Phân đoạn và phân trang

7 592 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2012, 09:06

Phân đoạn và phân trang 1BÀI 9 : PHÂN ĐỌAN PHÂN TRANGCấp phát không liên tục :SegmentationPaging 2Mô hình SegmentationTiến trình gồm nhiều segment, áp dụng base bound cho từng segmentPhân chia không gian đòa chỉ thành các segment ?gccText seg r/oStack seg r/w0x10000x30000x50000x6000Real memory0x20000x80000x6000Base&bound? 3Chuyển đổi đòa chỉ trong mô hình SegmentationVirtual addrSeg# offset 3 128Seg tableProt base len r 0x1000 512memseg128+0x1000?yesnofault 4Mô hình Segmentation Cấp phát không liên tục => tận dụng bộ nhớ hiệu quả Chia sẻ được ở mức module  Chuyển đổi đòa chỉ phức tạp Vấn đề “Cấp phát động” : lựa chọn vùng nhớ liên tục cho 1 segment ? Phân mảnh ngoại vigccemacs??ExternalfragmentationNachos 5Mô hình PagingKhông gian đòa chỉ = {page}Không gian vật lý = {frame}Kích thước trang ?Internal fragReal memorygccemacsemacsgcc 6Chuyển đổi đòa chỉ trong mô hình PagingCPUKGVLPhysical addrLogical addr p d f df 7Mô hình Paging Cấp phát bộ nhớ đơn giản Không còn phân mảnh ngoại vi Không chia sẻ ở mức module Phân mảnh nội vi Lưu trữ bảng trang ? . 1BÀI 9 : PHÂN ĐỌAN VÀ PHÂN TRANG Cấp phát không liên tục :SegmentationPaging 2Mô hình SegmentationTiến. Cấp phát bộ nhớ đơn giản Không còn phân mảnh ngoại vi Không chia sẻ ở mức module Phân mảnh nội vi Lưu trữ bảng trang ?

Hình ảnh liên quan

Mô hình Segmentation - Phân đoạn và phân trang

h.

ình Segmentation Xem tại trang 2 của tài liệu.
Mô hình Segmentation - Phân đoạn và phân trang

h.

ình Segmentation Xem tại trang 4 của tài liệu.
Chuyển đổi địa chỉ trong mô hình Paging - Phân đoạn và phân trang

huy.

ển đổi địa chỉ trong mô hình Paging Xem tại trang 6 của tài liệu.
 Lưu trữ bảng trang ? - Phân đoạn và phân trang

u.

trữ bảng trang ? Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan