0

PHU LUC KEM GIAO TRINH 2015

46 170 0
  • PHU LUC KEM GIAO TRINH 2015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2017, 12:10

Phụ lục số 01DANH MỤC MẪU SỔ VÀ VĂN BẢN, GIẤY TỜÁP DỤNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI(Kèm theo Thông tư số 242014TTBTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính)STTKý hiệuTên mẫuI. Mẫu sổ 1Mẫu số 01ĐKSổ địa chính (điện tử)2Mẫu số 02ĐKSổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất3Mẫu số 03ĐKSổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtII. Mẫu văn bản, giấy tờ áp dụng trong thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu4Mẫu số 04aĐKĐơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất5Mẫu số 04bĐKDanh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất Phụ lục số 01 DANH MỤC MẪU SỔ VÀ VĂN BẢN, GIẤY TỜ ÁP DỤNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI (Kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng năm 2014 trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ địa chính) STT Ký hiệu Bộ Tên mẫu I Mẫu sổ Mẫu số 01/ĐK Mẫu số 02/ĐK Sổ địa (điện tử) Sổ tiếp nhận trả kết đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà Mẫu số 03/ĐK tài sản khác gắn liền với đất II Mẫu văn bản, giấy tờ áp dụng thực thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở Mẫu số 04a/ĐK hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Danh sách người sử dụng chung đất, chủ sở hữu chung tài sản Mẫu số 04b/ĐK gắn liền với đất Danh sách đất nông nghiệp người sử dụng, Mẫu số 04c/ĐK người giao quản lý đất Mẫu số 04d/ĐK Danh sách tài sản gắn liền với đất đất Phiếu lấy ý kiến khu dân cư nguồn gốc thời điểm sử Mẫu số 05/ĐK dụng đất Danh sách công khai kết kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp giấy Mẫu số 06/ĐK chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Phiếu lấy ý kiến việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền 10 Mẫu số 07/ĐK với đất Báo cáo kết rà soát trạng sử dụng đất tổ chức, sở 11 Mẫu số 08a/ĐK tôn giáo Thống kê đất (kèm theo Báo cáo rà soát trạng quản 12 Mẫu số 08b/ĐK lý, sử dụng đất) III Mẫu văn bản, giấy tờ áp dụng việc thực thủ tục đăng ký biến động sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 13 Mẫu số 09/ĐK Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 14 Mẫu số 10/ĐK quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 15 Mẫu số 11/ĐK Đơn đề nghị tách đất, hợp đất 16 Mẫu số 12/ĐK Thông báo việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa 17 Mẫu số 13/ĐK Quyết định việc gia hạn sử dụng đất Ủy ban nhân dân Mẫu số 01/ĐK SỔ ĐỊA CHÍNH (ĐIỆN TỬ) Chữ ký điện tử PHẦN ĐĂNG KÝ THỬA ĐẤT I - Thửa đất 1.1 Số thửa: 1.2 Số tờ đồ: 1.3 Địa đất: 1.4 Diện tích (m2): 1.5 Tài liệu đo đạc sử dụng: II - Người sử dụng đất/Người Nhà nước giao quản lý đất 2.1 Người thứ - Tên: - Giấy tờ pháp nhân nhân thân: - Địa chỉ: 2.2 Người thứ hai (ghi trường hợp có nhiều người sử dụng đất): III - Quyền sử dụng đất/Quyền quản lý đất 3.1 Hình thức sử dụng: 3.2 Loại đất: 3.3 Thời hạn sử dụng: 3.4 Nguồn gốc sử dụng: Mã: 3.5 Nghĩa vụ tài chính: 3.6 Hạn chế sử dụng: 3.7 Quyền sử dụng hạn chế đất liền kề: IV - Tài sản gắn liền với đất 4.1 Tài sản thứ nhất: a) Đặc điểm tài sản: b) Chủ sở hữu: Hình thức sở hữu: Thời hạn sở hữu: c) Chủ sở hữu thứ hai: 4.2 Tài sản thứ hai (ghi trường hợp có nhiều tài sản): V - Tình trạng pháp lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 5.1 Thời điểm nhận hồ sơ đăng ký lần đầu: ngày …/…/… 5.2 Thời điểm đăng ký vào sổ địa chính: ngày …/…/… 5.3 Giấy tờ nguồn gốc sử dụng, sở hữu: 5.4 Giấy chứng nhận: Số seri: , Số vào sổ cấp GCN: 5.5 Hồ sơ thủ tục đăng ký số: VI - Thay đổi sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất Thời điểm đăng ký Nội dung thay đổi sở pháp lý SỔ ĐỊA CHÍNH (ĐIỆN TỬ) PHẦN ĐĂNG KÝ CĂN HỘ, VĂN PHÒNG, CƠ SỞ DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TRONG NHÀ CHUNG CƯ, NHÀ HỖN HỢP Chữ ký điện tử I - Tên tài sản: II - Thuộc nhà chung cư: III - Chủ sở hữu: 3.1 Chủ sở hữu thứ nhất: - Tên: - Giấy tờ pháp nhân nhân thân: - Địa chỉ: 3.2 Chủ sở hữu thứ hai: IV - Diện tích sàn hộ: V - Hình thức sở hữu hộ: VI - Hạng mục sở hữu chung hộ: VII - Thời hạn sở hữu: VIII - Quyền sử dụng đất chung: 8.1 Số thứ tự thửa: 8.2 Số thứ tự tờ đồ: 8.3 Diện tích đất sử dụng chung: IX - Tình trạng pháp lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 9.1 Thời điểm đăng ký lần đầu: ngày …/…/… 9.2 Thời điểm đăng ký vào sổ địa chính: ngày …/…/… 9.3 Giấy chứng nhận: Số seri: , Số vào sổ cấp GCN: 9.4 Giấy tờ nguồn gốc sử dụng, sở hữu: Hồ sơ đăng ký số: X-Thay đổi sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất Thời điểm đăng ký Nội dung thay đổi sở pháp lý HƯỚNG DẪN THỂ HIỆN THÔNG TIN TRÊN SỔ ĐỊA CHÍNH ĐIỆN TỬ I Nguyên tắc chung Sổ lập theo xã, phường, thị trấn; thể kết đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo đất đối tượng chiếm đất không tạo thành đất (sau gọi chung đất); thông tin đất thể vào 01 trang sổ riêng Thửa đất có nhà chung cư việc thể thông tin đất nhà chung cư theo quy định điểm mục này; phải thể kết đăng ký theo hộ, văn phòng làm việc, sở thương mại, dịch vụ (sau gọi chung hộ chung cư) nhà chung cư; hộ chung cư thể vào 01 trang riêng Việc chỉnh lý biến động sổ địa thực trường hợp hoàn thành thủ tục đăng ký biến động có đủ điều kiện theo quy định pháp luật đất đai Trường hợp đăng ký biến động mà có thay đổi thông tin đăng ký sổ địa không hình thành đất hộ cập nhật thông tin thay đổi vào trang đăng ký đất, hộ chung cư để thay thông tin cũ thay đổi; thông tin cũ trước biến động chuyển thành thông tin lịch sử để tra cứu cần thiết Trường hợp đăng ký biến động mà hình thành đất lập trang sổ địa để đăng ký cho đất tách thể thông tin lịch sử hình thành đất trang đăng ký Sau cập nhật, chỉnh lý sổ địa cho trường hợp đăng ký, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai (sau gọi quan đăng ký đất đai) thực việc ký (điện tử) vào góc bên phải trang sổ địa theo thẩm quyền II- Đăng ký đất Thửa đất: để thể thông tin đất bao gồm: 1.1 Số thửa: thể quy định Điểm a Khoản Điều 13; Điểm a Khoản Điều 14 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ địa (sau gọi Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT) 1.2 Số tờ đồ: thể quy định Điểm b Khoản Điều 13 Điểm b Khoản Điều 14 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 1.3 Địa đất: thể quy định Khoản Điều 13 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 1.4 Diện tích: thể quy định Khoản Điều 13 Khoản Điều 14 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 1.5 Tài liệu đo đạc sử dụng: thể quy định Khoản Điều 13 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Người sử dụng đất/Người quản lý đất: Lựa chọn loại đối tượng đăng ký để thể hiện, người sử dụng đất đăng ký thể “Người sử dụng đất”; người quản lý đất thể “Người quản lý đất” 2.1 Người thứ nhất: Nội dung thông tin thể tên, giấy tờ pháp nhân nhân thân địa người theo quy định khoản 2, Điều 15 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 2.2 Người thứ hai: ghi trường hợp đất có nhiều người sử dụng chung đất với người sử dụng đất Điểm 2.1 Mục Nội dung thể người sử dụng đất (“Người thứ hai:”; “Người thứ ba:”;…) thông tin người quy định người sử dụng đất thứ Điểm 2.1 Mục Trường hợp đất có nhiều người sử dụng đất mà chưa xác định hết tên người sử dụng thể thông tin người xác định cuối điểm thể hiện: “Còn số người sử dụng đất chưa xác định “ Quyền sử dụng đất/quyền quản lý đất: lựa chọn hai loại quyền để thể tương ứng với loại đối tượng đăng ký Mục 2; đăng ký cho người sử dụng đất thể “Quyền sử dụng đất”, đăng ký cho người Nhà nước giao quản lý đất thể “Quyền quản lý đất” 3.1 Hình thức sử dụng Hình thức sử dụng đất thể theo quy định Khoản Điều 16 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Ví dụ: Trường hợp đất có 100m2, có 40m2 thuộc quyền sử dụng chung ông A bà B; có 30m2 thuộc quyền sử dụng chung ông A bà C; có 30m thuộc quyền sử dụng riêng ông A ghi: “40m2 sử dụng chung ông A bà B; 30m2 sử dụng chung ông A bà C; 30m2 sử dụng riêng ông A” 3.2 Loại đất : Thể theo mục đích sử dụng đất Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Nhà nước giao quản lý; trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất mà nhu cầu cấp Giấy chứng nhận không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thể loại đất theo mục đích sử dụng trạng thời điểm đăng ký Loại đất thể tên theo quy định Điểm b Khoản Điều 16 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Ví dụ: Đất chuyên trồng lúa nước Trường hợp đất sử dụng đồng thời vào nhiều mục đích khác (không phân biệt ranh giới sử dụng mục đích) thể mục đích sử dụng Ví dụ: Đất chuyên trồng lúa nước; Đất nuôi trồng thủy sản Trường hợp đất sử dụng đồng thời vào nhiều mục đích mà có mục đích chính, mục đích phụ theo định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đăng ký người sử dụng đất phải ghi thêm “là chính” “là phụ)” ngoặc đơn ( ) sau mục đích Ví dụ: Đất chuyên trồng lúa nước (là chính); Đất nuôi trồng thủy sản (là phụ) Trường hợp đất có nhiều mục đích sử dụng khác mà xác định diện tích theo mục đích sử dụng thể mục đích sử dụng diện tích kèm theo Ví dụ: Đất đô thị 200m2; Đất trồng lâu năm 300m2 3.3 Thời hạn sử dụng/quản lý: Nội dung thông tin thể theo quy định Khoản Điều 16 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 3.4 Nguồn gốc sử dụng: Nguồn gốc sử dụng đất thể tên gọi mã (ký hiệu) loại nguồn gốc trường hợp quy định Khoản Điều 16 Thông tư số 24/2014/TTBTNMT 3.5 Nghĩa vụ tài chính: Nội dung thông tin tình hình thực nghĩa vụ tài đất đai thể theo quy định Khoản Điều 16 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Ví dụ: - Trường hợp thực phần nghĩa vụ tài thể hiện: Tiền sử dụng đất phải nộp 350.000.000 đồng, nộp 200.000.000 đồng ngày 25/5/2010; - Trường hợp miễn nghĩa vụ tài thể hiện: Tiền sử dụng đất miễn nộp theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 15/10/2011 UBND tỉnh; - Trường hợp thực nghĩa vụ tài thể hiện: Tiền sử dụng đất nộp theo quy định Khoản Điều 100 Luật Đất đai 2013; - Trường hợp giảm nghĩa vụ tài thể hiện: Tiền sử dụng đất 300.000.000 đồng, giảm 50% theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 15/10/2011 UBND tỉnh, nộp 100.000.000 đồng ngày 15/10/2012, số tiền phải nộp: 50.000.000 đồng; - Trường hợp nợ nghĩa vụ tài thể hiện: Nợ tiền sử dụng đất 200.000.000 đồng theo Thông báo số 156/TB-CCT ngày 23/5/2015 Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm - Trường hợp xoá nợ thể hiện: Đã xoá nợ tiền sử dụng đất theo Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 UBND tỉnh Lào Cai; - Trường hợp nộp đủ số tiền sử dụng đất ghi nợ thể hiện: Đã nộp xong tiền sử dụng đất theo Giấy nộp tiền số 006523 ngày 23/5/2013; trường hợp ghi nợ chưa xác định số tiền nợ hoàn thành nghĩa vụ tài thể hiện: Đã nộp xong tiền sử dụng đất số tiền nộp: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng), theo Giấy nộp tiền số 006523 ngày 23/5/1998 3.6 Hạn chế sử dụng: Nội dung thông tin hạn chế quyền sử dụng đất thể theo quy định Khoản Điều 16 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Ví dụ: Trường hợp giấy tờ nhận thừa kế quyền sử dụng đất có nội dung hạn chế việc không chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Thửa đất sử dụng mà không chuyển nhượng theo văn thừa kế ngày 15 tháng năm 2013 Trường hợp toàn đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn Quốc lộ 1A: Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình Quốc lộ 1A 3.7 Quyền sử dụng hạn chế đất liền kề: Nội dung quyền sử dụng hạn chế đất liền kề thể theo quy định Khoản Điều 16 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Tài sản gắn liền với đất 4.1 Tài sản thứ a) Tên loại tài sản - Trường hợp nhà thể loại nhà: Nhà riêng lẻ; Nhà chung cư; - Trường hợp công trình xây dựng thể tên công trình theo định giao đất quy hoạch xây dựng chi tiết dự án đầu tư giấy phép đầu tư giấy phép xây dựng cấp có thẩm quyền; Trường hợp công trình có nhiều hạng mục khác thể tên hạng mục công trình theo định giao đất định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết dự án đầu tư duyệt Ví dụ: Nhà làm việc A1; Nhà xưởng chế biến gỗ - Trường hợp rừng sản xuất rừng trồng thể “Rừng sản xuất rừng trồng”; - Trường hợp tài sản lâu năm thể tên loại “Cây lâu năm” b) Đặc điểm tài sản Đặc điểm tài sản thể theo quy định Khoản Điều 17 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT c) Chủ sở hữu tài sản thứ nhất: - Nội dung thông tin chủ sở hữu tài sản thể tên, giấy tờ pháp nhân nhân thân địa người theo quy định Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; Trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời người sử dụng đất thể thêm: “Đồng thời người sử dụng đất” Trường hợp nhà chung cư để bán bán kết hợp cho thuê đăng ký bán hộ phải thể thêm: “Của chủ sở hữu hộ chung cư thể chi tiết phần đăng ký hộ chung cư” - Hình thức sở hữu thể thông tin theo quy định Khoản Điều 17 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; - Thời hạn sở hữu thể thông tin theo quy định Khoản Điều 17 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; d) Chủ sở hữu tài sản thứ hai - Chỉ thể trường hợp tài sản điểm 4.1 Hướng dẫn có nhiều chủ sở hữu; - Nội dung thông tin chủ sở hữu thể chủ sở hữu thứ Tiết c Điểm này; - Trường hợp tài sản có nhiều chủ sở hữu tài mà chưa xác định hết tên người sở hữu thể thông tin người xác định được; điểm cuối điểm 4.1 thể hiện: “Còn số người khác sở hữu tài sản chưa xác định được” 4.2 Tài sản thứ hai Thể trường hợp có nhiều tài sản thông tin thể tài sản thứ điểm 4.1của Hướng dẫn Trường hợp thời điểm cấp Giấy chứng nhận mà đất tài sản gắn liền với đất có tài sản gắn liền với đất người sử dụng đất (đồng thời chủ sở hữu tài sản) chưa có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản có đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản không đủ điều kiện chứng nhận điểm ghi tài sản gắn liền với đất thể dấu “-/-” Ví dụ: “Tài sản thứ 1: -/-” Tình trạng pháp lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 5.1 Thời điểm nhận hồ sơ đăng ký lần đầu: thể ngày tháng năm quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu hợp lệ; 5.2 Thời điểm đăng ký vào sổ địa chính: thể ngày tháng năm quan đăng ký nhập thông tin đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất vào sổ địa chính; 5.3 Giấy tờ nguồn gốc sử dụng, sở hữu: thể theo quy định Khoản Điều 18 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Các loại giấy tờ pháp lý thể phải liên kết (có đường dẫn) với hồ sơ quét 5.4 Giấy chứng nhận: thể theo quy định Khoản Điều 18 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Số seri phát hành Giấy chứng nhận phải liên kết (có đường dẫn) với lưu Giấy chứng nhận (bản quét) 5.5 Hồ sơ thủ tục đăng ký số: thể số thứ tự hồ sơ thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định Điểm b Khoản Điều 30 Thông tư số 24/2014/TTBTNMT Số hồ sơ đăng ký phải liên kết (có đường dẫn) với hồ sơ quét quy định Khoản Điều 23 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Cập nhật, chỉnh lý biến động sổ địa thực sau 6.1 Trường hợp biến động tách để tạo thành đất phần “Thay đổi sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” trang đăng ký đất trước tách ghi “Tách thành đất số … (ghi số thứ tự đất tách từ đất cũ), theo hồ sơ số … (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; lập trang sổ để đăng ký cho đất tách theo quy định điểm 1, 2, 3, Mục II Hướng dẫn phần “Thay đổi sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” trang sổ địa thể “Tách từ đất số… (ghi số đất trước tách ra) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)” Trường hợp tách đồng thời với chuyển quyền sử dụng đất phần “Thay đổi sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” trang đăng ký đất tách ghi “Nhận chuyển nhượng (hoặc chuyển đổi, nhận thừa kế,…) của… (ghi tên địa bên chuyển quyền); tách từ đất số… (ghi số đất trước tách để chuyển quyền) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; 6.2 Trường hợp hợp để tạo thành đất phần “Thay đổi sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” trang đăng ký đất trước hợp ghi “Hợp với đất số … , , , thành đất số… theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”; lập trang sổ để đăng ký cho đất hợp theo quy định điểm 1, 2, 3, Mục II Hướng dẫn phần “Thay đổi sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” thể “Hợp từ đất số… theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)” Trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất hợp quyền sử dụng đất đồng thời với hợp đất phần “Thay đổi sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” trang đăng ký đất hợp thành ghi “Nhận chuyển nhượng (hoặc chuyển đổi, nhận thừa kế, … hợp quyền sử dụng đất) hợp đất từ số … của… (ghi số tên bên chuyển quyền) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)” 6.3 Trường hợp đăng ký biến động mà không tạo thành đất cập nhật thông tin thay đổi vào nội dung tương ứng trang đăng ký đất có biến động để thay thông tin cũ theo quy định điểm 1, 2, 3, Mục II Hướng dẫn này; phần “Thay đổi sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất” thể sau: a)Thời điểm đăng ký: thể thông tin ngày tháng năm cập nhật, chỉnh lý biến động vào sổ địa b) Nội dung thay đổi sở pháp lý: thể theo quy định Khoản Điều 19 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT III Đăng ký hộ, văn phòng làm việc, sở thương mại, dịch vụ nhà chung cư Tên tài sản: Thể thông tin quy định Điểm a Khoản Điều 17 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Thuộc nhà chung cư (nhà hỗn hợp): Thể thông tin quy định Điểm b Khoản Điều 17 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Chủ sở hữu: Thể thông tin quy định Tiết 4.1 Mục IV Hướng dẫn Diện tích sàn hộ: Thể quy định Điểm d Khoản Điều 17 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Hình thức sở hữu hộ: Thể quy định Điểm đ Khoản Điều 17 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Hạng mục sở hữu chung hộ: Thể quy định Điểm e Khoản Điều 17 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Ví dụ: Hành lang tầng 12; lối tầng 1; Phòng họp cộng đồng số 203 (100 m 2), cầu thang máy hạng mục khác theo quy định Luật Nhà Thời hạn sở hữu: Thể quy định Điểm g Khoản Điều 17 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Quyền sử dụng đất chung: 8.1 Số thửa: thể số hiệu đất có tòa nhà chung cư 8.2 Số tờ đồ: thể số hiệu tờ đồ địa nơi có đất làm nhà chung cư; 8.3 Diện tích đất sử dụng chung: Thể diện tích phần đất thuộc quyền sử dụng chung chủ sở hữu hộ theo quy định pháp luật ghi hợp đồng mua bán nhà ở; đơn vị thể mét vuông (m2) làm tròn số đến (01) chữ số thập phân Tình trạng pháp lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất: Thể thông tin hướng dẫn Khoản Mục II Hướng dẫn 10 Cập nhật, chỉnh lý biến động sổ địa thực quy định trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất Khoản Mục II Hướng dẫn 10 - Giấy chứng nhận cấp; …………………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………… Tôi cam đoan nội dung kê khai đơn thật, sai hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ……………, ngày tháng … năm Người viết đơn (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu có) II XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Đối với trường hợp cấp đổi GCN đo vẽ lại đồ địa chính) Sự thay đổi đường ranh giới đất kể từ cấp GCN đến nay: …… ……………………… … ……………………………………….…………………………………………………………… Ngày…… tháng…… năm … Công chức địa Ngày…… tháng…… năm … TM Uỷ ban nhân dân Chủ tịch (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký tên, đóng dấu) III Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI …………………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………….…………………………………………………………… …………………………………………….………………………………………………………… (Nêu rõ kết kiểm tra hồ sơ ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN; lý ) Ngày…… tháng…… năm … Người kiểm tra Ngày…… tháng…… năm … Giám đốc (Ký, ghi rõ họ, tên chức vụ) (Ký tên, đóng dấu) (1) Kê khai theo tên địa GCN cấp Trường hợp có thay đổi ghi thông tin trước sau thay đổi nộp giấy tờ chứng minh thay đổi kèm theo Mẫu số 11/ĐK 32 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT Kính gửi: ………………………………………………………… Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống với giấy tờ xuất trình Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: .Quyển Ngày… / … / .… Người nhận hồ sơ (Ký ghi rõ họ, tên) I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT (Xem kỹ hướng dẫn cuối đơn trước viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung viết ) Người sử dụng đất: 1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): 1.2 Địa Đề nghị tách, hợp đất sau: 2.1 Đề nghị tách thành ………… đất đất đây: a) Thửa đất số:……… … ………….……; b) Tờ đồ số:… … ………; c) Địa đất: d) Số phát hành Giấy chứng nhận: Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận : ; ngày cấp ./ / đ) Diện tích sau tách thửa: Thửa thứ nhất:… m2; Thửa thứ hai:… m2; 2.2 Đề nghị hợp đất thành đất: Thửa Tờ Địa đất Số phát hành Số vào sổ cấp giấy đất số đồ số Giấy chứng nhận chứng nhận Lý tách, hợp đất: Giấy tờ nộp kèm theo đơn gồm có: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất trên; - Sơ đồ dự kiến phân chia đất trường hợp tách (nếu có): Tôi cam đoan nội dung kê khai đơn ……………, ngày tháng … năm Người viết đơn (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu có) 33 II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI Ngày…… tháng…… năm … Người kiểm tra Ngày…… tháng…… năm … Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) (Ký tên, đóng dấu) Hướng dẫn viết đơn: - Đơn dùng trường hợp người sử sụng đất đề nghị tách đất thành nhiều đất đề nghị hợp nhiều đất thành đất; - Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, sở tôn giáo, tổ chức cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư nước đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất; - Điểm ghi tên địa người sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm thông tin sau: cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày nơi cấp giấy CMND; người Việt Nam định cư nước cá nhân nước ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày nơi cấp giấy CMND vợ chồng người đại diện sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất tài sản chung vợ chồng ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày nơi cấp giấy CMND vợ chồng; tổ chức ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số ngày, quan ký định thành lập số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư quan nhà nước có thẩm quyền cấp; - Điểm ghi thông tin đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Người viết đơn ký ghi rõ họ tên cuối “Phần khai người sử dụng đất”; trường hợp ủy quyền viết đơn người ủy quyền ký, ghi rõ họ tên ghi (được uỷ quyền); tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn đóng dấu tổ chức Mẫu số12/ĐK 34 SỞ (PHÒNG) TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ., ngày tháng năm Số: /TB-VPĐKĐĐ THÔNG BÁO Về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa Kính gửi: …………… ………………………………………………… Văn phòng đăng ký đất đai thông báo việc chỉnh lý hồ sơ địa xã sau: Thửa đất biến động: Trước biến động Thửa đất số Tờ đồ số Diện tích (m2) Sau biến động Thửa đất số Tờ Diện đồ số tích (m2) Nội dung biến động Lý thay đổi: …………………………………………………………………………………………………………… Các tài liệu hồ sơ địa cần cập nhật, chỉnh lý gồm: …………… …………………………………………………………………………………………………………… Kèm theo Thông báo có giấy tờ sau đây: - Bản trích lục đồ địa trích đo địa thể đường ranh giới khu vực đất có thay đổi (nếu có) - …………………………………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………… Đề nghị ……………………………………………cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường./ Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) 35 Mẫu số 13/ĐK ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ., ngày tháng năm Số:… /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn sử dụng đất ỦY BAN NHÂN DÂN …… Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm2013; Căn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chị tiết số điều Luật Đất đai; Xét đề nghị Sở (Phòng) Tài nguyên Môi trường …… số …… ngày…… tháng …… năm …… , QUYẾT ĐỊNH: Điều Cho phép…… (ghi tên địa người sử dụng đất) sử dụng đất số…… thuộc tờ đồ địa (hoặc tờ trích đo địa chính) số…… xã (phường, thị trấn)……, huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)……, tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)…… mục đích sử dụng…… Được gia hạn sử dụng đất đến ngày…… tháng …… năm ……; Điều Căn vào Điều Quyết định này, Sở (Phòng) Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực công việc sau đây: Ký hợp đồng thuê đất bổ sung với người sử dụng đất (đối với trường hợp thuê đất), Chỉ đạo quan đăng ký đất đai chỉnh lý trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài theo quy định; chỉnh lý hồ sơ địa chính, sở liệu địa Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân…, Giám đốc Sở (Trưởng phòng) Tài nguyên Môi trường, người sử dụng đất có tên Điều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Lưu VT… (Ký tên, đóng dấu) 36 Phụ lục số 02 MÃ CỦA LOẠI HÌNH BIẾN ĐỘNG (Kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng năm 2014 trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Trường hợp biến động Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất (trừ trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế), tài sản gắn liền với đất Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cho thuê, cho thuê lại đất Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại đất tài sản gắn liền với đất Thế chấp thay đổi nội dung chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, chấp tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai Xoá đăng ký chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, chấp tài sản gắn liền với đất hình thành tương lai Chuyển đổi quyền sử dụng đất Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Góp vốn quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Xoá đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận xử lý nợ chấp Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết giải tranh chấp đất đai Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo định giải khiếu nại, tố cáo đất đai Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo án, định án, định quan thi hành án Chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo kết đấu giá đất Hợp phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất vợ chồng thành chung hai vợ, chồng Hợp phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hộ gia đình cho thành viên hộ gia đình nhóm người sở hữu, sử dụng cho thành viên nhóm người theo thoả thuận theo quy định pháp luật Trường hợp chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập 37 Bộ Mã CT TL XT TC XC CD CN TK TA GP XV XN GT GK GA DG VC TQ CP STT 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Trường hợp biến động doanh nghiệp Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đổi tên, thay đổi thông tin giấy tờ pháp nhân, nhân thân địa Chuyển đổi hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thành tổ chức kinh tế hộ gia đình cá nhân mà không thuộc trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư bán hộ làm thủ tục đăng ký biến động đợt đầu Xác lập thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế đất liền kề Thay đổi diện tích sạt lở tự nhiên phần đất Chuyển mục đích sử dụng đất Gia hạn sử dụng đất (kể trường hợp tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân) Chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền lần chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sang hình thức giao đất có thu tiền hay thuê đất Thay đổi thông tin tài sản gắn liền với đất ghi Giấy chứng nhận thể sở liệu Có thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Phát có sai sót, nhầm lẫn nội dung thông tin hồ sơ địa Giấy chứng nhận Thu hồi quyền sử dụng đất Tách hợp đất Cấp đổi cấp lại Giấy chứng nhận bị Trường hợp đo đạc lại đất mà có thay đổi diện tích, số hiệu đất, số hiệu tờ đồ Thay đổi tên đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành theo định quan nhà nước có thẩm quyền; Phụ lục số 03 38 Mã DT DC BN LK SA CM GH TG TS HC SN TH TN CL TD DH HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG VIẾT SỔ ĐỊA CHÍNH (DẠNG GIẤY ĐANG SỬ DỤNG THEO CÁC QUY ĐỊNH TRƯỚC NGÀY 05/7/2014) (Kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng năm 2014 trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) Bộ Trường hợp đất có nhiều người sử dụng đất, nhiều chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đất người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký vào trang sổ riêng Trong đó, trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời người sử dụng đất phải ghi “Chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất:”, sau ghi tên địa chủ sở hữu tài sản Mục 1- Người sử dụng đất Sau ghi tên địa người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, dòng cuối Mục 1- Người sử dụng đất ghi thông tin: “Cùng sử dụng đất (hoặc sở hữu tài sản gắn liền với đất) với… người khác đăng ký trang…, số…” Loại đất ghi vào sổ địa cột Mục đích sử dụng đất thể loại đất theo quy định điểm Điểm b c Khoản Điều 16 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ghi mã loại đất theo quy định đồ địa Bộ Tài nguyên Môi trường Nguồn gốc sử dụng đất ghi vào cột Nguồn gốc sử dụng đất thể mã loại nguồn gốc theo quy định Khoản Điều 16 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận ghi vào cột Số vào sổ cấp GCN ghi chữ số Ả Rập gồm chữ số theo số thứ tự vào sổ cấp Giấy chứng nhận ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT trước số thứ tự ghi thêm chữ “CH” trường hợp thuộc thẩm quyền cấp GCN Uỷ ban nhân dân cấp huyện; ghi thêm chữ “CT” trường hợp cấp GCN thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; ghi thêm chữ “CS” trường hợp Sở Tài nguyên Môi trường cấp GCN cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà Việt Nam Việc ghi tài sản gắn liền với đất ghi vào Mục III - Những thay đổi trình sử dụng đất ghi theo quy định sau: - Thông tin tài sản gắn liền với đất ghi vào trang đăng ký người sử dụng đất có tài sản đó, ghi theo quy định Điều 17 Thông tư số 24/2014/TTBTNMT Trường hợp có nhiều tài sản ghi tài sản theo quy định Ví dụ: Nhà riêng lẻ, diện tích xây dựng: 50m2; diện tích sàn: 250m2; kết cấu: khung, sàn, trần bê tông, tường gạch; tổng số tầng: tầng; cấp hạng: cấp II; chủ sở hữu: người sử dụng đất; hình thức sở hữu: riêng; thời hạn sở hữu: -/-; thuộc đất số 35; tờ đồ số 15 - Trường hợp người sử dụng đất không đồng thời chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi thông tin chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tài sản người vào Mục III Những thay đổi trình sử dụng đất ghi thuộc trang đăng ký người sử dụng đất có tài sản theo quy định Điều 15 Điều 17 Thông tư số 24/2014/TTBTNMT; ghi hình thức thuê mượn đất để tạo lập tài sản 39 Ví dụ: Nhà riêng lẻ, diện tích xây dựng: 50m2; diện tích sàn: 250m2; kết cấu: khung, sàn, trần bê tông, tường gạch; tổng số tầng: tầng; cấp hạng: cấp II; thuộc quyền sở hữu của: ông Nguyễn Văn B, CMND số: 012345678999, địa thường trú: thôn Đoài, xã Hồng Lĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Quảng Ninh; hình thức sở hữu: riêng; thời hạn sở hữu: -/-; sở hữu tài sản đất số 35, tờ đồ số 15, thuê người sử dụng đất Trường hợp đăng ký đất Nhà nước giao quản lý ghi thông tin người Nhà nước giao quản lý đất; thông tin số thứ tự đất, số thứ tự đồ, diện tích đất, loại đất, nguồn gốc theo quy định Điều 13, 14, 15 16 Thông tư số 24/2014/TTBTNMT Trường hợp người sử dụng đất đăng ký mà nhu cầu cấp GCN ghi nội dung thông tin theo quy định Điều 13, 14, 15 16 Thông tư số 24/2014/TTBTNMT; thời hạn sử dụng đất ghi “Chưa xác định”; nguồn gốc sử dụng đất ghi thời điểm bắt đầu sử dụng lý có đất sử dụng đất; số vào sổ cấp GCN ghi “Không đề nghị cấp GCN”; ghi “Nghĩa vụ tài chính: chưa xác định” vào Mục III - Những thay đổi trình sử dụng đất ghi Trường hợp đăng ký đất mà không đủ điều kiện cấp GCN ghi nội dung thông tin theo quy định Điều 13, 14, 15 16 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT; thời hạn sử dụng đất ghi “Tạm sử dụng”; nguồn gốc sử dụng đất ghi thời điểm bắt đầu sử dụng lý có đất sử dụng đất; số vào sổ cấp GCN ghi “Không đủ điều kiện cấp GCN” Trường hợp đăng ký quyền sử dụng hạn chế đất liền kề ghi vào Mục IIINhững thay đổi trình sử dụng đất ghi trang Sổ Địa đất liên quan theo quy định Khoản Điều 16 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 10 Trường hợp đăng ký biến động thực chỉnh lý biến động vào Sổ Địa theo quy định Bộ Tài nguyên Môi trường loại sổ lập; phần “Nội dung ghi biến động pháp lý” Mục III trang Sổ Địa ghi nội dung trường hợp biến động theo quy định Điều 19 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT 40 Phụ lục số 15: MẪU SỔ MỤC KÊ ĐẤT ĐAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SỔ MỤC KÊ ĐẤT ĐAI TỈNH: Mã: HUYỆN: .Mã: XÃ: .Mã: Quyển số: , ngày tháng năm GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI (VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT) (Ký, đóng dấu) , ngày tháng năm GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ký, đóng dấu) 41 (Mẫu trang nội dung sổ mục kê đất đai) Trang số…… Mã Hiện trạng đối sử dụng đất Tờ Thửa tượng Tên người sử đất sử đồ dụng, quản lý đất số dụng, Diện 2tích Loại đất sô (m ) quản lý đất (1) (2) (3) (4) (5) 42 (6) Giấy tờ pháp lý QSDĐ Diện tích Loại đất (m2) (7) (8) Ghi (9) HƯỚNG DẪN GHI SỔ MỤC KÊ ĐẤT ĐAI Cách ghi nội dung sổ mục kê đất đai (thực sổ mục kê đất đai dạng số) 1.1 Cột Tờ đồ số: ghi số thứ tự tờ đồ địa chính, mảnh trích đo địa phạm vi đơn vị hành cấp xã 1.2 Cột Thửa đất số: ghi số thứ tự đất, đối tượng chiếm đất không tạo thành đất từ số đến hết theo tờ đồ địa chính, mảnh trích đo địa 1.3 Cột Tên người sử dụng, quản lý đất: ghi "Ông (hoặc Bà)", sau ghi họ tên người cá nhân, người Việt Nam định cư nước ngoài; ghi “Hộ ông (hoặc Hộ bà)”, sau ghi họ tên chủ hộ hộ gia đình; ghi tên tổ chức theo giấy tờ việc thành lập, công nhận đăng ký kinh doanh, đầu tư; ghi tên thường gọi sở tôn giáo, cộng đồng dân cư Trường hợp có nhiều người sử dụng đất sử dụng chung đất (kể trường hợp hai vợ chồng, trừ đất có nhà chung cư) ghi tên người sử dụng chung vào dòng 1.4 Cột Đối tượng sử dụng, quản lý đất: ghi loại đối tượng sử dụng đất loại đối tượng quản lý đất mã (ký hiệu) theo quy định thống kê, kiểm kê đất đai Bộ Tài nguyên Môi trường 1.5 Cột Diện tích (cột cột 7): ghi diện tích đất theo đơn vị mét vuông (m 2) làm tròn đến (01) chữ số thập phân; trường hợp đất nhiều người sử dụng xác định diện tích sử dụng riêng người ghi diện tích sử dụng riêng vào dòng tương ứng với tên người sử dụng đất ghi cột Tên người sử dụng, quản lý Trường hợp đất đất nông nghiệp (vườn, ao) ghi diện tích vào dòng theo loại đất ghi loại đất tương ứng vào cột Loại đất Diện tích đất đo vẽ theo trạng sử dụng ghi vào cột 5; diện tích đất ghi Giấy tờ pháp lý quyền sử dụng đất (là Giấy chứng nhận định giao đất, cho thuê đất giấy tờ pháp lý khác quyền sử dụng đất theo quy định Điều 100 Luật Đất đai Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) ghi vào cột 1.6 Cột Loại đất: ghi loại đất theo trạng sử dụng mã quy định điểm 13, mục III Phụ lục số ban hành kèm theo Thông tư quy định đồ địa vào cột 6; ghi loại đất theo Giấy tờ pháp lý quyền sử dụng đất mã theo quy định Thông tư quy định hồ sơ địa vào cột Trường hợp đất sử dụng vào nhiều mục đích ghi mục đích, mục đích ghi dòng; trường hợp xác định mục đích ghi thêm mã “-C” mã mục đích chính; mục đích phụ ghi thêm mã “-P” mã mục đích phụ Thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn đánh thêm dấu "*" vào góc bên phải mã loại đất cột 1.7 Cột Ghi chú: ghi thích trường hợp sau: - Trường hợp đất có nhiều người sử dụng ghi “Đồng sử dụng đất”; - Trường hợp đất sử dụng tài liệu đo đạc đồ địa ghi tên loại đồ, sơ đồ sử dụng; - Trường hợp đất có biến động ghi nội dung biến động theo quy định Mục hướng dẫn Cách chỉnh lý sổ mục kê đất đai 2.1 Trường hợp đất có thay đổi tên người sử dụng, quản lý; thay đổi loại đối tượng sử dụng, quản lý; thay đổi loại đất mà không tạo thành đất (mang số mới) xóa nội dung thay đổi ghi lại nội dung (sau thay đổi) vào cột tương ứng theo quy định Mục hướng dẫn Tại cột Ghi ghi thích nội dung có thay đổi Ví dụ: “thửa 43 đất sô 15 nhận chuyển nhượng ông Nguyễn Văn A”; “thửa đất sô 16 chuyển mục đích sử dụng từ CLN” 2.2 Trường hợp tách gạch ngang màu đỏ vào toàn dòng ghi đất cũ Tại cột Ghi ghi "Tách thành số…" Các tách ghi vào dòng cuối phần sổ mục kê đất đai dành cho tờ đồ có đất 2.3 Trường hợp chỉnh lý hợp đất gạch ngang màu đỏ vào toàn dòng ghi đất cũ; ghi "Hợp thửa:" Tại cột Ghi ghi “Hợp thành đất số…” Thửa đất hợp thành ghi vào dòng cuối phần sổ mục kê đất đai dành cho tờ đồ có đất 44 ………………………… ………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Mẫu số 08/ĐK Số: …… /TTr- ., ngày … tháng năm TỜ TRÌNH Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Kính gửi: Uỷ ban nhân dân - Căn Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 sửa đổi bổ sung 2009; - Căn Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 Chính phủ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; - Căn ý kiến thẩm tra Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc; Sau kiểm tra lại toàn hồ sơ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc gửi đến, Tài nguyên Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho : Hiện sử dụng đất xã Gửi kèm theo tờ trình có giấy tờ sau : 1- Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận ; 2- Giấy chứng nhận viết cho .; 3- .; 4- .; 45 , ngày tháng năm Thủ trưởng quan tài nguyên môi trường (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: - Mẫu dùng cho Sở Tài nguyên Môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường để trình Uỷ ban nhân dân cấp; - Trường hợp trình cấp giấy chứng nhận lần cho nhiều đất ghi tổng số hồ sơ trình lập danh sách hồ sơ kèm theo tờ trình 46 ... 3.2 Loại đất : Thể theo mục đích sử dụng đất Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Nhà nước giao quản lý; trường hợp đăng ký quyền sử dụng đất mà... định giao đất quy hoạch xây dựng chi tiết dự án đầu tư giấy phép đầu tư giấy phép xây dựng cấp có thẩm quyền; Trường hợp công trình có nhiều hạng mục khác thể tên hạng mục công trình theo định giao. .. GCN 4.4 Cột Ngày ký GCN: ghi ngày tháng năm ký GCN dạng “… / … / …” 4.5 Cột Ngày giao GCN: ghi ngày tháng năm giao GCN cho người cấp GCN đại diện quan nhận hồ sơ trả kết quả; hình thức thể hiện:
- Xem thêm -

Xem thêm: PHU LUC KEM GIAO TRINH 2015, PHU LUC KEM GIAO TRINH 2015,

Hình ảnh liên quan

3.1 Hình thức sử dụng: - PHU LUC KEM GIAO TRINH 2015

3.1.

Hình thức sử dụng: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình thức sở hữu (chung, riêng) - PHU LUC KEM GIAO TRINH 2015

Hình th.

ức sở hữu (chung, riêng) Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình thức sở hữu chung, riêng - PHU LUC KEM GIAO TRINH 2015

Hình th.

ức sở hữu chung, riêng Xem tại trang 26 của tài liệu.
Chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần hoặc chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sang hình thức giao đất có  - PHU LUC KEM GIAO TRINH 2015

huy.

ển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần hoặc chuyển từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sang hình thức giao đất có Xem tại trang 38 của tài liệu.

Từ khóa liên quan