố hố ! Tôi ngƣời điên Trần gian qua khỏi, em Tôi nói anh nghe Ta Việt Nam, sông núi hồn thiêng Tôi đi, Ta ngƣời niên Tôi ngƣời chinh nhân Tôi ngƣời nữ Nối nhịp cầu Này ngƣời cảm tử Tôi ngƣời già 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 Ta ngƣời công nhân viên Cửa Phật từ bi hóa nhiệm mầu Gãy nhịp cầu sa bóng nƣớc Tiếng kêu cứu Lƣơng Tâm Hỏa hoạn điêu tàn Bão lụt thảm thƣơng Tôi gọi tên Tiếng kêu thƣơng thứ hai Em ngƣời khuyết tật Tôi ngƣời lái đò Ta đi, nƣớc non Mẹ Việt Nam, muôn đời Một ngày nhƣ ngày Tôi ngƣời tài xế xe đò Từ ly ngày tàn Những đứa em Chấm điểm son, Em bất diệt 99 Tôi đứng với 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Thơ Mặc Giang - Quyển : (bài số 101 đến 200) Tựa đề STT 01 Bữa hôm nay, mặt trời ngủ sớm Ngƣời dân quê đất Tôi ngƣời câm Tôi ngƣời điếc Tôi ngƣời khùng Cành không điểm nụ, trổ mỉm cƣời Thơ 40 năm, nhớ Ngài Quảng Đức Tôi ngƣời đạp xích lô Tôi đâu có nói làm thơ Cho hay, tỉnh mộng đêm dài Em bé nói Trọn chƣa, nửa kiếp ngƣời ! Ba mƣơi năm, nhƣ giấc mơ ! Mai mốt thăm quê cũ Tiếng hát chƣa tan Rừng nội thi ca Đỡ nét mây ngàn Nguyên sơ, bóng hình ! Giật tỉnh mộng ! Loay hoay cho hết ngày Tôi ngƣời tài xế tắc xi 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 Nƣơng thân quán trọ, chơi vô Tôi thƣơng Tôi Ta nhớ ta Tạ từ, chƣa vẹn tình quê ! Xin nguyện làm ngƣời Nƣớc Việt Nam Non nƣớc Việt Nam, non nƣớc Miền Bắc quê hƣơng tôi-1 Miền Trung quê hƣơng tôi-1 Miền Nam quê hƣơng tôi-1 Cao Nguyên quê hƣơng Trung Du quê hƣơng Đảo, Hòn va vắng đó, quê Tôi ngƣời du thủ, em ! Hoa Đàm đóa xinh tƣơi Châu viên đóa tinh anh mỉm cƣời Vô thƣờng nhân ảnh, kê đầu điểm canh Vào cửa tử, tìm cõi chết Mang hạnh nguyền, từ ta đi-thơ nhạc Tôi xin-thơ nhạc Vào cửa sinh, tìm cõi sống Tôi bƣớc đôi bờ sinh tử Tiếng gọi thƣơng yêu Phƣơng xa Mẹ Tình Mẹ muôn đời Nhắc em Bóng hình Cha muôn thuở Xóa tan nhục ngƣời gái VN Tử sinh cất bƣớc rong chơi Chú Cuội dỗi hờn Trêu nhân Đại Bàng tung cánh gió Một vòng xoáy, ngửa nghiêng vầng nhật nguyệt Tan biến bên bờ lau cát bụi Tang tình bao gánh, nợ lần tình tang Sông bến cũ, mái nhà xƣa ấm-lạnh ! Ngƣời lớn giết em !!! Núi rừng kỳ vĩ ta ! Tôi viết thơ để lại cho đời Máu chảy tim, rung lòng nhân Tôi Cô Thôn Nữ Lăn quay tạo, huyễn sinh vô Mai Trái đất ta Tôi tàu Tôi Ngƣời Phu Quét Đƣờng 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 Tôi Ngƣời Phu Khuân Vác Tôi Một Ngƣời Thợ May Héo Hon, Còn Đó Nụ Cƣời ! Nắng đổ ngày Tôi Ngƣời Cạo Mủ Cao Su Tôi Ngƣời Phu Hầm Mỏ Ta đứng đó, nhìn ta hƣ huyễn Tôi Mở Cửa Thềm Hoang Tôi Mở Cửa Ngày Mai Tôi gởi thơ Thứ Nhất Tôi gởi thơ Thứ Hai Tôi gởi thơ Thứ Ba Tôi gởi thơ Thứ Tƣ Tôi gởi thơ Thứ Năm Nát cõi Trần Gian, Thiên Đàng chấn động Cõi Bào Ảnh Phù Sinh hiển Ta bƣớc quê hƣơng ta Ta xin vào cõi trần gian Buông tay, Vô Cùng ! Ta Ta mãi Tôi không hứa, không làm đƣợc Tuổi Trẻ qua, Thần Tiên biến Vƣơng hình cát bụi lang thang Chiếc bóng theo hình Xóm nhỏ Tình Quê Tôi Ngƣời Dân Quê Đồn Điền Tôi Ngƣời Giáo Viên Một ngày mai Khốn khổ đời xe thổ mộ ! Tôi đó, vô ! Té lần ngã gục ! 100 Lại nhịp cầu ! 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Thơ Mặc Giang - Quyển : (từ số 201 đến 300) Tựa đề Hƣ vô, Một cõi riêng ! Ngƣơi ai, nhĩ ! Thú rừng hoang Hôm qua Em Lễ Chùa Mai sau, dù hay ! Tiếng vọng ngục tù Đƣờng lên viễn xứ Nhớ lại ngày qua Tôi thoát đƣờng tơ kẽ tóc STT 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Biết mặt mũi ngƣơi ! Chuyện dài khùng điên Đừng làm ô nhục Quê Hƣơng ! Xin mở mắt nhìn đời Sẽ có ngày ! Bên bờ lau biển động Mơ màng ôm vũ trụ ! Tiếng gọi Quê Hƣơng Tiếng gọi tình ngƣời Nụ cƣời điểm hoa Sắc thân tam thể Việt Nam Ta nhủ nghe ! Vung lật úp, coi chừng, hết thở ! Không nghe không nói ! Uốn, tan tác, chi uốn ! Hỡi hai mùa mƣa nắng ! Bài thơ thứ sáu : Kéo lại vầng thơ Bài thơ thứ bảy : Gởi Quê Hƣơng Bài thơ thứ tám : Gởi Miền Quê Bài thơ thứ chín : Gởi Vùng Sâu Bài thơ thứ mƣời : Gởi Thị Thành Bài thơ mƣời : Gởi riêng nhà Bài thơ mƣời hai : Thăm lại trƣờng xƣa Bài thơ mƣời ba : Thăm ngƣời nghèo Bài thơ mƣời bốn : Gởi ngƣời phế nhân Bài thơ 15 : Gởi miền nƣớc mặn đồng chua Bài thơ 16 : Gởi ngƣời vùng cao Bài thơ 17 : Thăm ngƣời mua bán ve chai Bài thơ 18 : Thăm chị bán hàng rong Bài thơ 19 : Thăm giới doanh thƣơng Bài thơ 20 : Tôi gởi thơ Xin chắp tay, cho hận thù chấm dứt ! Xin chắp tay, cho hòa bình trở lại ! Âm vang Hồn Tử Sĩ ! Đổ thành Chuyện, Ngày xƣa Ngày xửa ! Những nấm mồ không tên tuổi ! Không biết sống, nghĩa Xuân Đã Chết ! Tìm sống nhƣng vào Cõi Chết ! Tôi nhắm mắt, thu gác nhỏ ! Đất Trời phũ phàng ! Tiếng gõ thời gian Sám Hồi Đầu Còn nữa, ngƣời ! Dấu ấn năm thứ tƣ Thế Kỷ Mừng đhkđk8 Con ngƣời phiêu bạt 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 Tung hoành trời đất Thƣơng không, dã tràng se cát ! Ai hiểu đƣợc, rùa già rút cổ ! Nhát gan nhƣ thỏ đế ! Cảm thƣơng Sƣ Cô Diệu Pháp Cảm niệm Cố HT Thích Huyền Vi Ta tƣởng, đời ta ghê gớm ! Qua lăng kính ! Ta xin Góp Mặt Cuộc Đời ! Vén lau lách bên bờ rêu sỏi đá ! Này em nhé, đời ! Thân cát bụi, tiêu ma kiếp ! Tôi không vẽ khung trời thơ mộng Đời ta, từ mà ! Ba mƣơi năm, lịch sử trôi dòng ! Thơ Nhạc Ba mƣơi năm ! Dòng thời gian, em có nghe ! Nói dễ nhƣng làm đâu ! Nếu mai có thăm quê mẹ ! Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng ! Vô âm, cất tiếng thành lời ! Ta tìm lại rêu mờ dĩ vãng ! Mặt nạ đời ! Bình minh chƣa ló dạng ! Tử Thần, đâu nhĩ ! Vầng thơ đó, đẹp thay ! Là thi sĩ, nghĩa ! Cuộc đời nhƣ máy ! Nhìn băng tuyết lở, hờn căm ! Thƣơng gia đình bất hạnh ! Thƣơng cho cảnh ngƣời già Thƣơng trẻ thơ quê nghèo khốn khó ! Chết, hay ! Dan gay tai trâu ! Nƣớc đổ khoai ! Bịnh tham ô, nằm ụ, ù lì !!! Cái nghề bán ! Lá rụng cội Uống nƣớc nhớ nguồn Nào có nghĩa vành cong trời đất ! Ta đây, hữu vô ! Tôi bán thơ đâu ! Nơi quê nghèo nho nhỏ ! Tôi phải chết ! Tôi phải sống ! 100 Những ngƣời em bé nhỏ ! 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Thơ Mặc Giang - Quyển (từ số 301 đến 400) Tựa đề STT 01 Phải biết sống bình yên vững sống 02 Đổi thành họ ―ĐỔ‖ ! 03 Trong đời, trả giá ! 04 Em thấy đó, nơi xa mờ hoang đảo ! 05 Những vành Hoa Thế Hệ ! 06 Đừng khổ nữa, ngƣời ! 07 Tình non nƣớc không phai ! 08 Reo bình minh thức dậy ! 09 Bài thơ 21 : Rủ thơ chơi ! 10 Bài thơ 22 : Thăm viếng Nhà Thƣơng 11 Bài thơ 23 : Thăm nơi Dƣỡng Lão 12 Bài thơ 24 : Thăm Viện Cô Nhi 13 Bài thơ 25 : Thăm nơi Giữ Trẻ 14 Bài thơ 26 : Không bán thơ đâu ! 15 Bài thơ 27 : Thăm Nhà Thƣơng Điên 16 Bài thơ 28 : Thăm viếng Trại Cùi 17 Bài thơ 29 : Thăm Ngƣời Lao Động 18 Bài thơ 30 : Xin gởi cho Anh ! 19 Bài thơ 31 : Xin gởi cho Chị ! 20 Bài thơ 32 : Xin gởi cho Em ! 21 Bài thơ 33 : Trao hệ đàn em 22 Bài thơ 34 : Thăm hỏi Tiền Nhân 23 Bài thơ 35 : Không biết ngày mai trở 24 Thoát khỏi, đƣợc ngƣời ! 25 Cho thỏa mãn đời ! 26 Con ngƣời khờ khạo ! 27 Trong sống, biết nhìn đời bạn ! 28 Vì không thấy nhân cƣời khúc khích ! 29 Tình quê hong giọt nắng ! 30 10 năm kỷ niệm Chùa Giác Nhiên 31 Một nhíu mày, Nát hai huyễn tƣợng 32 Leo lên đồi hy vọng 33 Đã đến ngày mai ! 34 Năm mƣơi thƣơng 35 Năm mƣơi thƣơng ! 36 Mƣời thƣơng-một 37 Mƣời thƣơng-hai 38 Mƣời thƣơng-ba 39 Mƣời thƣơng-bốn 40 Mƣời thƣơng-năm 41 Mƣời thƣơng-sáu 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 42 Mƣời thƣơng-bảy 43 Mƣời thƣơng-tám 44 Mƣời thƣơng-chín 45 Mƣời thƣơng-mƣời 46 Việt Nam, muôn đời ! 47 Dòng thơ ƣơm tình tự 48 Dòng thơ gọi tình ngƣời 49 Ta tin tƣởng ngày mai 50 Nực cƣời 51 Đã mòn ba vạn sáu ! 52 Ta sống nghĩa ta chết ! 53 Nâng tay ôm giấc ngủ yên 54 Hồn sông núi gát câu thề, bỏ ngỏ ! 55 Ta 56 Dù cát bụi tôi, ! 57 Sống, biết sống, phải sống ! 58 Khổ nghèo ôm thân phận ! 59 Tôi ngủ giấc yên, bất động ! 60 Không thành danh thành nhân em ! 61 Phiêu du ! 62 Dòng lịch sử, xin đừng ai, vẩn đục !!! 63 Đời nhƣ giấc mộng ! 64 Ngày qua nhƣ mê ! 65 Kê đầu gối trăng ! 66 Trả cho ngƣời nhân ! 67 Trăm năm chi nữa, đón mời nhân ! 68 Bao năm nữa, trời quê ! 69 Nhìn bóng đêm ngái ngủ ! 70 Thƣơng ngƣời phế binh 71 Hãy nói dùm ! 72 Sao lại khóc ! 73 Gởi cho ngƣời gởi cho ! 74 Trả lời anh ! 75 Em đừng hỏi ??? 76 Đâu nguồn cảm hứng ! 77 Xác xơ cát bụi đón mời tử sinh ! 78 Hoa nở rừng hoang 79 Đƣờng dài, có ngại chi ! 80 Chim ơi, nhƣ giấc mơ ! 81 Tự chiếu rọi ! 82 Thƣơng cảnh ngục tù ! 83 An bình từ đâu có ! 84 Ngày về, lại chuyến ! 85 Còn mê ! 86 Này ngƣời tử đạo ! 87 Tƣơng duyên tác trợ 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 88 Quê hƣơng khung trời muôn thuở ! 388 89 Ngƣơi ? Ma túy !!! 389 90 Quê hƣơng máu chảy ruột mềm 390 91 Ta nhắm mắt, thời gian ! 391 92 Vơi hết khổ tình ngƣời đẹp ! 392 93 Mong đời hết khổ đau ! 393 94 ―Đi đâu nhớ quê nhà‖ 394 95 Xin tiễn ngƣời 395 96 Tình thƣơng Mẹ đong đầy trần gian 396 97 Tình Cha, đẹp thay ! 397 98 Ta đƣa quê nghèo nho nhỏ ! 398 99 Ta đƣa quê hƣơng ta ! 399 100 Con chim nho nhỏ bay quanh lối 400 Thơ Mặc Giang - Quyển : (từ số 401 đến 500) Tựa đề 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 STT Một vạch—Ba hệ ! Tình núi nghĩa rừng ! Tình biển nghĩa sông ! Nắng—Mƣa tranh biện ! Ngày—Đêm tâm ! Hữu không hữu, khác không diệu hữu ! Tôi hành trình bất diệt ! Nghe rừng khua gió núi Đôi vành khô ứ đọng ! Mai nầy biết ru ! Em nhiều diễm phúc ! Xóm nhỏ làng quê Em ngƣời bất hạnh ? Rau cỏ bốn mùa Giữa muôn ngàn miên viễn Tình non nghĩa nƣớc Sắc thắm muôn hoa Sông nƣớc Việt Nam Ngày trở Lá rụng cội Hãy nói dùm cho Giọt nƣớc mắt ! Đƣờng vào khổ ải ! Nẻo đến thiên thai ! Trời mƣa làm ngập không gian Thƣơng cho kiếp lạc đà ! Tái tạo thuở hồng hoang ! 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 10 58 Điệp khúc an bình 59 Khi đến ngày mai 60 Những cánh hoa rừng 61 Đâu phải chiến sĩ 62 Bãi đầm lầy 63 Lâu đài cổ 64 Ung thƣ toàn châu thể 65 Tây Tạng giá băng ! 66 Mỗi nguời Đấng Vô Song 67 Giữa vành hƣ vô 68 Gối mộng Vô Sinh 69 Vòng tay ôm vũ trụ 70 Hoa trắng trọn đời 71 Đừng hỏi ngày mai - 72 Hoa vũ trụ 73 Ngƣời Già dễ quên ? 74 Có đƣờng 75 Thấm đau lòng mẹ 76 Mẹ chờ 77 Nhớ lại chùa xƣa 78 Quê hƣơng đâu riêng 79 Quê hƣơng 80 Mở cửa thiên thai 81 Biết đến 82 Cuốn thả bờ lau 83 Chiếc bóng hợp tan 84 Vỗ cánh phƣơng đài 85 Xuân bốn mùa 86 Thông điệp sống 87 Lại viết cho em 88 Sỏi đá kêu đau 89 Biết dòng sông 90 Tiếng chim gọi hồn 91 Xóm nhỏ quê nghèo 92 Một mái Chùa Quê 93 Nhớ tình quê 94 Cho trọn tình quê 95 Từ kiếp 96 Đợi trăng 97 Trăng với ta 98 Một bến sông trăng 99 Ơn Cha - Đức Mẹ 100.Tiếng nói hồn thiêng 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 Thơ Mặc Giang - Quyển 11 (Từ 1001 đến số 1100) 23 Tựa đề 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Hoa Ngũ Giới Hoa Bát Chánh Đạo Hoa Tứ Diệu Đế Hoa Diệu Liên Hoa Thanh Tịnh Hoa Thập Nhị Nhân Duyên Hoa Thập Thiện Hoa Lục Độ Hoa Niệm Phật Hoa Sám Hối Hoa Quy Y Hoa Tam Bảo Hoa Ăn Chay Hoa Bát Phong Hoa Lục Hòa Hoa Tứ Nhiếp Pháp Hoa Ngũ Căn Hoa Ngũ Lực Hoa Tứ Niệm Xứ Hoa Tứ Chánh Cần Hoa Tứ Nhƣ Ý Túc Hoa Thất Giác Chi Hoa Cứu Khổ Hoa Phƣớc Đức Hoa Hạnh Phúc Hoa Lục Thân Hoa Tổ Tông Hoa Luân Hồi Hoa Lục Phàm Hoa Xuất Gia Hoa Nhập Thế Hoa Tứ Thánh Hoa Năm Hạnh Hoa Màu Cờ Phật Giáo Hoa Lục Thông Hoa Bát Khổ Hoa Tứ Ân Hoa Tha Nhân Hoa Xá Lợi Hoa Nghiệp Báo Hoa Nhân Quả Hoa Tam Vô Cửa Chùa Chuyến Xe Tam Thừa STT 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 24 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Gợn sóng tuyền đài Cuối bờ rêu thiên cổ Cơn bão thảm khốc Nargis Khua sỏi đá Bên đồi vắng Rùng rợn tàu Ta xếp bút ! Niềm vui chƣa vẹn Hiến máu cứu đời Cho giọt máu hồng Cảm tạ ơn ngƣời Một chuyến Giọt lệ sầu mầu nhiệm Ngƣời thấy Cuộc đời đau khổ ! Trên đƣờng ta Tôi tìm em Vì em, nên Em từ khóc Đạo vàng tỏa rạng Nhƣ An Năm năm trƣớc năm năm sau Sẽ biết làm Tọa thị phƣơng đài Không mộng hoa gầy Có đổi không Tiếng chim gọi đàn Tỉnh mộng hồn đau Cánh chim bạt gió Xin mẹ chờ Nhớ bóng hình cha Có ngày Từ giã tàu Hành trình lữ thứ Cùng ta xuyên vũ trụ Tử Thần lên tiếng ! Chuyển trao hệ Trắng bạc úa màu Gió thoảng đêm dài Khép lại khung trời Cái phù sinh Mẹ tóc trắng – Cha bạc đầu Sao lại làm thơ Còn trống trang thơ Một bọc tình quê Đẽo gọt lòng ta Viết trang thơ 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 25 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Ƣu Đàm vô nhiễm Tìm em vô Mai Kết tòa thiên thu Khép cửa đêm dài 1091 1092 1093 1094 1095 Những giọt nƣớc cuối đem đổ quách ! 1096 Có phải : Câm, Điếc, Ngọng, Mù !!! 1097 Phải chi, thời ăn lông lỗ ! 1098 Thời kỳ tin học 1099 Tiếng gõ cô liêu 1100 Thơ Mặc Giang - Quyển 12 (Từ 1101 đến số 1200) Tựa đề 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Còn sau trái tim đau Trái tim đau Ta mang trái tim đau Thắp đèn trƣợng phu quân tử Ngƣời Việt Nam phải nhớ Đẹp tình quê Câu thơ bỏ ngõ Ta tất Lại nhớ quê Bức ảnh vẹn toàn Ca vang vạn thể Dữ - Hiền nhân Hằng hữu vô Việt Nam ngạo nghễ Nghe tiếng quê hƣơng Thƣơng làng quê Chỉ vần thơ Tặng cõi thơ Trả ta sông núi Dõng dạc tuyên ngôn Ta bƣớc Xin ngƣỡng phục Trả trăng Bốn mùa thƣơng nhớ Hƣ vô nhờ hạt bụi Vào vƣờn lục bát ta chơi Trăng tàn chƣa pha ! Thói quen lên tiếng Chào ánh bình minh Thơ tuyệt ý lời STT 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Câu thơ lục bát ? Đồng nội hƣơng quê Nào muốn viết ! Chim bay cuối trời Bí làm thơ ? Thơ cóc, thơ gặm ! Thế thái nhân tình Tâm hồn Việt Nam Anh hùng rơi lệ ! Đọc trang Sử Việt Bốn vừa qua Anh thăm lại tình quê Em thăm lại quê xƣa Cha thăm lại quê nhà Mẹ thăm lại quê nghèo Bài ca Mẹ Việt Nam Hồn non nƣớc Tuyên Ngôn Nƣớc Việt Nam Mỉm nụ cƣời khô Trời quê bỏ ngõ Xin hỏi ngƣời, ? Đừng đợi ngày mai Dòng suối nhỏ Nghe tiếng chuông ngân Hăm bốn chữ Cha kể nghe Cha theo tiếng gọi sơn hà Đổi trần gian Ngƣời Cha Việt Nam Ông Cha ta Có em hỏi ? Đừng quên có Mẹ đời Tìm Mẹ không lời Tặng phẩm Mẹ cho đời Tìm Mẹ đêm mơ Đóa hoa đạo đức Trái tình thƣơng Bóng hình ! Lệ đá đơm bong Chƣa viết thành thơ Hoa Đàm reo pháp giới Đừng theo ta ! Ngày tinh khôi Bóng Mẹ cuối trời Tƣởng nhớ Vua Trần Nhân Tông Huyền Trân Công Chúa Ai có quê hƣơng ! 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 27 77 Không mong đất nở hoa ! 78 Một cõi trời quê 79 Nói 80 Thôi nghe 81 Biết chƣa 82 Biết 83 Mẹ cửa tử 84 Hiểu Đễ cho vừa 85 Hát Mẹ bốn mùa 86 Điểm nụ cành khô 87 Dù có vô thƣờng 88 Mƣời 89 Cảm ơn Cha Mẹ 90 Ân nghĩa Song Đƣờng 91 Mất Mẹ tất 92 Vời vợi Công Cha 93 Hỏi thăm Cha 94 Mỗi năm Giỗ Mẹ 95 Trắng lần trắng thiên thu 96 Bài thơ chƣa gởi 97 Giữ trọn tình quê 98 Đừng đổ giọt đau 99 Bài thơ bất tuyệt 100.Bên chiếu thi đàn 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 Thơ Mặc Giang - Quyển 13 (Từ 1201 đến số 1300) Tựa đề STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Còn viết không ? Ai bảo em quê hƣơng Tôi mang theo Đời lữ thứ Chƣa nát đầu vũ trụ Nhặt bóng ru mơ Ôm quê hƣơng vào lòng Trổi khúc hoan ca Trả lại núi sông Ta dắt Ác mộng đêm mơ ! Ai quê hƣơng ? Vịnh núi sông Vịnh quê hƣơng Vịnh nƣớc non Vịnh đồ Bừng tỉnh mơ 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 28 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Chỉ có quê Nhớ thuở học đƣờng Dù có vô thƣờng Dòng sông bến ! Một khối tình quê ! Cho nụ cƣời Hai tiếng quê hƣơng Cái kiếp mồ côi Trả lại cho em Cô gái nhà quê Đâu quê hƣơng Vui với học đƣờng Đi Lòng Đất Mẹ Tung phù bọt mép ! Chƣa thấm tƣơng chao Tay hoa nhiệm mầu Tu ? Xin chắp tay hoa Lòng nhớ dặn lòng Nhớ chùa nhớ quê Lối ngàn xƣa Toàn vẹn núi sông Quê hƣơng ta Sao thƣơng Quê Cha Đất Mẹ ! Hành trình Quê Mẹ Hƣơng lành Việt Nam Mấy tuổi đời Quê Cha - Đất Mẹ Hết tiếng nói Mẹ Cha Tiếng khóc mồ côi Nhà ma bỏ xó Đi tận chung thỉ Mặc Tử trăm năm Vƣơng chút chi lan Con lòng đất mẹ Ai bảo em vũ trụ Nguyện cầu Phật Đản Kính mừng Phật Đản Thơ nhạc quê hƣơng Mơ bến sông trăng Kết sợi thơ Tập làm thơ Sông núi Việt Nam Quốc ngữ Việt Nam Ca ngợi núi sông Mở rộng nhịp cầu 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 29 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Bạn học thuở Hƣơng Thảo Phƣơng Đài Thì thầm nƣớc non Thức tỉnh hồn mê Tiếng hát đồng quê Không vẽ chân dung Ta mang giọt lệ hoài thƣơng ! Cái nghèo quê Tạ tội quê nghèo Chƣa ngƣời Quê hƣơng Chờ nhịp cầu Một khối tình quê Lại dòng sông Tiếng gọi dòng sông Non nƣớc quê Đóa Hoa Hiếu Hạnh Hai sắc Bông Hồng Một đóa Trắng - Hồng Mỗi Mùa Hiếu Hạnh Lại thƣơng Xứ Huế ! Trăm cánh hoa cƣời Điểm nụ hoa rừng Giấc dài hoa mộng Ta Ngƣời Việt Nam Nƣớc Việt kiêu hùng Ta hoài ! Xin chắp tay hoa Mẹ tất Không so sánh Mẹ Quê hƣơng ôm ấp lòng Mây treo đầu núi Hình bóng quê nhà Ai có nghe Tiếng nói Mùa Đông Mắt ƣớt Đông Về Quê nhà ta 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 Thơ Mặc Giang - Quyển 14 (Từ 1301 đến số 1400) Tựa đề STT 30 đầu: Trường Ca Pháp Hoa 01 02 03 Ca ngợi Kinh Pháp Hoa 00 (Tác giả xin mở) Trƣờng Ca Pháp Hoa 01 (Phẩm Tựa, thứ 1) Trƣờng Ca Pháp Hoa 02 (Phẩm Phƣơng Tiện, thứ 2) 30 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Trƣờng Ca Pháp Hoa 03 (Phẩm Thí Dụ, thứ 3) Trƣờng Ca Pháp Hoa 04 (Phẩm Tín Giải, thứ 4) Trƣờng Ca Pháp Hoa 05 (Phẩm Dƣợc Thảo Dụ, thứ 5) Trƣờng Ca Pháp Hoa 06 (Phẩm Thọ Ký, thứ 6) Trƣờng Ca Pháp Hoa 07 (Phẩm Hóa Thành Dụ, thứ 7) Trƣờng Ca Pháp Hoa 08 (Phẩm Ngũ bá Đệ tử thọ ký, thứ 8) Trƣờng Ca Pháp Hoa 09 (Phẩm Thọ Học, Vô Học, thứ 9) Trƣờng Ca Pháp Hoa 10 (Phẩm Pháp Sƣ, thứ 10) Trƣờng Ca Pháp Hoa 11 (Phẩm Hiện Bảo Tháp, thứ 11) Trƣờng Ca Pháp Hoa 12 (Phẩm Đề Bà Đạt Đa, thứ 12) Trƣờng Ca Pháp Hoa 13 (Phẩm Trì, thứ 13) Trƣờng Ca Pháp Hoa 14 (Phẩm An Lạc Hạnh, thứ 14) Trƣờng Ca Pháp Hoa 15 (Phẩm Tùng Địa dõng xuất, thứ 15) Trƣờng Ca Pháp Hoa 16 (Phẩm Nhƣ Lai thọ lƣợng, thứ 16) Trƣờng Ca Pháp Hoa 17 (Phẩm Phân biệt Công đức, thứ 17) Trƣờng Ca Pháp Hoa 18 (Phẩm Tùy Hỷ Công đức, thứ 18) Trƣờng Ca Pháp Hoa 19 (Phẩm Pháp sƣ Công đức, thứ 19) Trƣờng Ca Pháp Hoa 20 (Phẩm Thƣờng bất khinh Bồ Tát, thứ 20) Trƣờng Ca Pháp Hoa 21 (Phẩm Nhƣ Lai Thần Lực, thứ 21) Trƣờng Ca Pháp Hoa 22 (Phẩm Chúc Lụy, thứ 22) Trƣờng Ca Pháp Hoa 23 (Phẩm Dƣợc Vƣơng Bồ Tát Bổn Sự, thứ 23) Trƣờng Ca Pháp Hoa 24 (Phẩm Diệu Âm Bồ Tát, thứ 24) Trƣờng Ca Pháp Hoa 25 (Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, thứ 25) Trƣờng Ca Pháp Hoa 26 (Phẩm Đà La Ni, thứ 26) Trƣờng Ca Pháp Hoa 27 (Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vƣơng Bổn Sự, thứ 27) Trƣờng Ca Pháp Hoa 28 (Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát, thứ 28) Trƣờng Ca Pháp Hoa 30 (Hồi hƣớng công đức - Tác giả xin kết) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Trao lại cho em Ân Phụ Mẫu Tiên Rồng Thƣơng Ngƣời Miền Trung Cát bụi hoen mờ Thế à! Quán Âm Thị Kính Việt Nam Quán Âm Thị Kính Việt Nam Mấy phù sinh Con tàu quê hƣơng Con tàu tha phƣơng Đừng tan tro bụi tâm hồn Biên Hòa - Chợ Quán xác xơ Ai thƣơng Thầy Chùa Nhớ chuyện Vân Tiên Giấc ngủ quê hƣơng (1 ngƣời bạn gởi tặng) Nhƣ cánh chim bay Vọng cố hƣơng Tiếng vọng núi rừng Thƣơng cội tùng già Ai Vua, Cọp! ―Quê hƣơng thứ hai‖ nghe nhục lắm! Dìu dắt vào Nhà Nhƣ Lai Đạo Pháp Dân Tộc Ba nghiệp tịnh Ngƣỡng vọng hành trạng Ngài Nhật Liên 31 56 Tiễn Ngƣời thăm lại nhà xƣa 57 Tiễn bƣớc Tây 58 Thƣơng lấy Haiti 59 Việt Nam dân tộc anh hùng 60 Ba mƣơi lăm năm 61 Quán trọ vô thƣờng 62 Biết thƣơng Cha Mẹ 63 Quê hƣơng yêu dấu 64 Nhớ Tình Quê 65 Một tiếng Tình Quê 66 Chiêu hồn Lịch Sử 67 Từ tạ Song Đƣờng 68 Không đánh đổi Tình Quê 69 Thăm cánh hoa 70 Hoa Sen tám cánh 71 Sống đi, đừng hỏi! 72 Ca ngợi quê hƣơng 73 Em thƣờng hỏi 74 Tô thắm giang sơn 75 Hùng ca Sông Núi 76 Tuyệt sơn hà 77 Đầy bãi thuẫn mâu 78 Dựa lƣng cõi chết 79 Cuộc lữ hành 80 Ta thiên thu 81 Lại với ta 82 Mang kiếp gió sƣơng 83 Cành hoa dâng Cha Mẹ 84 Tuổi Trẻ Phật Giáo 85 Đất Tổ, Quê Cha 86 Gia tài Mẹ 87 Ngàn năm Thăng Long 88 Tình Quê sống 89 Không bỏ 90 Một đời chƣa trọn 91 Tìm bóng hình 92 Tìm em từ thuở ban sơ 93 Ta tìm em 94 Nƣớc Non Nhà 95 Non nƣớc hữu tình 96 Nƣớc Việt dấu yêu 97 Ấm lạnh tình quê 98 Quyền thiêng liêng tối thƣợng 99 Bảo tồn sông núi 100 Dƣ đồ Tổ Quốc 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 32 Thơ Mặc Giang - Quyển 15 (Từ 1401 đến số 1500) Tựa đề STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Nhà xƣa đổ nát (bài số 1401) Con tàu dĩ vãng Bông hồng nấm mồ hoang Bông hồng cho Thông Điệp Phật Đản Vô Ƣu kết nụ Liên Đài Phật Đản bất diệt Đây Mùa Phật Đản Cuộc đời Đức Phật Kính lạy Đức Phật Thích Ca Dƣới Bóng Cha Lành Phật Đản thiêng liêng Phật Đản nhiệm mầu Phật Giáo Việt Nam muôn năm Phật Đản muôn năm Đích thực Cúng dƣờng Phật Đản Gia Đình Phật Tử Việt Nam Mở Trang Hiếu Hạnh Thông Điệp Vu Lan Hoa Trắng thiên thu Mẹ, tặng phẩm đời Vu Lan, Cha có buồn không ? Vu Lan nhớ Mẹ Hiền Còn quê Quốc Lễ Thù Ân Còn Vu Lan Bông Trắng cài Bông Hồng, đóa em mang Bông Hồng, đóa nâng niu Mẹ Cha trần gian Nhờ Hội Vu Lan Hoa Hồng muôn thuở Cánh Hoa thiên thu Ƣớc vọng Vu Lan Vin Cành Hoa Trắng Hiếu Hạnh Phật Giáo Hoa Trắng Thù Ân Theo chân Đức Phật Tịch diệu chơn thƣờng Huyền nhiệm Đạo Mầu Hoa Tạng huyền môn Ba tháng An Cƣ 33 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Cũng độ sanh An Cƣ Kiết Hạ An trụ Nhà Xƣa Bồ Đề độc chiếu Tiếng nói Vô Ngôn Cƣ trần lạc đạo Tay trắng trắng tay! Nhớ thời Đức Phật Sống đời phụng Nhớ Đức Phật Đạo tràng Tu Viện Quảng Đức Lên đƣờng độ sanh Kỷ niệm 20 năm Quảng Đức Nở Đóa Từ Thân Thắm tô Tình Mẹ Công đức Phụ thân Công đức Song Đƣờng Hoa Hồng dâng Mẹ Hiếu Hạnh đền ơn Bản hoài tâm nguyện Ngƣỡng phục Tôn Sƣ Xin cảm Ơn Thầy Kính mừng Thầy Công đức Tôn Sƣ Hành trạng Ơn Thầy Trọn nghĩa Ơn Thầy Hạnh nguyện đăng trình Đền Ơn Thầy Tổ Xin Thầy quay lại Bài ca Diệu Hữu Hạnh nguyện cƣu mang Hát Chứng đạo ca Lời cầu nguyện Việt Nam ngạo nghễ Bài ca ngợi Núi Sông Dừng lại tàu Hai ngả đôi bờ Tình tự hƣơng quê Kết Sử đan Quê nghèo có tội đâu! Bỗng nhớ quê nghèo Đừng đánh Con tàu quê hƣơng Những mảnh tối đời Xin cảm ơn đời Trái tim đâu ? 34 89 Ngƣời Đức Phật 90 Đừng có than van! 91 Yêu quê hƣơng đích thực 92 Trƣờng ca sông núi 93 Ai bì Việt Nam ? 94 Ôm quê hƣơng vào lòng 95 Việt Nam non nuớc hữu tình 96 Lớp ba trƣờng làng 97 Quê Hƣơng hỡ Mẹ ? 98 Sức sống Việt Nam 99 Khúc ruột Miền Trung 100 Ngàn thơ (bài số 1500) Thơ Mặc Giang - Quyển 16 (Từ 1501 đến số 1602) Tựa đề STT thnhattan@yahoo.com.au 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Điểm chấm Lịch Sử Tiếng hát muôn ngàn Việt Nam Tình tự Quê Hƣơng Xin cho Em Mùa Xuân Mùa Xuân em Lễ Chùa Cuộc đời hành trạng Ngài Trí Tịnh đại sƣ Bão lụt Queensland Thiên tai kết thúc? Xin viết cho Em (bé Thảo Vân) Thân phận Mồ Côi Em bé nhà nghèo Bản trƣờng ca thống khổ Ta yêu non nƣớc quê Huy hoàng Việt Nam Ƣu Đàm tâm nguyện Liên Thi Cửa Vô Thƣờng băng lạnh Động đất Sóng thần ! Không muốn em Chơn thể nhiên Núi lửa Chƣa vừa Tình Quê Gởi cuối Trời Quê Gấm vóc Quê Hƣơng Bên dòng Sông Xanh Hùng Tuyên Son Sắt Kim Cổ sắt son Ôm ấp Quê Hƣơng Công Ơn Cha Mẹ 35 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Vạn lời Mẹ Thƣơng Vu Lan nhớ Mẹ Vƣờn Hồng kết nụ Mẹ Yêu Tổ Quốc Việt Nam Ta Yêu Tổ Quốc Hai mƣơi năm Trƣng Vƣơng Phật Đạo nhiệm mầu Phật Giáo Úc Châu – Phật Giáo Úc Châu – Bảy Pháp Bất Thối tuyên xƣng Hiệp Kỵ phƣơng đài Kính dâng Ngày Hiệp Kỵ Quê hƣơng Đạo pháp Ta yêu non nƣớc quê Cảm tác 24 chữ đầu Ts MG Xin viết cho em Em Sen Cuộc đời hành trạng Đức Đệ Nhất Tăng Thống Cuộc đời hành trạng Đức Đệ Nhị Tăng Thống Giọt châu ngọc Vô Thƣờng Thị Thƣờng Cái gọi Tam Sa Cái gọi « Đƣờng Lƣỡi Bò » Biển Đông dậy sóng Quê hƣơng tất Tặng ―Ngừ‖ Xứ Nẫu Đẽo gọt ―Nẫu na‖ Nào ―dẹn‖ ƣớc thề Cho Nẫu hỏi thăm Chôn chặt ―Nẫu‖ niềm ―Ngừ‖ Nẫu quê tui ―Ngừ‖ Xứ Nẫu Ai Xứ Nẫu ―Nẫu‖ niềm Nẫu Chim Lạc Hồng đậu Cây Tổ Quốc Khấn nguyện Quốc Tổ Kính ngƣỡng đời hành trạng HT Hộ Giác Xin viết dâng Ông Năm mƣơi năm tƣởng niệm tri ân Tôn hiệu Chƣ Thánh Tử Đạo Kính ngƣỡng Bồ Tát Thích Quảng Đức Một vinh dự đời Cầu nguyện hòa bình giới Cuộc đời hành trạng HT Thích Minh Tâm Bốn chị em Xứ Quảng Hai chuyến bay định mệnh Di dời Tƣợng đài Quách Thị Trang 36 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Tôn thờ Mẹ Yêu Cuộc đời hành trạng Ngài Nhất Hạnh Sám nguyện Giao Thừa Giao Thừa quy nguyện Xót thƣơng Trận Động Đất Nepal Trƣờng Hạ Pháp Bảo 16 Cuộc đời hành trạng HT Thích Tâm Châu Cuộc đời hành trạng HT Thích Giác Nhiên Sám Hội Cầu An Đầu Năm Đức Thánh Trần Hƣng Đạo Đại Vƣơng Vua Quang Trung - Nguyễn Huệ Trƣng Nữ Vƣơng - Trƣng Trắc & Trƣng Nhị Bà Triệu - Triệu Thị Trinh Vua Ngô Quyền - Kết thúc 1000 năm Bắc thuộc Vua Lê Thái Tổ - Anh hùng áo vải Lam Sơn Quê hƣơng Bình Định Quy Nhơn - 21 Xã Phƣờng Nỗi niềm Cố Quận Phù Cát quê An Lão Hoài Nhơn tình tự Tuy Phƣớc quê Nhớ Phù Mỹ Thƣơng An Nhơn Thăm viếng Tây Sơn Thƣơng nhớ Hoài Ân Vĩnh Thạnh thắm tô Vân Canh ta (bài số 1602) 37 ... giải tho t Hoa Phật Pháp Hoa Giác Ngộ Vạn đóa hoa Hoa Chánh Ðạo Hoa Vô Lƣợng Tâm Hoa Bồ Ðề Tâm Hoa Tu Tập Hoa Giải Tho t Hoa Vô Thƣờng bất biến Hoa Không Sắc Hoa Từ Tâm Hành trình giải tho t... Lai quê 52 Hà Giang quê 53 Hà Nam quê 54 Hà Nội - Thủ đô 55 Hà Tây quê 56 Hà Tĩnh quê 57 Hải Dƣơng quê 58 Hải Phòng quê 59 Hòa Bình quê 60 Hƣng Yên quê 61 Khánh Hòa quê 62 Kiên Giang quê 63 Kon... 30 Thƣơng lấy quê 31 Ánh đạo nhiệm mầu 32 Đóa hoa vô thƣờng 33 An Giang quê 34 Bà Rịa – Vũng Tàu quê 35 Bạc Liêu quê 36 Bắc Giang quê 37 Bắc Kạn quê 38 Bắc Ninh quê 39 Bình Dƣơng quê 40 Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Muc luc (tua de) 1600 bai tho mac giang, Muc luc (tua de) 1600 bai tho mac giang,

Hình ảnh liên quan

74. Nhớ bóng hình cha 1074 - Muc luc (tua de) 1600 bai   tho mac  giang

74..

Nhớ bóng hình cha 1074 Xem tại trang 25 của tài liệu.
68. Bóng hình cóc khô ! 1168 - Muc luc (tua de) 1600 bai   tho mac  giang

68..

Bóng hình cóc khô ! 1168 Xem tại trang 27 của tài liệu.