0

Gen, mã di truyền

2 256 0
  • Gen, mã di truyền

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2017, 14:51

THI ONLINE - Gen, di truyền Câu A B Câu A B Câu A B Câu A B Câu A B Câu A B Câu A B Câu A B Câu A B Câu 10 A B Câu 11 A B Câu 12 A B Câu 13 A B Câu 14 A B Câu 15 A B Câu 16 A B Câu 17 A B Câu 18 A B Câu 19 A B Câu 20 A B Câu 21 A B Câu 22 A B Câu 23 A B Câu 24 A B Câu 25 Một đặc điểm di truyền tính thoái hoá C tính phổ biến ba D tính đặc hiệu Theo trình tự từ đầu 3' đến 5' mạch gốc, gen cấu trúc gồm vùng trình tự nuclêôtit: vùng kết thúc, vùng hóa, vùng điều hòa C vùng điều hòa, vùng kết thúc, vùng hóa vùng hoá, vùng điều hòa, vùng kết thúc D vùng điều hòa, vùng hóa, vùng kết thúc Trong loại nuclêôtit tham gia cấu tạo nên ADN loại Guanin (G) C Ađênin (A) Uraxin (U) D Timin (T) Phát biểu sau không nói gen cấu trúc? Gen không phân mảnh gen có vùng hoá liên tục, không C Phần lớn gen sinh vật nhân thực có vùng hoá không liên chứa đoạn không hoá axit amin (intron) tục, xen kẽ đoạn hoá axit amin (êxôn) đoạn không hoá axit amin (intron) Vùng điều hoà nằm đầu 5’ mạch gốc gen, mang tín D Mỗi gen hoá prôtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêôtit: hiệu khởi động kiểm soát trình phiên vùng điều hoà, vùng hoá, vùng kết thúc Gen đoạn phân tử ADN mang thông tin hoá cho phân tử mARN C chuỗi pôlipeptit hay tARN chuỗi pôlipeptit hay ARN D chuỗi pôlipeptit hay mARN Trong gen cấu trúc, thông tin định cấu trúc phân tử prôtêin quy định nằm vùng vùng điều hoà C vùng khởi động vùng kết thúc D vùng hoá Số ba tham gia hoá axit amin 61 C 60 64 D Các ba không hoá axit amin UUA, AGU, UAG C UAA, UAG, UGA UGG, UAA, UAX D UAG, AUG, UGA Đặc điểm di truyền có ý nghĩa “bảo hiểm” thông tin di truyền di truyền có tính đặc hiệu C di truyền có tính phổ biến di truyền có tính thoái hoá D di truyền ba Phát biểu sau không với đặc điểm di truyền? di truyền có tính phổ biến C di truyền mang tính thoái hóa di truyền có tính đặc trưng cho loài sinh vật D di truyền ba Cấu trúc gen sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực khác vùng điều hòa C khác vùng hóa khác vùng kết thúc D khác vùng Điều không với cấu trúc gen là: Các gen sinh vật nhân thực có vùng hoá vùng không hoá C nhân sơ gọi gen phân mảnh nhân thực gọi gen phân mảnh D nhân sơ gọi gen không phân mảnh Mạch thứ gen có tỉ lệ loại nuclêôtit A : T : G : X = : : : Gen có 1368 liên kết hiđrô Số liên kết hoá trị gen là: 1140 C 1138 2278 D 2280 Trong gen cấu trúc, vùng hóa mang tín hiệu khởi động kiểm soát trình phiên C mang thông tin ức chế hoạt động gen cấu trúc mang thông tin hóa axít amin D mang tín hiệu kết thúc phiên Trong cấu trúc gen có xen kẽ trình tự nuclêôtit hoá cho axit amin phân tử prôtêin với trình tự nuclêôtit không hoá cho axit amin phân tử prôtêin cấu trúc đặc trưng gen phân mảnh có sinh vật nhân thực C tổng hợp phân tử tARN, mARN rARN tổng hợp phân tử mARN tARN D tổng hợp phân tử rARN mARN Điểm khác biệt cấu trúc gen sinh vật nhân sơ so với sinh vật nhân thực sinh vật nhân sơ cấu trúc gen ADN mạch, sinh vật nhân thực cấu trúc gen C có cấu trúc gen không phân mảnh, sinh vật nhân thực phần lớn ADN hai mạch gen có cấu trúc phân mảnh có cấu trúc gen phân mảnh, sinh vật nhân thực phần lớn có cấu D số nuclêôtit gen so với số nuclêôtit cấu trúc gen trúc gen không phân mảnh sinh vật nhân thực Trong cấu trúc gen cấu trúc, vùng điều hòa nằm đầu 3/ mạch gốc, có chức mang tín hiệu khởi động kiểm soát trình phiên C tín hiệu kết thúc trình phiên thông tin hóa axit amin D tương tác với ARN pôlimeraza Đặc điểm di truyền xem chứng phân tử chứng minh sinh vật trái đất có chung nguồn gốc di truyền có tính phổ biến C đọc liên tục từ điểm xác định có tính đặc hiệu D có tính thoái hoá Đặc điểm sau di truyền? di truyền đọc cách liên tục cụm ba C di truyền đọc cách thống cho hầu hết loài không chồng gối lên sinh vật di truyền mang tính bán bảo toàn trình đọc chúng D Mỗi di truyền hoá cho loại axit amin định giữ lại nửa phân tử prôtêin Một đoạn phân tử ADN có tỷ lệ loại nucclêôtit sau: A = 20%, T = 20%, G = 25% X = 35% Kết luận sau phân tử ADN đúng? Phân tử ADN có cấu trúc hai mạch nuclêotit bổ sung cho C Không có phân tử ADN có thành phần nuclêôtit tỷ lệ cho Phân tử ADN có cấu trúc mạch, nuclêôtit không bổ sung D Phân tử ADN cấu tạo đặc trưng loài vi khuẩn cho Vùng hoá gen sinh vật nhân thực có 51 đoạn exon intron xen kẽ,số đoạn exon intron là: 25-26 C 24-27 26-25 D 27-24 Một gen dài 5100 A Trên mạch gen có số nuclêôtit loại A 350 Trên mạch gen có số nuclêôtit loại G 400 số nuclêôtit loại X 320 Số nuclêôtit loại mạch đoạn gen là: A = T = 350, G = X = 400 C A = 350, T = 320, G = 400, X = 350 A = 350, T = 430, G = 320, X = 400 D A = 350, T = 200, G = 320, X = 400 di truyền toàn nuclêôtít axít amin tế bào C thành phần axít amin qui định tính trạng trình tự nuclêôtít axít nulêíc hóa axít amin D tập hợp tất tính trạng thể sinh vật di truyền có tính đặc hiệu nghĩa ba hóa cho loại axit amin C nhiều ba hóa cho loại axit amin ba hóa cho nhiều loại axit amin D ba đọc nối tiếp không chồng lên Trong tế bào sinh vật thường gặp loại gen A B Câu 26 A B Câu 27 A B Câu 28 A B Câu 29 A B Câu 30 A B Câu 31 A B Câu 32 A B Câu 33 A B Câu 34 A B Câu 35 A B Câu 36 A B Câu 37 A B Câu 38 A B Câu 39 A B Câu 40 A B 1.B 12.C 22.B 32.C gen cấu trúc, gen điều hoà gen cấu trúc, gen điều hoà, gen vận hành Điểm sau khẳng định chắn di truyền ba? Do có nucleotit khác tham gia cấu tạo nên di truyền Do có 20 loại axit amin phân tử prôtêin Phát biểu sau đúng? Một ba di truyền hoá cho axit amin Trong phân tử ARN có chứa gốc đường C5H10O5 bazơ nitric A, T, G, X Nội dung không đúng? Có nhiều ba khác hoá cho axit amin C D gen cấu trúc, gen điều hoà, gen vận hành gen khởi động gen cấu trúc, gen điều hoà gen khởi động C D Bằng thực nghiệm chứng minh di truyền ba Bằng suy luận từ gen quy định tính trạng thể sinh vật C Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu chuỗi pôlipeptit tổng hợp metiônin Phân tử tARN rARN có cấu trúc mạch đơn, phân tử mARN có cấu trúc mạch kép D C Tất loài có chung di truyền, trừ vày ngoại lệ Các ba không nằm chồng gối lên nằm Một ba hoá cho nhiều axit amin phân tử prôtêin D Số ba hoá có Ađênin là: 16 C 32 27 D 37 Một gen có số lượng nucleotit loại A = 20% có X = 621 nucleotit Gen có chiều dài tính đơn vị µm là: 0,0017595 C 3519 0,3519 D 0,7038 thành phần nucleotit bị tách khỏi chuỗi polynucleotit không làm đứt mạch polynuleotit gen? đường đêoxyribozơ C gốc phôtphat bazơ nitơ D đường deoxyribozơ bazo nitơ Một gen mạch gốc chứa loại nucleotit A, G, X Số ba chứa nucleotit loại X mạch gốc là: 27 C 12 19 D Lập luận sau không nhằm chứng minh cho di truyền ba? di truyền ADN phiên sang mARN Sự giải C Cứ nuclêôtit loại hay khác loại xác định axit amin có mARN giải ADN 43 = 64 tổ hợp, thừa đủ để hoá cho 20 loại axit amin Nếu nuclêôtit loại hay khác loại xác định axit amin có D Nếu nuclêôtit loại hay khác loại xác định axit amin 42 = 16 tổ hợp, chưa đủ để hoá cho 20 loại axit amin có 41 = tổ hợp, chưa đủ để hoá cho 20 loại axit amin Gen mang thông tin hoá cho sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức tế bào gọi gen bất hoạt C gen cấu trúc gen điều hoà D gen khởi động Gọi A, T, G, X loại Nuclêôtit ADN (hoặc gen) Tương quan sau không đúng? (A + X)/(T + G) = C A + T = G + X %(A + X) = %(T + G) D A + G = T + X Một gen có A3 + X3 = 6,5% tổng số nuclêôtit gen Biết số nuclêôtit loại A lớn loại nuclêôtit Tỉ lệ phần trăm loại nuclêôtit gen là: A = T = 40% G = X = 10% C A = T = 20% G = X = 30% A = T = 10% G = X = 40% D A = T = 30% G = X = 20% Một đoạn ADN có chiều dài 4080 A0 có số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit gen Trên mạch gen có số nuclêôtit loại G 200 số nuclêôtit loại A 320 Số nuclêôtit loại mạch gen A = T = 320, G = X = 200 C A = 320, T = 160, G = 200, X = 520 A = 320, T = 200, G = 200, X = 480 D A = 320, T = 200, G = 200, X = 320 Một gen dài 5100 A0 Trên mạch gen có số nuclêôtit loại A 350 Trên mạch gen có số nuclêôtit loại G 400 số nuclêôtit loại X 320 Số nuclêôtit loại đoạn gen là: A = T = 350, G = X = 400 C A = 350, T = 320, G = 400, X = 350 A = T = 780, G = X = 720 D A = 350, T = 200, G = 320, X = 400 Một cặp alen dài 3060 A Alen A có số nuclêôtit loại X chiếm 35% tổng số nuclêôtit alen, alen a có hiệu số nuclêôtit loại A với loại nuclêôtit khác 10% Số nuclêôtit loại kiểu gen AAa A = T = 1080 nuclêôtit ; G = X = 1620 nuclêôtit C A = T = 1350 nuclêôtit ; G = X = 1390 nuclêôtit A = T = 1620 nuclêôtit ; G = X = 1080 nuclêôtit D A = T = 1390 nuclêôtit ; G = X = 1350 nuclêôtit Các di truyền khác số lượng thành phần nuclêôtit C số lượng, thành phần trật tự nuclêôtit số lượng trật tự nuclêôtit D thành phần trật tự nuclêôtit 2.D 13.B 23.B 33.A 3.B 14.B 24.A 34.C 4.B 15.A 25.A 35.C 5.B 16.C 26.C 36.A 6.D 17.A 27.C 37.C 7.A 18.A 28.B 38.B 8.C 19.B 29.D 39.A 9.B 20.B 30.B 40.D 10.B 21.B 31.B 11.C ... sau khẳng định chắn mã di truyền mã ba? Do có nucleotit khác tham gia cấu tạo nên mã di truyền Do có 20 loại axit amin phân tử prôtêin Phát biểu sau đúng? Một ba mã di truyền mã hoá cho axit amin... Một gen mạch mã gốc chứa loại nucleotit A, G, X Số ba chứa nucleotit loại X mạch gốc là: 27 C 12 19 D Lập luận sau không nhằm chứng minh cho mã di truyền mã ba? Mã di truyền ADN phiên mã sang mARN... mạch kép D C Tất loài có chung mã di truyền, trừ vày ngoại lệ Các mã ba không nằm chồng gối lên mà nằm Một ba mã hoá cho nhiều axit amin phân tử prôtêin D Số ba mã hoá có Ađênin là: 16 C 32 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Gen, mã di truyền , Gen, mã di truyền ,

Hình ảnh liên quan

hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã .D Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêôtit: vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc. - Gen, mã di truyền

hi.

ệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã .D Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêôtit: vùng điều hoà, vùng mã hoá, vùng kết thúc Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan